Senast publicerat 08-05-2021 12:34

Betänkande KoUB 23/2018 rd RP 143/2018 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (RP 143/2018 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • överinspektör Vilja Klemola 
    kommunikationsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Skogsindustrin rf
  • Rederierna i Finland rf.

Inget yttrande av 

  • finansministeriet.

PROPOSITIONEN

Genom propositionen införs nationella bestämmelser om fartygsdrift och förvaltningen i miljöskyddslagen för sjöfarten. De behöver införas till följd av resolution MEPC.278(70) av Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön. Resolutionen ingår i EU:s exklusiva befogenhet och kommunikationsministeriet har utfärdat ett meddelande om saken. 

Genom resolution ändras bilaga VI till MARPOL 73/78. Bilagan får bestämmelser om IMO:s datainsamlingssystem för rapportering av fartygs bränsleförbrukning. Syftet med systemet är att ge IMO och dess medlemsstater och intressentgrupper noggrannare data om sjöfartens årliga bränsleförbrukning och fartygens växthusgasutsläpp. De ändringar som införs genom resolutionen medför nya skyldigheter för förvaltningen och fartygen, och de anknytande tekniska detaljerna kräver närmare nationella bestämmelser. 

Lagen avses träda i kraft delvis den 1 december 2018 och delvis den 1 januari 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet anser att propositionen är behövlig och lämplig för arbetet med att förbättra miljöskyddet inom sjöfarten. De data som genereras och analyseras via Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s datainsamlingssystem underbygger besluten för att minska utsläppen av växthusgas från sjöfarten. 

Med avseende på konkurrensneutraliteten är det av stor vikt att miljöreglerna inom sjöfarten är globala och att de genomförs inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen IMO. Inom EU regleras frågan via Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter (nedan kallad MRV-förordningen). Enligt information från kommunikationsministeriet har kommissionen för avsikt att harmonisera MRV-förordningen med IMO:s datainsamlingssystem för rapportering av fartygs bränsleförbrukning. Utskottet välkomnar att kommissionen enligt preliminära uppgifter kommer att lägga fram ett förslag till förordning i oktober-november i år. 

Vidare påpekar utskottet att det inger vissa betänkligheter att det existerar två parallella system, och utskottet understryker att MRV-förordningen bör ses över för att data inte ska behöva registreras i två olika system. Därför framhåller utskottet att Finland i den fortsatta behandlingen bör arbeta aktivt för att undanröja överlappningarna. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 143/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 17.10.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen blå 
 
vice ordförande 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Olavi Ala-Nissilä cent 
 
medlem 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Sofia Vikman saml 
 
ersättare 
Kauko Juhantalo cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.