Senast publicerat 28-01-2022 10:27

Betänkande KoUB 11/2020 rd B 6/2020 rd Kommunikationsutskottet Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2019

INLEDNING

Remiss

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2019 (B 6/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

  • ordförande Arto Satonen 
    Rundradions förvaltningsråd
  • verkställande direktör Merja Ylä-Anttila 
    Rundradion.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Public service-uppdraget

Rundradions public service-uppdrag är viktigt i en bedömning av Rundradions verksamhet. Det är bra att Rundradion satsar på stärkt interaktion, innehåll av hög kvalitet och god personlig service. 

Räckvidd.

Finländarna uppskattar Rundradion, som når ut till 96 procent av finländarna per vecka och 78 procent per dag. Enligt berättelsen har räckvidden förbättrats också bland personer under 45 år. Utskottet ser positivt på att räckvidden är god och betonar att Rundradion bör vara synlig på mediefältet. 

Tilltro.

Enligt berättelsen ligger förtroendet för Rundradion på samma nivå som året innan. Det är bra att 67 procent av finländarna litade mycket eller ganska mycket på Rundradion. Bland Rundradions uppgifter upplever finländarna att tillförlitlig information och inhemskt innehåll är särskilt viktigt. Utskottet anser att det är bra att förtroendet för Rundradions verksamhet ligger på en hög nivå, men menar att man i fortsättningen särskilt bör satsa på att förbättra det. 

Innehåll och tjänster

Rundradion utvecklade under året sitt innehåll och sina tjänster för olika målgrupper på många olika sätt och förbättrade tillgängligheten till innehåll och tjänster. Utskottet betonar betydelsen av samarbete med inhemska produktionsbolag i Rundradions verksamhet och anser det vara bra att Rundradion nu har upphandlat mer hos inhemska aktörer. 

Tjänster för grupper med särskilda behov.

Utskottet välkomnar målet att utöver tjänster för grupper med särskilda behov ge representanter för minoriteter och grupper med särskilda behov större synlighet som deltagare, experter och skapare av innehåll som riktar sig till den stora allmänheten. 

De regionala redaktionerna.

Utskottet anser att Rundradions regionala redaktioner och den roll de spelar är viktiga. Det är bra att de regionala redaktionerna genomgått en omläggning och nu i ökande grad bidrar med fördjupat nyhetsinnehåll från olika delar av landet även för rikssändningarna. 

Säkerhet, beredskap och myndighetsmeddelanden

Utskottet lägger vikt vid Rundradions roll i att trygga säkerheten. Det är bra att Rundradion kontinuerligt utvecklar sin interna säkerhetskultur för att säkerställa verksamheten och att Rundradion har god beredskap för undantagsförhållanden och incidenter under normala förhållanden. I berättelsen står det att Rundradion såg över processerna för förmedling av varningsmeddelanden så att de motsvarar Nödcentralsverkets nya system. 

Rundradions ekonomi

Utskottet noterar med tillfredsställelse att Rundradions ekonomi vilar på en hållbar grund. Utskottet påpekar samtidigt att det med tanke på allmänhetens tillgång till information är viktigt att inte bara Rundradion utan också privata medier med informationsförmedling och journalistik av hög kvalitet klarar sig bra på riksnivå, landskapsnivå och lokal nivå. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2020 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 3.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jukka Kopra saml 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.