Senast publicerat 08-05-2021 16:19

Betänkande KoUB 24/2016 rd RP 146/2016 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (RP 146/2016 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Tanja Müller 
    kommunikationsministeriet
  • biträdande direktör Riitta-Liisa Vuorela 
    Kommunikationsverket
  • verkställande direktör Lauri Kivinen 
    Rundradion.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • finansministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om statens televisions- och radiofond ändras så att det åren 2017 och 2018 inte görs någon årlig indexhöjning av det anslag i statsbudgeten till statens televisions- och radiofond som är avsett att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017 och vara i kraft till och med den 31 december 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Storleken på anslaget för att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamhet som avses i 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) justeras årligen enligt förändringen i kostnadsnivån. Regeringen föreslår att ingen justering görs 2017 och 2018. Detta ligger i linje med vad den parlamentariska arbetsgrupp som utvärderat Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och finansiering har föreslagit.  

Utskottet betonar den parlamentariska arbetsgruppens riktlinjer vid utvärderingen av Rundradion Ab:s allmännyttiga och oberoende verksamhet och finansieringen av bolaget. På grund av de stora omvälvningarna i mediefältet föreslår arbetsgruppen åtgärder för att öka samarbetet inom mediebranschen. Dessutom föreslår den ändringar i bland annat finansieringen av Rundradion Ab, förvaltningsrådets ställning och programinköp från oberoende producenter. Arbetsgruppen föreslår inga ändringar i systemet för att finansiera Rundradion Ab i sig. Däremot föreslår den att finansieringen ska stå utanför ramarna för statsfinanserna. Enligt uppgift till utskottet är det meningen att detta ska genomföras i samband med statsbudgeten för 2018. 

Utskottet konstaterar att nedskärningen i dagens läge är nödvändig och betonar att Rundradion Ab:s möjligheter att bedriva den allmännyttiga verksamheten bör följas med avseende på demokrati, yttrandefrihet och en mångsidig och opartisk informationsförmedling och också med beaktande av båda nationalspråken och grupper med särskilda behov. Utskottet upprepar vad det sade i sitt tidigare betänkande KoUB 5/2015 rdB 8/2015 rd och lyfter fram betydelsen av Rundradion Ab:s regionala verksamhet och bolagets viktiga roll när det gäller att producera och upphandla inhemskt programinnehåll.  

Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 146/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen saf 
 
vice ordförande 
Mirja Vehkaperä cent 
 
medlem 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Sofia Vikman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.