Senast publicerat 08-05-2021 16:26

Betänkande KoUB 18/2016 rd RP 74/2016 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer samt av vissa andra lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer samt av vissa andra lagar som har samband med den (RP 74/2016 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • avdelningschef Olli-Pekka Rantala 
  kommunikationsministeriet
 • kommunikationsråd Kreetta Simola 
  kommunikationsministeriet
 • enhetschef Sami Kivivasara 
  finansministeriet
 • utvecklingschef Kimmo Mäkinen 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Olli-Pekka Rissanen 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Heini Färkkilä 
  justitieministeriet
 • konsultativ tjänsteman Minna Gråsten 
  inrikesministeriet
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå
 • projektchef Mika Hansson 
  Polisstyrelsen
 • registreringschef Tuire Saaripuu 
  Befolkningsregistercentralen
 • chef Timo Leppinen 
  Kommunikationsverket
 • jurist Hanna Heiskanen 
  Kommunikationsverket
 • jurist Anne Lohtander 
  Kommunikationsverket
 • jurist Riikka Rosendahl 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • teamledare Jouko Koitto 
  Patent- och registerstyrelsen
 • chef för dataförvaltningsenheten Ari Vähä-Erkkilä 
  Folkpensionsanstalten
 • verksamhetsledare Juha A. Pantzar 
  Garanti-Stiftelsen
 • expert Peter Jansson 
  Finansbranschens Centralförbund rf
 • jurist Timo Niemi 
  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • jurist Jussi Mäkinen 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finansinspektionen.

PROPOSITIONEN

Syftet med propositionen är att bidra till regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet och att göra lagstiftningen smidigare. 

I propositionen föreslås det att lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer ändras. Ändringarna beror huvudsakligen på Europeiska unionens lagstiftning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster, såsom elektronisk underskrift. 

Enligt propositionen är det Kommunikationsverkets uppgift att övervaka att Europeiska unionens lagstiftning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster iakttas. Minst samma villkor för tillförlitlighet och informationssäkerhet ska krävas av de system för stark autentisering som används i Finland som det i Europeiska unionens lagstiftning med tillitsnivån väsentlig krävs av de system för elektronisk identifiering som överskrider unionens gränser. Ett nytt krav på leverantörer av elektroniska identifieringstjänster som införs enligt förslaget är skyldighet för dem att påvisa att tjänsterna uppfyller kraven. 

Det är Kommunikationsverkets och Befolkningsregistercentralens uppgift att i Finland genomföra de åtgärder som Europeiska unionens system för interoperabilitet i elektronisk identifiering kräver. Leverantörer av elektroniska identifieringsverktyg och leverantörer av tjänster för identifieringsförmedling som agerar i ett förtroendenätverk för elektronisk identifiering definieras och de olika aktörernas skyldigheter enligt den gällande lagen preciseras. Ett verktyg för stark autentisering ska inte längre kunna beviljas enbart på basis av körkort i Finland eller i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet från ingången av 2019. Namnet på lagen ändras samtidigt så att det bättre motsvarar innehållet i lagen. 

De hänvisningar som finns någon annanstans i lag till lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer ändras till hänvisningar till lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster eller till EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster.  

I propositionen föreslås det dessutom ändringar i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, lagen om kommunikationsförvaltningen, jordabalken, lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster, lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården, lagen om beskattningsförfarande, lagen om överlåtelseskatt, lagen om förskottsuppbörd, blodtjänstlagen, mervärdesskattelagen, skattekontolagen, lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat och punktskattelagen. Dessa ändringar är i huvudsak laghänvisningar och andra tekniska ändringar. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att bidra till att det uppstår en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet och att bibehålla allmänhetens och näringslivets förtroende för internet och elektroniska tjänster. Med tanke på e-tjänsterna inom den offentliga förvaltningen har sakkunniga sett det som lämpligt att samma villkor för tillförlitlighet och informationssäkerhet ska krävas av de system för stark autentisering som används nationellt som EU-förordningen om elektronisk identifiering (eIDAS) och genomförandeakterna kräver av de gränsöverskridande systemen för elektronisk identifiering.  

För att det ska uppstå en fungerande nationell lösning för identifiering måste förtroendenätet för leverantörerna av identifieringstjänster utvecklas så att alla identifikatorer för dem som finns i förtroendenätet finns tillgängliga för konsumenterna. Utskottet anser följaktligen att det är viktigt att förtroendenätet utvecklas, framför allt för utvecklingen av informationssamhället och e-tjänsterna, och hänvisar till sitt tidigare betänkande KoUB 33/2014 rd.  

De verktyg för stark autentisering som för närvarande finns att använda är bankernas identifieringsverktyg Tupas, teleoperatörernas mobilcertifikat och Befolkningsregistercentralens elektroniska medborgarcertifikat. Identifieringsverktygen Tupas har den starkaste marknadspositionen. Utskottet ser det ändå som ett orosmoment att bankernas certifikattjänster enligt sakkunniga i dag inte representerar den nyaste och säkraste tekniken. 

Ändringar i dagens gränssnitt för Tupas.

Sakkunniga uppger att den aktuella ändringen av lagen om stark autentisering och de föreskrifter som Kommunikationsverket ska utfärda med stöd av den kräver betydande ändringar i dagens gränssnitt för Tupas. I propositionen utgår regeringen från att Tupas-protokollet (i likhet med de andra protokoll som används i förtroendenätet) uppfyller de krav som eIDAS och dess genomförandebestämmelser ställer på protokoll som används vid gränsöverskridande identifiering. Men enligt Kommunikationsverket kommer de utkast till föreskrifter från verket som tagits fram med stöd av den föreslagna lagstiftningen att kräva ändringar i Tupas-identifikatorerna inom två olika delområden.  

Sakkunniga uppger att Tupas-protokollet inte har beredskap att förmedla alla data som enligt utkasten ska förmedlas i förtroendenätet. Det krävs också ytterligare bearbetning av frågor som gäller datasäkerheten vid dataöverföring, såsom krypteringskrav när det gäller gränssnitt i förtroendenätet, kryptering av personuppgifter och signaturer på meddelandenivå. Dessutom överförs personbeteckningen inte krypterad på meddelandenivå inom Tupas i dag. Det leder till att personbeteckningar lagras i webbhistoriken i webbläsarna. Det är särskilt problematiskt på publika datorer, till exempel på bibliotek. 

För att förtroendenätet ska bli en plattform till stöd för säkerheten är det av yttersta vikt att bankerna ansluter sig till det. Utskottet ser det också som viktigt att bankernas identifieringsverktyg i fortsättningen representerar så säkra och aktuella tekniska lösningar som möjligt, i synnerhet när det gäller personbeteckningar. 

Enligt en bedömning som utskottet fått går det att inom de föreslagna övergångstiderna förbereda ändringarna i själva protokollet för Tupas-identifikatorerna för att ändringarna ska svara mot praxis för internationella protokoll för dataöverföring. När det däremot ska göras specifikationsändringar i systemen och gränssnitten hos leverantörer av identifieringstjänster tillsammans med de e-tjänster där man litar på Tupas-identifikatorerna kommer det också att behövas rent praktiska ändringar i de berörda e-tjänsterna. Utifrån en utredning anser utskottet därför att de långa övergångstider som föreslås i Kommunikationsverkets kommande föreskrifter är nödvändiga. 

Prissättning av inledande elektronisk identifiering.

Syftet med förtroendenätverket är att göra det lättare att införa identifieringstjänster bland annat på så sätt att medborgare kan skaffa sig till exempel mobilcertifikat elektroniskt med hjälp av bankkoder utan att personligen besöka operatörens verksamhetsställe. Konkurrens- och konsumentverket har påpekat att det pris som bankerna bestämt för inledande elektronisk identifiering har varit en viktig orsak till att identifieringsmarknaden i Finland inte har utvecklats på marknadsmässiga villkor. Enligt uppgift av verket försvårar det alltför höga priset fortfarande konkurrensen på identifieringsmarknaden och i fortsättningen sannolikt också utvecklingen av förtroendenätet. Utskottet har gjorts uppmärksamt på att en reglering av priset på inledande elektronisk identifiering i nuläget kan vara ett lämpligt sätt att öka konkurrensen och göra det lättare för nya aktörer att komma in i branschen. Utskottet är oroat över priset på inledande identifiering framför allt med hänsyn till att bankerna praktiskt taget har en position som är jämförbar med monopol när det gäller elektronisk identifiering. 

Det är därför nödvändigt, menar utskottet, att statsrådet och Konkurrens- och konsumentverket följer hur inledande elektronisk identifiering fungerar och vidtar behövliga åtgärder om marknaden för elektronisk identifiering på grund av problem relaterade till inledande identifiering inte rör på sig. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner ett uttalande om detta. 

Riksdagen förutsätter att statsrådet följer hur den inledande elektroniska identifieringen fungerar och om priset är skäligt, framför allt för att se till att marknaden för identifieringstjänster kommer i gång, och att statsrådet vid behov vidtar de åtgärder som krävs för att få i gång marknaden innan förtroendenätet införs. (Utskottets förslag till uttalande) 
Tillgång till elektroniska identifieringsverktyg på lika villkor.

Utskottet har redan tidigare (KoUB 33/2014 rd) ansett att tjänster för elektronisk identifiering är ett slags bastjänster i informationssamhället och uttryckt sin oro för huruvida tillgången till elektroniska identifieringsverktyg är jämlik. Frågan om att få identifieringsverktyg är grundläggande och viktig för alla medborgare och konsumenter, eftersom identifieringsverktyg är nödvändiga för den faktiska tillgången till e-tjänster och möjligheten att uträtta ärenden på webben. Verktyget har också jämförts med FPA-kortet som skickas till alla medborgare. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets utredning om banktjänster (Pankkipalvelut 2015) saknade ungefär 400 000 personer nätbankskoder. Till den här gruppen hörde i synnerhet äldre, pensionärer, arbetslösa, personer med utsökningsskulder, lågutbildade, unga och låginkomsttagare. Utskottet ser det som nödvändigt att utreda hur den här gruppen bättre kan få tillgång till elektroniska identifieringsverktyg.  

Det finns också andra grupper för vilka elektroniska identifieringsverktyg blir ett problem. Det finns till exempel personer som inte kan uträtta ärenden elektroniskt på grund av att de är minderåriga eller sjuka eller berörs av någon annan begränsning, och ingen annan har rätt att fungera som ombud i fråga om e-tjänster eller uträtta ärenden för deras räkning. Närståendevårdare har ofta liknande problem när de vårdar någon närstående. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker propositionen, men med vissa ändringar. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag 1

7 b §. Information om giltighet för pass eller identitetskort.

Sakkunniga har lyft fram ett behov att i lagen ta in en bestämmelse om att polisen med hjälp av teknisk anslutning får lämna ut information om identitetshandlingars, alltså pass och identitetskorts, giltighet till leverantörer av identifieringstjänster. Utskottet föreslår en ny paragraf, eftersom det är viktigt att vid inledande identifiering av personer kunna säkerställa att de identitetshandlingar som de uppvisar inte är anmälda som försvunna eller stulna. 

16 §. Skyldighet för leverantörer av identifieringstjänster att anmäla hot och störningar som riktas mot verksamheten eller skyddet av uppgifter.

I sitt yttrande anser justitieministeriet att det av den föreslagna 16 § bör framgå att leverantören av identifieringstjänster får fullgöra sin anmälningsskyldighet trots sekretessbestämmelserna. Därför föreslår utskottet att 1 mom. kompletteras med uttrycket "trots sekretessbestämmelserna". 

Enligt det föreslagna 4 mom. får en leverantör av identifieringstjänster använda sådana uppgifter om en annan leverantör av identifieringstjänster som den får med stöd av paragrafen endast för att skapa beredskap för de hot och störningar som avses i paragrafen. Dessutom bör leverantören kunna använda uppgifterna för att utreda störningssituationer, så utskottet föreslår att bestämmelsen kompletteras med en skrivning om detta. 

28 §. Organ för bedömning av överensstämmelse.

I sina anmärkningar anser Europeiska kommissionen att paragrafen i lagförslaget kan bli tydligare om det framgår av den att alla organ för bedömning av överensstämmelse inte får bedöma till exempel överensstämmelsen med kraven när det gäller kvalificerade betrodda tjänster. Även om det framgår av de andra paragraferna i 4 kap. föreslår utskottet att det här också skrivs ut i det inledande stycket i 28 §. 

37 §. Allmänna skyldigheter för certifieringsorgan och organ för bedömning av överensstämmelse.

I sitt yttrande påpekar justitieministeriet att 2 mom. felaktigt hänvisar enbart till principerna för god förvaltning. Utskottet föreslår därför att lydelsen justeras så att den svarar mot allmän praxis. 

46 §. Inspektionsrätt.

Justitieministeriet har påpekat att 4 mom. på grund av 9 kap. 1 § i polislagen inte behöver föreskriva om Kommunikationsverkets rätt att få handräckning. Därför föreslår utskottet att momentet stryks, och det föreslagna 5 mom. blir då 4 mom. 

Ikraftträdandebestämmelsen.

Utskottet föreslår en enda tidpunkt då lagen ska träda i kraft, men att 7 b § ska börja tillämpas först den 1 maj 2017. Tillämpningen av 7 b § inleds då samma dag som tillämpningen av 12 a § om förtroendenät. I sina yttranden föreslår polisen och inrikesministeriet att paragrafen ska börja tillämpas först den 1 maj 2017, eftersom polisens giltighetstjänst tekniskt kommer att vara klar då. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2—15 i proposition RP 74/2016 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 74/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) 4 och 5, 
ändras lagens rubrik, 1 och 2 §, rubriken för 2 §, 6 §, 7 § 1 mom., 8 §, 9 § 1 mom., 10 §, 13 § 1 mom., 14 §, rubriken för 15 §, det inledande stycket i 15 § 1 mom., 16 §, rubriken för 17 §, 17 § 1 och 2 mom., den svenska språkdräkten i 19 § 1 mom. 8 punkten, rubriken för 20 §, 20 § 3 mom., 21, 22 och 24 §, 25 § 1—3 mom., 26 §, rubriken för 4 kap., 28—42 §, 43 § 1 mom., 44 § 1 mom., 45 § 1 mom., 46, 47 och 49 §, av dem 2 och 6 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 139/2015 samt 7 § 1 mom. och 17 § 1 och 2 mom. i lag 139/2015, och 
fogas till lagen nya 7 a, 8 a och 17 a§, en ny kapitelrubrik före 39 § och till lagen nya 42 a—42 c, 45 a och 49 a § som följer: 
Lag om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster 
1 §  
Tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om stark autentisering och om tillhandahållande av identifieringstjänster till tjänsteleverantörer, till allmänheten och till andra leverantörer av identifieringstjänster. 
Lagen innehåller bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, nedan EU:s förordning om elektronisk identifiering, samt bestämmelser som kompletterar den förordningen. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om bedömning av överensstämmelsen med kraven när det gäller identifieringstjänster och betrodda tjänster.  
På gränsöverskridande identifieringssystem som anmäls till Europeiska kommissionen tillämpas denna lag endast om inte något annat följer av EU:s förordning om elektronisk identifiering.  
Lagen tillämpas inte på tillhandahållande av tjänster avsedda för identifiering internt inom en sammanslutning. Lagen tillämpas inte heller på en sammanslutning som använder en egen metod för identifiering av egna kunder i samband med egna tjänster. 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) stark autentisering identifiering av en person, av en juridisk person eller av en fysisk person som företräder en juridisk person och verifiering av identifikatorns autenticitet och riktighet genom tillämpning av en elektronisk metod som motsvarar tillitsnivån väsentlig enligt artikel 8.2 a i EU:s förordning om elektronisk identifiering eller tillitsnivån hög enligt artikel 8.2 c i den förordningen, 
2) identifieringsverktyg ett sådant medel för elektronisk identifiering som avses i artikel 3.2 i EU:s förordning om elektronisk identifiering, 
3) leverantör av identifieringstjänster en leverantör av tjänster för identifieringsförmedling eller en leverantör av identifieringsverktyg,  
4) leverantör av identifieringsverktyg en tjänsteleverantör som tillhandahåller eller ger ut identifieringsverktyg för stark autentisering till allmänheten samt tillhandahåller sitt identifieringsverktyg till leverantörer av tjänster för identifieringsförmedling för förmedling i förtroendenätet,  
5) leverantör av tjänster för identifieringsförmedling en tjänsteleverantör som förmedlar identifieringstransaktioner baserade på stark autentisering till en part som förlitar sig på en elektronisk identifiering,  
6) innehavare av identifieringsverktyg en fysisk eller juridisk person som enligt avtal har fått ett identifieringsverktyg av en leverantör av identifieringstjänster, 
7) inledande identifiering verifiering av identiteten hos den som ansöker om ett identifieringsverktyg, när verifieringen sker i samband med att verktyget skaffas,  
8) certifikat ett intyg i elektronisk form som verifierar identiteten eller verifierar identiteten och kopplar ihop autentiseringsuppgifter för en betrodd tjänst med en användare av tjänsten och som kan användas vid stark autentisering och betrodda tjänster, 
9) certifikatutfärdare en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller allmänheten certifikat,  
10) förtroendenätet de leverantörer av identifieringstjänster som har gjort en anmälan till Kommunikationsverket. 
11) organ för bedömning av överensstämmelse ett av Kommunikationsverket godkänt organ enligt artikel 2.13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, som är ackrediterat i enlighet med den förordningen. 
Termerna elektronisk underskrift, betrodd tjänst, avancerad elektronisk underskrift, system för elektronisk identifiering och förlitande part har i denna lag samma betydelse som i artikel 3 i EU:s förordning om elektronisk identifiering. 
2 kap.  
Lagens tvingande natur och behandling av personuppgifter 
6 § 
Behandling av personuppgifter 
Leverantörer av identifieringstjänster får på de grunder som anges i 8 § 1 mom. 1 och 2 punkten i personuppgiftslagen (523/1999) behandla personuppgifter som behövs när identifieringsverktyg ges ut, tjänster upprätthålls och identifieringstransaktioner genomförs. På samma grunder får certifikatutfärdare som tillhandahåller betrodda tjänster behandla de personuppgifter som behövs vid utfärdandet och upprätthållandet av certifikat samt inhämta personuppgifter från personen själv. 
En leverantör av tjänster för identifieringsförmedling har rätt att när en sådan tjänst tillhandahålls överlåta personuppgifter till en part som förlitar sig på en elektronisk identifiering, om den förlitande parten enligt lag har rätt att behandla personuppgifter. 
Personuppgifter får behandlas i andra än i 1 mom. nämnda syften endast på de grunder som anges i 8 § 1 mom. 1 punkten i personuppgiftslagen. 
När leverantörer av identifieringstjänster och certifikatutfärdare som tillhandahåller betrodda tjänster kontrollerar sökandens identitet ska de kräva att sökanden uppger sin personbeteckning. Leverantörer av identifieringstjänster och certifikatutfärdare som tillhandahåller betrodda tjänster får behandla personbeteckningar i sina register i de syften som nämns i 1 mom. Identifieringsverktyg och certifikat får innehålla en personbeteckning, om verktygets eller certifikatets innehåll är tillgängligt endast för dem som nödvändigt behöver personbeteckningen för att tillhandahålla tjänsten. Personbeteckningen får inte vara tillgänglig i en offentlig katalog.  
Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter finns dessutom i 19 och 24 § och i personuppgiftslagen. 
7 §  
Användning av uppgifter i befolkningsdatasystemet 
Leverantörer av identifieringsverktyg och certifikatutfärdare som tillhandahåller betrodda tjänster ska hämta och uppdatera de uppgifter som de behöver för tillhandahållandet av identifieringstjänster för fysiska personer med användning av befolkningsdatasystemet. Leverantörer av identifieringstjänster ska dessutom säkerställa att de uppgifter som de behöver för tillhandahållandet av identifieringstjänster är uppdaterade enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 a § 
Användning av uppgifter i företags- och organisationsregister 
Leverantörer av identifieringsverktyg och certifikatutfärdare som tillhandahåller betrodda tjänster ska hämta och uppdatera de uppgifter som de behöver för tillhandahållandet av identifieringstjänster för juridiska personer med användning av företags- och organisationsregistren. Leverantörer av identifieringstjänster ska dessutom säkerställa att de uppgifter som de behöver för tillhandahållandet av identifieringstjänster är uppdaterade enligt uppgifterna i företags- och organisationsregistren. 
Utskottet föreslår en ändring 7 b § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Information om giltighet för pass eller identitetskort Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Leverantörer av identifieringstjänster har trots sekretessbestämmelserna rätt att med hjälp av teknisk anslutning få information ur polisens informationssystem för förvaltningsärenden om giltighet för pass eller identitetskort som används vid inledande identifiering. Slut på ändringsförslaget 
8 § 
Krav på system för elektronisk identifiering 
Ett system för elektronisk identifiering ska uppfylla följande krav: 
1) identifieringsmetoden grundar sig på en identifiering enligt 17 och 17 a § så att uppgifterna om den kan kontrolleras i efterskott i enlighet med 24 §, 
2) identifieringsmetoden medger entydig identifiering av innehavaren av identifieringsverktyget så att åtminstone de villkor uppfylls som gäller för tillitsnivån väsentlig enligt avsnitten 2.1.2, 2.1.3 och 2.1.4 i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1502 om fastställande av tekniska minimispecifikationer och förfaranden för tillitsnivåer för medel för elektronisk identifiering i enlighet med artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden, nedan förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering, 
3) med hjälp av identifieringsmetoden går det att säkerställa att endast innehavaren av identifieringsverktyget kan använda verktyget på ett sådant sätt att åtminstone de villkor uppfylls som gäller för tillitsnivån väsentlig enligt avsnitten 2.2.1 och 2.3 i bilagan till förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering, 
4) identifieringssystemet är säkert och tillförlitligt på ett sådant sätt att åtminstone de villkor uppfylls som gäller för tillitsnivån väsentlig enligt avsnitten 2.2.1, 2.3.1 och 2.4.6 i bilagan till förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering, med hänsyn till de informationssäkerhetsrisker som är förknippade med den teknik som används vid tidpunkten, och de lokaler som används för tillhandahållandet av identifieringstjänsten är säkra på det sätt som anges i avsnitt 2.4.5 i bilagan till den förordningen, 
5) ledningen avseende informationssäkerheten sköts på ett sådant sätt att de villkor uppfylls som anges i i det inledande stycket i avsnitt 2.4 i bilagan till förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering och åtminstone de villkor uppfylls som gäller för tillitsnivån väsentlig eller högre enligt avsnitt 2.4.3 och 2.4.7 i bilagan till den förordningen 
Bestämmelserna i 1 mom. hindrar inte att specifika tjänster tillhandahålls så att leverantören av identifieringstjänster meddelar den tjänsteleverantör som använder en identifieringstjänst den pseudonym som innehavaren av identifieringsverktyget använder eller endast ett begränsat antal personuppgifter. 
8 a §  
Autentiseringsfaktorer som ska användas i identifieringsmetoden 
I en identifieringsmetod ska minst två av följande autentiseringsfaktorer användas:  
1) en kunskapsbaserad autentiseringsfaktor som personen måste kunna visa att den har kunskap om, 
2) en innehavsbaserad autentiseringsfaktor som personen måste kunna visa att den innehar, 
3) en egenskapsbaserad autentiseringsfaktor som utgår från en kroppslig egenskap hos en fysisk person. 
I varje identifieringsmetod ska det i enlighet med avsnitt 2.3.1 i bilagan till förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering användas en sådan dynamisk autentisering som kan ändras vid varje ny autentisering mellan en person och det system som kontrollerar personens identitet. 
9 §  
Krav som gäller leverantörer av identifieringstjänster 
Juridiska personer som fungerar som leverantörer av identifieringstjänster och fysiska personer som handlar för deras räkning samt ledamöter eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet för en sammanslutning eller stiftelse som är tjänsteleverantör, liksom dess verkställande direktör och ansvariga bolagsmän andra personer i motsvarande ställning ska uppfylla följande krav: 
1) de ska ha uppnått myndighetsålder, 
2) de får inte vara försatta i konkurs, 
3) de får inte ha begränsad handlingsbehörighet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 § 
Skyldighet för leverantörer av identifieringstjänster att anmäla att verksamheten inleds 
En leverantör av identifieringstjänster som är etablerad i Finland ska göra en skriftlig anmälan till Kommunikationsverket innan verksamheten inleds. Anmälan kan också göras av en sådan sammanslutning av leverantörer av identifieringsverktyg som administrerar en tjänst som ska betraktas som en enda identifieringstjänst. 
Anmälan ska innehålla 
1) tjänsteleverantörens namn, 
2) tjänsteleverantörens fullständiga kontaktuppgifter, 
3) uppgifter om de tjänster som tillhandahålls, 
4) utredning om att kraven i 8, 8 a, 9, 13 och 14 § uppfylls med avseende på sökanden och sökandens verksamhet, 
5) en inspektionsberättelse om oberoende bedömning i enlighet med 29 § utarbetad av ett organ för bedömning av överensstämmelse, något annat utomstående bedömningsorgan eller ett internt kontrollorgan,  
6) övriga uppgifter som behövs för tillsynen. 
Leverantören av identifieringstjänster ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Kommunikationsverket om ändringar i de uppgifter som avses i 2 mom. Anmälan ska också göras när verksamheten avslutas eller funktionerna överförs till en annan tjänsteleverantör. 
13 § 
Allmänna skyldigheter för leverantörer av identifieringstjänster 
Hos leverantörer av identifieringstjänster ska lagringen av uppgifter som sammanhänger med identifieringen, personalen och de tjänster som köps av underleverantörer uppfylla åtminstone kraven för tillitsnivån väsentlig enligt avsnitten 2.4.4 och 2.4.5 i bilagan till förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering. Leverantörer av identifieringstjänster ska dessutom ha en omfattande plan för identifieringstjänstens upphörande. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Principer för identifiering 
Leverantörer av identifieringstjänster ska ha principer för identifiering som närmare anger hur tjänsteleverantören uppfyller de skyldigheter som anges i denna lag. Det ska i synnerhet anges närmare hur leverantören av identifieringsverktyg genomför den identifiering som avses i 17 och 17 a § när identifieringsverktyg beviljas. 
Principerna för identifiering ska dessutom innehålla de viktigaste uppgifterna om 
1) tjänsteleverantören, 
2) de tjänster som tillhandahålls och priserna på dem, 
3) samtliga villkor som tillämpas,  
4) de principer för informationssäkerhet som tillämpas i tjänsten,  
5) tjänsteleverantörens viktigaste samarbetspartner, 
6) bedömningen av överensstämmelse enligt 29 §, 
7) andra omständigheter som är av betydelse för att tjänsteleverantörens verksamhet och tillförlitlighet ska kunna bedömas. 
Om elektroniska underskrifter eller avancerade elektroniska underskrifter kan skapas med ett identifieringsverktyg ska leverantören av identifieringstjänster också lämna uppgifter om hur och på vilken nivå de elektroniska underskrifterna tillhandahålls samt om säkerhetsfaktorerna i fråga om underskrifterna. 
Leverantören av identifieringstjänster ska hålla principerna för identifiering allmänt tillgängliga och uppdaterade. 
15 §  
Skyldighet för leverantörer av identifieringsverktyg att lämna uppgifter innan avtal ingås 
En leverantör av identifieringsverktyg ska innan ett avtal ingås informera den som ansöker om ett identifieringsverktyg om  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16 §  
Skyldighet för leverantörer av identifieringstjänster att anmäla hot och störningar som riktas mot verksamheten eller skyddet av uppgifter 
En leverantör av identifieringstjänster ska Utskottet föreslår en ändring trots sekretessbestämmelserna Slut på ändringsförslaget utan ogrundat dröjsmål anmäla betydande hot och störningar som riktas mot tjänsternas funktion, informationssäkerheten eller användningen av en elektronisk identitet till de tjänsternas förlitande parter, till innehavarna av identifieringsverktyg, till övriga avtalsparter i förtroendenätet och till Kommunikationsverket. Kommunikationsverket får för anmälarens räkning på teknisk väg förmedla uppgifterna mellan parterna i förtroendenätet trots vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 
Om hotet eller störningen är riktat mot skydd av uppgifter som avses i 32 § i personuppgiftslagen, ska leverantören av identifieringstjänster även underrätta dataombudsmannen om saken. 
I en anmälan enligt 1 mom. ska det redogöras för de åtgärder som olika aktörer har tillgång till för att avvärja hot eller störningar samt de beräknade kostnaderna för åtgärderna. 
En leverantör av identifieringstjänster får använda sådana uppgifter om en annan leverantör av identifieringstjänster som den fått med stöd av denna paragraf endast för att skapa beredskap för de hot och störningar som avses i denna paragraf Utskottet föreslår en ändring samt för att utreda störningssituationer Slut på ändringsförslaget. Hos en leverantör av identifieringstjänster får uppgifterna behandlas endast av den personal som nödvändigt behöver uppgifterna i sitt arbete. Uppgifterna ska också annars behandlas så att affärshemligheter som tillhör en annan leverantör av identifieringstjänster inte röjs.  
En leverantör av identifieringstjänster som genom att handla i strid med 4 mom. vållar en annan leverantör av identifieringstjänster skada är skyldig att ersätta för skadan. 
17 § 
Identifiering av en fysisk person som ansöker om ett identifieringsverktyg 
Vid inledande identifiering ska identifieringen av en fysisk person göras personligen eller elektroniskt på ett sådant sätt att de krav uppfylls som gäller för tillitsnivån väsentlig eller hög enligt avsnitt 2.1.2 i bilagan till förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering. Kontrollen av en persons identitet kan grunda sig på en identitetshandling som utfärdats av en myndighet eller ett sådant identifieringsverktyg för stark autentisering som avses i denna lag. Kontrollen av identiteten kan dessutom grunda sig på ett förfarande som en offentlig eller privat aktör tidigare och i annat syfte än för beviljande av ett identifieringsverktyg för stark autentisering har använt sig av och som Kommunikationsverket godkänner utifrån de bestämmelser som gäller förfarandet och utifrån myndighetstillsynen eller utifrån en bekräftelse av ett i 28 § 1 punkten avsett organ för bedömning av överensstämmelse. 
Dokument som godkänns vid inledande identifiering, när identifieringen endast sker utifrån en identitetshandling som utfärdats av en myndighet, är ett giltigt pass eller identitetskort som har utfärdats av en myndighet i en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i Schweiz eller i San Marino. En leverantör av identifieringsverktyg som så önskar kan också vid kontrollen av identiteten använda ett giltigt pass som har utfärdats av en myndighet i någon annan stat. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17 a § 
Identifiering av en juridisk person som ansöker om ett identifieringsverktyg 
Den identitet som uppgetts av en juridisk person ska kontrolleras med användning av företags- och organisationsregistren eller på ett sådant sätt att åtminstone de krav på styrkande och kontroll av juridiska personers identitet uppfylls som gäller för tillitsnivån väsentlig enligt avsnitt 2.1.3 i bilagan till förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering. 
19 § 
Certifikatets innehåll 
Om identifieringsmetoden grundar sig på ett certifikat, ska certifikatet åtminstone innehålla 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) certifikatutfärdarens avancerade elektroniska underskrift. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 §  
Beviljande av identifieringsverktyg 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Identifieringsverktyg beviljas endast fysiska och juridiska personer. Bindningen mellan en fysisk persons och en juridisk persons identifieringsverktyg ska genomföras i enlighet med avsnitt 2.1.4 i förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering. Ett identifieringsverktyg ska vara personligt. Till ett identifieringsverktyg kan det vid behov fogas en uppgift om att innehavaren av identifieringsverktyget i enskilda fall även får företräda en annan fysisk person eller en juridisk person. 
21 §  
Överlåtelse av identifieringsverktyg till sökande 
Leverantören av ett identifieringsverktyg ska överlåta identifieringsverktyget till sökanden på det sätt som anges i avtalet. Leverantören ska säkerställa att verktyget inte obehörigt kommer i någon annans besittning vid överlåtelsen, på ett sådant sätt att åtminstone de krav uppfylls som gäller för tillitsnivån väsentlig enligt avsnitt 2.2.2 i förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering.  
22 § 
Förnyande av identifieringsverktyg 
En leverantör av identifieringsverktyg får leverera ett nytt verktyg till en innehavare av identifieringsverktyg utan en uttrycklig begäran om det endast om ett verktyg som tidigare har tillhandahållits ska ersättas med ett nytt. När identifieringsverktyg förnyas ska de krav uppfyllas som gäller för tillitsnivån väsentlig enligt avsnitt 2.2.4 i förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering. 
24 § 
Registrering och användning av uppgifter om identifieringstransaktioner och identifieringsverktyg 
Leverantörer av identifieringstjänster ska registrera  
1) de uppgifter som behövs för att verifiera en enskild identifieringstransaktion eller elektronisk underskrift,  
2) uppgifter om i 18 § avsedda hinder och begränsningar som gäller användningen av identifieringsverktyg, 
3) i fråga om certifikat, uppgifter om certifikatets innehållet i certifikat enligt 19 §. 
Leverantörer av identifieringsverktyg ska registrera behövliga uppgifter om den inledande identifiering av sökande som avses i 17 och 17 a § och om de handlingar eller den elektroniska identifiering som använts i den inledande identifieringen.  
De uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten ska lagras i fem år från identifieringstransaktionen. De övriga uppgifter som avses i 1 och 2 mom. ska lagras i fem år från det att ett fast kundförhållande har upphört.  
Personuppgifter som har uppkommit i samband med en identifieringstransaktion ska förstöras efter transaktionen, om det inte är nödvändigt att registrera dem för att verifiera en enskild identifieringstransaktion.  
Leverantören av identifieringstjänster får behandla registrerade uppgifter endast för att tillhandahålla och upprätthålla tjänsterna, fakturera, trygga sina rättigheter vid tvister och utreda missbruk samt på begäran av en tjänsteleverantör som använder identifieringstjänster eller en innehavare av ett identifieringsverktyg. Leverantören av identifieringstjänster ska registrera uppgifter om när och varför uppgifterna behandlats och vem som gjort det.  
Om en tjänsteleverantör endast ger ut identifieringsverktyg 
1) tillämpas inte 1 mom. 1 punkten och 4 mom. på tjänsteleveratören, 
2) räknas den registreringstid på fem år som avses i 3 mom. från det att identifieringsverktyget upphörde att gälla. 
25 §  
Anmälan om återkallande eller förhindrande av användning av identifieringsverktyg 
Innehavaren av ett identifieringsverktyg ska utan obefogat dröjsmål göra en anmälan till leverantören av identifieringsverktyget, eller någon annan aktör som denne har utsett, om verktyget har förkommit, obehörigen har kommit i någon annans besittning eller obehörigen har använts. Anmälan ska göras utan obefogat dröjsmål efter det att saken har upptäckts. 
Leverantören av identifieringsverktyg ska se till att det är möjligt att när som helst göra en anmälan enligt 1 mom. Leverantören ska utan dröjsmål återkalla identifieringsverktyget eller förhindra dess användning efter det att anmälan har mottagits. 
Leverantören av ett identifieringsverktyg ska på lämpligt sätt och utan dröjsmål i systemet registrera uppgifter om tidpunkten för återkallandet eller förhindrandet av användningen. Innehavaren av identifieringsverktyget har rätt att på begäran få ett intyg över att innehavaren har gjort den anmälan som avses i 1 mom. Intyget ska begäras inom 18 månader från anmälan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
26 §  
Rätten för leverantörer av identifieringsverktyg att återkalla eller förhindra användning av identifieringsverktyg 
Utöver vad som föreskrivs i 25 § får leverantören av ett identifieringsverktyg återkalla eller förhindra användningen av identifieringsverktyget, om 
1) leverantören har skäl att misstänka att identifieringsverktyget används av någon annan än den som det har beviljats till, 
2) identifieringsverktyget innehåller ett uppenbart fel, 
 
3) leverantören har skäl att misstänka att säkerheten vid användningen av identifieringsverktyget har äventyrats,  
4) innehavaren av identifieringsverktyget använder det på ett sätt som väsentligt strider mot avtalsvillkoren, 
5) innehavaren av identifieringsverktyget har avlidit. 
Leverantören av identifieringsverktyget ska så snart som möjligt underrätta innehavaren av identifieringsverktyget om att identifieringsverktyget har återkallats eller användningen av det förhindrats samt om tidpunkten för och orsakerna till detta. 
Leverantören av identifieringsverktyget ska erbjuda en ny möjlighet att använda identifieringsverktyget eller tillhandahålla innehavaren ett nytt verktyg omedelbart efter det att en sådan orsak som avses 1 mom. 2 eller 3 punkten inte längre föreligger. 
4 kap. 
Bedömning av överensstämmelse 
28 §  
Organ för bedömning av överensstämmelse 
Överensstämmelsen hos en tjänst enligt detta kapitel kan bedömas av följande bedömningsorgan Utskottet föreslår en ändring så som föreskrivs nedan: Slut på ändringsförslaget 
1) ett organ för bedömning av överensstämmelse, 
2) ett annat utomstående bedömningsorgan som är verksamt enligt en allmänt använd metod (annat utomstående bedömningsorgan), eller 
3) ett oberoende bedömningsorgan inom tjänsteleverantörens organisation som uppfyller en allmänt använd standard (internt kontrollorgan). 
29 §  
Bedömning av överensstämmelse hos en elektronisk identifieringstjänst 
En leverantör av identifieringstjänster ska regelbundet låta ett sådant bedömningsorgan som nämns i 28 § bedöma om identifieringstjänsten uppfyller kraven på interoperabilitet, informationssäkerhet, dataskydd och annan tillförlitlighet enligt denna lag. 
Bestämmelser om bedömning av överensstämmelse hos system för elektronisk identifiering som ska anmälas till Europeiska kommissionen finns i EU:s förordning om elektronisk identifiering och i förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering. 
Bestämmelser om Kommunikationsverkets rätt att meddela närmare föreskrifter om bedömningsgrunderna vid bedömningen av överensstämmelsen hos en identifieringstjänst finns i 42 §. Som bedömningsgrund kan Kommunikationsverket utöver de författningar och rättsakter som avses i 1 och 2 mom. fastställa bestämmelser eller riktlinjer som antagits av Europeiska unionen eller något annat internationellt organ, publicerade och generellt eller regionalt tillämpade anvisningar för informationssäkerhet samt datasäkerhetsstandarder eller förfaranden som används allmänt. 
30 §  
Bedömning av överensstämmelse hos den nationella noden för elektronisk identifiering 
Överensstämmelse hos det nationella gränssnitt som hör till EU:s interoperabilitetsramverk för elektronisk identifiering (den nationella noden) ska påvisas genom en bedömning som görs av ett organ för bedömning av överensstämmelse eller ett annat utomstående bedömningsorgan. 
Bestämmelser om kraven på den nationella noden finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1501 om interoperabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Bestämmelser om Kommunikationsverkets rätt att meddela närmare föreskrifter om bedömningsgrunderna vid bedömningen av överensstämmelse hos den nationella noden finns i 42 §. 
31 § 
Inspektionsberättelse 
En leverantör av identifieringstjänster och Befolkningsregistercentralen ska över bedömningen av överensstämmelse låta utarbeta en inspektionsberättelse som lämnas in till Kommunikationsverket. 
Inspektionsberättelsen är i kraft den tid som anges i den standard som användes vid bedömningen, dock högst i 2 år.  
32 § 
Fastställande av överensstämmelse hos betrodda tjänster 
Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska inspektera en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster och överensstämmelsen hos en kvalificerad betrodd tjänst med iakttagande av bestämmelserna i EU:s förordning om elektronisk identifiering. 
Bestämmelser om Kommunikationsverkets rätt att meddela närmare föreskrifter om bedömningsgrunderna vid bedömningen av överensstämmelse finns i 42 §. Som bedömningsgrund kan Kommunikationsverket fastställa bestämmelser eller riktlinjer som antagits av Europeiska unionen eller något annat internationellt organ, publicerade och generellt eller regionalt tillämpade anvisningar för informationssäkerhet samt datasäkerhetsstandarder eller förfaranden som används allmänt. 
33 §  
Allmänna krav på bedömningsorgan 
De bedömningsorgan som nämns i 28 § omfattas av följande kompetenskrav: 
1) organet ska vara funktionellt och ekonomiskt oberoende av bedömningsobjektet,  
2) organets personal ska ha god teknisk och yrkesinriktad utbildning samt tillräckligt omfattande erfarenhet av de uppgifter som ingår i bedömningsverksamheten, 
3) organet ska förfoga över den utrustning och de lokaler, redskap och system som behövs för bedömningsverksamheten, 
4) organet ska ha ändamålsenliga riktlinjer för verksamheten och uppföljningen av den. 
Bestämmelser om Kommunikationsverkets rätt att meddela närmare föreskrifter om de krav som anges i 1 mom. finns i 42 §. 
Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska visa att kraven i 1 mom. 1–3 punkten är uppfyllda genom en ackreditering beviljad av den nationella ackrediteringsenheten med iakttagande av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005).  
En leverantör av identifieringstjänster ska i den anmälan som avses i 1 mom. lämna en redogörelse för att ett annat utomstående bedömningsorgan eller ett internt kontrollorgan som bedömt dess överensstämmelse uppfyller kraven enligt 1 mom. Att kraven i 1 mom. 1–3 punkten är uppfyllda ska visas genom en ackreditering enligt 2 mom. eller genom ett annat oberoende förfarande som grundar sig på en allmänt använd standard.  
En ackreditering som beviljas av en utländsk ackrediteringsenhet motsvarar ett ackrediteringsbeslut enligt 3 och 4 mom. 
34 §  
Godkännande av organ för bedömning av överensstämmelse 
Organ för bedömning av överensstämmelse godkänns av Kommunikationsverket. Ett organ kan godkännas för viss tid, om det finns särskilda skäl till detta. Kommunikationsverket kan förena ett beslut om godkännande med begränsningar och villkor rörande organets kompetensområde, tillsynen över organet och organets verksamhet. 
35 §  
Ansökan om att bli organ för bedömning av överensstämmelse 
Organ för bedömning av överensstämmelse godkänns efter ansökan. Ansökan ska innehålla sådana uppgifter om sökanden och sökandens verksamhet utifrån vilka det kan avgöras om kraven i 33 § är uppfyllda.  
När Kommunikationsverket behandlar en ansökan kan verket skaffa utlåtanden samt anlita utomstående experter för att bedöma ansökan och de uppgifter som ges i ansökan. 
36 §  
Certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter eller kvalificerade elektroniska stämplar 
Kommunikationsverket får efter ansökan utse offentliga eller privata certifieringsorgan enligt artiklarna 30 och 39.2 i EU:s förordning om elektronisk identifiering som har i uppgift att certifiera anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter eller kvalificerade elektroniska stämplar. Certifieringsorganet kan utses för viss tid. I sin ansökan ska certifieringsorganet ange de uppgifter som Kommunikationsverket begär och som behövs för behandlingen av ansökan. 
Certifieringsorganet ska vara funktionellt och ekonomiskt oberoende av tillverkarna av anordningar för skapande av elektroniska underskrifter eller elektroniska stämplar. Organet ska ha en ansvarsförsäkring som är tillräcklig med hänsyn till verksamhetens omfattning, eller något annat motsvarande arrangemang, och det ska ha tillgång till en tillräckligt stor yrkeskunnig personal och de system, den utrustning och de redskap som behövs för verksamheten.  
37 § 
Allmänna skyldigheter för certifieringsorgan och organ för bedömning av överensstämmelse  
Ett organ för bedömning av överensstämmelse och ett certifieringsorgan får i sitt uppdrag anlita biträde av personer som inte hör till organisationen. Organen ansvarar också för det arbete som utförts av personer de anlitat.  
Utskottet föreslår en ändring Organ Slut på ändringsförslaget för bedömning av överensstämmelse och certifieringsorgan ska följa Utskottet föreslår en ändring bestämmelserna Slut på ändringsförslaget i förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet Utskottet föreslår en ändring (621/1991) Slut på ändringsförslaget, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003) Utskottet föreslår en ändring när de utför offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag Slut på ändringsförslaget. På personalen vid organ för bedömning av överensstämmelse och vid certifieringsorgan och vid dotterbolag och underentreprenörer som anlitas av sådana organ tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när den sköter uppgifter som avses i denna paragraf,. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
Organ för bedömning av överensstämmelse och certifieringsorgan ska underrätta Kommunikationsverket om varje ändring som har betydelse för uppfyllandet av villkoren för att godkännas eller utses.  
38 § 
Återkallande av godkännande som organ för bedömning av överensstämmelse eller utseende till certifieringsorgan 
Om Kommunikationsverket konstaterar att ett organ för bedömning av överensstämmelse eller ett certifieringsorgan inte uppfyller föreskrivna villkor eller att organet i väsentlig grad handlar i strid med gällande bestämmelser, ska Kommunikationsverket sätta ut en tillräcklig tidsfrist inom vilken saken ska rättas till. 
Kommunikationsverket kan återkalla ett beslut att godkänna ett bedömningsorgan eller utse ett certifieringsorgan om organet inte har korrigerat sin verksamhet inom den tid som satts ut enligt 1 mom. och det är fråga om en väsentlig förseelse eller försummelse. 
4 a kap. 
Betrodda tjänster 
39 §  
Återkallande av certifikat 
En undertecknare eller en innehavare av en elektronisk stämpel ska utan dröjsmål begära att den certifikatutfärdare som har utfärdat ett kvalificerat certifikat ska återkalla det, om undertecknaren har grundad anledning att misstänka att framställningsdata för underteckningen eller den elektroniska stämpeln används på obehörigt sätt. 
En certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat ska utan dröjsmål återkalla ett kvalificerat certifikat, om undertecknaren eller innehavaren av den elektroniska stämpeln begär det. En begäran om återkallande av ett certifikat anses ha kommit in till certifikatutfärdaren när den har stått till utfärdarens förfogande så att begäran har kunnat behandlas.  
40 §  
Ansvar för obehörig användning av framställningsdata för en underteckning eller elektronisk stämpel 
En undertecknare och en innehavare av en elektronisk stämpel ansvarar för skada som orsakats av obehörig användning av framställningsdata för en avancerad elektronisk underskrift eller elektronisk stämpel som är baserad på ett kvalificerat certifikat tills en begäran om återkallande av certifikatet har kommit in till certifikatutfärdaren så som anges i 39 § 2 mom. 
En konsument har dock ansvar enligt 1 mom. endast om 
1) konsumenten har överlåtit framställningsdata till någon annan, 
2) någon som är obehörig att använda framställningsdata kommit åt dem på grund av att konsumenten varit vårdslös på ett sätt som inte är lindrigt, eller 
3) konsumenten på annat sätt än det som nämns i 2 punkten har förlorat besittningen till framställningsdata och därefter har underlåtit att begära att det certifikatet ska återkallas så som anges i 39 § 1 mom.  
41 §  
Det ansvar som vilar på tillhandahållare av betrodda tjänster 
Bestämmelser om det ansvar som vilar på tillhandahållare av betrodda tjänster finns i artikel 13 i EU:s förordning om elektronisk identifiering.  
Den certifikatutfärdare som tillhandahållit ett kvalificerat certifikat är ansvarig för skada som den som förlitat sig på det kvalificerade certifikatet orsakats genom att certifikatutfärdaren eller en person som denne anlitat inte har återkallat certifikatet på det sätt som anges i 39 §. Certifikatutfärdaren är fri från ansvar, om den visar att skadan inte har berott på oaktsamhet hos certifikatutfärdaren eller en person som denne anlitat.  
42 § 
Allmän styrning och Kommunikationsverkets föreskrifter  
Kommunikationsministeriet svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av stark autentisering och betrodda tjänster. 
Kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om 
1) kraven enligt 8 § 1 mom. 4 och 5 punkten på säkerhet och tillförlitlighet hos identifieringssystemet,  
2) innehållet i de uppgifter som ska anmälas enligt 10 § och inlämnandet av dem till Kommunikationsverket,  
3) egenskaperna enligt 12 a § 2 mom. hos förtroendenätets gränssnitt,  
4) när störningar som avses i 16 § är betydande och innehållet i anmälningar enligt 16 § 1 mom. samt anmälningarnas form och inlämnandet av dem, 
5) grunderna för bedömningen enligt 29, 30 och 32 § av överensstämmelsen hos en identifieringstjänst, en betrodd tjänst och den nationella noden, 
6) kompetenskraven enligt 33 § för organ för bedömning av överensstämmelse med beaktande av vad som föreskrivs i EU:s förordning om elektronisk identifiering, 
7) de uppgifter som ska ingå i en ansökan enligt 35 § och inlämnandet av dem till Kommunikationsverket,  
8) de krav som ställs på certifieringsorgan som avses i 36 §, förfarandet vid certifiering och kraven på anordningar för skapande av underskrifter och stämplar med beaktande av vad som föreskrivs i EU:s förordning om elektronisk identifiering. 
42 a § 
Kommunikationsverkets uppgifter 
Kommunikationsverket ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag, om inte något annat föreskrivs i denna lag.  
Kommunikationsverket ska i enlighet med EU:s förordning om elektronisk identifiering  
1) delta i samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater i det interoperabilitetsramverk för elektronisk identifiering som avses i artikel 12 i förordningen och i det samarbetsnätverk som upprättats för detta ändamål,  
2) anmäla system för elektronisk identifiering till Europeiska kommissionen i enlighet med artiklarna 7—10 i förordningen, 
3) vara tillsynsorgan enligt artikel 17 i förordningen och sköta tillsynsorganets uppgifter enligt förordningen, 
4) i enlighet med artikel 22 i förordningen föra och publicera förteckningar över kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster i Finland och över de kvalificerade betrodda tjänster som dessa tillhandahåller.  
Kommunikationsverkets beslutanderätt omfattar inte avtalsförhållanden mellan parter eller frågor om ersättningsskyldighet. 
42 b §  
Dataombudsmannens uppgifter 
Dataombudsmannen ska övervaka att bestämmelserna om personuppgifter i denna lag iakttas. 
42 c §  
Befolkningsregistercentralens uppgifter 
Befolkningsregistercentralen ska upprätthålla den nationella nod som avses i 30 §. 
43 § 
Rätt till information 
När Kommunikationsverket fullgör sina uppgifter enligt denna lag har verket trots sekretessbestämmelserna rätt att få den information som behövs för skötseln av uppgifterna av dem vars rättigheter och skyldigheter denna lag gäller och av dem som handlar för dessas räkning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
44 § 
Myndighetssamarbete och rätt att lämna information 
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Kommunikationsverket och dataombudsmannen trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter rätt att lämna Finansinspektionen och Konkurrens- och konsumentverket den information som de behöver för skötseln av sina uppgifter. Finansinspektionen och Konkurrens- och konsumentverket har motsvarande rätt att trots sekretessbestämmelserna lämna Kommunikationsverket och dataombudsmannen de uppgifter som behövs för skötseln av deras uppgifter enligt denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
45 § 
Administrativa tvångsmedel  
Kommunikationsverket kan ge en anmärkning till den som bryter mot denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av den, eller mot EU:s förordning om elektronisk identifiering eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, samt ålägga denne att avhjälpa felet eller försummelsen inom skälig tid. Beslutet kan förenas med vite eller med hot om att verksamheten kommer att avbrytas helt eller delvis eller att den försummade åtgärden kommer att vidtas på den försumliges bekostnad. Bestämmelser om vite, hot om avbrytande och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
45 a § 
Interimistiska beslut 
Om ett fel eller en försummelse som gäller EU:s förordning om elektronisk identifiering, denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem, eller en störning i datasäkerheten, omedelbart och i väsentlig grad äventyrar tillförlitligheten hos en identifieringstjänst eller betrodd tjänst, får Kommunikationsverket omgående besluta om behövliga interimistiska åtgärder oberoende av den tidsfrist som avses i 45 §. 
Kommunikationsverket ska innan det beslutar om interimistiska åtgärder ge den som är föremål för beslutet tillfälle att bli hörd, utom när detta inte kan ordnas så snabbt som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver. 
Som interimistisk åtgärd kan Kommunikationsverket förbjuda eller avbryta 
1) tillhandahållandet av en identifieringsmetod som stark autentisering, 
2) tillhandahållandet av en sådan kvalificerad betrodd tjänst som avses i artikel 3.17 i EU:s förordning om elektronisk identifiering, 
3) tillhandahållandet av ett system för elektronisk identifiering som anmälts enligt artikel 9.1 i EU:s förordning om elektronisk identifiering, 
4) tillhandahållandet av autentisering enligt artikel 7 f i EU:s förordning om elektronisk identifiering. 
De interimistiska åtgärderna kan vara i kraft i högst tre månader. Beslut om interimistiska åtgärder får överklagas separat, på samma sätt som beslut som avses i 45 § 1 mom. 
46 § 
Inspektionsrätt 
Kommunikationsverket har rätt att utföra inspektioner av leverantörer av identifieringstjänster och av leverantörernas tjänster, av organ för bedömning av överensstämmelse som avses i 28 §, av certifieringsorgan enligt 36 § för anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och elektroniska stämplar och dessa organs verksamhet, av certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat samt av tillhandahållare av betrodda tjänster och deras tjänster. En inspektion kan genomföras för att övervaka fullgörandet av skyldigheter enligt denna lag och EU:s förordning om elektronisk identifiering samt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av dem. Bestämmelser om inspektioner finns i 39 § i förvaltningslagen. 
Kommunikationsverket förordnar en inspektör att utföra de inspektioner som avses i 1 mom. Den som utför inspektionen har rätt att hos en leverantör av identifieringstjänster, hos en certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat och hos en tillhandahållare av betrodda tjänster samt hos personer som dessa anlitar granska sådan maskinvara och programvara som kan vara av betydelse vid tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den. 
Leverantörer av identifieringstjänster, certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat, tillhandahållare av betrodda tjänster och de personer som dessa anlitar ska för inspektionen ge en inspektör som avses i 2 mom. tillträde till alla andra utrymmen än sådana som används för boende av permanent natur. 
Utskottet föreslår en strykning Kommunikationsverket har rätt att få handräckning av polisen för att utföra inspektioner enligt denna paragraf. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Dataombudsmannen har vid fullgörandet av sina uppgifter den rätt att utföra inspektioner som anges i personuppgiftslagen. Slut på ändringsförslaget 
47 § 
Avgifter till Kommunikationsverket 
En leverantör av identifieringstjänster och en sammanslutning av tjänsteleverantörer som har gjort en anmälan enligt 10 § ska betala Kommunikationsverket en registreringsavgift på 5 000 euro. Leverantören av identifieringstjänster och sammanslutningen ska dessutom betala Kommunikationsverket en årlig tillsynsavgift på 14 000 euro.  
En kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster som gjort en anmälan enligt artikel 21 i EU:s förordning om elektronisk identifiering och en certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade betrodda tjänster ska betala Kommunikationsverket en registreringsavgift på 5 000 euro för varje betrodd tjänst de tillhandahåller. Dessutom ska de betala Kommunikationsverket en årlig tillsynsavgift på 14 000 euro för den första kvalificerade betrodda tjänst som de tillhandahåller och en årlig tillsynsavgift på 9 000 euro för varje därpå följande kvalificerade betrodda tjänst som de tillhandahåller. Om en certifikatutfärdare som tillhandahåller betrodda tjänster även gör en anmälan enligt 10 §, ska certifikatutfärdaren dessutom betala den registreringsavgift som anges i 1 mom. 
Ett organ för bedömning av överensstämmelse som godkänts enligt 34 § ska betala Kommunikationsverket en utnämningsavgift på 10 000 euro. Dessutom ska organet betala Kommunikationsverket en årlig tillsynsavgift på 15 000 euro. 
Ett certifieringsorgan som utsetts enligt 36 § ska betala Kommunikationsverket en utnämningsavgift på 10 000 euro. Dessutom ska organet betala Kommunikationsverket en årlig tillsynsavgift på 15 000 euro. 
Registreringsavgiften, utnämningsavgiften och tillsynsavgiften täcker Kommunikationsverkets kostnader för att utföra uppgifterna enligt denna lag, med undantag för de uppgifter som avses i 46 § 1 mom. Tillsynsavgiften ska betalas till fullt belopp också under det första verksamhetsåret, även om verksamheten inleds under året. Tillsynsavgiften återbetalas inte, även om tjänsteleverantören upphör med sin verksamhet under året. 
Registreringsavgiften, utnämningsavgiften och tillsynsavgiften påförs av Kommunikationsverket och avgifterna är direkt utsökbara. I kommunikationsverkets beslut om påförande av avgift får ändring sökas i enlighet med 49 § 1 mom. Närmare bestämmelser om verkställigheten av avgifterna får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. 
Bestämmelser om indrivning av registreringsavgiften, utnämningsavgiften och tillsynsavgiften finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter. Om avgifterna inte betalas senast på förfallodagen, tas årlig dröjsmålsränta ut på det obetalda beloppet enligt den räntesats som avses i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället för dröjsmålsränta kan myndigheten ta ut en dröjsmålsavgift på fem euro om dröjsmålsräntan är mindre än detta belopp. 
För en inspektion som avses i 46 § 1 mom. tas kostnaderna för inspektionen ut av föremålet för inspektionen med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten.  
49 § 
Sökande av ändring i myndighetsbeslut 
Omprövning av ett beslut som fattats av Kommunikationsverket om en avgift som ska betalas till Kommunikationsverket enligt 47 § får begäras på det sätt som anges i 7 a kap. i förvaltningslagen. 
Beslut som Kommunikationsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning samt andra beslut av Kommunikationsverket än sådana som avses i 1 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av ett beslut om att godkänna ett organ för bedömning av överensstämmelse eller om att utse ett certifieringsorgan får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Kommunikationsverket får i sina beslut bestämma att beslutet ska iakttas innan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten av beslutet tills besvären har avgjorts.  
Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut av dataombudsmannen finns i personuppgiftslagen. 
49 a § 
Sökande av ändring i beslut av organ för bedömning av överensstämmelse och beslut av certifieringsorgan 
Omprövning av ett beslut som fattats av ett organ för bedömning av överensstämmelse eller av ett certifieringsorgan med stöd av denna lag får begäras hos Kommunikationsverket på det sätt som anges i 7 a kap. i förvaltningslagen. 
Beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Beslut av organ för bedömning av överensstämmelse och beslut av certifieringsorgan ska iakttas oberoende av ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Utskottet föreslår en ändring Lagens 7 b § tillämpas dock först från och med den 1 maj 2017. Slut på ändringsförslaget 
En leverantör av identifieringsverktyg får till och med den 31 december 2018 som ett i 17 § 2 mom. i denna lag avsett godkänt dokument också använda ett giltigt körkort som har beviljats efter den 1 oktober 1990 av en myndighet i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
De av Kommunikationsverket meddelade föreskrifter som gäller vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft. 
En leverantör av identifieringstjänster som är införd i det register som avses i 12 § ska senast två månader från ikraftträdandet av denna lag lämna Kommunikationsverket en ändringsanmälan enligt 10 § 3 mom., om leverantören vill fortsätta vara verksam som leverantör av identifieringstjänster för stark autentisering. De uppgifter som krävs enligt 10 § i denna lag ska lämnas in till Kommunikationsverket senast den 31 januari 2017.  
Kommunikationsverket ska behandla en ändringsanmälan enligt 3 mom. från en leverantör av identifieringstjänster och göra de anteckningar som föranleds av anmälan i det register som avses i 12 § senast tre månader efter att ha mottagit ändringsanmälan och övriga uppgifter enligt 3 mom. 
Ett identifieringsverktyg för stark autentisering som har beviljats enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag ska betraktas som ett identifieringsverktyg för stark autentisering för åtminstone tillitsnivån väsentlig i två månader från ikraftträdandet av denna lag. Om inte något annat följer av 7 mom. och om leverantören av identifieringstjänster lämnar en ändringsanmälan enligt 3 mom. inom utsatt tid, ska ett identifieringsverktyg leverantören beviljat före eller efter ikraftträdandet av denna lag betraktas som ett identifieringsverktyg för stark autentisering för åtminstone tillitsnivån väsentlig tills Kommunikationsverket har gjort en anteckning om identifieringstjänsten i det register som avses i 12 § utifrån uppgifterna i ändringsanmälan. 
Ett elektroniskt identifieringsverktyg som har beviljats enligt 17 § i denna lag på grundval av ett elektroniskt identifieringsverktyg som sökanden tidigare innehaft ska betraktas som ett identifieringsverktyg för stark autentisering, om  
1) identifieringsverktyget har beviljats senast två månader från ikraftträdandet av denna lag, eller  
2) identifieringsverktyget har beviljats efter det att två månader förflutit från ikraftträdandet av denna lag på grundval av ett sådant annat identifieringsverktyg för stark autentisering som beviljats av en leverantör av identifieringstjänster som gjort en ändringsanmälan enligt 3 mom. 
Ett elektroniskt identifieringsverktyg betraktas inte längre som ett identifieringsverktyg för stark autentisering, om leverantören av identifieringstjänster inte har lämnat en ändringsanmälan enligt 3 mom. inom utsatt tid. Kommunikationsverket ska då avföra leverantören av identifieringstjänster ur det register som avses i 12 § och underrätta leverantören om detta. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag  om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) 3, 9, 16 och 18 §, sådana de lyder, 3 och 9 § delvis ändrade i lag 618/2009, 16 § i lag 618/2009 och 18 § i lag 924/2010, som följer: 
3 §  
Annan lagstiftning 
Vid uträttande och behandling av ärenden hos myndigheter tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om anhängiggörande av ärenden, delgivning av beslut, offentlighet i myndigheternas verksamhet, behandling av personuppgifter, arkivering av handlingar, det språk som används vid behandling av ärenden och om hur ärenden behandlas. 
9 § 
Krav på skriftlig form 
Vid anhängiggörande och behandling av ärenden uppfyller också elektroniska dokument som sänts till en myndighet kravet på skriftlig form.  
Ett elektroniskt dokument som kommit in till en myndighet behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Om ett elektroniskt dokument som sänts till en myndighet innehåller utredning om ett ombuds behörighet, behöver ombudet inte lämna in fullmakt. Myndigheten kan dock förordna att en fullmakt skall lämnas in, om den har anledning att betvivla ombudets behörighet eller behörighetens omfattning. 
16 § 
Elektronisk signering av beslutshandlingar 
En beslutshandling får signeras elektroniskt. Myndigheten ska signera handlingen med en avancerad elektronisk underskrift som uppfyller kraven enligt artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG eller annars på ett sådant sätt att man kan försäkra sig om handlingens autenticitet och integritet.  
18 § 
Bevislig elektronisk delgivning 
En handling som enligt lag ska sändas med post mot mottagningsbevis eller delges bevisligen på annat sätt får med partens samtycke delges också som ett elektroniskt meddelande, dock inte per telefax eller på därmed jämförbart sätt. Myndigheten ska då meddela att parten eller dennes företrädare kan hämta handlingen från en av myndigheten anvisad server, databas eller någon annan fil. 
Parten eller dennes företrädare ska identifiera sig när handlingen hämtas. Vid identifieringen ska då användas en identifieringsteknik som är datatekniskt tillförlitlig och bevislig. 
En handling anses ha delgivits när den har hämtats från den länk som myndigheten anvisat enligt 1 mom. Om handlingen inte har hämtats inom sju dagar från myndighetens meddelande, iakttas vid delgivningen vad som annanstans i lag föreskrivs om delgivning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om kommunikationsförvaltningen (625/2001) 2 § 1 punkten, sådan den lyder i lag 730/2014, som följer:  
2 § 
Kommunikationsverkets uppgifter 
Kommunikationsverket har till uppgift att 
1) sköta de uppgifter som enligt informationssamhällsbalken (917/2014), postlagen (415/2011), lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998), lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009), lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004), säkerhetsutredningslagen (726/2014), lagen om bedömningsorgan för informationssäkerhet (1405/2011) och lagen om bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation ankommer på Kommunikationsverket, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 9 a kap. 1 § i jordabalken 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i jordabalken (540/1995) 9 a kap. 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 96/2011, som följer:  
1 §  
Användning av ärendehanteringssystem och elektronisk identifiering i ett ärendehanteringssystem 
En förutsättning för att upprätta och godkänna elektroniska dokument i ett ärendehanteringssystem samt för att i övrigt använda ärendehanteringssystemet är att användaren identifieras på ett tillförlitligt sätt med hjälp av en sådan identifieringsmetod, tillhandahållen av en leverantör av tjänster för stark autentisering, som aves i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) eller ett sådant kvalificerat certifikat för elektronisk underskrift som föreskrivs i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, eller med hjälp av någon annan identifieringsteknik som är datatekniskt tillförlitlig och bevislig. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 18 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansie-ring av terrorism 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 18 § 3 punkten, sådan den lyder i lag 621/2009, som följer:  
18 § 
Skärpta krav på kontroll vid identifiering på distans 
Om kunden inte är närvarande vid identifieringen och styrkandet av identiteten (identifiering på distans), ska den rapporteringsskyldiga vidta följande åtgärder för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) kontrollera kundens identitet med ett identifieringsverktyg som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) eller med ett kvalificerat certifikat för elektronisk underskrift som föreskrivs i artikel 28 i Europaparlamentets ock rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, eller med hjälp av någon annan teknik för elektronisk identifiering som är datatekniskt tillförlitlig och bevislig.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 2 § 2 mom. 2 punkten, 6 § 2 mom., 43 § 2 mom. 2 punkten, 61 § 3 mom., 62 §, 66 § 3 mom., 67 § 1 mom. och 68 § 1 mom., sådana de lyder i lag 983/2010, som följer: 
2 § 
Lagens tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om inte något annat bestäms i denna lag, ska följande lagar tillämpas: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) i fråga om certifierad elektronisk kommunikation och behandlingen av uppgifter i det certifikatregister som avses i denna lag, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009).  
6 § 
Befolkningsregistercentralens certifierade elektroniska kommunikation och dess syfte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Befolkningsregistercentralen för ett sådant certifikatregister över utfärdade personcertifikat som det föreskrivs om i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, nedan EU:s förordning om elektronisk identifiering). Befolkningsregistercentralen är registeransvarig för certifikatregistret.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
43 § 
Utlämnande av identifieringsuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Elektroniska kommunikationskoder som registrerats i befolkningsdatasystemet får lämnas ut endast om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) en annan i Finland etablerad certifikatutfärdare använder koden som en uppgift som identifierar innehavaren av certifikatet i certifikat som avses i lagen om stark autentisering och betrodda tjänster eller i motsvarande certifikat som används i identifieringssyfte.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
61 § 
Tjänster som tillhandahålls vid certifierad elektronisk kommunikation 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med medborgarcertifikat avses ett certifikat som utfärdats av Befolkningsregistercentralen för en fysisk person och som ingår i ett i lagen om identitetskort (829/1999) avsett identitetskort eller i en därmed jämförbar myndighetshandling eller ett tekniskt underlag och som används för verifiering av personen, för elektroniska underskrifter och för kryptering av handlingar och meddelanden. Med medborgarcertifikat avses också ett av Befolkningsregistercentralen utfärdat certifikat som ingår i en annan myndighetshandling eller ett tekniskt underlag och som används i ovan nämnda syfte och uppfyller kraven i EU:s förordning om elektronisk identifiering.  
62 §  
Uppgifter som ska ingå i certifikat för certifierad elektronisk kommunikation 
Bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå i medborgarcertifikat och andra certifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för fysiska personer finns i lagen om stark autentisering och betrodda tjänster och i EU:s förordning om elektronisk identifiering. Medborgarcertifikat ska innehålla en elektronisk kommunikationskod som identifierar innehavaren av certifikatet. Andra certifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för fysiska personer ska innehålla en elektronisk kommunikationskod som identifierar innehavaren av certifikatet eller någon annan identifieringsuppgift som identifierar personen och som inte innehåller information om personen. Även andra tekniska uppgifter som är nödvändiga vid användningen av ett certifikat kan ingå i medborgarcertifikat och andra certifikat som Befolkningsregister-centralen utfärdar för fysiska personer. Befolkningsregistercentralen beslutar om dessa uppgifter. 
En elektronisk kommunikationskod kan också ingå i andra i lagen om stark autentisering och betrodda tjänster avsedda certifikat för fysiska personer som en uppgift som identifierar innehavaren av certifikatet. 
66 § 
Ansökan om och utfärdande av medborgarcertifikat 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den som tar emot ansökan ska iaktta de krav i personuppgiftslagen som gäller behandlingen av personuppgifter och de krav i lagen om stark autentisering och betrodda tjänster och i EU:s förordning om elektronisk identifiering som gäller utfärdande av certifikat.  
67 § 
Ansökan om och utfärdande av andra certifikat 
Andra certifikat för fysiska personer som Befolkningsregistercentralen producerar och som inte är medborgarcertifikat kan utfärdas endast för finska medborgare samt för utlänningar som enligt lagen om hemkommun är stadigvarande bosatta i Finland och vars uppgifter har registrerats i befolkningsdatasystemet och vars identitet har kunnat konstateras på ett tillförlitligt sätt. Andra certifikat än medborgarcertifikat som Befolkningsregistercentralen producerar för fysiska personer kan av särskilda och motiverade skäl också beviljas personer vars identitet har kunnat konstateras tillförlitligt även om de inte uppfyller övriga ovan nämnda villkor för att få certifikat. Sådana certifikat kan på sökandens begäran ingå i handlingar, kort och tekniska underlag som används vid elektronisk kommunikation och som utfärdas av en myndighet, ett företag eller en organisation. Befolkningsregistercentralen kan komma överens med en myndighet, ett företag eller en organisation som utfärdar handlingar eller tekniska underlag om att ansökningar om certifikat personligen kan lämnas in till myndigheten, företaget eller organisationen för vidarebefordran till Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralen ska då se till att den som tar emot ansökan iakttar de bestämmelser i personuppgiftslagen som gäller behandlingen av personuppgifter och de bestämmelser i EU:s förordning om elektronisk identifiering som gäller utfärdande av certifikat.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
68 § 
Ansökan om och utfärdande av certifikat i vissa fall 
I stället för genom ett personligt besök kan ansökan om förnyande av ett medborgarcertifikat även göras elektroniskt och undertecknas med hjälp av ett medborgarcertifikat som sökanden använder, och ansökan om förnyande av ett annat certifikat som Befolkningsregistercentralen producerar undertecknas med hjälp av ett sådant kvalificerat certifikat enligt EU:s förordning om elektronisk identifiering som sökanden använder, om en sådan tjänst är i bruk. Vid behandlingen av ansökan iakttas bestämmelserna om utfärdande av certifikat i EU:s förordning om elektronisk identifiering.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälso-vården 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) 2 § 3 mom., 9 § och 14 § 3 mom., sådana de lyder, 2 § 3 mom. i lag 250/2014, 9 § i lag 619/2009 och 14 § 3 mom. i lag 255/2015, som följer:  
2 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om inte något annat följer av denna eller någon annan lag tillämpas på behandlingen av klientuppgifter vad som föreskrivs i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), nedan patientlagen, lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), nedan klientlagen, personuppgiftslagen (523/1999), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009), lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och arkivlagen (831/1994) eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem. Vid behandlingen av kli-entuppgifter och ordnande av tjänster och funktioner enligt denna lag ska dessutom iakttas vad som föreskrivs i språklagen (423/2003) och med stöd av den. Om det informationssystem där hälso- och sjukvårdens klient- och patientuppgifter behandlas utgör sådan utrustning för hälso- och sjukvård som avses i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) tillämpas på informationssystemet även den lagen och kraven i enlighet med den.  
9 § 
Elektronisk signering av handlingar 
Klientuppgifternas integritet, oförvanskade form och oavvislighet ska säkerställas med en elektronisk underskrift vid elektronisk behandling, överföring och förvaring av uppgifterna. Vid elektronisk signering som görs av en fysisk person ska det användas en sådan avancerad elektronisk underskrift som det föreskrivs om i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Vid signering som görs av en organisation och datatekniska enheter ska det användas en elektronisk underskrift av motsvarande tillförlitlighet. 
14 § 
Riksomfattande informationssystemtjänster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Befolkningsregistercentralen är certifikatutfärdare i enlighet med lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och annan personal inom social- och hälsovården, tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster samt organisationer som deltar i tillhandahållandet av dessa tjänster, deras personal och datatekniska enheter. Befolkningsregistercentralen har rätt att för skötseln av dessa uppgifter av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården få den information som behövs för utfärdande och återkallande av certifikat, för certifikat, för det tekniska underlaget för certifikat och för sändande av certifikat, ur centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som verket upprätthåller. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har på motsvarande sätt rätt att för skötseln av sina lagstadgade uppgifter av Befolkningsregistercentralen få information om de certifikat som centralen utfärdat på ovannämnda grunder. Informationen kan överlämnas med hjälp av en teknisk anslutning.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 93 a § i lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 93 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 623/2009, som följer:  
93 a § 
Elektronisk kommunikation och signering 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Deklarationer och andra handlingar som får lämnas in till skattemyndigheten på elektronisk väg och som ska signeras ska certifieras med en elektronisk underskrift eller på något annat godtagbart sätt.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 56 b § i lagen om överlåtelseskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 56 b § 2 mom., sådant det lyder i lag 622/2009, som följer:  
56 b §  
Elektronisk kommunikation och signering 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Deklarationer och andra handlingar som får lämnas in till skattemyndigheten på elektronisk väg och som ska signeras ska certifieras med en elektronisk underskrift eller på något annat godtagbart sätt.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av 6 a § i lagen om förskottsuppbörd  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 6 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 624/2009, som följer:  
6 a § 
Elektronisk kommunikation och signering 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Deklarationer och andra handlingar som får lämnas in till skattemyndigheten på elektronisk väg och som ska signeras ska certifieras med en elektronisk underskrift eller på något annat godtagbart sätt.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 11 § i blodtjänstlagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i blodtjänstlagen (197/2005) 11 §, sådan den lyder i lag 777/2009, som följer:  
11 § 
Uppgifter som hänför sig till blodgivare 
Den som ger blod och blodkomponenter ska före blodgivningen ges behövliga upplysningar som hänför sig till blodgivningen samt de uppgifter som avses i 24 § i personuppgiftslagen (523/1999). Blodgivaren ska informeras om sekretessen i fråga om uppgifterna. Av blodgivaren ska begäras identifieringsuppgifter, sådana uppgifter om hälsotillståndet som är nödvändiga när det gäller att bedöma blodgivarens lämplighet samt blodgivarens egenhändiga underskrift eller en sådan avancerad elektronisk underskrift som det föreskrivs om i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan utfärda närmare föreskrifter om den information som ska ges till och inhämtas från blodgivare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av 165 § i mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 165 § 2 mom., sådant det lyder i lag 886/2009, som följer:  
165 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Deklarationer enligt 162 e § och andra handlingar som får lämnas in till skattemyndigheten på elektronisk väg och som ska signeras ska certifieras med en elektronisk underskrift eller på något annat godtagbart sätt.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om ändring av 7 § i skattekontolagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i skattekontolagen (604/2009) 7 § 2 mom., sådant det lyder i lag 746/2009, som följer:  
7 § 
Inlämnande av periodskattedeklaration 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den deklarationsskyldige ska underteckna periodskattedeklarationen. En periodskattedeklaration som lämnas in på elektronisk väg ska certifieras med en elektronisk underskrift eller på något annat godtagbart sätt. Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om med hjälp av vilka elektroniska förfaranden och certifierings- eller identifieringsmetoder periodskattedeklaration kan lämnas in på elektronisk väg. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av 4 § i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat (147/2015) 4 § 1 mom. som följer:  
4 § 
Upprättande och signering av energicertifikat 
Ett energicertifikat upprättas genom att upprättaren för in de uppgifter som behövs för upprättandet av energicertifikatet i registret över energicertifikat och signerar energicertifikatet med en sådan avancerad elektronisk underskrift som det föreskrivs om i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Energicertifikatet betraktas som inlämnat hos tillsynsmyndigheten när det är undertecknat på det sätt som anges ovan. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 32 § i punktskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i punktskattelagen (182/2010) 32 § 3 mom., sådant det lyder i lag 495/2014, som följer:  
32 § 
Sätt att lämna in skattedeklaration 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En elektronisk skattedeklaration ska certifieras med en elektronisk underskrift eller på något annat godtagbart sätt. Den skattskyldige ska underteckna en skattedeklaration som lämnas in på en pappersblankett. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets förslag till uttalande 

Riksdagen förutsätter att statsrådet följer hur den inledande elektroniska identifieringen fungerar och om priset är skäligt, framför allt för att se till att marknaden för identifieringstjänster kommer i gång, och att statsrådet vid behov vidtar de åtgärder som krävs för att få i gång marknaden innan förtroendenätet införs. 
Helsingfors 9.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen saf 
 
vice ordförande 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Mirja Vehkaperä cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.