Senast publicerat 28-05-2021 16:01

Betänkande KoUB 12/2021 rd RP 64/2021 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på grund av att sjukdomen covid-19 fortsätter

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på grund av att sjukdomen covid-19 fortsätter (RP 64/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Monika Mutanen 
  kommunikationsministeriet
 • överinspektör Katja Peltola 
  kommunikationsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Polisstyrelsen
 • Transport- och kommunikationsverket
 • Försörjningsberedskapscentralen
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
 • VR-Group Ab
 • Finlands Sjömans-Union FSU rf
 • Suomen Taksiliitto ry
 • Rederierna i Finland rf.

Inget yttrande av 

 • inrikesministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg, lagen om transportservice och lotsningslagen ändras. 

Propositionen hänför sig till beredskapen för den fortsatta covid-19-epidemin sommaren 2021. Genom ändringarna förlängs de temporära arrangemang som gäller för närvarande. I synnerhet strävar man efter att trygga sjöfartens kontinuitet och funktion samt arrangemangen för kollektivtrafiken under epidemin. 

Genom ändringen av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg förlängs möjligheten att temporärt göra avsteg från den behörighet som bestäms i bemanningscertifikatet också i fråga om specialbehörighet. 

Genom en temporär ändring av lagen om transportservice blir det möjligt att på delvis motsvarande sätt som i de tidigare undantagsbestämmelserna förlänga giltighetstiden för behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och kompetensbevis för fartygspersonal. Genom den temporära ändringen av lagen möjliggörs också en förlängning av beredskapsskyldigheten för innehavare av taxitrafiktillstånd och innehavare av mindre persontrafiktillstånd och sådana innehavare av godstrafiktillstånd som bedriver persontrafik. Dessutom förlängs det undantag som gäller anmälningstiden för ändringar i kollektivtrafiken. 

Genom ändringen av lotsningslagen förlängs temporärt det undantag som gjort det möjligt att förlänga giltighetstiden för persontillstånd för lotsning på villkor som avviker från det normala samt att vid beviljandet av nya styrsedlar för lotsar och linjelotsbrev flytta provlotsningen till en senare tidpunkt. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2021. Ändringarna avses gälla till och med den 31 oktober 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet ser det som viktigt att det finns beredskap att garantera funktioner som är viktiga för verksamheten och logistiken i landet om covid-19-läget eventuellt förvärras. 

DETALJMOTIVERING

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (RP 73/2021 rd) hänvisas det till den temporära gällande 18 a § i lagen om transportservice om utvidgad beredskapsskyldighet under covid-19-epidemin. Den här bestämmelsen i lagen om smittsamma sjukdomar avses gälla till och med den sista december i år. Därför har utskottet också ändrat giltighetstiderna och datumen för de temporära lagarna i den proposition som nu behandlas så att de motsvarar den ovannämnda giltighetstiden för smittskyddslagen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 64/2021 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), sådan paragrafen lyder i lag 976/2018, ett nytt 4 mom. som följer: 
13 § 
Avsteg från den i bemanningscertifikatet bestämda behörigheten 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket kan bevilja dispens från den behörighet som krävs på fartyg också i fråga om den specialbehörighet som avses i 98 § i lagen om transportservice om det behövs på grund av en störningssituation eller av något annat till covid-19-epidemin hänförligt tvingande skäl. Dispens kan beviljas om förfarandet inte medför fara för människoliv, egendom eller miljön. Den dispens som avses i detta moment får inte gälla längre än sex månader åt gången. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xx 2021 och gäller till och med den 31 Utskottet föreslår en ändring december Slut på ändringsförslaget 2021. De dispenser som beviljats med stöd av denna lag förblir i kraft i enlighet med de villkor som anges i dem. Bestämmelserna i denna lag tillämpas på sådana ansökningar om i 13 § 4 mom. avsedda dispenser som har tagits emot under lagens giltighetstid. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om temporär ändring av lagen om transportservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lagen om transportservice (320/2017) en ny 18 a §, temporärt till 109 §, sådan paragrafen lyder i lagarna 301/2018, 984/2018 och 1256/2020, ett nytt 4 mom. samt till lagen temporärt nya 109 a och 179 a § som följer: 
2 kap. 
Tillståndspliktig verksamhet inom vägtrafiken 
18 a § 
Utvidgad beredskapsskyldighet under covid-19-epidemin 
Innehavare av taxitrafiktillstånd samt andra innehavare av persontrafiktillstånd och andra innehavare av godstrafiktillstånd som bedriver persontrafik än de som avses i 18 § 1 mom. ska förbereda sig för förhindrande av spridning av sjukdomen covid-19 och sörja för åtgärder som hänför sig till passagerarnas hälsa, om covid-19-epidemiläget kräver det nationellt eller regionalt. Tillståndshavaren ska utan dröjsmål göra upp en plan, varvid de anvisningar och föreskrifter om bekämpning av smittsamma sjukdomar som social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd meddelat ska beaktas. Om tillståndshavaren är medlem i en beställningscentral kan planen även göras upp av beställningscentralen för tillståndshavarnas räkning eller i samarbete med tillståndshavarna. Om tillståndshavarna tillhandahåller tjänster som ordnas av myndigheter, ska de särskilt beakta anvisningarna från de myndigheter som svarar för tjänsterna. Om tillståndshavarna tillhandahåller resor som ersätts av Folkpensionsanstalten med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004), ska de särskilt beakta Folkpensionsanstaltens anvisningar. Närmare bestämmelser om innehållet i och uppgörandet av planen får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
109 § 
Giltighetstid för och förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal samt förlängning av giltighetstiden för kompetensbevis 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en utländsk behörig myndighet under covid-19-pandemin förlänger giltighetstiden för ett i 98 § 3 och 4 mom. avsett behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som den beviljat en person som arbetar ombord på ett finskt fartyg, löper giltighetstiden för ett av Transport- och kommunikationsverket beviljat kompetensbevis för fartygspersonal ut samma dag som det behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som ska erkännas med hjälp av kompetensbeviset upphör att gälla, dock senast den 30 april 2022. 
109 a § 
Förlängning av giltighetstiden för behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal 
Sådana i 109 § avsedda tidsbegränsade behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal vilkas giltighetstid löper ut senast den 31 Utskottet föreslår en ändring december Slut på ändringsförslaget 2021 fortsätter utan särskild ansökan att gälla i sex månader från den tidpunkt då behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet upphör att gälla. 
179 a § 
Anmälan om tidtabeller och rutter under covid-19-epidemin 
Under covid-19-epidemin ska den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken, med avvikelse från 179 § 2 mom., underrätta Transport- och kommunikationsverket om inledande, upphörande eller väsentliga ändringar av tjänster som tillhandahålls regelbundet senast fem dagar innan planen genomförs, till den del uppgifterna inte är tillgängliga med hjälp av ett gränssnitt som avses i 154 § 1 mom. Om Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 154 § 2 mom. ordnar informationstjänsten genom att skaffa den av Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab, ska anmälan göras direkt till bolaget i fråga. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xx 2021 och gäller till och med den 31 Utskottet föreslår en ändring december Slut på ändringsförslaget 2021. Behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och kompetensbevis som beviljats eller förlängts med stöd av lagen förblir i kraft i enlighet med de villkor som anges i denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om temporär ändring av lotsningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lotsningslagen (940/2003) en ny 21 b § som följer: 
21 b § 
Undantag under covid-19-epidemin 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 § 1 mom. 5 punkten och 14 § 3 mom. 3 punkten får Transport- och kommunikationsverket avvika från kravet på provlotsning vid beviljande av nya styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev under en tidsperiod som slutar den 31 Utskottet föreslår en ändring december Slut på ändringsförslaget 2021. Sådana styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev som avses i detta moment och som beviljas utan provlotsning är i kraft i sex månader från dagen för beviljandet. Styrsedlar för lotsar och linjelotsbrev kan beviljas utan att kravet på provlotsning uppfylls, om utförandet av en provlotsning har försvårats avsevärt av orsaker som beror på covid-19-epidemin och en avvikelse från kravet på provlotsning är nödvändig för att trygga kontinuiteten inom sjöfarten och inte medför fara för människoliv, egendom eller miljön. 
Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan förlänga giltighetstiden för de styrsedlar för lotsar som avses i 12 § 2 mom., de linjelotsbrev som avses i 14 § 5 mom. och de dispenser som beviljats med stöd av 16 § 5 mom. och vars giltighetstid löper ut senast den 31 Utskottet föreslår en ändring december Slut på ändringsförslaget 2021 med sex månader från den sista giltighetsdagen för dem, om det behövs av en betydande orsak som hänför sig till covid-19-epidemin och om det är nödvändigt för att trygga kontinuiteten inom sjöfarten och inte medför fara för människoliv, egendom eller miljön. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xx 2021 och gäller till och med den 31 Utskottet föreslår en ändring december Slut på ändringsförslaget 2021. De styrsedlar för lotsar, linjelotsbrev och dispenser som beviljats med stöd av denna lag förblir i kraft enligt de villkor som anges i dem. Bestämmelserna i denna lag tillämpas på de i 21 b § avsedda ansökningar som har tagits emot under lagens giltighetstid. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 27.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Ano Turtiainen at 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.  
 

Reservation

Motivering

Den kris som skapats under täckmantel av coronaviruset har nu i mer än ett år orsakat enorma ekonomiska skador i vårt samhälle. Det var motiverat att genast i början reagera på den och vara beredd med effektiva åtgärder, eftersom det inte fanns så mycket vetskap om den påstådda sjukdomen. Men över tid har det visat sig att sjukdomen inte har varit livshotande för befolkningen. Alla undantagsåtgärder har visat sig vara obefogade och mycket skadliga för företagsverksamhet och även för transportföretagarna. Inga temporära coronarelaterade arrangemang är nödvändiga och de bör under inga omständigheter förlängas. 

Förslag

Kläm 

Jag föreslår

att riksdagen förkastar lagförslag 1—3 i proposition RP 64/2021 rd. 
Helsingfors 27.5.2021
Ano Turtiainen at