Betänkande
KoUB
13
2015 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlast-avgift (RP 117/2015 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Jaakko
Rautio
justitieministeriet
regeringsråd
Jorma
Hörkkö
kommunikationsministeriet
polisinspektör
Kari
Onninen
Polisstyrelsen
verksamhetsledare
Kari
Palojärvi
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
rådgivande jurist
Kaisa
Huupponen
Finlands Transport och Logistik SKAL rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
inrikesministeriet
finansministeriet
Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om överlastavgift ändras så att avgiften för överlast tredubblas. Då fordonets högsta tillåtna totalmassa överskrids påförs överlastavgift enligt förslaget så att avgiften är 30 euro för varje fullt hundratal kilogram av överskridningen. För varje hundratal kilogram med vilket överlasten överskrider 2 000 kilogram föreslås dock att avgiften är 90 euro och för varje hundratal kilogram med vilket den överskrider 4 000 kilo 120 euro.  
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet välkomnar att överlastavgiften justeras enligt hur transportkostnaderna utvecklats. Att höja avgiften har en förebyggande effekt och bidrar till att bekämpa svart ekonomi. Vid utfrågningen av sakkunniga har det framhållits att processen kring överlastavgiften bör utvecklas vidare och förenklas, särskilt med avseende på kostnader och effektivitet. 
Att övervaka transporter är av stor betydelse för att minska problemet med överlast. Utskottet fäster generellt stor vikt vid trafikövervakning och förutsätter att övervakningen förfogar över tillräckliga personella och andra resurser. Överlastavgiftens toleransgräns, det vill säga den gräns som måste överskridas för att avgiften ska påföras, är numera 5 procent av den totala vikten och enligt utredning till utskottet tvingas man antagligen justera toleransgränsen på nytt senare på grund av att de största tillåtna totala vikterna för transporter har ökat betydligt. Ändå är det positivt att kontrollen av överlast inte är alltför rigid och sträng eftersom väderleksförhållanden och andra omständigheter som exempelvis snö kan påverka lastens slutliga vikt och försvåra bedömningen av lastens exakta vikt. Följderna av överlast inklusive körförbud kan också drabba särskilt chaufförerna hårt. Därför är det viktigt att systemet tillämpas och utvecklas så att det är den som vinner på överlasten, det vill säga fordonets ägare eller innehavare eller i vissa fall den som beställer transporten, som blir föremål för påföljderna. 
UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 117/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 3.12.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
saf
vice ordförande
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Katja
Hänninen
vänst
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 23.8.2016 15:04