Betänkande
KoUB
24
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort (RP 155/2018 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Tuomas
Kaivola
kommunikationsministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
kommunikationsministeriet
Trafiksäkerhetsverket
Polisstyrelsen
Försvarsmakten
Turism- och Restaurangförbundet rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att ett avtal om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort ska sättas i kraft. Avtalet ska sättas i kraft genom en så kallad blankettlag. Det upprättades 2000 och uppdaterades 2017 genom ett ändringsprotokoll. 
Avtalet gäller utbyte av information om fordon och körrätt mellan parternas centrala registermyndigheter. Informationssystemet ska säkerställa att statsparternas register är uppdaterade och tillförlitliga, bidra till bekämpning och undersökning av brott som gäller körrätt och fordon och effektivisera statsparternas administrativa åtgärder genom att snabbt och effektivt tillhandahålla de uppgifter som behövs. Genom propositionen genomförs spetsprojektet Digitalisering av offentliga tjänster i programmet för statsminister Juha Sipiläs regering. 
Lagförslaget i propositionen föreslås träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet för att lagen ska träda i kraft samtidigt som Finlands anslutning till avtalet träder i kraft. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 
Vid utfrågningen av sakkunniga framhölls det att avtalet starkt medverkar till att hålla de samhälleligt viktiga fordons- och körkortsregistren uppdaterade, ökar möjligheterna att bekämpa och utreda gränsöverskridande brottslighet samt bedrägerier inom bilhandeln och indirekt förbättrar vissa trafiksäkerhetsrelaterade faktorer. Vidare kommer Finland att kunna effektivisera informationsutbytet med andra europeiska myndigheter i körkorts- och fordonsfrågor. Utskottet välkomnar att avtalet också ger möjligheter att effektivisera det arbete som de brottsbekämpande myndigheterna utför i kampen mot svart verksamhet. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner avtalet i proposition RP 155/2018 rd. 
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 155/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Sofia
Vikman
saml
ersättare
Kauko
Juhantalo
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 6.11.2018 10:27