Betänkande
KoUB
21
2017 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken (RP 82/2017 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet för utlåtande. 
Utlåtande
Utlåtande har lämnats av 
grundlagsutskottet
GrUU 40/2017 rd
Sakkunniga
Utskottet har hört 
kommunikationsråd
Kreetta
Simola
kommunikationsministeriet
konsultativ tjänsteman
Tanja
Müller
kommunikationsministeriet
konsultativ tjänsteman
Elina
Rydman
inrikesministeriet
överinspektör
Merja
Tapalinen
Polisstyrelsen
medieregleringschef
Janne
Holopainen
Rundradion
jurist
Rami
Peltosaari
Elisa Abp
direktör
Marcus
Wiklund
Sanoma Media Finland Oy
direktör för kommunikation och samhällsrelationer
Tatu
Tuominen
Telia Finland Oyj
specialsakkunnig
Sami
Virtanen
Finska Hörselförbundet rf
specialsakkunnig
Antti
Mäkipää
Finlands Dövas Förbund rf
organisationschef
Markku
Möttönen
Synskadades förbund rf
ledande expert
Pia
Huhdanmäki
RadioMedia.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
inrikesministeriet
Polisstyrelsen
Kommunikationsverket
DNA Ab
MTV Ab
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att informationssamhällsbalken ändras. Proposition har samband med regeringens spetsprojekt för smidigare författningar. 
I propositionen föreslås det att bestämmelsen om mängden radioreklam och bestämmelserna om bindningsavtal för kommunikationstjänster och mobiltelefoner upphävs. Bestämmelsen om att televisionsaktörer har skyldighet att reservera över hälften av den årliga sändningstiden för europeiska program föreslås dessutom bli mer flexibel. 
Vidare föreslås det att tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet höjs för Rundradion Ab och sänks för de kommersiella aktörerna. 
Det föreslås att bestämmelserna om televisionsprogramutbudens tillgänglighet ändras så att ljud- och textningstjänst för syn- och hörselskadade inte bara ska införas i Rundradion Ab:s allmännyttiga programutbud och i kommersiella programutbud som betjänar allmänintresset utan också i programutbud som sänds med stöd av en riksomfattande programkoncession och som betjänar flera olika grupper bland allmänheten. 
Det föreslås att villkoren för beviljande och återkallande av programkoncessioner för radio- och televisionsverksamhet preciseras så att någon programkoncession inte beviljas om det finns grundad anledning att misstänka att sökanden bryter mot lotterilagens bestämmelser om marknadsföring av penningspel eller de bestämmelser i lagen om bildprogram som gäller sändningstiden för program som är skadliga för barn eller gör sig skyldig till hets mot folkgrupp, vilket är straffbart enligt strafflagen. Till lagen fogas en bestämmelse om att koncessionsmyndigheten ska ha befogenhet att återkalla en programkoncession som beviljats för televisions- eller radioverksamhet om koncessionshavaren upprepade gånger och allvarligt bryter mot bestämmelserna om marknadsföring av penningspel eller sändningstiden för program som är skadliga för barn. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Under utfrågningen i utskottet välkomnade de sakkunniga de föreslagna åtgärderna som syftar till att göra bestämmelserna smidigare genom att avveckla onödig reglering och minska den administrativa bördan. Regeringen föreslår bland annat att bestämmelsen om mängden radioreklam och bestämmelserna om bindningsavtal för kommunikationstjänster och mobiltelefoner ska upphävas. 
Tjänster för grupper med särskilda behov
Under utfrågningen fäste de sakkunniga uppmärksamhet vid de tjänster som är riktade till grupper med särskilda behov. I propositionen föreskrivs det om ljud- och textningstjänst för att ge syn- och hörselskadade tillgång till programutbuden. Skyldigheten behövs för att säkerställa syn- och hörselskadades rätt att ta emot meddelanden. Denna rätt ingår i yttrandefriheten. De sakkunniga ansåg att tjänsten bör utökas särskilt när det gäller de kommersiella aktörerna. Kommunikationsministeriet är ändå av den åsikten att man inte bör införa fler skyldigheter för dessa aktörer utöver de skyldigheter som ingår i propositionen. 
Utskottet anser att tjänsterna för grupper med särskilda behov är viktiga och vill värna om utvecklingen av dem. Behovet av tjänsterna ökar i takt med att befolkningen åldras, och också av den anledningen är det viktigt att noga följa dessa gruppers behov framöver. Enligt uppgift till utskottet är det i dag tekniskt svårt att ordna simultana textnings- och tolkningstjänster. Det är lättare vid reprissändningar och utskottet anser att det är viktigt att införa ljud- och textningstjänst för andra musikföreställningar och idrottsprogram än sådana som sänds i direktsändning. Man bör följa den tekniska utvecklingen på området och noga överväga när det är skäligt att införa mer långtgående skyldigheter till simultan textning och tolkning än vad som föreslås i denna proposition. Utskottet anser att det är viktigt att kommunikationsministeriet följer den tekniska utvecklingen särskilt när det gäller nya verksamhetssätt, såsom nätsändningar, och vid behov föreslår ändringar i bestämmelserna.  
Tillsynsavgift
Regeringen föreslår en ändring av de årliga tillsynsavgifter som utövare av televisions- och radioverksamhet ska betala Kommunikationsverket. Tillsynsavgiften höjs för Rundradion Ab och sänks för de kommersiella aktörerna. Kommunikationsverket har ansett att de föreslagna ändringarna behövs och är proportionerliga, eftersom Kommunikationsverkets tillsynsuppgifter ökade betydligt för Rundradion Ab:s del i samband med att ändringarna av lagen om Rundradion Ab (1380/1993) trädde i kraft vid ingången av 2013. De kommersiella aktörerna har ansett att de föreslagna ändringarna är ett steg i rätt riktning. De har påpekat att tillsynsavgifterna inte är teknikneutrala och att man i framtiden helt borde slopa dem. 
Utskottet håller med Rundradion Ab om att det är viktigt att Kommunikationsverket fortsätter att utveckla styrningen och responsen utifrån sin tillsyn så att responsen i högre grad bidrar till att utveckla Rundradion Ab:s verksamhet på ett sätt som gynnar den finländska mediepubliken. När Kommunikationsverket vid ingången av 2018 i samband med ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde slås samman med Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket måste man säkerställa tillräckliga resurser för tillsynen över kommunikations- och mediemarknaden. Också EU:s regler för statligt stöd förutsätter en effektiv tillsyn över användningen av Rundradion Ab:s finansiering. 
DETALJMOTIVERING
Lagrubriken.
Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande om propositionen och avsnittet om lagrubriker i Lainkirjoittajan opas (Justitieministeriets utredningar och anvisningar 37/2013) ändrar kommunikationsutskottet rubriken på lagförslaget för att tydligare motsvara dess ställning i författningshierarkin. Lagens nya rubrik är lag om tjänster inom elektronisk kommunikation. 
25 §. Beviljande av programkoncession.
Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande har utskottet kompletterat paragrafen med ett krav på uppenbar anledning och strukit hänvisningen till lotterilagen. 
28 §. Kortvarig programkoncession.
Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande har utskottet kompletterat paragrafen med ett krav på uppenbar anledning och strukit hänvisningen till lotterilagen. 
36 §. Beviljande av programkoncession för analog radioverksamhet.
Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande har utskottet kompletterat paragrafen med ett krav på uppenbar anledning och strukit hänvisningen till lotterilagen. Paragrafhänvisningen till 6 § i lagen om bildprogram (710/2011) är felaktig, och utskottet har därför strukit den. 
40 §. Beviljande av radiotillstånd.
Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande har utskottet kompletterat paragrafen med ett krav på uppenbar anledning och strukit hänvisningen till lotterilagen. Paragrafhänvisningen till 6 § i lagen om bildprogram (710/2011) är felaktig, och utskottet har därför strukit den. 
211 §. Syn- och hörselskadades tillgång till programutbud.
Utskottet anser att tjänster för grupper med särskilda behov är viktiga och att tjänsterna bör utvecklas. Därför föreslår utskottet i 2 mom. att ljud- och textningstjänst ska införas i andra musikföreställningar och idrottsprogram än sådana som sänds i direktsändning. 
I 4 mom. har utskottet höjt andelen av ljud- och textningstjänsten i fråga om de programutbud som avses i 2 mom. och som betjänar flera olika grupper bland allmänheten från 50 till 75 procent av programmen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 82/2017 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
Lag 
om ändring av informationssamhällsbalken 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i informationssamhällsbalken (917/2014) 70 § 3 mom., 113 § och 116 § 4 mom., 
ändras lagens rubrik, 25 § 1 mom. 3 punkten, 28 § 1 mom., 32 § 1 mom. 1 punkten, 36 § 1 mom. 3 punkten, 40 § 5 mom., 70 § 4 mom., 209 § 1 mom., 211, 223 och 294 § samt 303 § 3 mom., av dem 28 § 1 mom., 32 § 1 mom. 1 punkten, 36 § 1 mom. 3 punkten, 40 § 5 mom. och 303 § 3 mom. sådana de lyder i lag 456/2016 och 294 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 456/2016, samt 
fogas till 40 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 456/2016, ett nytt 7 mom. och till 209 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer: 
Lag 
om tjänster inom elektronisk kommunikation 
25 § 
Beviljande av programkoncession 
Kommunikationsverket ska bevilja sökande programkoncession enligt 22 § 1 mom. om 
3) det inte finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag, mot bestämmelserna i 62 § 2 mom. 1 punkten i lotterilagen (1047/2001) om förbud mot anordnande av lotterier eller bestämmelserna i 6 § i lagen om bildprogram (710/2011) om iakttagande av åldersgränser för bildprogram, eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen (39/1889) eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet, och 
28 § 
Kortvarig programkoncession 
Kommunikationsverket ska bevilja programkoncession för kortvarig televisions- och radioverksamhet i ett digitalt markbundet masskommunikationsnät utan sådant förfarande som anges i 23 och 25 §, om det inte finns uppenbar anledning att misstänka att den sökande bryter mot denna lag, mot bestämmelserna i 62 § 2 mom. 1 punkten i lotterilagen om förbud mot anordnande av lotterier eller bestämmelserna i 6 § i lagen om bildprogram om iakttagande av åldersgränser för bildprogram, eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet, och verksamheten 
1) pågår högst tre månader, eller 
2) per vecka pågår högst tolv timmar. 
32 § 
Återkallande av programkoncession 
Koncessionsmyndigheten kan återkalla en koncession helt eller delvis, om 
1) koncessionshavaren upprepade gånger och allvarligt har brutit mot denna lag, 62 § 2 mom. 1 punkten i lotterilagen eller 6 § i lagen om bildprogram eller mot de koncessionsvillkor som avses i 27 eller 37 § eller har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet, 
36 § 
Beviljande av programkoncession för analog radioverksamhet 
Kommunikationsverket ska bevilja en sökande programkoncession enligt 34 §, om 
3) det inte finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag, mot bestämmelserna i 62 § 2 mom. 1 punkten i lotterilagen om förbud mot anordnande av lotterier eller bestämmelserna i 6 § i lagen om bildprogram om iakttagande av åldersgränser för bildprogram, eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet, 
40 § 
Beviljande av radiotillstånd 
Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd verksamhet som pågår i högst tre månader får beviljas på nytt för samma eller delvis samma täckningsområde och till samma verksamhetsutövare eller för tillhandahållande av huvudsakligen samma programutbud tidigast två månader från det att det föregående radiotillståndet upphörde att gälla. Vad som föreskrivs ovan gäller dock inte verksamhet som är tillfällig eller av annan orsak inte är fortlöpande eller regelbunden. 
Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd verksamhet ska beviljas om det inte finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag, mot bestämmelserna i 62 § 2 mom. 1 punkten i lotterilagen om förbud mot anordnande av lotterier eller bestämmelserna i 6 § i lagen om bildprogram om iakttagande av åldersgränser för bildprogram eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet. 
70 § 
Skyldighet att särredovisa i bokföringen 
Särredovisningskalkylerna ska lämnas till Kommunikationsverket. 
209 § 
Europeiskt programutbud 
En utövare av televisionsverksamhet ska för europeiska program reservera största delen av sin årliga sändningstid för fritt mottagbara sändningar. Till denna sändningstid räknas dock inte tid som har reserverats för 
1) nyheter, 
2) sportevenemang, 
3) underhållningsprogram av tävlingskaraktär, 
4) reklam, 
5) text-tv-sändningar, 
6) teleshopping. 
Om programutbudet för en utövare av televisionsverksamhet inte når upp till den andel europeiskt program som avses i 1 mom., ska utövaren lämna Kommunikationsverket en redogörelse för orsakerna till detta samt på begäran en plan för inom vilken tid programutbudet kommer att motsvara 1 mom. Då ska den europeiska andelen av programutbudet emellertid vara åtminstone på samma nivå som under föregående tillsynsperiod. 
211 § 
Syn- och hörselskadades tillgång till programutbud 
Televisionsprogram på finska eller svenska ska förses med textning och andra program ska förses med referat eller med en tjänst där texten i ett textat program omvandlas till ljud (ljud- och textningstjänst) i enlighet med denna paragraf. 
Ljud- och textningstjänsten ska införas i de allmännyttiga programutbud som avses i lagen om Rundradion Ab. Ljud- och textningstjänst ska också införas i programutbud som sänds med stöd av en riksomfattande programkoncession och som betjänar flera olika grupper bland allmänheten. Ljud- och textningstjänst behöver dock inte införas i sådana musikföreställningar och sportprogram som sänds i direktsändning
Kostnaderna som ljud- och textningstjänsten medför för utövare av annan än allmännyttig televisionsverksamhet får inte överskrida en procent av utövarens omsättning under den föregående räkenskapsperioden. 
Ljud- och textningstjänstens andel ska i fråga om de programutbud som avses i 2 mom. och som betjänar flera olika grupper bland allmänheten vara 75 procent av programmen och i fråga om allmännyttiga programutbud 100 procent av programmen. 
Genom förordning av statsrådet 
1) kan det föreskrivas om det tekniska genomförandet och sändandet av ljud- och textningstjänsten, 
2) föreskrivs det om kostnaden per programtimme för ljud- och textningstjänsten, 
3) utfärdas det närmare bestämmelser om vad som betraktas som programutbud som betjänar flera olika grupper bland allmänheten. 
223 § 
Markering för radioreklam 
Radioreklam ska åtskiljas från övriga radioprogram genom en ljudsignatur eller på något annat tydligt sätt. 
294 § 
Beloppet av tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet 
Den årliga tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet är för 
1) Rundradion Ab 220 000 euro, 
2) utövare av annan än regional televisionsverksamhet 14 000 euro för varje koncessionsenligt televisionsprogramutbud, med undantag för parallellsändningar, 
3) utövare av regional televisionsverksamhet 600 euro för varje koncessionsenligt televisionsprogramutbud, 
4) utövare av radioverksamhet på frekvenser för rikstäckande eller därmed jämförbar koncessionspliktig användning 6 000 euro för varje koncessionsenligt radioprogramutbud, 
5) utövare av radioverksamhet på frekvenser för regional eller lokal koncessionspliktig användning 600 euro för varje koncessionsenligt radioprogramutbud, 
6) utövare av radioverksamhet som är verksamma endast i televisionsnät, 6 000 euro för varje koncessionsenligt radioprogramutbud, med undantag för parallellsändningar. 
Tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet tas årligen ut i två poster. Avgiften påförs genom beslut av Kommunikationsverket. 
303 § 
Kommunikationsverkets allmänna uppgifter 
Kommunikationsverkets tillsyn omfattar inte sådana krav som hänför sig till skydd av människors och husdjurs hälsa och säkerhet som avses i 251 § 1 mom. 1 punkten och inte heller sådana väsentliga elsäkerhetskav som avses i 251 § 1 mom. 2 punkten, till den del det föreskrivs att någon annan myndighet ska övervaka efterlevnaden av kraven. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På bindningsavtal som ingåtts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i 113 § och 116 § 4 mom. som gällde vid ikraftträdandet. 
Helsingfors 23.11.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Mirja
Vehkaperä
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker
utskottsråd
Juha
Perttula.
RESERVATION
Motivering
Regeringen föreslår att informationssamhällsbalken ändras. Proposition har samband med regeringens spetsprojekt för smidigare författningar. 
Regeringen föreslår att bestämmelsen om mängden radioreklam och bestämmelserna om bindningsavtal för kommunikationstjänster och mobiltelefoner upphävs. Bestämmelsen om att televisionsaktörer har skyldighet att reservera över hälften av den årliga sändningstiden för europeiska program föreslås dessutom bli mer flexibel. 
Vidare föreslås det att beloppet av tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet höjs för Rundradion Ab och sänks för de kommersiella aktörerna. 
Bestämmelserna om televisionsprogramutbudens tillgänglighet föreslås bli ändrade så att ljud- och textningstjänst för syn- och hörselskadade inte bara ska införas i Rundradion Ab:s allmännyttiga programutbud och i kommersiella programutbud som betjänar allmänintresset utan också i programutbud som sänds med stöd av en riksomfattande programkoncession och som betjänar flera olika grupper bland allmänheten. 
Det föreslås att villkoren för beviljande och återkallande av programkoncessioner för radio- och televisionsverksamhet preciseras så att någon programkoncession inte beviljas om det finns grundad anledning att misstänka att sökanden bryter mot lotterilagens bestämmelserna om marknadsföring av penningspel eller de bestämmelser i lagen om bildprogram som gäller sändningstiden för program som är skadliga för barn eller gör sig skyldig till hets mot folkgrupp, vilket är straffbart enligt strafflagen. Till lagen fogas en bestämmelse om att koncessionsmyndigheten ska ha befogenhet att återkalla en programkoncession som beviljats för televisions- eller radioverksamhet om koncessionshavaren upprepade gånger och allvarligt bryter mot bestämmelserna om marknadsföring av penningspel eller sändningstiden för program som är skadliga för barn. 
Sannfinländarnas utskottsgrupp anser att propositionen i princip är bra och välgrundad. Ett tecken på det är att vi bland annat understöder de föreslagna ändringarna i fråga om textningstjänsterna. Ändringarna förbättrar livskvaliteten för syn- och hörselskadade när det gäller medierna och deras tjänster. 
Vi är också nöjda med utvecklingen när det gäller bindningsavtalen för mobiltelefoner. Dessa upphör ju nu i och med propositionen — och på grund av det förändrade läget inom branschen. Därför ser vi i vår grupp inget behov av reglering om saken i det nuvarande marknadsläget. Denna reglering kan således ske genom regleringen om avtal om kommunikationstjänster och allmänna konsumentskyddsrättsliga principer. 
Till sist vill vi ändå konstatera att vi som utskottsgrupp är mycket bekymrade över en del andra punkter i propositionen. En sådan omständighet är förhandscensuren. Vi anser att den i högsta grad strider mot de allmänna yttrandefrihetsprinciperna. Särskilt skeptiska förhåller vi oss till att man på förhand ska kunna bestämma att programkoncessionen inte ska beviljas eller att den ska återkallas, om det finns grundad anledning att misstänka att verksamhetsutövaren gör sig skyldig till hets mot folkgrupp. Det är chockerande uttryckligen med tanke på yttrandefriheten i vårt land. 
Förslag
Vi föreslår
att riksdagen godkänner lagförslaget enligt betänkandet, men 25 § 1 mom. 3 punkten, 28 § 1 mom., 36 § 1 mom. 3 punkten och 40 § 5 mom. med följande ändringar: (Reservationens ändringsförslag) 
Reservationens ändringsförslag
25 § 
Beviljande av programkoncession 
Kommunikationsverket ska bevilja sökande programkoncession enligt 22 § 1 mom. om 
3) det inte finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag eller bestämmelserna i 6 § i lagen om bildprogram (710/2011) om iakttagande av åldersgränser för bildprogram, eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen (39/1889) eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet, och 
28 § 
Kortvarig programkoncession 
Kommunikationsverket ska bevilja programkoncession för kortvarig televisions- och radioverksamhet i ett digitalt markbundet masskommunikationsnät utan sådant förfarande som anges i 23 och 25 §, om det inte finns uppenbar anledning att misstänka att den sökande bryter mot denna lag eller bestämmelserna i 6 § i lagen om bildprogram om iakttagande av åldersgränser för bildprogram, eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet, och verksamheten 
1) pågår högst tre månader, eller 
2) per vecka pågår högst tolv timmar. 
36 § 
Beviljande av programkoncession för analog radioverksamhet 
Kommunikationsverket ska bevilja en sökande programkoncession enligt 34 §, om 
3) det inte finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet
 
40 § 
Beviljande av radiotillstånd 
Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd verksamhet ska beviljas om det inte finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet
Helsingfors 23.11.2017
Jari
Ronkainen
saf
Jani
Mäkelä
saf
Senast publicerat 28.11.2017 16:12