Senast publicerat 08-05-2021 12:13

Betänkande KoUB 26/2018 rd RP 186/2018 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 61 § i körkorts-lagen (RP 186/2018 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Maija Mansikkaniemi 
  kommunikationsministeriet
 • överinspektör Juhani Ruutu 
  Polisstyrelsen
 • enhetschef Simo Karppinen 
  Trafiksäkerhetsverket
 • avdelningschef Kimmo Pylväs 
  Trafiksäkerhetsverket
 • chef Jukka-Pekka Juutinen 
  Kommunikationsverket
 • ledande expert Ari Herrala 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf
 • Automobilförbundet rf
 • Finlands Bilskoleförbund rf.

Inget yttrande av 

 • F-Secure Oyj
 • Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en ändring i körkortslagen som innebär att körrätten kan visas elektroniskt vid trafikövervakning. Körkortsinnehavaren kan ladda ner uppgifterna med Trafiksäkerhetsverkets körkortsapplikation. Applikationen kan dock inte ersätta själva körkortet. 

Vidare ska körkort beviljade på Färöarna och Grönland godkännas för att användas här på samma villkor som körkort beviljade i stater som Finland har erkänt och som inte hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är stater som tillträtt konventionen om vägtrafik som ingicks i Genève 1949 respektive i Wien 1968. Förslaget innebär att körkorten beroende på giltighet ger möjlighet att framföra motorcykel och fordon i kategori B i ett år räknat från inresan. 

De föreslagna ändringarna gäller bara Fastlandsfinland. 

Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Mobilt körkort är en frivillig tilläggstjänst som är avsedd att användas på samma sätt som ett traditionellt körkort, exempelvis för att påvisa körrätt eller ålder. Utskottet välkomnar att körrätten i fortsättningen också ska kunna påvisas med en applikation för mobilt körkort som innehåller körkortsuppgifterna. Det är bra att polisen ska kunna tillåta att en förare fortsätter färden på vissa villkor också när det av någon anledning inte går att få fram uppgifter om körrätten elektroniskt. 

Syftet med propositionen är att backa upp digitaliseringen inom trafik- och transportområdet. Utskottet välkomnar extra mycket förslaget att en innehavarna av körrätt från fall till fall kan välja vilka vilja data det mobila körkortet visar och på så sätt skydda sin integritet. Enligt motiven till propositionen ska nya möjligheter att använda applikationen undersökas, likaså möjligheterna att lägga till nya tjänster till applikationen. I fortsättningen kan det vara möjligt att processerna vid tillstånd inom vägtrafiken eller för förnyelse av körrätten klaras av via applikationen. 

Det krävs dock nya utvärderingar och eventuellt också mer utvecklingsarbete om man vill att det mobila körkortet i framtiden ska kunna användas för att styrka identiteten på samma sätt som pass eller officiellt id-kort, påpekar utskottet med hänvisning till inkommen information. 

Enligt utskottet är det av största vikt att se till att informationssäkerheten och i synnerhet dataintegriteten bibehålls för mobila körkort. Enligt uppgifter till utskottet kommer applikationen att innehålla funktioner för att kontrollera körkortets äkthet och giltighetstid. Kortet innehåller vissa visuella säkerhetsfaktorer. Därutöver garanteras säkerheten med en QR-kod som tillåter att avlästa data kontrolleras direkt i trafik- och transportregistret. Enligt uppgift kommer applikationen senare att kompletteras med nya säkerhetselement. Samtidigt understryker utskottet att man bör söka och informera om tillförlitliga och säkra sätt att kontrollera det mobila körkortet vid trafikövervakning. Vidare är det viktigt att förbättra säkerheten ytterligare för att det i framtiden ska vara tillförlitligt att använda applikationen för nya egenskaper. 

DETALJMOTIVERING

Ingressen.

De paragrafer som nu ändras har också ändrats i samband med reformen av trafik- och transportmyndigheterna (RP 61/2018 rdRP 104/2018 rdKoUB 23/2018 rd). Utskottet har ändrat ingressen lagtekniskt för att ändringarna ska avse rätt lag i samband med reformen. 

32 §. Skyldighet att medföra och visa upp körkort och andra tillstånd eller intyg.

Utskott-et preciserar formuleringen i 2 mom., men preciseringen ändrar inte bestämmelsens syfte. Dessutom ser utskottet över 1 och 2 mom. för att de ska motsvara lagändringarna inom ramen för myndighetsreformen, det vill säga att Trafiksäkerhetsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket. 

Vidare noterar utskottet att avdelning II 3 kap. 13 § i lagen om transportservice (320/2017) föreskriver att en förares yrkeskompetens kan påvisas med en anteckning i körkortet om den görs i körkortet i stället för i yrkeskompetensbeviset. Utskottet anser således att yrkeskompetens också kan påvisas med en anteckning om yrkeskompetens i ett mobilt körkort.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 186/2018 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 32 § i körkortslagen (386/2011), sådan den lyder Utskottet föreslår en strykning delvis ändrad Slut på strykningsförslaget i lag Utskottet föreslår en ändring ( / ) Slut på ändringsförslaget, och 
fogas till 61 §, sådan den lyder i lag Utskottet föreslår en ändring ( / ) Slut på ändringsförslaget, ett nytt 5 mom. som följer: 
32 § 
Skyldighet att medföra och visa upp körkort och andra tillstånd eller intyg 
Körkort, temporärt körkort, tillfälligt körkort, internationellt körkort, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, förarbevis för moped utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat än Finland, trafiklärartillstånd, tillstånd för undervisningspraktik och intyg över förarexamen ska medföras vid körning och på anmodan visas upp för en polisman, för en tullman eller gränsbevakningsman som fullgör tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning eller för en tjänsteman enligt 97 § i vägtrafiklagen som kommunikationsministeriet eller Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverket Slut på ändringsförslaget har förordnat att övervaka trafiken. 
I stället för att körkortet visas upp får körrätten visas genom visning av körkortsuppgifterna elektroniskt med Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverkets Slut på ändringsförslaget tjänst (mobilt körkort). Om Utskottet föreslår en ändring föraren har tillgång till tjänsten vid körning Slut på ändringsförslaget, behöver körkortet inte medföras. 
Om föraren inte medför körkort eller inte visar körrätten enligt 2 mom., men hans eller hennes identitet har fastställts och det inte finns anledning att anta att han eller hon saknar körrätt, kan en polisman låta färden fortsätta. Föraren kan då förpliktas att visa upp körkortet inom en viss tid hos polisen. Detsamma gäller om föraren saknar något annat av de dokument som nämns i 1 mom. 
61 § 
Annat utländskt körkort 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Denna paragraf tillämpas även på körkort beviljade på Färöarna och Grönland. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen blå 
 
vice ordförande 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Sofia Vikman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.