Betänkande
KoUB
21
2016 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om fordonstrafikregistret, av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet och av 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen samt till vissa lagar som har samband med den
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om fordonstrafikregistret, av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet och av 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen samt till vissa lagar som har samband med den (RP 129/2016 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Kaisa
Männistö
kommunikationsministeriet
enhetschef
Nelly
Rontti
Trafiksäkerhetsverket.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om fordonstrafikregistret ändras.  
Syftet med propositionen är att effektivisera förfarandena för elektronisk fordonsregistrering. Enligt förslaget ska man i fordonstrafikregistret också få registrera uppgifter om en person som befullmäktigats av den som gör registreringsanmälan. Genom lagen främjas också i övrigt nyttjandet av elektronisk information. Den som är registeransvarig för fordonstrafikregistret ska vid beviljande av körkort och andra tillstånd som krävs av förare ha rätt att med samtycke av den sökande få den sökandes passfotografi och namnteckningsprov av polisen. Trafiksäkerhetsverket ska få registrera uppgifter om vägtransportledare för specialtransporter i fordonstrafikregistret. Dessutom ska man inte längre separat kunna ansöka om spärrmarkering i fordonstrafikregistret, dvs. förbud mot utlämnande av personuppgifter, eftersom fordonstrafikregistret automatiskt uppdateras när en spärrmarkering förs in i befolkningsdatasystemet.  
Genom lagen främjas regeringsprogrammets mål att göra de offentliga tjänsterna användarorienterade och i första hand digitala, så att det för de offentliga finanserna nödvändiga produktivitetssprånget ska lyckas. Lagen främjar också ett smidigare utbyte av information mellan myndigheterna, vilket är ett av målen i regeringsprogrammet. 
I propositionen föreslås det också att lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet och lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen ändras, så att Trafiksäkerhetsverket av Gränsbevakningsväsendet och Tullen får de uppgifter om brott som behövs för lämplighetsprövning i samband med beviljande av undervisningstillstånd, körtillstånd för taxiförare och trafiklärartillstånd samt tillstånd att driva bilskola. 
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Propositionen ska effektivisera och underlätta fordonsregistreringen och körkorts- och tillståndsförfarandena genom mer tidsenlig praxis och utveckling av myndigheternas digitala tjänster. Enligt erhållen utredning gör den myndigheternas arbete mer kostnadseffektivt och registren mer tillförlitliga bland annat genom att öka överföringen av registeruppgifter mellan myndigheterna. Enligt utskottets uppfattning gör den föreslagna lagändringen det också lättare att ansöka om körkort och andra tillstånd när tjänsterna blir mer kundorienterade och utbudet av tjänster ökar enligt principen ”en dörr in”. 
Utifrån erhållen utredning anser utskottet att propositionen är välkommen och behövs. Det är angeläget att myndighetsarbetet och tjänsterna inom trafiksektorn effektiviseras och utvecklas också framöver bland annat genom avreglering och genom att främja användningen av e-förfaranden och e-tjänster. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 129/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 30.9.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
saf
vice ordförande
Mirja
Vehkaperä
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
Senast publicerat 13.9.2017 13:18