Betänkande
KoUB
22
2016 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och av 4 § i lagen om sjömanspensioner
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och av 4 § i lagen om sjömanspensioner (RP 145/2016 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Tanja
Müller
kommunikationsministeriet.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport ändras så att stödordningen utvidgas till att även gälla sådana specialfartyg som används för sjömätning. Syftet med ändringen är att förbättra de finländska sjömätningsfartygens konkurrenskraft efter det att Europeiska kommissionen har godkänt motsvarande utvidgningar av stödordningen i vissa konkurrerande länder. Utvidgningen ska enbart gälla sjömätningsfartyg, vars verksamhet är utsatt för internationell konkurrens och för vilka den internationella konkurrensen har hårdnat betydligt efter det att andra länder, i synnerhet Sverige, har infört bemanningsstöd för sjömätningsfartyg.  
I lagen föreslås också ändringar som är nödvändiga för att beakta vissa ändringar i skattelagstiftningen. Det rör sig om lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (RP 29/2016 rd), som träder i kraft vid ingången av 2017, och de ändringar som nyligen genom lag 887/2013 har gjorts i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978). Det ska också göras vissa ändringar och preciseringar i lagen, och genom dem avhjälper man olika missförhållanden som har konstateras vid tillämpningen av lagen under de åtta år som den har varit i kraft. Bland annat klargörs det vilken inverkan inskrivning i handelsfartygsförteckningen har på beviljandet av stöd, preciseras definitionen av sjötransport och verksamhetstid och ändras reglerna för bestämmande av räntan på stöd som återkrävs.  
Dessutom föreslås det att lagen om sjömanspensioner ändras så att lagens tillämpningsområde även omfattar arbetstagare som arbetar ombord på sjömätningsfartyg. Detta gör det möjligt att betala även sådant stöd som motsvarar arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift enligt lagen om sjömanspensioner.  
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.  
Lagarna ska träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet, efter det att kommissionen har godkänt ändringen av stödordningen.  
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet ser det som mycket viktigt att den internationella konkurrenskraften för finländska fartyg förbättras. Att utvidga tillämpningsområdet för bemanningsstödordningen till sjömätningsfartyg bidrar till att uppfylla detta mål. Enligt utredning gynnar propositionen också den finländska sjömätningspersonalens ställning. Utskottet vill betona att sjöfarten är av primär betydelse för Finland och att vi också framöver behöver finna nya och effektiva metoder för att stärka dess konkurrenskraft och i synnerhet få ner kostnaderna för sjötransporter. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 145/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 11.10.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
saf
vice ordförande
Mirja
Vehkaperä
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
Senast publicerat 1.3.2018 13:24