Betänkande
KoUB
25
2016 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 § i järnvägslagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 § i järnvägslagen (RP 181/2016 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Hannu
Pennanen
kommunikationsministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Trafiksäkerhetsverket
VR-Group Ab.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår vissa preciseringar och ändringar i järnvägslagen med anledning av ikraftträdandet av den nya överenskommelsen om järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland. Överenskommelsen om direkt internationell järnvägstrafik avses träda i kraft före utgången av 2016. När den nya överenskommelsen träder i kraft upphävs överenskommelsen om järnvägssamtrafik mellan Finland och Ryssland samt dess accessoriska avtal. Hänvisningarna i järnvägslagen till den överenskommelse om järnvägssamtrafik som upphävs och till dess accessoriska avtal föreslås bli ändrade till hänvisningar till den nya överenskommelsen om järnvägstrafik och till den överenskommelse som kommunikationsministeriet i Finland och Ryska federationens transportministerium ingår med stöd av den. Därtill preciseras lagen genom en bestämmelse om att säkerhetsintyg inte krävs av ett järnvägsföretag som bedriver järnvägsgränstrafik som avses i den nya överenskommelsen om järnvägstrafik, om järnvägsföretaget har registrerats i någon annan stat än en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Lagen avses träda i kraft genast när den nya överenskommelsen om järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland har trätt i kraft. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 
DETALJMOTIVERING
4 §. Säkerhetsintyg.
Utskottet har ändrat hänvisningen till fördragsserien, eftersom det är oklart när överenskommelsen träder i kraft. 
57 §. Ibruktagande av fordon som används i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland.
Utskottet har i den finska språkdräkten gjort en teknisk ändring i hänvisningen till överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering. Ändringen påverkar inte den svenska språkdräkten. 
Ikraftträdande.
Utskottet lämnar bestämmelsen om lagens ikraftträdande öppen, eftersom det är oklart när överenskommelsen träder i kraft. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 181/2016 rd med ändringar. 
Utskottets ändringsförslag
Lag 
om ändring av 4 och 57 § i järnvägslagen  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i järnvägslagen (304/2011) 57 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 939/2013, och  
fogas till 4 §, sådan den lyder i lag 939/2013, ett nytt 2 mom. som följer: 
4 § 
Säkerhetsintyg 
Säkerhetsintyg krävs inte av ett järnvägsföretag som bedriver i överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik (FördrS /20 ) avsedd järnvägsgränstrafik enbart på spåranläggningar mellan riksgränsen och en järnvägsgränsstation och på spåranläggningar på en järnvägsgränsstation, om järnvägsföretaget har registrerats i någon annan stat än en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
57 §  
Ibruktagande av fordon som används i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland  
Fordon som används i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland och anländer från Ryska federationen ska ha Trafiksäkerhetsverkets tillstånd för ibruktagande. Verket beviljar tillstånd för sådana fordon och fordonstyper som i Ryska federationen eller i en annan stat som hör till organisationen för järnvägssamarbete (OSJD) har giltigt tillstånd för ibruktagande eller därmed jämförbart tillstånd. Fordonen får gå i trafik endast i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland. Bestämmelser om de krav som gäller för fordon finns i överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik och i den med stöd av överenskommelsen om direkt internationell järnvägstrafik ingångna överenskommelsen mellan kommunikationsministeriet i Finland och Ryska federationens transportministerium och dess bilagor.  
Järnvägsföretag som bedriver i 1 mom. avsedd direkt internationell järnvägstrafik i Finland ska ansöka om tillstånd för ibruktagande hos Trafiksäkerhetsverket innan de inleder trafik med fordon på Finlands bannät. Överensstämmelsen hos fordon ska påvisas med en anmälan som sökanden ger in till verket. Sökanden ska anmäla att det för fordonet eller fordonstyperna har beviljats tillstånd för ibruktagande eller ett därmed jämförbart tillstånd i Ryska federationen eller någon annan stat som hör till organisationen för järnvägssamarbete (OSJD). Verket avgör ansökan om tillstånd för ibruktagande på basis av det meddelande som sökanden lämnat in. Tillstånd kan beviljas på elektronisk väg. 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
Helsingfors 10.11.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
saf
vice ordförande
Mirja
Vehkaperä
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 4.10.2017 15:48