Betänkande
KoUB
24
2016 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (RP 146/2016 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Tanja
Müller
kommunikationsministeriet
biträdande direktör
Riitta-Liisa
Vuorela
Kommunikationsverket
verkställande direktör
Lauri
Kivinen
Rundradion.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
finansministeriet.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen om statens televisions- och radiofond ändras så att det åren 2017 och 2018 inte görs någon årlig indexhöjning av det anslag i statsbudgeten till statens televisions- och radiofond som är avsett att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017 och vara i kraft till och med den 31 december 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Storleken på anslaget för att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamhet som avses i 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) justeras årligen enligt förändringen i kostnadsnivån. Regeringen föreslår att ingen justering görs 2017 och 2018. Detta ligger i linje med vad den parlamentariska arbetsgrupp som utvärderat Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och finansiering har föreslagit.  
Utskottet betonar den parlamentariska arbetsgruppens riktlinjer vid utvärderingen av Rundradion Ab:s allmännyttiga och oberoende verksamhet och finansieringen av bolaget. På grund av de stora omvälvningarna i mediefältet föreslår arbetsgruppen åtgärder för att öka samarbetet inom mediebranschen. Dessutom föreslår den ändringar i bland annat finansieringen av Rundradion Ab, förvaltningsrådets ställning och programinköp från oberoende producenter. Arbetsgruppen föreslår inga ändringar i systemet för att finansiera Rundradion Ab i sig. Däremot föreslår den att finansieringen ska stå utanför ramarna för statsfinanserna. Enligt uppgift till utskottet är det meningen att detta ska genomföras i samband med statsbudgeten för 2018. 
Utskottet konstaterar att nedskärningen i dagens läge är nödvändig och betonar att Rundradion Ab:s möjligheter att bedriva den allmännyttiga verksamheten bör följas med avseende på demokrati, yttrandefrihet och en mångsidig och opartisk informationsförmedling och också med beaktande av båda nationalspråken och grupper med särskilda behov. Utskottet upprepar vad det sade i sitt tidigare betänkande KoUB 5/2015 rdB 8/2015 rd och lyfter fram betydelsen av Rundradion Ab:s regionala verksamhet och bolagets viktiga roll när det gäller att producera och upphandla inhemskt programinnehåll.  
Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 146/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.10.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
saf
vice ordförande
Mirja
Vehkaperä
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 15.2.2018 15:48