Senast publicerat 08-05-2021 16:19

Betänkande KoUB 22/2016 rd RP 145/2016 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och av 4 § i lagen om sjömanspensioner

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och av 4 § i lagen om sjömanspensioner (RP 145/2016 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Tanja Müller 
    kommunikationsministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport ändras så att stödordningen utvidgas till att även gälla sådana specialfartyg som används för sjömätning. Syftet med ändringen är att förbättra de finländska sjömätningsfartygens konkurrenskraft efter det att Europeiska kommissionen har godkänt motsvarande utvidgningar av stödordningen i vissa konkurrerande länder. Utvidgningen ska enbart gälla sjömätningsfartyg, vars verksamhet är utsatt för internationell konkurrens och för vilka den internationella konkurrensen har hårdnat betydligt efter det att andra länder, i synnerhet Sverige, har infört bemanningsstöd för sjömätningsfartyg.  

I lagen föreslås också ändringar som är nödvändiga för att beakta vissa ändringar i skattelagstiftningen. Det rör sig om lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (RP 29/2016 rd), som träder i kraft vid ingången av 2017, och de ändringar som nyligen genom lag 887/2013 har gjorts i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978). Det ska också göras vissa ändringar och preciseringar i lagen, och genom dem avhjälper man olika missförhållanden som har konstateras vid tillämpningen av lagen under de åtta år som den har varit i kraft. Bland annat klargörs det vilken inverkan inskrivning i handelsfartygsförteckningen har på beviljandet av stöd, preciseras definitionen av sjötransport och verksamhetstid och ändras reglerna för bestämmande av räntan på stöd som återkrävs.  

Dessutom föreslås det att lagen om sjömanspensioner ändras så att lagens tillämpningsområde även omfattar arbetstagare som arbetar ombord på sjömätningsfartyg. Detta gör det möjligt att betala även sådant stöd som motsvarar arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift enligt lagen om sjömanspensioner.  

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.  

Lagarna ska träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet, efter det att kommissionen har godkänt ändringen av stödordningen.  

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet ser det som mycket viktigt att den internationella konkurrenskraften för finländska fartyg förbättras. Att utvidga tillämpningsområdet för bemanningsstödordningen till sjömätningsfartyg bidrar till att uppfylla detta mål. Enligt utredning gynnar propositionen också den finländska sjömätningspersonalens ställning. Utskottet vill betona att sjöfarten är av primär betydelse för Finland och att vi också framöver behöver finna nya och effektiva metoder för att stärka dess konkurrenskraft och i synnerhet få ner kostnaderna för sjötransporter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 145/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 11.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen saf 
 
vice ordförande 
Mirja Vehkaperä cent 
 
medlem 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.