Senast publicerat 15-02-2021 10:10

Betänkande KoUB 2/2021 rd RP 251/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner

Kommunikationsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner (RP 251/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektörEmmiNykänen
  kommunikationsministeriet
 • enhetschefMiikkaRainiala
  kommunikationsministeriet
 • konsultativ tjänstemanHannaTossavainen
  social- och hälsovårdsministeriet
 • chefsjuristLeeviSandberg
  Sjömanspensionskassan.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • arbets- och näringsministeriet
 • Transport- och kommunikationsverket
 • Trafikledsverket
 • Rederierna i Finland rf.

Inget yttrande av 

 • finansministeriet.

Utskottet har fått ett meddelande 

 • Finlands Sjömans-Union rf instämmer i Sjömanspensionskassans utlåtande

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och lagen om sjömanspensioner. 

I propositionen föreslås det att en del av de ändringar som gjordes i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport 2016 och som avsågs att sättas i kraft genom förordning av statsrådet stryks. Avsikten var att genom lagen om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och lagen om ändring av 4 § i sjömanspensionslagen godkänna sjömätningsfartyg inom ramen för stödberättigad verksamhet. Avsikten var att ändringarna skulle sättas i kraft genom förordning av statsrådet, eftersom en ändring av det gällande stödprogrammet kräver Europeiska kommissionens godkännande. Finland sände en förhandsanmälan om saken till Europeiska kommissionen i enlighet med riktlinjerna för statligt stöd till sjötransport. Kommissionen har dock inte godkänt ändringen i Finlands stödprogram. Därför föreslås det att de lagändringar som inte har satts i kraft stryks. I propositionen föreslås det även att lagen om sjömanspensioner ändras, så att de som arbetar ombord på sjömätningsfartyg trots den nämnda lagändringen även i fortsättningen omfattas av tillämpningsområdet för lagen om sjömanspensioner. Samtidigt föreslås det att lagens bestämmelser om ändringssökande ändras så att bestämmelserna motsvarar det rättsläge som gäller från och med den 1 januari 2020. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner tillämpas från och med den 1 januari 2017 på arbetstagare som utför i lagen om sjöarbetsavtal avsett arbete på ett sådant finländskt fartyg som används för systematisk sjömätningsverksamhet och som går i sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 251/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 11.2.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
SunaKymäläinensd
vice ordförande
AriTorniainencent
medlem
SandraBergqvistsv
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
JuhoKauttovänst
medlem
JouniKotiahosaf
medlem
JohanKvarnströmsd
medlem
JoonasKönttäcent
medlem
SheikkiLaaksosaf
medlem
MatiasMarttinensaml
medlem
JenniPitkogröna
medlem
MirkaSoinikoskigröna
medlem
KariTolvanensaml
medlem
PaulaWerningsd
ersättare
RiikkaSlunga-Poutsalosaf

Sekreterare var

utskottsråd
JuhaPerttula.