Senast publicerat 15-10-2021 12:15

Betänkande KoUB 20/2021 rd RP 138/2021 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 24 § i banlagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 24 § i banlagen (RP 138/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • enhetschef Timo Kievari 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Ossi Kortiainen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • avdelningsdirektör Jaakko Knuutila 
  Trafikledsverket
 • polisinspektör Heikki Kallio 
  Polisstyrelsen
 • ledande expert Marko Kelkka 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
 • direktör Jonna Juslin 
  VR-Group Ab
 • verkställande direktör Pasi Anteroinen 
  Trafikskyddet
 • trafiksäkerhetsdirektör Kalle Parkkari 
  Institutet för olycksinformation
 • verkställande direktör Iiro Lehtonen 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • direktör Liisa-Maija Thompson 
  Vägföreningen i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • inrikesministeriet
 • finansministeriet
 • Trafikledsverket
 • Finlands Kommunförbund
 • Ålands landskapsregering
 • Centralhandelskammaren
 • Skogsindustrin rf.

Inget yttrande av 

 • Suomen Taksiliitto ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om trafiksystem och landsvägar och i banlagen. 

Genom de föreslagna ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktivet om förvaltning av vägars säkerhet, nedan vägsäkerhetsdirektivet, nationellt. Ändringarna gäller de bestämmelser i lagen om trafiksystem och landsvägar där det föreskrivs om förvaltningen av vägsäkerheten på vägar som ingår i det transeuropeiska vägnätet. De viktigaste ändringarna gäller bland annat en utvidgning av lagens tillämpningsområde, rangordningen av vägar som ersätts av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar samt uppföljningen av förfarandena för förvaltning av vägars säkerhet. Utöver de nämnda ändringarna föreslås tekniska ändringar i bestämmelserna om myndighetstillsynen över väghållningen och i andra mer detaljerade bestämmelser i lagen om trafiksystem och landsvägar. 

Genom ändringar i lagen om trafiksystem och landsvägar samt i banlagen införs bestämmelser om bedömningen av miljökonsekvenser som överskrider statsgränser i samband med de landsvägsplaner och järnvägsplaner som omfattas av lagen om förfarande vid miljökonsekvensbedömning. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft hösten 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och är lämplig för att genomföra direktivet. 

(2)De sakkunniga som utskottet hört har i huvudsak varit nöjda med att tillämpningsområdet har utvidgats. För närvarande gäller regleringen vägar som hör till det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), som i Finland består av 5 199 kilometer vägar. I fortsättningen ska bestämmelserna i Finland också gälla landsvägar som är huvudleder enligt den nationella huvudledsförordningen, och nätet omfattar 6 572 kilometer. Dessutom betonar utskottet behovet av att förbättra säkerheten på andra vägar och tillgodose reparationsbehovet av dem. 

(3)Här vill utskottet lyfta fram den trafiksäkerhetsstrategi som bereds vid kommunikationsministeriet. Strategin innehåller effektiva metoder för att förbättra trafiksäkerheten och förebygga trafikolyckor, och den omfattar alla trafikformer. Målen för trafiksäkerhetsstrategin styrs av den nollvision som ursprungligen fastställdes för vägtrafiken och som nu utvidgas till att gälla alla trafikformer: väg- och spårtrafiken, luftfarten och båttrafiken. 

(4)Dessutom vill utskottet lyfta fram programmet för suicidprevention 2020—2030, som innehåller många förslag till åtgärder för att förhindra självmord i vårt land. Utskottet betonar särskilt den åtgärd som syftar till att risken för självmord beaktas i trafiksäkerhetsarbetet och anser att trafiksäkerheten bör granskas på ett övergripande sätt. Också olycksstatistiken behöver utvecklas så att klara självmordsfall i mån av möjlighet statistikförs separat. 

(5)De sakkunniga fäste också uppmärksamhet vid mitträckenas betydelse för att förbättra trafiksäkerheten. Därför betonar utskottet att man i så stor utsträckning som möjligt bör sträva efter att öka antalet mitträcken. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 138/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 14.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Ano Turtiainen mtf 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jari Myllykoski vänst 
 
ersättare 
Jani Mäkelä saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.