Senast publicerat 21-10-2021 15:33

Betänkande KoUB 22/2021 rd RP 157/2021 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 157/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Erica Karppinen 
  kommunikationsministeriet
 • vd. överdirektör Sauli Pahlman 
  Transport- och kommunikationsverket
 • Senior Director Arto Pussinen 
  Business Finland Oy
 • vice ordförande Aila Järveläinen 
  Fackförbundet Pro rf
 • jurist Asko Metsola 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • inrikesministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Finlands näringsliv rf.

Inget yttrande av 

 • Finnish Information Security Cluster - Kyberala ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om Transport- och kommunikationsverket och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ändras så att Transport- och kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter utses till ett sådant nationellt samordningscentrum som avses i EU-förordningen om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum. Cybersäkerhetscentret får i egenskap av nationellt samordningscentrum nya i förordningen angivna uppgifter som hänför sig till att bilda och samordna en nationell gemenskap för cybersäkerhet och fungera som kontaktpunkt för kompetensgemenskapen på nationell nivå. En del av uppgifterna är helt nya och en del motsvarar de uppgifter som cybersäkerhetscentret sköter redan för närvarande. 

Lagen avses träda i kraft hösten 2021, dock senast den 28 december 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Utskottet understöder förslaget att utse Transport- och kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter till ett sådant nationellt samordningscentrum för cybersäkerhet som avses i propositionen. 

(2)I och med propositionen kommer Cybersäkerhetscentret i egenskap av nationellt samordningscentrum att sköta nya uppgifter som hänför sig till att bilda och samordna en nationell gemenskap för cybersäkerhet och fungera som kontaktpunkt för kompetensgemenskapen på nationell nivå. Utskottet anser att detta samarbete mellan nationella offentliga och privata aktörer och en effektiv organisering av samarbetet är av största vikt med tanke på cybersäkerheten och kompetensutvecklingen i anslutning till den. På det sättet kan den kompetens som finns i Finland utnyttjas på ett så ändamålsenligt och effektivt sätt som möjligt också för att stödja uppkomsten av nya företag och bygga upp ett cybersäkerhetskluster. 

(3)Enligt den utredning som utskottet fått kan Transport- och kommunikationsverket dock inte sköta ovan nämnda uppgifter på ett optimalt sätt och behövlig tilläggskompetens kan inte förvärvas, om det inte anvisas tilläggsfinansiering för skötseln av uppgifterna. Transport- och kommunikationsverkets och i synnerhet Cybersäkerhetscentrets uppgifter har hela tiden blivit fler. Cybersäkerhet är en sektor där arbetsmängden och resursbehovet hela tiden ökar redan utan nya uppgifter, och utskottet betonar att detta bör återspeglas på ett betydande sätt i den finansiering som anvisas byrån. Utskottet anser det vara ytterst viktigt att också den finansiering på EU-nivå som står till förfogande för uppgiften kan maximeras vid framtida ansökningar om finansiering. Enligt utredning till utskottet är också den finansiering som fås på EU-nivå knutet till den nationella finansieringens belopp. 

(4)Utifrån erhållen utredning konstaterar utskottet att de klara fördelar som uppgiften medför för informationssamhället och företagen samt för utvecklingen av Finlands cyberkompetens till centrala delar inte uppnås utan tilläggsfinansiering. Utskottet anser således att det är nödvändigt att samordningscentret redan från början anvisas tillräckliga resurser och att dess verksamhet och skötseln av de lagfästa uppgifterna tryggas genom långsiktig nationell finansiering. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 157/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 20.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.