Senast publicerat 18-11-2021 15:24

Betänkande KoUB 25/2021 rd RP 196/2021 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (RP 196/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Katja Peltola 
  kommunikationsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • inrikesministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • Transport- och kommunikationsverket
 • Konkurrens- och konsumentverket
 • Sjömanspensionskassan.

Inget yttrande av 

 • undervisnings- och kulturministeriet
 • Statens ämbetsverk på Åland
 • Rederierna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg. Med ändringarna genomförs rådets direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Enligt propositionen ska kravet på att lämna besättningslistans uppgifter i land utvidgas till att gälla fiskefartyg av alla storlekar. Det föreslås att tillämpningsområdet inte ska omfatta yrkesutövare som bedriver självständigt fiske eller fiskar i annat än kommersiellt syfte. Andra preciseringar som gäller lämnande av uppgifter föreslås också. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 19 december 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Ändringsförslaget hänför sig till direktiv (EU) 2017/159 om arbete ombord på fiskefartyg. Direktivet syftar till att förbättra arbetsförhållandena inom havsfiskesektorn och öka säkerheten i verksamheten, bland annat genom att förbättra villkoren för sjöräddningsverksamheten. 

(2)I och med propositionen ska fiskefartyg som används för kommersiellt fiske eller där fiskare arbetar utifrån arbetsavtal, oberoende av storlek, lämna uppgifter om fartygets bemanning i land. Propositionen utvidgar det nuvarande motsvarande kravet till att gälla fiskefartyg av alla storlekar. 

(3)Under utfrågningen stödde sakkunniga propositionen som ett sätt att främja sjösäkerheten. När uppgifter om bemanningen lämnas i land har de myndigheter som utför sjöräddning till exempel i händelse av sjönöd tillgång till uppgifter om hur många besättningsmedlemmar som befinner sig ombord på fartyget. 

(4)Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte och att den beretts väl. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 196/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 17.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.