Senast publicerat 08-05-2021 11:22

Betänkande KoUB 13/2015 rd RP 117/2015 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlast-avgift (RP 117/2015 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Jaakko Rautio 
  justitieministeriet
 • regeringsråd Jorma Hörkkö 
  kommunikationsministeriet
 • polisinspektör Kari Onninen 
  Polisstyrelsen
 • verksamhetsledare Kari Palojärvi 
  Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
 • rådgivande jurist Kaisa Huupponen 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • inrikesministeriet
 • finansministeriet
 • Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om överlastavgift ändras så att avgiften för överlast tredubblas. Då fordonets högsta tillåtna totalmassa överskrids påförs överlastavgift enligt förslaget så att avgiften är 30 euro för varje fullt hundratal kilogram av överskridningen. För varje hundratal kilogram med vilket överlasten överskrider 2 000 kilogram föreslås dock att avgiften är 90 euro och för varje hundratal kilogram med vilket den överskrider 4 000 kilo 120 euro.  

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet välkomnar att överlastavgiften justeras enligt hur transportkostnaderna utvecklats. Att höja avgiften har en förebyggande effekt och bidrar till att bekämpa svart ekonomi. Vid utfrågningen av sakkunniga har det framhållits att processen kring överlastavgiften bör utvecklas vidare och förenklas, särskilt med avseende på kostnader och effektivitet. 

Att övervaka transporter är av stor betydelse för att minska problemet med överlast. Utskottet fäster generellt stor vikt vid trafikövervakning och förutsätter att övervakningen förfogar över tillräckliga personella och andra resurser. Överlastavgiftens toleransgräns, det vill säga den gräns som måste överskridas för att avgiften ska påföras, är numera 5 procent av den totala vikten och enligt utredning till utskottet tvingas man antagligen justera toleransgränsen på nytt senare på grund av att de största tillåtna totala vikterna för transporter har ökat betydligt. Ändå är det positivt att kontrollen av överlast inte är alltför rigid och sträng eftersom väderleksförhållanden och andra omständigheter som exempelvis snö kan påverka lastens slutliga vikt och försvåra bedömningen av lastens exakta vikt. Följderna av överlast inklusive körförbud kan också drabba särskilt chaufförerna hårt. Därför är det viktigt att systemet tillämpas och utvecklas så att det är den som vinner på överlasten, det vill säga fordonets ägare eller innehavare eller i vissa fall den som beställer transporten, som blir föremål för påföljderna. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 117/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 3.12.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen saf 
 
vice ordförande 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.