Senast publicerat 14-02-2023 11:09

Betänkande KoUB 25/2022 rd RP 291/2022 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonslagen och till lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonslagen och till lagar som har samband med den (RP 291/2022 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Motion

I samband med propositionen har utskottet behandlat följande motion 

Lagmotion
 LM 24/2022 rd  
Johanna Ojala-Niemelä sd m.fl. 
 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen.

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä 
  riksdagen
 • enhetschef Saara Reinimäki 
  kommunikationsministeriet
 • ledande expert Esa Aaltonen 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Konsta Arvelin 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Mari Kaipomäki 
  kommunikationsministeriet
 • polisinspektör Jari Pajunen 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Marjo Immonen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • jurist Emma Thomasén 
  Transport- och kommunikationsverket
 • polisinspektör Tuomo Katajisto 
  Polisstyrelsen
 • polisinspektör Kari Onninen 
  Polisstyrelsen
 • direktör Tuomo Isokivijärvi 
  StepOne Tech Ab
 • specialsakkunnig Hanna Kalenoja 
  Autoalan Keskusliitto ry
 • teknisk expert Markus Markkanen 
  Bilimportörerna och -industrin rf
 • verksamhetsledare Vilhartti Hanhilahti 
  Etanoliautoilijat ry
 • trafiksäkerhetsdirektör Kalle Parkkari 
  Institutet för olycksinformation
 • expert Timo Kima 
  Rahtarit ry
 • intressebevakningsdirektör Ari Herrala 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • försvarsministeriet
 • Åklagarmyndigheten
 • MMAF Modified Motorcycle Association Finland
 • Suomen Motoristit ry
 • Tekniska Handelsförbundet rf.

PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN

Propositionen

Regeringen föreslår att fordonslagen, lagen om transportservice, vägtrafiklagen och lagen om fordonsbesiktningsverksamhet ändras. Syftet med propositionen är att förtydliga bestämmelserna om utsläppsmanipulation. Det föreslås att försäljning, användning och montering av anordningar som används vid utsläppsmanipulation ska förbjudas. Syftet med förbudet är att minska utsläppen från trafiken genom att rensa ut affärsverksamhet som grundar sig på utsläppsmanipulation och användningen av utsläppsmanipulerade fordon i vägtrafiken. Brott mot förbudet ska leda till sanktioner. 

För att underlätta automatiseringen av vägtrafiken föreslås det bestämmelser för att göra det möjligt att testa fordon utrustade med automatiserade körsystem på allmän väg utan mänsklig förare. Bakgrunden till bestämmelserna är ändringarna i Wienkonventionen om vägtrafik. Det föreslås dessutom bestämmelser som gör det möjligt att testa företagsmodeller för mobilitetstjänster med automatiserade fordon, och möjligheten att automatiserade fordon avsedda för kollektivtrafik temporärt beviljas undantag från kraven på fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning förtydligas. Också bestämmelserna om lätta automatiserade fordon för godstransport föreslås bli förtydligade. 

I propositionen föreslås att de skyldigheter som krävs enligt EU-lagstiftningen ska genomföras och att vissa ändringar som genomförandeförordningen om insamlingen av förbrukningsdata vid körning förutsätter ska göras i den nationella lagstiftningen. 

Förslaget i propositionen gör det lättare att utföra konverteringar, det vill säga drivkraftsändringar, av fordon. Den miljöbelastning användningen av ett fordon ger upphov till granskas i fortsättningen utifrån en helhetsbedömning. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de tekniska kraven och villkoren för utförande av ändringar. Genom ändringarna enligt förslaget genomförs regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering till den del det gäller målsättningen i färdplanen för fossilfria transporter i fråga om minskning av utsläppen från trafiken. 

Det föreslås i propositionen att bestämmelserna om användning i Finland av fordon som registrerats utomlands eller i landskapet Åland uppdateras. Det föreslås såväl tekniska som innehållsliga ändringar i bestämmelserna för att förbättra deras funktionalitet och för att förtydliga fördelningen av befogenheter mellan myndigheterna. Det föreslås också andra tekniska korrigeringar som behövs särskilt i samband med besiktningar. 

Dessutom beaktas den nya lagstiftning om militärfordon som är under beredning och som ger upphov till vissa innehållsliga ändringar i fordonslagen. 

Propositionen anknyter till regeringsprogrammets strategiska helhet Ett livskraftigt Finland, där ett av målen är utsläppssnål trafik och främjande av automation och digitalisering. 

De föreslagna lagarna avses i huvudsak träda i kraft vid ingången av 2023. De ändringar som gäller utsläppsmanipulation avses dock träda i kraft först den 1 juni 2024. 

Lagmotionen

I lagmotionen föreslås det att det till vägtrafiklagen fogas en ny 10 a § som gäller omkörning av utryckningsfordon som står stilla. 

Om utryckningsfordonet har stannat på vägen så att larmljussignaler är i bruk, ska det omkörande fordonet iaktta särskild försiktighet och hastighetsbegränsningen 40 km/h vid utryckningsfordonet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1) Utskottet välkomnar att syftet med bestämmelserna i propositionen är att ingripa i försäljning, användning och installation av anordningar och system för utsläppsmanipulation. På motsvarande sätt anser utskottet att propositionens förslag om testning med automatisering är ytterst behövliga och lämpliga. De sakkunniga som utskottet hört har ansett att propositionen sammantaget stödjer och förtydligar trafiksäkerhetsarbetet. 

(2) I samband med behandlingen av ärendet har det föreslagits att definitionen av utsläppsmanipulation i 2 § 32 a-punkten i lagförslag 1 utöver ändring av ett system ska kompletteras med ett uttryckligt omnämnande av ändring av programvaran. Programvaruändringar nämns i motiveringen till bestämmelsen i fråga. Utskottet anser dock att det är klart att hänvisningen till system också inbegriper systemets programvara, och utskottet anser därför att det inte är nödvändigt att komplettera paragrafnivån med ett separat omnämnande av programvaran. Utskottet anser utifrån inkommen utredning att den föreslagna definitionen av utsläppsmanipulation är tillräckligt exakt bland annat i det avseendet att ändringar i systemet för motorkontroll som inte påverkar utsläppen, exempelvis sådana som ökar motorns prestanda, är tillåtna även i fortsättningen. 

(3) Sakkunniga har framfört att det är ändamålsenligt att lagförslagets bestämmelser om utsläppsmanipulation träder i kraft först den 1 juni 2024 för att möjliggöra ändringar i polisens informationssystem, upphandling samt behövlig utbildning och anvisningar. Utifrån inkomna uppgifter instämmer utskottet i detta. 

(4) Kommunikationsutskottet tillstyrker propositionen, men med vissa ändringar. 

(5) Utskottet ser det som viktigt att man grundligt följer konsekvenserna av lagförslagen. 

Vissa behov av att utreda regleringen

(6) Sakkunniga har lyft fram polisens behov av att avbryta framförandet av fordon som registrerats i andra länder och förhindra användningen av fordonet genom klampning, exempelvis för att säkerställa att en avgift för trafikförseelse betalas. Enligt utskottet är det ytterst viktigt att bedöma behovet av bestämmelser om detta. 

(7) Behandlingen av ärendet har också aktualiserat frågan om en utredning av huruvida det är ändamålsenligt att inrätta en särskild kategori av hobbyfordon som också omfattar till exempel fordon som sporadiskt används vid bantävlingar. Utskottet anser det viktigt att stödja och främja bilhobbyer och anser därför att förslaget är värt att utreda. 

(8) Vid sakkunnigutfrågningen framfördes det dessutom att olycksutredare har undersökt explosionen i ett fordon som konverterats till en gasbil och utfärdat säkerhetsrekommendationer med anledning av olyckan. Enligt inkommen utredning kan det i det aktuella fallet ha funnits omständigheter som normalt inte förekommer i fordonsbeståndet. Utskottet anser dock att det är viktigt att utreda problemets omfattning, ta fram effektiva tillvägagångssätt och utvärdera frågan detaljerat. 

(9) Sakkunniga har betonat att den kontroll som sker genom besiktningen i högre grad än för närvarande kunde komplettera polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets trafikövervakning. Utskottet anser det vara viktigt att utvecklingen och regleringen av besiktningsverksamheten i fortsättningen utvärderas ur denna synvinkel. 

Lagmotionen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen LM 24/2022 rd

(10) Kommunikationsutskottet har beslutat att sammanföra behandlingen av lagmotion LM 24/2022 rd med behandlingen av den nu aktuella propositionen. 

(11) I lagmotionen föreslås det att det till vägtrafiklagen fogas en ny 10 a § som gäller omkörning av utryckningsfordon som står stilla. Om ett utryckningsfordon har stannat på vägen så att larmljussignaler är i bruk, ska det omkörande fordonet iaktta särskild försiktighet och hastighetsbegränsningen 40 km/h vid utryckningsfordonet. 

(12) Utskottet har hört sakkunniga om lagmotionen och instämmer i den oro som ligger till grund för lagmotionen, det vill säga oron över räddningsarbetarnas säkerhet vid räddningsuppdrag på vägområdet. Utskottet anser således att lagförslagets syfte är ytterst viktigt och värt att understöda. 

(13) Sakkunniga har framfört att den gällande vägtrafiklagen redan nu åtminstone i princip innehåller bestämmelser som motsvarar syftet med lagmotionen. Vägtrafikanten ska anpassa det framförda fordonets hastighet och avstånd till vad trafiksäkerheten kräver med beaktande av vägens skick, vädret, väglaget, sikten, fordonets belastning och lastens art samt andra omständigheter. För undvikande av fara och skada ska en vägtrafikant också följa trafikreglerna och iaktta den omsorg och försiktighet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Dessutom ska vägtrafikanterna lämna fri passage åt ett utryckningsfordon som avger larm- och ljussignaler. Även vid passering av utryckningsfordon som har stannat på en väg ska allmän omsorgsplikt, trygg situationshastighet och annan trafik iakttas. 

(14) Enligt erhållen utredning beror äventyrande av säkerheten för myndigheter och räddningspersonal som arbetar på vägen ofta på vägtrafikanternas bristfälliga kännedom om regleringen eller på vårdslöshet eller ibland till och med oaktsamhet snarare än på bristfällig lagstiftning. 

(15) Vägtrafikanternas beteende kan förutom genom lagstiftning också påverkas genom förbättrad säkerhet, vilket kan uppnås exempelvis genom trafiksäkerhetsarbete, som omfattar trafiksäkerhetsutbildning och trafiksäkerhetsfostran. Dessutom är övervakningen av att trafikbestämmelserna följs av central betydelse, liksom den kompetens, också i fråga om attityder, som körundervisningen ger. Utskottet anser att vägtrafikanternas kännedom om trafikreglerna och bland annat om hur man agerar i de olyckssituationer som avses i lagmotionen behöver ökas till exempel genom myndighetskommunikation. Utskottet noterar dock också att det äventyrande av säkerheten som beskrivs i lagmotionen inte gäller enbart polisen, räddningspersonalen, den prehospitala akutsjukvården och andra som arbetar med larmuppdrag. Samma problem berör mer allmänt alla som arbetar på vägarna. 

(16) Utskottet anser utifrån inkommen utredning att lagmotionen i nuläget inte kan genomföras utan att statsrådet gör grundliga bakgrundsutredningar, konsekvensbedömningar och en helhetsbedömning av ärendet. Det är dock mycket viktigt att strävar efter att förbättra säkerheten för dem som arbetar på vägarna. 

(17) Utskottet anser alltså att det är nödvändigt att statsrådet gör en helhetsbedömning av de lagstiftningsmässiga och tekniska medel och till exempel av de metoder för informationsspridning, övervakning och körundervisning som kan öka säkerheten vid arbete på vägområde och vid trafikolyckor. Utifrån en samlad bedömning bör statsrådet vidta behövliga åtgärder för att förbättra säkerheten för dem som arbetar på vägområden. 

(17a) Utskottet föreslår att riksdagen godkänner ett uttalande enligt följande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet gör en helhetsbedömning av de lagstiftningsmässiga och tekniska medel och till exempel av de metoder för informationsspridning, övervakning och körundervisning som kan öka säkerheten vid arbete på vägområde och vid trafikolyckor. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring av fordonslagen

1 §. Tillämpningsområde.

Utskottet har som en lagteknisk korrigering i 2 mom. strukit frasen ”bland annat” och lagt till frasen ”och andra motsvarande verksamheter”. 

7 a §. Ändring av fordon.

Utskottet anser det viktigt att de lokala utsläppen beaktas i den samlade bedömningen av miljökonsekvenserna. Enligt utredning till utskottet kan hänvisningen i 3 mom. till att de lokala utsläppen ökar mer än i ringa omfattning dock i vissa fall leda till ett behov av mycket dyra laboratoriemätningar som kostar många gånger mer än bilens värde, vilket i praktiken kan göra det omöjligt att ändra drivkraften. Utskottet anser att förslaget inte är förenligt med riktlinjerna i färdplanen för fossilfria transporter eller propositionens mål att främja etanolkonverteringar, och utskottet har därför strukit omnämnandet av lokala utsläpp i 3 mom. 

Utskottet anser det vara mycket bra att Transport- och kommunikationsverket enligt utredning har inlett ett projekt som syftar till att göra etanolkonverteringen av nyare fordon smidigare i enlighet med de mål som uppställts i lagstiftningen. Utskottet betonar att man vid verkställigheten av lagen bör säkerställa att testningsförfarandena inte orsakar oskäliga kostnader för enskilda bilister. Man får inte heller genom krav på dyra tester hindra att det blir vanligare med etanolkonvertering eller att marknaden för etanolkonvertering utvecklas. Det är särskilt viktigt att hitta metoder för att möjliggöra drivkraftsändringar också i nyare bilar. 

96 §. Registreringsintyg.

Utskottet har ändrat 1 mom. så att del I av registreringsintyget i samband med registreringsanmälningarna i fortsättningen ska skrivas ut på samma sätt som för närvarande till ägare eller innehavare av fordon med en massa som överstiger 3 500 kg. Den nya formuleringen motsvarar det nuvarande rättsläget, som utskottet utifrån inkommen utredning i praktiken anser vara mer fungerande bland annat med tanke på myndighetstillsynen. Dessutom ska del I av registreringsintyget på begäran ges till fordonets samtliga ägare eller innehavare. 

146 §. Kopplingsbesiktningsskyldighet.

Utskottet har utifrån inkommen utredning ändrat den gällande 146 § i fordonslagen för att samordna regleringen med den militärfordonslag (RP 221/2022 rd) som samtidigt behandlas i riksdagen. Ändringen beaktar situationer där dragfordonet är registrerat i militärfordonsregistret. Paragrafen fanns inte med i propositionen. Dessutom har utskottet korrigerat lagens ingress på grund av paragrafen läggs till. 

159 §. Rätten att använda ett fordon som underkänts vid periodisk besiktning.

Utskottet har strukit hänvisningen i 2 mom. till det 158 § 3 mom. som föreslås bli upphävt genom propositionen. Bestämmelser om samma sak finns i 159 § 1 mom. i lagförslaget. 

195 §. Avgift för trafikförseelse.

Utskottet har korrigerat hänvisningarna i 3 och 4 mom. så att de på ett korrekt sätt hänvisar till 2 mom. 

Ikraftträdandebestämmelsen.

Utskottet har utifrån inkommen utredning korrigerat ikraftträdandebestämmelsen så att propositionens bestämmelser om utsläppsmanipulation kan träda i kraft först den 1 juni 2024 och att lagstiftningen till denna del är oförändrad till dess. 

Tekniska korrigeringar.

Utskottet har i lagförslagets finska språkdräkt gjort tekniska ändringar i 1 a, 2, 116 a och 149 § i lagförslaget. I den svenska språkdräkten har tekniska ändringar gjorts i 2 §.  

3. Lagen om ändring av lagen om transportservice

2 §. Allmänna definitioner.

Utskottet har gjort en lagteknisk korrigering i 2 § och ingressen. Genom ändringarna beaktas de ändringar som gjorts i lagen efter det att propositionen lämnades. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2 och 4 i proposition RP 291/2022 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 3 i proposition RP 291/2022 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen förkastar lagförslaget i lagmotion LM 24/2022 rd. Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av fordonslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i fordonslagen (82/2021) 16 § 2 mom., 127 och 128 §, 158 § 3 mom. och 164 §, 
ändras 1 §, 2 § 5, 7, 19, 23 och 54 punkten, 7 §, 13 § 2 mom. 2 och 10 punkten samt 5 mom., 14 § 2 mom. 1 punkten och 3 mom., 17 § 2 mom., 18 § 1 och 2 mom., 30 § 1 mom., 32 §, 66 § 4, 7 och 8 mom., 78 §, 82 § 2 mom., 91 §, 92 § 1—3 mom., 93 § 1 mom., 96 § 1 och 2 mom., 112 § 3 mom., 116 § 1 mom., 119 §, rubriken för 5 kap., 125, 126 och 129–132 §, 134 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 135 §, 136 § 2 mom. 2 punkten underpunkt a och c samt 3 mom., 138 §, 139 § 4 mom. 5 punkten, 140 § 1 mom., 142 § 1 och 3 mom., 143 § 1 mom. och 2 mom. 2, 7 och 8 punkten samt 3 mom., 144 § 1 mom. 1 punkten, 6 punkten underpunkt b och 7 punkten, 145 §, Utskottet föreslår en ändring 146 § 2 mom.,  Slut på ändringsförslaget147 § 1 mom. 3 punkten, 148 och 149 §, 150 § 3 och 4 mom., 151 § 2 mom., 153, 155 och 156 §, rubriken för 157 § och 157 § 3 mom., 159 § 1 och 2 mom., 160 och 161 §, rubriken för 162 § och 162 § 1 mom., 166 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 189 § 6 punkten, 194 § 1 mom. 13 punkten, 195 §, 198 § 3 mom. samt 200 och 202 §, och 
fogas till lagen en ny 1 a §, till 2 § nya 3 a-, 32 a-, 36 a- och 42 a-punkter, till lagen nya 6 a, 7 a, 29 a, 80 a och 116 a §, till 133 § ett nytt 4 mom., till 139 § 2 mom. en ny 4 a-punkt. och till lagen nya 145 a, 145 b, 147 a, 152 a, 200 a och 200 b § som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag gäller, i fråga om fordon och fordonskombinationer som används på vägar som avses i vägtrafiklagen (729/2018) och på andra platser, fordonens och fordonskombinationernas 
1) tekniska krav, 
2) klassificering, 
3) godkännande, 
4 registrering, 
5) besiktning, 
6) tekniska vägkontroller, 
7) tillståndspliktiga reparationer och 
8) tillfälliga användning i trafik.
Denna lag gäller också Utskottet föreslår en strykning bland annat  Slut på strykningsförslagetimport, tillverkning för försäljning, saluföring, försäljningUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning  och Slut på strykningsförslaget annan överlåtelse Utskottet föreslår en ändring och annan motsvarande hantering  Slut på ändringsförslagetav sådana system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och sådan utrustning som finns i nya fordon och som är avsedda för vissa fordon.
 
1 a § 
Avgränsning av tillämpningsområdet 
Denna lag ska inte tillämpas på 
1) militärfordon som avses i militärfordonslagen ( / ), 
2) sparkstöttingar, lekfordon eller motsvarande anordningar som inte har motor, 
3) rullstolar eller andra sådana förflyttningshjälpmedel för fotgängare vars framdrivande motorer har en sammanlagd kontinuerlig märkeffekt på högst 1,00 kilowatt och vars största konstruktiva hastighet är högst 15 kilometer i timmen. 
På fordon som används uteslutande på områden som stängts av från allmän trafik tillämpas endast bestämmelserna om 
1) allmänna säkerhetskrav för fordon i 3 §, 
2) ansvar för fordons skick, registrering och besiktning i 12 §, 
3) skyldighet att reparera fordon och återkallelse av fordon i 178 § 
4) påföljder i 10 kap., 
5) föreläggande om körförbud i 198 §, och 
6) föreläggande om kontrollbesiktning i 200 §, 
På fordon som är utrustade med automatiserat körsystem och används i trafik endast utifrån provnummerintyg tillämpas endast bestämmelserna om 
1) allmänna säkerhetskrav för fordon i 3 §, 
2) ansvar för fordons skick, registrering och besiktning i 12 §, 
3) krav på fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning i 13 § 2 mom. 1–5, 10 och 12 punkten, 
4) provnummerintyg och provnummerskyltar i 116 §, 
5) provnummerintyg för fordon utrustade med automatiserat körsystem i 116 a §, 
6) skyldigheten att medföra provnummerintyg i fordonet under körning i 119 §, 
7) tekniska vägkontroller i 165–167 §, 
8) straffrättsligt ansvar som gäller trafikförseelse i 194 § 1 mom. 6, 9–11 och 14 punkten, 
9) straffrättsligt ansvar i 196 §, 
10) åtgärdseftergift i 197 §, och 
11) föreläggande om körförbud i 198 §. 
På lätta automatiserade fordon för godstransport tillämpas endast bestämmelserna om 
1) allmänna säkerhetskrav för fordon i 3 §, 
2) ansvar för fordons skick, registrering och besiktning i 12 §, 
3) krav på fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning i 13 § 2 mom. 1–5, 10 och 12 punkten, 
4) lätta automatiserade fordon för godstransport i 29 a §, 
5) straffrättsligt ansvar som gäller trafikförseelse i 194 § 1 mom. 14 punkten, 
6) straffrättsligt ansvar i 196 §, 
7) åtgärdseftergift i 197 §, och 
8) föreläggande om körförbud i 198 §. 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 a) automatiserat körsystem ett fordonssystem som använder både hårdvara och programvara för att på ett varaktigt sätt utöva dynamisk kontroll över ett fordonUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) förhandsanmälan anmälan av uppgifter om ett nytt, färdigbyggt eller icke färdigbyggt fordon till Transport- och kommunikationsverket före den första registreringenUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) tidpunkten för det första ibruktagandet den dag då fordonet har registrerats första gången eller då fordonet faktiskt har tagits i brukUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19) system en sammansättning av anordningar som kombinerats för att utföra en eller flera specifika funktioner i ett fordonUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23) kopplingsbesiktning kontroll som utförs för godkännande av koppling mellan ett dragfordon och ett släpfordon eller mellan ett dragfordon och flera släpfordonUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 a) utsläppsmanipulation en sådan avsiktlig ändring av ett system för avgasefterbehandling eller för motorkontroll i ett fordon som gör att fordonet till sina miljöegenskaper inte längre uppfyller de krav som gäller avgasutsläppUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
36 a) militärfordonsregister det register som avses i 14 § i lagen om militärfordonUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
42 a) elektroniskt intyg om överensstämmelse ett sådant intyg om överensstämmelse enligt ramförordningen om bilar och släpfordon till dem, ramförordningen om fordon i kategori L och ramförordningen om traktorer och släpfordon till dem som finns i strukturerad elektronisk formUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
54) enskilt godkännande ett förfarande genom vilket en beviljare av enskilt godkännande enligt lagen om ordnande av enskilt godkännande (958/2013) intygar att en enskild bil eller dess släpvagn, oavsett om den är unik eller inte, uppfyller de tillämpliga kraven för nationellt enskilt godkännandeUtskottet föreslår en ändring . Slut på ändringsförslaget 
6 a § 
Försäljning och montering av system för utsläppsmanipulation 
En ekonomisk aktör får inte sälja eller montera ett sådant system för manipulation av utsläpp i fordon som används i trafik som medför att fordonet inte längre uppfyller de krav som gällde i Finland vid tidpunkten för det första ibruktagandet eller senare, om inte något annat föreskrivs eller bestäms. 
Den ekonomiska aktören ska kunna visa att fordonet, trots monteringen av ett system som avses i 1 mom. i fordonet, fortfarande uppfyller de krav som gällde i Finland vid tidpunkten för det första ibruktagandet eller senare, om inte något annat föreskrivs eller bestäms. 
Som bevis på överensstämmelse med kraven betraktas 
1) ett EG-typgodkännandeintyg som utfärdats av en godkännandemyndighet i en EES-stat eller i landskapet Åland, 
2) en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet, eller 
3) en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig. 
7 § 
Tekniska krav för fordon 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller bestäms eller föreskrivs med stöd av denna lag, ska ett fordon och dess delar, system, komponenter och separata tekniska enheter uppfylla de tekniska krav som tillämpades i Finland vid tidpunkten för det första ibruktagandet. Alternativt får sådana tekniska krav tillämpas som har tillämpats i Finland efter tidpunkten för det första ibruktagandet. Vid bedömningen av överensstämmelsen med kraven på delar, system, komponenter och separata tekniska enheter i begagnade fordon får deras naturliga slitage beaktas, om det inte har mer än ringa inverkan på fordonets säkerhet och miljöegenskaper. 
Ett fordon som har beviljats EU- eller EG-typgodkännande eller enskilt EU-fordonsgodkännande och som inte har ändrats till de delar som granskats vid ett sådant godkännande anses uppfylla de tekniska krav som avses i 1 mom. 
Ett fordon vars kategori eller underkategori har ändrats ska uppfylla de i 1 § mom. avsedda tekniska kraven i den nya kategorin och underkategorin. 
Om sådana tekniska krav eller krav på godkännande tillämpas på fordonet som förutsätter att dess egenskaper förbättras under dess livscykel, ska fordonet uppdateras så att det överensstämmer med dessa krav. Om fordonet inte har uppdaterats på det sätt som avses ovan, får det inte användas i trafik (användningsförbud), 
Transport- och kommunikationsverket får vid behov meddela närmare föreskrifter om de tekniska krav som avses i denna paragraf och de undantag som gäller dem. 
7 a § 
Ändring av fordon 
Trots bestämmelserna i 7 § 1–4 mom. får ett fordon ändras på ett sådant sätt att det inte uppfyller de tekniska krav som avses i bestämmelserna endast om ändringarna inte har mer än ringa inverkan på fordonets säkerhet eller miljöegenskaper. Transport- och kommunikationsverket får utfärda föreskrifter om alternativ till de tekniska krav som aves i 7 § 1 mom. och som beaktar fordonets användningsändamål och det praktiska genomförandet av ändringarna samt föreskrifter om ytterligare krav genom vilka det säkerställs att fordonet är säkert och de negativa konsekvenserna för miljön små efter ändringarna. 
Om en del, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet eller en egenskap läggs till fordonet och de tekniska krav som gäller dem har blivit bindande första gången efter tidpunkten för det första ibruktagandet, ska delen, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten eller egenskapen i fråga dock överensstämma med de tekniska krav som tillämpas eller har tillämpats på sådana i Finland. 
Drivkraften för ett fordon får ändras, även om fordonet till sina miljöegenskaper inte överensstämmer med kraven i 7 § 1 och 3 mom. efter ändringen, om den miljöbelastning som användningen ger upphov till sammantaget är mindre efter ändringen än före denUtskottet föreslår en strykning  och fordonets lokala utsläpp inte ökar mer än i ringa omfattning Slut på strykningsförslaget
Utsläppsmanipulation som utförts på ett fordon som används i trafik är en förbjuden ändring av fordon. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de i 3 mom. avsedda tekniska krav på delar och egenskaper som hänför sig till begränsning av energi- och miljökonsekvenser samt om förutsättningarna för utförande av ändringar. Föreskrifterna ska vara behövliga för att en tillräcklig internationell allmän kravnivå ska uppnås och en tillräcklig nivå på skyddet av hälsan och miljön säkerställas. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de i denna paragraf avsedda tekniska kraven för ändring av fordon och om de utredningar som krävs i fråga om dem samt om sådana smärre undantag och alternativa krav som tillämpas av ändamålsenlighetsskäl vid påvisande av i 139 och 144 § avsedd överensstämmelse med kraven och de alternativa kraven. De risker för säkerheten, hälsan eller miljön som undantagen och de alternativa kraven medför får inte öka mer än i ringa omfattning. 
Tekniska granskningsavdelningen vid Huvudstaben får utfärda närmare föreskrifter om sådana små tekniska avvikelser hos i registret införda fordon vid Försvarsmakten som behövs på grund av Försvarsmaktens uppgifter eller fordonets specifika användningsändamål. De risker för säkerheten, hälsan eller miljön som undantagen medför får inte öka mer än i ringa omfattning. 
13 § 
Fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För att användas i trafik krävs dock åtminstone att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) motordrivna fordon, cyklar, lätta elfordon och lätta automatiserade fordon för godstransport har en färdbroms, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) motordrivna fordon, lätta elfordon, cyklar och lätta automatiserade fordon för godstransport har en ljudsignalanordning, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Begagnade fordon anses uppfylla de krav som föreskrivs i 1–3 mom., om de uppfyller de krav som föreskrivs i 7 § 1–4 mom. Fordon avsedda för vägtrafik ska dock alltid ha en varningstriangel i enlighet med de krav som föreskrivs i 2 mom. 6 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Undantag från kraven på fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Sådana hastighetsbegränsare som avses i 13 § 2 mom. 11 punkten krävs inte i 
1) räddningsbilar, polisfordon, Tullens fordon, Gränsbevakningsväsendets fordon och Försvarsmaktens fordon, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fråga om andra krav än de som gäller strålkastare och lyktor i 13 § 2 mom. får de krav som tillämpades vid den första registreringen i det tidigare registreringslandet eller som gällde vid tidpunkten för det första ibruktagandet eller nyare krav tillämpas på ett fordon som innehas eller tidigare har innehafts av en främmande stats beskickning eller medlem av diplomatkåren, som har erhållits från utlandet som arv eller genom testamente eller som anskaffats på en tullauktion eller någon annan av staten arrangerad auktion. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17 § 
Undantag från kraven på begränsning av energi- och miljökonsekvenser och på fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Undantag enligt 1 mom. kan beviljas 
1) för ett oregistrerat fordon som har importerats till eller tillverkats i Finland minst fyra år före registreringen och som inte har använts, så att det tas i bruk enligt de krav som gällde när fordonet importerades eller tillverkades, 
2) för en period av högst fyra år från de krav som gäller fordonen för ett eller flera separat specificerade fordon som ska användas i hastighetstävlingar, då fordonet används i samt är på väg till och från en tävling eller vid besök till tävlingsbesiktning, 
3) för en period av högst fyra år från de krav som gäller fordonen för ett eller flera separat specificerade fordon som ska användas för tillhandahållande av automatiserad kollektivtrafik på rutter eller områden som planerats i förväg och där den högsta tillåtna hastigheten är 30 kilometer i timmen, 
4) av annat särskilt skäl för ett eller flera separat specificerade fordon från de krav för godkännande för användning i trafik som föreskrivs eller bestäms med stöd av denna lag. 
18 § 
Krav på fordon som begagnade förts in i landet 
Ett fordon som begagnat förts in i landet och registreras första gången eller annars tas i bruk första gången i Finland ska uppfylla de krav som anges i 7 § 1 mom. eller 7 a § 1 mom. EU- eller EG-typgodkända fordon som registrerats i en annan EES-stat och som uppfyller kraven i 7 a § och i registreringsintyget inte har några anteckningar om begränsningar i fråga om användningen anses uppfylla de krav som föreskrivs i detta moment. 
Vid första registrering av bilar eller bilsläpvagnar som begagnade förts in i landet någon annanstans ifrån än från en EES-stat eller från landskapet Åland och som tagits i bruk där första gången för mindre än sex månader sedan ska fordonet föras till enskilt godkännande, om det inte har EU- eller EG-typgodkänts eller har beviljats enskilt EU-fordonsgodkännande. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
29 a § 
Lätta automatiserade fordon för godstransport 
Med lätt, automatiserat fordon för godstransport avses ett fjärrstyrt elfordon utrustat med ett automatiserat körsystem som har motorer med en sammanlagd kontinuerlig märkeffekt på högst 1,00 kilowatt och vars största konstruktiva hastighet är högst 15 kilometer i timmen. Fordonet ska till konstruktion, manöverorgan och utrustning överensstämma med kraven enligt 13 § 2 mom. 1–5, 10 och 12 punkten och till mått eller massa vara sådant att det inte orsakar olägenhet eller fara för andra trafikanter. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om mått, massa, lyktor och strålkastare, reflektorer, ljudsignalanordningar och bromsar för lätta automatiserade fordon för godstransport. 
30 § 
Räddningsbil, polisfordon, Tullens fordon och Gränsbevakningsväsendets fordon 
Räddningsbil är ett för räddningsväsendet särskilt tillverkat fordon i kategori M eller N, vars totalmassa är större än 3,5 ton. Som räddningsbil betraktas också andra fordon i kategori M eller N som innehas av ett välfärdsområdes räddningsverk eller av en myndighet som lyder under statens räddningsförvaltning, av Räddningsinstitutet eller av en flygplatsoperatör och som används uteslutande för uppgifter inom räddningsväsendet. Också manskapsbilar som ägs av en brandkår och som har plats för minst åtta personer utöver föraren betraktas som räddningsbilar. Räddningsbilar ska vara lämpliga för räddningsväsendets bruk. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 § 
Utryckningsfordon 
Utryckningsfordon är räddningsbilar, polisfordon, Gränsbevakningsväsendets fordon, Tullens fordon, ambulanser, fordon för prehospital akutsjukvård och Försvarsmaktens utryckningsfordon, när de är utrustade med en varningslykta med blått blinkande ljus och en ljudsignalanordning för utryckningsfordon. 
66 § 
Tillsyn över överensstämmelse med kraven vid produktion 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Godkännandemyndigheten eller ett organ som godkännandemyndigheten utsett för det ändamålet ska med 12 månaders mellanrum bedöma hur de inledande bedömningar och rutiner för produktöverensstämmelse som hänför sig till nationellt typgodkännande och E-, EG- och EU-typgodkännande fungerar. Av särskilda skäl kan bedömningen dock göras mer sällan, men minst var 24:e månad. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fråga om nationellt typgodkännande och nationellt typgodkännande av små serier tillämpas vid tillsynen över produktionens överensstämmelse med kraven det förfarande som föreskrivs i ramförordningen om bilar och släpfordon till dem, ramförordningen om fordon i kategori L eller ramförordningen om traktorer och släpfordon till dem, om inte något annat föreskrivs eller bestäms. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om dokumenterade kontrollplaner och lämpliga rutiner för produktöverensstämmelse när det gäller tillsyn över produktionens överensstämmelse med kraven för nationellt typgodkännande, E-, EG- och EU-typgodkännande samt nationellt typgodkännande av små serier. Transport- och kommunikationsverket får dessutom meddela närmare föreskrifter om smärre undantag från de förfaranden som föreskrivs i ramförordningen om bilar och släpfordon till dem, ramförordningen om fordon i kategori L och ramförordningen om traktorer och släpfordon till dem vid nationellt typgodkännande och nationellt typgodkännande av små serier. Undantagen ska vara ändamålsenliga med tanke på tillsynen över produktionens överensstämmelse med kraven och de får inte försämra nivån på tillsynen över produktionens överensstämmelse med kraven. 
78 § 
Beviljande av enskilt godkännande 
Enskilt godkännande beviljas ett nytt fordon i kategori M, N eller O som säljs för användning i vägtrafik eller registreras första gången och som inte har typgodkänts eller beviljats enskilt EU-fordonsgodkännande. Ett typgodkänt nytt fordon i kategori M, N eller O kan dock föras till enskilt godkännande, om det före den första registreringen har ändrats så att det beviljade typgodkännandet har upphört att gälla eller om det för fordonet i en annan EES-stat eller i landskapet Åland har beviljats ett sådant nationellt typgodkännande av små serier som inte har erkänts i Finland. Dessutom kan ett fordon i kategori M, N eller O som färdigbyggts etappvis under den sista etappen beviljas enskilt godkännande i stället för EU-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av små serier. 
Vid enskilt godkännande ska fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som behövs för registreringen kontrolleras. 
Bestämmelser om beviljare av enskilt godkännande finns i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon. 
80 a § 
Tillverkarens ansvar vid enskilt godkännande 
Vid enskilt godkännande ansvarar tillverkaren för att fordonet uppfyller kraven på överensstämmelse. Vid enskilt godkännande ansvarar varje tillverkare för fordonets överensstämmelse med kraven i fråga om de system, komponenter, separata tekniska enheter och delar och den utrustning som har lagts till eller ändrats efter den föregående etappen av tillverkningen av fordonet. 
Om ett enskilt godkännande söks av någon annan än tillverkaren, ska till ansökan fogas ett av tillverkaren eller tillverkarens representant utfärdat intyg av vilket fordonets tillverkare framgår och en utredning över tillverkningsskedena. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i intyget. 
Vid enskilt godkännande ansvarar varje tillverkare för att fordonet vid den aktuella tillverkningsetappen har tillverkats i enlighet med tillverkarnas instruktioner för de tidigare etapperna. Om tillverkarnas instruktioner för tidigare etapper av tillverkningen saknas eller inte skäligen kan fås, ansvarar tillverkaren vid följande etapp dessutom för överensstämmelsen med kraven i fråga om de system, komponenter, separata tekniska enheter och delar och den utrustning i fråga om vilka de åtgärder tillverkaren vidtar inverkar på överensstämmelsen med kraven. 
82 § 
Intyg över enskilt godkännande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett intyg över enskilt godkännande är giltigt i tre månader. Intygets giltighet upphör dock om ett fordon som tas i bruk första gången inte längre uppfyller de tekniska krav som gällde vid tidpunkten för det första ibruktagandet. Om fordonet inte har registrerats och fortfarande överensstämmer med de tekniska krav som gällde vid tidpunkten för det första ibruktagandet, kan giltigheten dock förlängas genom att fordonet beviljas ett nytt enskilt godkännande utan att godkännandenumret ändras. 
91 § 
Förhandsanmälan 
Förhandsanmälan kan göras om typgodkända fordon vars tekniska uppgifter och godkännandeuppgifter har förts in i registret. Dessutom kan förhandsanmälan göras om typgodkända fordon vars intyg om överensstämmelse har gjorts tillgängliga för Transport- och kommunikationsverket i form av strukturerade data i elektroniskt format på det sätt som avses i ramförordningen om bilar och släpfordon till dem, med beaktande av vad som anges i 92 § 4 mom. 
Genom förhandsanmälan ska uppgifter om ett nytt färdigbyggt, etappvis färdigbyggt eller icke färdigbyggt fordon anmälas till Transport- och kommunikationsverket före tidpunkten för det första ibruktagandet och den första registreringen av fordonet. 
92 § 
Förhandsanmälare 
Förhandsanmälan kan göras av fordonstillverkaren eller dennes representant. 
Förhandsanmälaren ska vara 
1) en i Finland registrerad juridisk person, 
2) ett registrerat bilskatteombud enligt 46 § i bilskattelagen, om sammanslutningen förhandsanmäler bilskattebelagda fordon, och 
3) solvent och sakkunnig. 
Förhandsanmälaren ska dessutom ha tillgång till tillverkarens tekniska uppgifter om fordonets konstruktion och utrustning, som är ett villkor för godkännande, och till intyg över överensstämmelse för EU-typgodkända fordon eller intyg över typgodkännande för annat fordon. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
93 § 
Förhandsanmälningsintyg 
Utifrån en förhandsanmälan utformas ett förhandsanmälningsintyg, som Transport- och kommunikationsverket gör tillgängligt för förhandsanmälaren. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
96 § 
Registreringsintyg 
Transport- och kommunikationsverket utfärdar del I av registreringsintyget till fordonets ägare eller innehavare i samband med den periodiska besiktningen. Utskottet föreslår en ändring Del I av registreringsintyget utfärdas i samband med registreringsanmälan endast till ägare eller innehavare av sådana fordon och släpvagnar till dem vars största tillåtna massa i vägtrafiken överstiger 3 500 kilogram.  Slut på ändringsförslagetTransport- och kommunikationsverket utfärdar på begäran del I av registreringsintyget till fordonets ägare eller innehavare. 
Transport- och kommunikationsverket utfärdar på begäran del II av registreringsintyget till fordonets ägare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
112 § 
Avställning 
En registreringsanmälan om avställning av ett fordon ska göras, om fordonet har registrerats i militärfordonsregistret, utomlands eller i landskapet Åland eller av någon annan orsak inte längre används i trafik i Finland. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. är ett sådant fordon inte belagt med användningsförbud. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
116 § 
Provnummerintyg och provnummerskyltar 
Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan bevilja ett affärsföretag, en inrättning eller någon annan sammanslutning som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon eller som utövar transportverksamhet eller som bedriver forskning som gäller fordon ett provnummerintyg för högst ett år. Intyget ger begränsad rätt att tillfälligt på väg och på andra platser med provnummerskyltar använda ett fordon som inte registrerats första gången i Finland eller som avställts i Finland. Transport- och kommunikationsverket kan återkalla provnummerintyget om fordonet med provnummerskyltar används i strid med denna lag eller vägtrafiklagen eller i strid med bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem, bestämmelserna om fordonsbeskattning eller villkoren i provnummerintyget. Transport- och kommunikationsverket kan återkalla samtliga provnummerintyg som en innehavare av ett intyg har, om innehavaren upprepade gånger handlat i strid med bestämmelserna, föreskrifterna eller villkoren eller om detta beteende är särskilt allvarligt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
116 a § 
Provnummerintyg för fordon utrustade med automatiserat körsystem 
Till en ansökan om ett i 116 § avsett provnummerintyg för försöksverksamhet med fordon utrustade med automatiserat körsystem ska sökanden foga uppgifter om 
1) sökanden, 
2) de fordon och automatiserade system som används vid försöket, 
3) förare och användare, 
4) det område som används vid försöket, 
5) forskningsplanen, 
6) hur säkerheten tryggas, 
7) tidpunkten och varaktigheten för försöket, 
8) insamlingen av data, och 
9) andra omständigheter som är väsentliga för försöket. 
De uppgifter som avses i 1 mom. ska anges också om försöket ändras väsentligt eller om ett helt nytt försök inleds med samma provnummerintyg. 
Transport- och kommunikationsverket har rätt att omedelbart avbryta ett försök, om dess karaktär avsevärt avviker från vad som angetts i ansökan eller om försöket kan konstateras ha orsakat fara eller olägenhet i trafiken och en fullföljning av försöket i oförändrad form skulle leda till ökad risk för andra trafikanter. 
Innehavaren av ett provnummerintyg ska utan hinder av affärshemligheten lämna in en rapport till Transport- och kommunikationsverket om resultaten av försöket inom tre månader efter det att försöket avlutats, eller om försöket fortsätter, årligen i samband med att intyget förnyas. 
Transport- och kommunikationsverket för utifrån provnummerintyget en elektronisk förteckning över fordon som innehavaren av ett provnummerintyg använder i trafik. Transport- och kommunikationsverket publicerar också resultaten av försöket. Bestämmelser om sekretessbelagda uppgifter finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna dock rätt att till andra myndigheter och till andra som sköter uppgifter enligt lag lämna ut sådan information som är nödvändig för att dessa ska kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i den information som ska lämnas enligt denna paragraf och om hur information ska meddelas och rapportering genomföras. 
119 § 
Tillfällig användning av fordon i trafik 
Ett provnummerintyg och förflyttningstillstånd ska medföras i fordonet under körning. Ett giltigt provnummerintyg och förflyttningstillstånd kan påvisas också elektroniskt. 
5 kap. 
Användning av fordon som registrerats utomlands eller i landskapet Åland 
125 § 
Rätten för en i Finland stadigvarande bosatt person att använda ett fordon som har registrerats i en annan EES-stat 
En person som är stadigvarande bosatt i Finland får på det sätt som avses i 33 § i bilskattelagen här använda ett fordon registrerat i en annan EES-stat under tre månader efter det att fordonet införts innan fordonet måste registreras i Finland. 
Fordonets förare ska för en myndighet som övervakar trafiken påvisa tidpunkten för införseln. 
För att ett fordon ska få användas enligt 1 mom. krävs det att 
1) fordonet är försett med registreringsstatens registreringsskyltar och nationalitetsbeteckning, 
2) fordonets eller fordonskombinationens huvudsakliga dimensioner och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland, 
3) en trafikförsäkring som gäller i Finland har tecknats för fordonet, och 
4) fordonets förare har med sig ett registreringsintyg för fordonet som utfärdats i registreringsstaten och ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn. 
Om en släpvagn har tagits i bruk i en sådan stat där släpvagnar inte registreras, ska dragbilens bakre registreringsskylt med avvikelse från 3 mom. 1 punkten fästas bak på släpvagnen. I sådana fall ska dragbilens förare dessutom i stället för registreringsintyg ha ett intyg som släpvagnens ägare eller en myndighet utfärdat över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har utförts högst ett år tidigare. 
126 § 
Fordon som har registrerats i stater som anslutit sig till Genève- och Wienkonventionerna 
En fysisk person som är stadigvarande bosatt i en sådan annan stat än Finland som har anslutit sig till den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik eller till den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik, får tillfälligt i Finland använda ett infört fordon som är registrerat i den fördragsslutande staten högst ett år efter inresan. 
Utöver vad som föreskrivs i 125 § och i 1 mom. i denna paragraf, får ett fordon som är registrerat i en sådan annan stat än Finland som har anslutit sig till den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik eller till den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik användas i Finland utan att det registreras här, om föraren har rätt att med stöd av 6 kap. i bilskattelagen använda fordonet i trafik skattefritt. 
När ett fordon används i Finland i de situationer som avses i denna paragraf är en förutsättning för användningen det som föreskrivs i 125 § 3 mom. I situationer som avses i 2 mom. ska en sådan av Skatteförvaltningen bestyrkt anmälan om skattefri användning som avses i 34 § 3 mom. i bilskattelagen eller i 57 i den lagen, eller Skatteförvaltningens beslut om en sådan förlängning av maximitiden för skattefri användning som avses i 35 § 1 mom. i bilskattelagen. 
Om det är fråga om en internationell transport som varar högst sju dagar i Finland, ska en person som är stadigvarande bosatt i Finland för en myndighet som övervakar trafiken på begäran påvisa tidpunkten för införseln. 
129 § 
Användningen av fordon som registrerats i landskapet Åland 
Fordon som har registrerats i landskapet Åland får tillfälligt användas på annat håll i Finland utan att fordonet genomgått första registrering. 
130 § 
Koppling av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn till ett finländskt dragfordon 
En utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn får användas kopplad till ett dragfordon som har genomgått första registrering i Finland, om 
1) en släpvagn i kategori O3 eller O4 har registrerats i en EES-stat, 
2) en släpvagn i kategori O3 eller O4 används i transporter som direkt hänför sig till internationell spedition och släpvagnen överskrider gränsen till en tredje stat, eller 
3) en annan släpvagn än en sådan som avses i 1 eller 2 punkten används för turist- eller förevisningsändamål. 
Användningen förutsätter att 
1) släpvagnen är försedd med registreringsstatens eller landskapet Ålands registreringsskylt och nationalitetsbeteckning, och 
2) dragfordonets förare har ett intyg över registrering av släpvagnen eller en kopia av det som bestyrkts högst sex månader tidigare. 
Om en släpvagn har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras, får under de förutsättningar som nämns i 1 och 2 mom. också denna släpvagn användas kopplad till ett dragfordon som genomgått första registrering i Finland. I stället för en registreringsskylt ska släpvagnen vara försedd med en nummerbeteckning given av dess ägare eller en myndighet, eller ska dragfordonets registreringsskylt fästas bak på släpvagnen. Dragfordonets förare ska i stället för registreringsintyg ha ett intyg som släpvagnens ägare eller en myndighet utfärdat över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har utförts högst ett år tidigare. 
131 § 
Oregistrerade fordon i kategori L och motorslädar 
Ett oregistrerat fordon i kategori L eller en oregistrerad motorsläde, som en person som är stadigvarande bosatt utomlands för sitt tillfälliga behov har fört med sig till Finland, får av personen i fråga användas i landet i högst ett års tid efter införseln eller, om Tullen med stöd av Europeiska unionens tullbestämmelser har beviljat fordonet tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av den tiden. 
För att ett fordon ska få användas enligt 1 mom. krävs det att 
1) en trafikförsäkring som gäller i Finland har tecknats för fordonet, 
2) fordonet är försett med sitt hemlands nationalitetsbeteckning, och 
3) fordonet inte omfattas av registreringsplikt i ursprungsstaten. 
132 § 
Första registrering av ett fordon som för eget bruk har förts in till Finland vid inflyttning från utlandet 
Ett utomlands registrerat fordon som har förts in till Finland för eget bruk i samband med inflyttning från utlandet ska av ägaren eller den som fört in fordonet anmälas för första registrering inom tre månader 
1) efter införseln, om fordonets ägare vid ankomsten till Finland har för avsikt att bosätta sig varaktigt här, eller 
2) efter det att fordonets ägare efter ankomsten till Finland anses ha bosatt sig varaktigt här. 
Om fordonet används i trafik i Finland innan det har registrerats här, ska det uppfylla villkoren enligt 125 § 3 och 4 mom. eller 126 § 2 mom. 
133 § 
Registreringsbesiktningsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I 89 § avsedda fordon som har befriats från registreringsskyldigheten behöver inte heller visas upp för registreringsbesiktning. 
134 § 
Registreringsbesiktning av avställt eller avregistrerat fordon 
Ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplats till detta eller till dess släpvagn ska ha godkänts vid en registreringsbesiktning efter senaste avregistrering eller senaste avställning innan det påställs, om fordonet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) har avställts för registrering i militärfordonsregistret, utomlands eller i landskapet Åland, eller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Fordonets skick ska kontrolleras vid en i 1 mom. 2 punkten avsedd registreringsbesiktning för ett fordon som registrerats i militärfordonsregistret och vid en sådan registreringsbesiktning som avses i 1 mom. 3 punkten. Om besiktningsstället inte kan försäkra sig om fordonets skick, ska den som visar upp fordonet för besiktning lägga fram en utredning över skicket. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
135 § 
Anmälning av fordon till registreringsbesiktning 
I fråga om ett fordon som införts begagnat från en EES-stat ska till besiktningsförrättaren överlämnas ett utländskt registreringsintyg, eller ett intyg över tidigare registrering som utfärdats av en utländsk myndighet som sköter fordonsregistreringsärenden eller uppgifter från ett system som förvaltas av en sådan myndighet. Om det utländska registreringsintyget som består av två delar saknar del II kan registreringsbesiktningen av fordonet godkännas om uppgift fås från den tidigare registreringsstatens myndighet om att det inte finns något hinder för registrering av fordonet i Finland. I fråga om ett fordon som införts begagnat från en annan stat än en EES-stat ska det visas upp ett utländskt registreringsintyg eller ett intyg över tidigare registrering som utfärdats av en utländsk myndighet som sköter fordonsregistreringsärenden. I fråga om ett fordon som införts begagnat från landskapet Åland ska det visas upp ett registreringsintyg som getts av landskapet Åland. Om det i ursprungslandet inte har förutsatts registrering av ett fordon som införts begagnat, ska en lämplig utredning om det första ibruktagandet av fordonet läggas fram. I fråga om ett fordon som registrerats i militärfordonsregistret ska en utredning om registreringen läggas fram. 
Med avvikelse från 1 mom. kan Transport- och kommunikationsverket på särskilda grunder godkänna också en annan pålitlig utredning om rätten att registrera fordonet. I fråga om ett fordon som till sin konstruktion ändrats och som tidigare registrerats i utlandet eller i landskapet Åland eller inte har typgodkänts eller beviljats enskilt godkännande och som inte tidigare antecknats i något register i Finland eller någon annanstans, ska det vid registreringsbesiktningen utöver andra utredningar visas upp ett av fordonstillverkaren eller dennes representant utfärdat intyg över fordonets tekniskt största tillåtna totalmassa, tekniskt största tillåtna släpmassa och tekniskt största tillåtna axel- och boggimassa samt övriga utredningar som besiktningsstället vid behov kräver. Ett intyg gällande massorna behöver dock inte visas upp i fråga om ett fordon som tagits i bruk före 1970. 
I fråga om ett fordon som registrerats i militärfordonsregistret ska det vid registreringsbesiktningen utöver andra utredningar visas upp ett av fordonstillverkaren eller dennes representant utfärdat intyg över fordonets tekniskt största tillåtna totalmassa, tekniskt största tillåtna släpmassa och tekniskt största tillåtna axel- och boggimassa samt övriga utredningar som besiktningsstället vid behov kräver. Ett intyg gällande massorna behöver dock inte visas upp, om de uppgifter som avses ovan har förts in i registret i samband med en tidigare registrering eller om uppgifterna framgår av en i 1 mom. avsedd utredning om registrering av fordonet i militärfordonsregistret. 
136 § 
Innehållet i registreringsbesiktning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Begagnade fordons skick ska kontrolleras i samband med registreringsbesiktning. Fordonets skick behöver dock inte kontrolleras, om inte den som visar upp fordonet för besiktning begär det, förutsatt att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) fordonet har genomgått periodisk besiktning i en EES-stat eller i landskapet Åland och
a) besiktningen fortfarande är giltig med beaktande av de tidsfrister som gäller intervaller mellan periodiska besiktningar i Finland,
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
c) ett intyg över godkänd periodisk besiktning visas upp antingen i original eller som kopia.
 
I fråga om ett begagnat fordon, som i samband med registreringsbesiktningen ska genomgå granskning av fordonets skick, granskas skicket på de objekt som det har bestämts att ska granskas vid den periodiska besiktningen. Fordonets största vid användning tillåtna massa, axel- och boggimassa samt släpmassor ska bestämmas vid registreringsbesiktningen. Dessutom ska den av fordonstillverkaren angivna största tekniskt tillåtna massan antecknas i registret. Fordonets egenmassa ska fastställas genom vägning, om det godkännande som tidigare har beviljats fordonet inte har gällt ett färdigbyggt eller etappvis färdigbyggt fordon eller om andra skäl till vägning finns. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
138 § 
Registreringsbesiktningsintyg 
Besiktningsförrättaren ska utöver det intyg som avses i 160 § 1 mom. över godkänd eller underkänd registreringsbesiktning utfärda del I av registreringsbesiktningsintyget med fordonets tekniska data och del II av registreringsbesiktningsintyget som ska användas som registreringsanmälningshandling, och dessa ges till den som visat upp fordonet för besiktning. 
Registreringsbesiktningsintyget för ett fordon som ska tas i bruk första gången är giltigt i tre månader. Giltigheten upphör dock före det om typgodkännandet eller det enskilda godkännandet av fordonet upphör att gälla eller om fordonet inte längre uppfyller de tekniska krav som gällde vid tidpunkten för det första ibruktagandet. 
139 § 
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Som bevis på överensstämmelse med kraven betraktas ett giltigt, för fordonet beviljat 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 a) enskilt godkännande som beviljats i en annan EES-stat och som erkänts i Finland, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Överensstämmelse med kraven kan vid registreringsbesiktning dessutom påvisas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den utsedda tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet
a) i de fall som avses i 1–4 punkten, eller
b) när inget typgodkännande och inte de kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst krävs.
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
140 § 
Överensstämmelse med kraven vid registreringsbesiktning av fordon som förts in begagnade från landskapet Åland eller utlandet 
Vid registreringsbesiktning av tidigare registrerade fordon som förts in begagnade från landskapet Åland eller från utlandet anses följande visa fordonets överensstämmelse med kraven: 
1) ett intyg över överensstämmelse, 
2) för ett fordon som förts in från landskapet Åland eller från en EES-stat och som beviljats EU- eller EG-typgodkännande, fordonets typgodkännandenummer och registreringsintyg från det land där det tidigare registrerats, dock inte ett tillfälligt registreringsintyg; för ett EU- eller EG-typgodkänt fordon kan intyg över överensstämmelse förutsättas endast om fordonet inte kan identifieras på grundval av ett registreringsintyg som beviljats fordonet i en annan EES-stat och intyget inte motsvarar kraven i rådets direktiv 1999/37/EU om registreringsbevis för fordon, 
3) för enstaka fordon som förts in från landskapet Åland eller från en EES-stat och som tidigare registrerats, registreringsintyget från det land där fordonet tidigare registrerats, dock inte ett tillfälligt registreringsintyg, samt annan utredning om överensstämmelse till den del överensstämmelsen inte framgår av registreringsintyget; påvisande av överensstämmelse genom separata tester, kontroller och intyg kan förutsättas endast till den del som överensstämmelsen inte framgår av fordonets tidigare registreringsintyg eller av de redogörelser för de kontroller och tester som gjorts som en förutsättning för tidigare registrering av fordonet och som har sänts till den som utför besiktningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
142 § 
Godkännande eller underkännande av fordon vid registreringsbesiktning 
Ett fordon godkänns första gången för trafik i Finland i samband med registreringsbesiktning i fråga om överensstämmelse med kraven, om fordonet uppfyller de tekniska krav som gällde för det vid tidpunkten för det första ibruktagandet eller därefter. Ett fordon som registrerats i någon annan EES-stat eller i landskapet Åland och som begagnat förts in i landet ska i fråga om överensstämmelse med kraven godkännas i samband med registreringsbesiktning också om det visas att fordonet uppfyller sådana tekniska krav som gällde i det tidigare registreringslandet vid tidpunkten för det första ibruktagandet eller därefter och som motsvarar åtminstone de tekniska krav som gällde i Finland vid tidpunkten för det första ibruktagandet eller därefter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om fordonet inte godkänns vid registreringsbesiktningen och besiktningen inte avbryts, ska fordonet underkännas. 
143 § 
Ändringsbesiktningsskyldighet 
Ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplas till detta eller dess släpvagn ska innan det används i trafik godkännas vid ändringsbesiktning, om 
1) fordonet har ändrats så att ändringen har mer än obetydlig inverkan på fordonets säkerhet eller utsläpp, 
2) fordonet eller dess användningssyfte har ändrats och ändringen har väsentlig inverkan på de uppgifter som antecknas i registret, 
3) fordonet eller dess användningssyfte har ändrats så att ändringen påverkar den skatt som gäller fordonet eller inverkar väsentligt på de lagstadgade avgifter som gäller fordonet, 
4) fordonet har ändrats så att dess kategori har ändrats, 
5) minst 25 procent av andra delar än förbrukningsdelarna i ett fordon som tagits i bruk tidigast 1960 har bytts ut efter den första registreringen. 
Ändringsbesiktningsskyldigheten gäller inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) ett fordon som vid registreringsbesiktningen har genomgått de kontroller som avses i 145 § 1 mom., 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) ett fordon som temporärt ändras till specialtransportfordon genom att axelkonstruktionen ändras eller antalet axlar ökas; ett sådant fordon ska med alla sina alternativa konstruktioner uppfylla de krav som gäller det fordonet och uppgift om förutsättningarna för att ändra fordonet och villkoren för ändring ska ha antecknats i registret så att man i första hand använder sig av uppgifter enligt de största tillåtna massorna, 
8) ett fordon som ändras temporärt för att användas med provnummerskyltar på det sätt som avses i 116 § 4 mom. 1 punkten. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de i 1 mom. avsedda ändringar som förutsätter ändringsbesiktning samt om de i 2 mom. avsedda ändringar och smärre ändringar som inte förutsätter ändringsbesiktning. 
144 § 
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid ändringsbesiktning 
Systems, komponenters, separata tekniska enheters, delars och utrustnings överensstämmelse med kraven kan vid ändringsbesiktning påvisas 
1) genom ett av den som ansöker om godkännande inlämnat intyg över EU- eller EG-typgodkännande av en godkännandemyndighet i en EES-stat eller i landskapet Åland eller en godkännandemärkning som påvisar ett godkännande enligt intyget, eller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig
b) när en utredning som avses i 7 punkten inte kan inhämtas till skäliga kostnader och lämnandet av utredningen inte anses förutsätta sådan kompetens som krävs för de tekniska tjänster som avses i 7 punkten,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den utsedda tekniska tjänsten i en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet
a) i de fall som avses i 3–6 punkten, eller
b) när inget typgodkännande och inte de kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst krävs.
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
145 § 
Innehållet i ändringsbesiktning 
Vid ändringsbesiktning ska följande kontrolleras: 
1) identifieringsuppgifter för fordonet, 
2) fordonets överensstämmelse med bestämmelser och föreskrifter i fråga om den ändring som föranlett ändringsbesiktningsskyldigheten och ändringar i anslutning till den ändringen, 
3) att ändringen av fordonet genomförts på behörigt sätt, 
4) ändringens inverkan på stamfordonets procentuella andel, 
5) fordonet i fråga om sådana i 154 § 1 mom. avsedda fel eller brister som hänför sig till ändringen av fordonet. 
Om det vid ändringsbesiktningen misstänks att det inom något annat kontrollområde i fordonet än de som avses i 1 mom. finns sådana fel eller brister på grund av vilka fordonet borde beläggas med körförbud med stöd av 157 § 1 mom., ska även ett sådant kontrollområde kontrolleras vid ändringsbesiktningen. 
Om det i samband med kontrollen observeras någon annan ändring som avses i 143 § och som förutsätter att fordonet visas upp för ändringsbesiktning, ska uppgift om detta antecknas i registret, om inte fordonet samtidigt visas upp för ändringsbesiktning i fråga om den observerade i 143 § avsedda ändringen. 
Närmare bestämmelser om innehållet i ändringsbesiktningar får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
145 a § 
Registrering av uppgifter om ändringsbesiktning 
Besiktningsstället ska i registret anteckna de uppgifter från den godkända ändringsbesiktningen som gäller ändringen och som tjänar besiktningen och tillsynen över denna samt ändringen av stamfordonets procentuella andel. 
Närmare bestämmelser om i registreringen av de uppgifter som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
145 b § 
Godkännande eller underkännande av fordon vid ändringsbesiktning 
Ett fordon ska godkännas vid ändringsbesiktning, om fordonet har kontrollerats i enlighet med 145 §, fordonet uppfyller kraven i fråga om de ändringar som gjorts i fordonet, de ändringar som gjorts i fordonet har utförts på behörigt sätt och det vid kontrollen inte har konstaterats sådana fel eller brister som avses i 145 § 2 mom. 
Om fordonet inte godkänns vid besiktningen och besiktningen inte avbryts, ska fordonet underkännas. 
Utskottet föreslår en ändring 146 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kopplingsbesiktningsskyldighet Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Vad som i 1 mom. föreskrivs om koppling av dragfordon och släpfordon gäller också fordonskombinationer där antingen dragfordonet eller släpfordonet har registrerats i Finland och det andra fordonet utomlands eller i landskapet Åland eller där dragfordonet har registrerats i militärfordonsregistret. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
147 § 
Innehållet i kopplingsbesiktning 
Vid kopplingsbesiktning kontrolleras det att bilen och släpvagnen eller släpvagnarna lämpligen kan kopplas till varandra. Vid kopplingsbesiktning av släpanordning behöver dock inte dragfordonet visas upp. Dessutom ska vid kopplingsbesiktning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) de största tillåtna måtten och den största tillåtna massan för kombinationen samt massans fördelning mellan fordonen bestämmas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
147 a § 
Godkännande eller underkännande av fordon vid kopplingsbesiktning 
På kopplingsbesiktning tillämpas 147, 152, 152 a och 153–155 §, 156 § 1–4 mom. och 6 mom. samt 158 §. 
Om fordonet inte godkänns vid besiktningen och besiktningen inte avbryts, ska fordonet underkännas. 
148 § 
Skyldighet att genomgå periodisk besiktning 
Fordon i kategorierna M, N, O2, O3, O4, L6e och L7e samt sådana fordon i kategori T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b och T4.3b som används i tillståndspliktig godstrafik ska föras till periodisk besiktning för kontroll av fordonets trafikduglighet. Skyldigheten att genomgå periodisk besiktning gäller också tidigare fordonskategorier som motsvarar de nämnda fordonskategorierna. 
Skyldigheten att genomgå periodisk besiktning gäller dock inte släpanordningar. 
149 § 
Intervaller mellan periodiska besiktningar 
Fordon som omfattas av skyldigheten att genomgå periodisk besiktning ska, med de undantag som anges i 150 § 2 och 3 mom., föras till periodisk besiktning som följer: 
1) bussar i kategori M2 eller M3, lastbilar i kategori N2 eller N3 och släpvagnar i kategori O3 eller O4 samt ambulanser första gången senast ett år efter tidpunkten för det första ibruktagandet av fordonet och därefter årligen senast ett år efter senaste besiktning, 
2) sådana personbilar i kategori M1, paketbilar i kategori N1, lätta fyrhjulingar i kategori L6e och tunga fyrhjulingar kategori L7e som används för taxitrafik senast ett år efter tidpunkten för det första ibruktagandet av fordonet och därefter årligen senast ett år efter senaste besiktning; om det har förflutit mer än ett år mellan tidpunkten för det första ibruktagandet av fordonet och inledandet av taxitrafik, ska fordonet dock godkännas vid periodisk besiktning innan taxitrafiken inleds, 
3) traktorer i kategori T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b eller T4.3b som används i tillståndspliktig godstrafik första gången senast fyra år efter tidpunkten för det första ibruktagandet av fordonet och därefter senast två år efter senaste besiktning, 
4) andra än i 2 punkten avsedda personbilar och andra fordon i kategori M1 än ambulanser, paketbilar i kategori N1 och tunga fyrhjulingar i kategori L7e första gången senast fyra år efter tidpunkten för det första ibruktagandet av fordonet och därefter senast två år efter senaste besiktning; när mer än tio år förflutit sedan tidpunkten för det första ibruktagandet dock senast ett år efter senaste besiktning, 
5) andra än i 2 punkten avsedda lätta fyrhjulingar i kategori L6e första gången senast tre år efter tidpunkten för det första ibruktagandet av fordonet och därefter senast två år efter senaste besiktning; när mer än fem år förflutit sedan tidpunkten för det första ibruktagandet dock senast ett år efter senaste besiktning, 
6) släpvagnar i kategori O2 första gången senast före utgången av det kalenderår då två år har förflutit sedan tidpunkten för det första ibruktagandet och därefter med två års mellanrum före kalenderårets utgång, 
7) andra museifordon än sådana som används i tillståndspliktig trafik, med avvikelse från vad som föreskrivs ovan senast när fyra år förflutit efter senaste besiktning. 
Ett sådant i 1, 4 och 5 punkten avsett motordrivet fordon som används i annan trafik än tillståndspliktig trafik ska dock genomgå periodisk besiktning senast två år efter senaste besiktning, med de undantag som föreskrivs i 150 § 2 och 3 mom., om senaste besiktning har utförts efter det att 40 år har förflutit från utgången av det år då fordonet togs i bruk. 
En registreringsbesiktning som innefattat granskning av skicket på de kontrollområden som ska granskas vid den periodiska besiktningen eller vid vilken det har konstaterats att en motsvarande granskning har utförts i en EES-stat berättigar till att använda fordonet i trafik före den i 1 eller 2 mom. föreskrivna sista besiktningsdag som följer på granskningen av fordonets skick. 
150 § 
Tidpunkt för periodisk besiktning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om ett påställt fordon tillfälligt har varit utomlands under den tidsperiod på 30 dagar som avses i 2 mom. och om ett intyg eller annan tillförlitlig utredning om att fordonet varit utomlands medförs under körning, ska fordonet emellertid föras till periodisk besiktning inom en månad från det att fordonet infördes till Finland. 
Om tidpunkten för det första ibruktaganden inte antecknats i registreringsintyget, ska fordonet besiktas i enlighet med 149 § 1 och 2 mom. före utgången av den månad som anges av registreringstecknets sista siffra enligt följande tabell: 
Nummer Kalendermånad 
1 januari 
2 februari 
3 mars 
4 april 
5 juni 
6 augusti 
7 september 
8 oktober 
9 november 
0 december 
151 § 
Förbud att använda fordon som inte genomgått periodisk besiktning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett fordon som belagts med användningsförbud eller körförbud får dock användas i trafik när fordonet förs till besiktning som det reserverats tid för, om inte något annat följer av 156 § 4 mom. eller 159 §. 
152 a § 
Insamling av förbrukningsuppgifter i samband med periodisk besiktning 
I samband med periodisk besiktning samlas i fråga om fordonet in uppgifter från verklig körning i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 1014/2010, (EU) nr 293/2012, (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153. 
Transport- och kommunikationsverket lämnar uppgifterna till kommissionen. 
153 § 
Justering av vissa skatter och avgifter vid besiktning 
Någon annan besiktning än registreringsbesiktning eller efterkontroll av fordonet får inte slutföras, om ett fordon har belagts med användningsförbud av den orsaken att 
1) betalningen av skatter eller avgifter för fordonet har försummats, 
2) försäkringsplikten enligt trafikförsäkringslagen (460/2016) har försummats, eller 
3) betalningen av trafikförsäkringspremien försummats för ett fordon som omfattas av trafikförsäkringsplikt. 
Trots försummad betalning av trafikförsäkringspremie får besiktning dock slutföras, om det skett ett byte av försäkringstagare eller om en domstol har beslutat inleda saneringsförfarande eller skuldsanering för den som inte betalat premien. 
Besiktningsförrättaren är vid utförande av besiktning skyldig att kontrollera att det inte i registret finns anteckning om försummelse av försäkringspremier för det fordon som besiktas. Försäkringspremierna ska oberoende av anteckningen anses vara betalda, om fordonets ägare eller innehavare visar upp ett verifikat eller lägger fram annan tillförlitlig utredning över betalning av premierna. 
155 § 
Godkännande eller underkännande av fordon vid periodisk besiktning 
Ett fordon ska godkännas vid periodisk besiktning, om det inte vid besiktningen har upptäckts sådana allvarliga fel eller brister eller farliga fel eller brister som avses i 154 § och det inte har gjorts sådana ändringar i fordonet som kräver ändringsbesiktning. Om fordonet inte godkänns vid den periodiska besiktningen och besiktningen inte avbryts, ska fordonet underkännas. 
156 § 
Avbrytande av besiktning 
En besiktning ska avbrytas, om fordonet inte kan identifieras på ett tillförlitligt sätt. En periodisk besiktning ska dessutom avbrytas, om det framgår att fordonet ska föras till ändringsbesiktning. Fordonet ska då föras till ändringsbesiktning inom en månad från det att den periodiska besiktningen avbröts. Den periodiska besiktningen ska dessutom avbrytas, om fordonets tekniska uppgifter är felaktiga. 
Utan att den periodiska besiktningen avbryts får dock ett mindre fel i fordonets registeruppgifter rättas till samt sådana uppgifter som inte förutsätter ändringsbesiktning korrigeras. 
Om förbindelsen till registret inte är tillgänglig eller om besiktningen inte kan slutföras på grund av vädret eller föret, eller av andra orsaker som är oberoende av den som för fordonet till besiktning och det inte finns tillräckliga grunder för att underkänna besiktningen eller belägga fordonet med körförbud, ska besiktningen avbrytas. 
Om besiktningen av ett fordon måste avbrytas av i 1 eller 3 mom. avsedda orsaker som är oberoende av den som för fordonet till besiktning, får fordonet användas i trafik högst två veckor, om fordonet inte har belagts med körförbud. Om emellertid den periodiska besiktningen av ett fordon måste avbrytas av i 1 eller 3 mom. avsedda orsaker som är oberoende av den som för fordonet till besiktning, får fordonet med avvikelse från 151 § 1 mom. användas i trafik högst två veckor efter utgången av den i 149 och 150 § föreskrivna besiktningstiden. 
En avbruten besiktning får senast slutföras inom en månad från det att besiktningen avbröts. 
157 § 
Meddelande av körförbud vid besiktning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Körförbud som meddelats vid en besiktning anges med ett klistermärke som den som besiktat fordonet fäster på ett synligt ställe på fordonet. Klistermärket får inte tas bort eller täckas innan fordonet har godkänts vid en besiktning eller innan ett körförbud som har meddelats på grund av betydande olägenhet för miljön har upphävts vid en besiktning. 
159 § 
Rätten att använda ett fordon som underkänts vid periodisk besiktning 
Om ett fordon som förs till besiktning under den besiktningstid som anges i 149 eller 150 § underkänns vid den periodiska besiktningen utan att det beläggs med körförbud, får fordonet användas i trafik i högst två månader från det att det underkändes. Om fordonet under den ovannämnda perioden inte godkänns vid en efterkontroll eller en periodisk besiktning, får fordonet användas i trafik endast när det reparerade fordonet förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det. 
Utskottet föreslår en strykning Trots vad som föreskrivs i 158 § 3 mom. får besiktningsstället Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring Besiktningsstället får dock Slut på ändringsförslaget i fråga om ett fordon som belagts med körförbud vid den periodiska besiktningen eller ett fordon som underkänts vid besiktningen efter den besiktningstid som avses i 149 eller 150 § utfärda ett intyg som berättigar till att föra fordonet till närmaste ställe där det kan repareras på ett ändamålsenligt sätt. I intyget ska det nämnas vart och hur fordonet får föras samt för hur lång tid intyget är i kraft. Intyget får vara i kraft högst till utgången av det dygn som följer på den tidpunkt då intyget utfärdades. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
160 § 
Intyg över besiktning 
Besiktaren ska ge den som visat upp fordonet för besiktning ett kontrollkort, av vilket åtminstone framgår 
1) uppgift om anledningen till att fordonet visats upp för besiktning, 
2) fordonets identifieringsnummer eller registreringstecken, 
3) uppgift om de brister som upptäckts i fordonet och klassificeringen av dem, 
4) tidpunkten för besiktningen och resultatet av den, 
5) i fråga om underkänd besiktning uppgift om när en efterkontroll senast ska utföras, 
6) besiktningsställets namn, besiktarens underskrift eller någon annan identifieringsuppgift, 
7) uppgift om en eventuell skyldighet enligt 158 § att avhjälpa fel och brister så snart som möjligt eller inom en skälig tid, 
8) uppgift om hur omprövning av ett besiktningsbeslut får begäras. 
Över den periodiska besiktningen ska dock den som visat upp fordonet för besiktning, med avvikelse från 1 mom., ges ett besiktningsintyg, i vilket antecknas de uppgifter som avses i bilaga II till besiktningsdirektivet och uppgifter som kompletterar direktivet samt uppgift om en eventuell skyldighet enligt 158 § att avhjälpa fel och brister så snart som möjligt eller inom en skälig tid. 
Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om innehållet i det besiktningsintyg som avses i 2 mom. 
Ett giltigt intyg över periodisk besiktning av ett fordon som registrerats eller tagits i bruk utomlands eller i landskapet Åland eller bevis som avses i artikel 10 i besiktningsdirektivet gäller i Finland. 
Om inte något annat föreskrivs i eller med stöd av denna lag eller genom lagen om transportservice, ska del I av registreringsintyget dock i samband med en ändringsbesiktning på begäran ges den som visat upp fordonet för besiktning. 
161 § 
Anmälan av uppgifter om periodisk besiktning till och anteckning av uppgifterna i registret 
I fråga om periodisk besiktning av ett fordon ska besiktningsstället i registret föra in uppgifter om godkännande och underkännande, meddelande av körförbud, förordnande om ändringsbesiktning och avbrytande av periodisk besiktning samt om vägmätarens ställning vid tidpunkten för besiktningen. Dessutom ska besiktningsstället i registret föra in de uppgifter som avses i 152 a § samt uppgift om antalet bilar i fråga om vilka uppgifterna inte har kunnat samlas in på grund av att den som fört fordonet till besiktning vägrat lämna uppgifterna eller av någon annan orsak. 
162 § 
Efterkontroll av besiktning 
Ett fordon som har underkänts vid besiktning kan godkännas vid en efterkontroll senast inom en månad från det att fordonet underkändes vid besiktningen. Periodisk besiktning eller kontrollbesiktning som avbrutits och efterkontroll i fråga om periodisk besiktning eller kontrollbesiktning får utföras på vilket som helst i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet avsett besiktningsställe som enligt besiktningskoncessionen har rätt att besikta fordonet i fråga. Registrerings-, ändrings- eller kopplingsbesiktning som avbrutits ska utföras på det besiktningsställe där besiktningen har avbrutits. Efterkontroll i fråga om registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning ska utföras på det besiktningsställe där fordonet har underkänts vid besiktningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
166 § 
Stoppande av fordon och kontrollantens rättigheter 
Tekniska vägkontroller ska tillåtas. 
För utförande av tekniska vägkontroller 
1) ska för en polisman, tullman och gränsbevakningsman samt för den som utför besiktningar och deltar som sakkunnig i den tekniska vägkontrollen uppvisas ett skriftligt eller elektroniskt intyg över att fordonet är registrerat, ett i 160 § 2 mom. avsett besiktningsintyg eller någon annan handling som påvisar överensstämmelse med kraven,— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
189 § 
Påföljdsavgift som påförs ekonomiska aktörer 
En ekonomisk aktör kan åläggas att betala en påföljdsavgift, om aktören uppsåtligen eller av oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) ändrar ett fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utrustning så att fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen inte längre uppfyller kraven för deras angivna användningsändamål eller de krav som följer av rimligen förutsebara användningsförhållanden, eller bryter mot förbudet enligt 6 a § mot försäljning och montering av system för utsläppsmanipulation. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
194 § 
Fordonsförseelse 
Den som i egenskap av ansvarig för fordonets skick, registrering eller besiktning enligt 12 § uppsåtligen eller av oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13) kör ett fordon utan förbrukningsbart reagens i strid med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, eller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
195 § 
Avgift för trafikförseelse 
En förare kan påföras en avgift för trafikförseelse på 40 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheten enligt 96 § 5 mom. att medföra handlingar vid framförande av ett motordrivet fordon. En förare, ägare eller varaktig innehavare av ett fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro, om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick i 3 §, 7 a § 1–3 mom. eller 12 § 1 mom. En mopedist eller en ägare eller varaktig innehavare av en moped kan påföras en avgift för trafikförseelse på 40 euro för en förseelse som avses i detta moment. 
Avgift för trafikförseelse kan påföras den som under den tid som fordonet framförs i trafik är ägare eller varaktig innehavare av ett fordon som avsiktligt eller av oaktsamhet har ändrats med utsläppsmanipulation på ett sätt som bryter mot förbudet enligt 7 a § 4 mom. 
Om en i Utskottet föreslår en ändring 2 Slut på ändringsförslaget mom. avsedd avgift för trafikförseelse påförs en fysisk person, är den 
1) 300 euro, om fordonets totalmassa är högst 500 kilogram, 
2) 1 000 euro, om fordonets totalmassa är över 500 kilogram men högst 3 500 kilogram, 
3) 3 000 euro, om fordonets totalmassa är över 3 500 kilogram. 
Om en i Utskottet föreslår en ändring 2 Slut på ändringsförslaget mom. avsedd avgift för trafikförseelse påförs en juridisk person, är den 
1) 10 000 euro, om fordonets totalmassa är högst 500 kilogram, 
2) 20 000 euro, om fordonets totalmassa är över 500 kilogram men högst 3 500 kilogram, 
3) 30 000 euro, om fordonets totalmassa är över 3 500 kilogram. 
En förare kan påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett obesiktat, oregistrerat eller avställt fordon i strid med 11 § eller 200 § 1 mom. 
För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången underlåtelse att enligt 83 § 1 och 2 mom. göra en anmälan av ett fordons sådana registeruppgifter som gäller något annat än användning av fordonet i trafik kan fordonets ägare eller innehavare påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro. 
Bestämmelser om påförande, delgivning och verkställighet av en avgift för trafikförseelse finns i vägtrafiklagen. Avgift för trafikförseelse påförs inte, om sådan tilläggsskatt som avses i 47 a § i fordonsskattelagen kan påföras för samma gärning. Myndigheten ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till Transport- och kommunikationsverket. 
198 § 
Föreläggande om körförbud 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket får meddela körförbud för ett fordon, om fordonets konstruktion har ändrats i strid med det som föreskrivs i 7 a § eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den paragrafen. 
200 § 
Föreläggande om kontrollbesiktning 
Om en polisman, tullman eller gränsbevakningsman anser att de fel eller brister som upptäckts hos ett fordon kan medföra en sådan olägenhet för miljön eller en sådan säkerhetsrisk att det är motiverat att utföra en grundligare kontroll än kontroll på väg, kan han eller hon bestämma att fordonet ska kontrollbesiktas. Transport- och kommunikationsverket ersätter besiktningsstället för de skäliga kostnaderna för en sådan kontrollbesiktning, om det vid besiktning eller teknisk vägkontroll konstateras att fordonet inte har några fel eller brister. En polisman, tullman eller gränsbevakningsman kan också bestämma att fordonet ska kontrollbesiktas om en tidigare given uppmaning att reparera fordonet inte har följts. Ett fordon som inte inom den tid som en polisman, tullman eller gränsbevakningsman bestämt har förts till kontrollbesiktning får inte användas i trafik förrän det har godkänts vid en kontrollbesiktning. 
Ett fordon får trots vad som föreskrivs i 1 mom. användas i trafik när fordonet förs till besiktning som det särskilt reserverats tid för. 
200 a § 
Godkännande eller underkännande av fordon vid kontrollbesiktning 
På kontrollbesiktning tillämpas 152, 152 a, 153–155 §, 156 § 1–4 mom. och 6 mom. samt 157 §. Bestämmelserna i 158 § tillämpas på kontrollbesiktning, om en polisman, tullman eller gränsbevakningsman inte har meddelat körförbud för fordonet. 
Kontrollbesiktningen ersätter inte den periodiska besiktningen. Om det utförs en periodisk besiktning av ett fordon som ska kontrollbesiktas, ersätter godkännandet av fordonet vid den periodiska besiktningen kontrollbesiktningen. 
Alla de kontrollområden som anmälts av polisen ska vara åtgärdade för att fordonet ska kunna godkännas vid besiktningen. 
Om fordonet inte godkänns vid besiktningen och besiktningen inte avbryts, ska fordonet underkännas. 
200 b § 
Innehållet i kontrollbesiktning 
En polisman, tullman eller gränsbevakningsman kan bestämma vilka kontrollområden som ska kontrolleras vid kontrollbesiktningen. Den som har meddelat föreläggandet om kontrollbesiktning kan utöver det dokument om kontrollbesiktningen som ska ges till föraren anteckna kontrollområdena i besiktnings- eller registreringsintyget eller föra in en uppgift om dem i registret. I fråga om kontrollbesiktning ska besiktningsstället i registret föra in de uppgifter som gäller körförbud för fordonet och vägmätarens ställning vid tidpunkten för besiktningen. 
Fordonets skick ska kontrolleras i samma utsträckning som vid periodisk besiktning, om en polisman, tullman eller gränsbevakningsman inte har bestämt vilka kontrollområden som ska kontrolleras vid kontrollbesiktningen. 
Fordonet ska i fråga om varje bestämt kontrollområde granskas i enlighet med 152 § eller vad som föreskrivs eller bestäms med stöd av den. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. ska det i fråga om ett fordon som inte omfattas av skyldigheten att genomgå periodisk besiktning kontrolleras att 
1) fordonets skick överensstämmer med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för fordonet, 
2) fordonet är tryggt att använda i trafik, 
3) fordonet inte orsakar onödiga miljöolägenheter, 
4) de uppgifter om fordonet som ska antecknas i registret är korrekta. 
Om en polisman, tullman eller gränsbevakningsman på grund av fordonsskada eller av andra särskilda skäl anser att det behövs en utförligare kontroll, kan han eller hon bestämma att kontrollbesiktningen ska utföras så att de utredningar som krävs vid besiktningen till sin omfattning motsvarar en registreringsbesiktning. I sådana fall ska även fordonets skick kontrolleras. Kontrollbesiktning kan också föreläggas i fråga om fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller utomlands. 
202 § 
Gränsvärden för mått och massa som tillämpas vid godkännande av bilar och tillhörande släpvagnar 
En bil och tillhörande släpvagn på vilka tillämpas Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG om massa och dimensioner för vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av direktiv 70/156/EEG, kan enligt artikel 7 i direktivet godkännas för användning i trafik enligt de mått som föreskrivs i 125 och 126 § i vägtrafiklagen samt i bilaga 7.1 och 7.2 till den lagen. En bil och tillhörande släpvagn på vilka tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kan enligt artikel 6 i förordningen godkännas för användning i trafik enligt de mått som föreskrivs i 125 och 126 § i vägtrafiklagen samt i bilaga 7.1 och 7.2 till den lagen. En bil och tillhörande släpvagn på vilka tillämpas artikel 42 eller 45 i ramförordningen om bilar och släpfordon till dem eller artikel 6.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/535 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2144 vad gäller enhetliga förfaranden och tekniska specifikationer för typgodkännande av fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna konstruktionsegenskaper och säkerhet, kan godkännas för användning i trafik enligt de mått som föreskrivs i 125 och 126 § i vägtrafiklagen samt i bilaga 7.1 och 7.2 till den lagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Bestämmelserna i 6 a §, Utskottet föreslår en strykning 7 a § 4 mom.,  Slut på strykningsförslaget189 § 6 punktenUtskottet föreslår en ändring , 194 § 1 mom. 13 punkten Slut på ändringsförslaget och 195 § Utskottet föreslår en ändring 2—4 Slut på ändringsförslaget mom. träder dock i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 22 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) 22 § 3 mom., sådant det lyder i lag 317/2019, som följer: 
22 § 
Krav på besiktningsställets verksamhet, lokaler och besiktningsanordningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare tekniska föreskrifter om sådana besiktningsanordningar, sådan besiktningsutrustning och sådana lokaler för besiktningsstället som lämpar sig för besiktningsslaget i fråga. Transport- och kommunikationsverket meddelar dessutom närmare föreskrifter om de anordningar som ska finnas på ett besiktningsställe som utför periodisk besiktning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om transportservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om transportservice (320/2017) 2 § Utskottet föreslår en ändring 12 Slut på ändringsförslaget punkten, 17 § Utskottet föreslår en ändring 4 Slut på ändringsförslaget mom. och 231 § 3 mom., sådana de lyder, 2 § 11 punkten i lag Utskottet föreslår en ändring 107/2023 Slut på ändringsförslaget, 17 § 3 mom. i lag 60/2022 och 231 § 3 mom. i lag 1190/2019, och 
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 301/2018, 371/2019Utskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning och  Slut på strykningsförslaget1256/2020 Utskottet föreslår en ändring och 107/2023,  Slut på ändringsförslageten ny Utskottet föreslår en ändring 13 Slut på ändringsförslaget punkt som följer: 
2 § 
Allmänna definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12) Utskottet föreslår en ändring EU:s förordningar om passagerarrättigheter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 Slut på ändringsförslaget, 
Utskottet föreslår en ändring 13) Slut på ändringsförslaget automatiserat körsystem ett fordonssystem som använder både hårdvara och programvara för att på ett varaktigt sätt utöva dynamisk kontroll över ett fordon. 
17 § 
Fordon som används i trafik 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte ett ersättande fordon som används på grund av att det fordon som används för transporterna tillfälligt är ur funktion under en kort tid och inte transporter med ett sådant fordon utrustat med automatiserat körsystem som används i trafik med stöd av ett provnummerintyg som Transport- och kommunikationsverket beviljat med stöd av 116 och 116 a § i fordonslagen. 
231 § 
Begränsning av rätten att lämna ut uppgifter ur trafik- och transportregistret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om behandling av uppgifter som omfattas av spärrmarkering finns i 36 och 37 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009). När spärrmarkeringar överförs till trafik- och transportregistret, ska begränsningen för utlämnande av uppgifter i situationer som avses i 227 § 1 mom. 2–4 punkten och i 228 och 229 § i denna lag utsträckas till att också omfatta fysiska personers namn. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 52 § i vägtrafiklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vägtrafiklagen (729/2018) rubriken för 52 § och 52 § 2 mom. 
som följer: 
52 § 
Körning med vissa lätta elfordon 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Sådana självbalanserande lätta elfordon som hålls i balans också när fordonet står stilla eller saknar förare samt sådana lätta automatiserade fordon för godstransporter som avses i 29 a § i fordonslagen får köras även på en gångbana. Då ska gående lämnas fri passage. När ett fordon körs på en gångbana ska särskild försiktighet iakttas, och fordonets hastighet ska anpassas så att den inte medför fara eller olägenhet för fotgängare. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Valiokunnan lausumaehdotus 

Riksdagen förutsätter att statsrådet gör en helhetsbedömning av de lagstiftningsmässiga och tekniska medel och till exempel av de metoder för informationsspridning, övervakning och körundervisning som kan öka säkerheten vid arbete på vägområde och vid trafikolyckor. 
Helsingfors 8.2.2023 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.