Senast publicerat 03-12-2021 15:09

Betänkande KoUB 26/2021 rd RP 215/2021 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter (RP 215/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Maria Hyvönen 
  kommunikationsministeriet
 • lagstiftningsråd Heini Färkkilä 
  justitieministeriet
 • budgetråd Kati Jussila 
  finansministeriet
 • ledande expert Kimmo Pylväs 
  Transport- och kommunikationsverket
 • specialsakkunnig Jussi Pääkkönen 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • verkställande direktör Juha Kenraali 
  Finlands Bilåtervinning Ab
 • verkställande direktör Pekka Rissa 
  Autoalan Keskusliitto ry
 • verkställande direktör Tero Kallio 
  Bilimportörerna och -industrin rf
 • intressebevakningsdirektör Ari Herrala 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • verkställande direktör Timo Koskinen 
  Suomen Taksiliitto ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Ålands landskapsregering
 • jord- och skogsbruksministeriet
 • Naturresursinstitutet
 • Gasum Ab
 • StepOne Tech Ab
 • Automobilförbundet rf
 • Etanoliautoilijat ry
 • Invalidförbundet rf
 • Logistiikkayritysten Liitto ry
 • Cykelförbundet rf
 • Biokretslopp och Biogas Finland rf
 • Suomen Kaasuyhdistys ry
 • Sähköinen liikenne ry
 • Teknologiindustrin rf.

Inget yttrande av 

 • arbets- och näringsministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter. Samtidigt föreslås det att den gällande lagen om detta ska upphävas. I den föreslagna lagen ingår bestämmelser om nya förutsättningar för anskaffningsstöd för eldrivna personbilar, el- och gasdrivna paketbilar och el- och gasdrivna lastbilar samt för stöd som gäller konvertering av bensindrivna personbilar till gas- eller etanoldrift. 

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering främjar lagen en förnyelse av fordonsbeståndet så att det blir mer klimatvänligt och en gradvis övergång till en utsläppsfri trafik. 

Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

(1)Under sakkunnigutfrågningen konstaterades det att även om marknaden för eldrivna personbilar har utvecklats och modellutbudet har utvidgats, är stödåtgärder sannolikt motiverade för att stärka ökningen av elbilsbeståndet fram till dess att prisparitet med bilar med förbränningsmotor uppnås. Anskaffningspriserna för helt eldrivna bilar har uppskattats ligga på samma nivå som priserna för motsvarande bilar med förbränningsmotor i mitten av 2020-talet. Utskottet anser att de nu föreslagna stöden är viktiga för att förnya bilbeståndet och anser att det med tanke på den uppskattade prisutvecklingen för helt eldrivna bilar är motiverat att den föreslagna lagstiftningen är temporär. 

(2)Utskottet är medvetet om att 2 000 euro är ett relativt litet stöd för anskaffning av personbil, men välkomnar ändå propositionen. Enligt erhållen utredning har även små stöd i praktiken upplevts ha en styrande effekt. I statsrådets principbeslut om minskning av växthusgasutsläppen från trafiken (färdplanen för fossilfria transporter) konstateras i fråga om anskaffningsstödet för elbilar att det nuvarande anskaffningsstödet för helt eldrivna bilar fortsätter under perioden 2022—2025 och att stödbeloppet höjs. Enligt uppgift har försäljningen av helt eldrivna bilar dock ökat snabbt 2021 och under de allra senaste månaderna. Med beaktande av det totala anslag som står till förfogande har det således inte längre ansetts finnas ett likadant behov av att höja stödsumman som man hade tänkt sig utifrån den information som fanns tillgänglig då färdplanen bereddes. Utskottet konstaterar att med de föreslagna stödbeloppen kan stödet riktas till fler hushåll än om de enskilda stödbeloppen höjs. 

Vätedrivna bilar

(3)Enligt erhållen utredning är väte som drivkraft för trafiken fortfarande en teknik under utveckling och det finns ännu inte lastbilar med bränsleceller tillgängliga på marknaden. Enligt uppgift från kommunikationsministeriet kommer en eventuell utvidgning av stödordningen till att gälla också andra alternativa drivkrafter att granskas när tekniken utvecklas under stödperioden. Utskottet anser det viktigt att man i fortsättningen utreder möjligheterna att utvidga stödprogrammet i fråga om teknik under utveckling och i synnerhet väte och biogas. 

Infrastruktur för laddning och distribution

(4)Enligt erhållen utredning är det viktigt att infrastrukturen för laddning och distribution är täckande för att främja användningen av alternativa bränslen och därigenom minska utsläppen från trafiken. Användningen av el- och gasdrivna fordon förutsätter en fungerande infrastruktur för laddning och distribution. Ett av målen med propositionen är att utvidga infrastrukturen genom att öka efterfrågan på alternativa bränslen. Laddningsstationer byggs på marknadsvillkor i de områden där det finns efterfrågan på sådana. Utvecklingen av en offentlig laddningsinfrastruktur stöds med offentliga medel i områden där laddningsstationer annars inte skulle byggas. Infrastrukturstödet för eltrafik och användning av biogas i trafiken stöder investeringsprojekt som gäller tankstationer för gas, lokal kollektivtrafik och laddningsstationer med hög effekt. Det har föreslagits stöd för laddningsinfrastrukturen för elbilar och för distributionsinfrastrukturen för gasbilar i färdplanen för fossilfria transporter. 

Taxibilar

(5)Under sakkunnigutfrågningen har förslaget kritiserats för att taxibilar inte omfattas av anskaffningsstödet. Stöd för anskaffning av renodlade elbilar har dock också tidigare beviljats endast privatpersoner, och den nya stödordningen fortsätter på samma linje. Utskottet har uppmärksammats på att även om det genomsnittliga priset på elbilar för närvarande är högre än priset på bilar med förbränningsmotor, är driftskostnaderna för elbilar lägre. När det gäller företagsbruk, särskilt taxitrafik, kompenserar de lägre kostnaderna under bilens driftstid snabbt det högre anskaffningspriset, eftersom antalet körkilometer är stort och elektricitet är billigare än fossila bränslen. 

(6)Under sakkunnigutfrågningen ansågs det att den föreslagna stödordningen inte behandlar företagen jämlikt. Kommunikationsministeriet ansåg under sakkunnigutfrågningen att lagförslaget inte diskriminerar taxiverksamheten, eftersom stöd för renodlade elbilar inte alls beviljas företag, oberoende av affärsverksamhetens natur. Utskottet konstaterar dessutom att taxiverksamhet kan bedrivas också på annat sätt än med personbil, varvid exempelvis anskaffningsstödet för eldrivna eller gasdrivna paketbilar kan användas. 

(7)Taxibilarna utgör en stor del av stadstrafiken och en utvidgning av stödprogrammet skulle främja en utsläppssnål stadstrafik.Därför anser utskottet att det är viktigt att främja en utsläppsfri taxitrafik och att man i fortsättningen utreder möjligheten att utvidga tillämpningsområdet för stödordningen till att gälla också taxibilar. 

Ålands behörighet

(8)Lagstiftningsbehörigheten till den del lagförslagen gäller fordon som ska registreras i Ålands fordonsregister hör till lagtingets lagstiftningsbehörighet med stöd av 18 § 1, 10, 21 och 22 punkten i självstyrelselagen för Åland. Enligt grundlagsutskottets utlåtande GrUU 37/2010 rdRP 152/2010 rd kan riket och landskapet tillsammans komma överens om att skapa ett system enligt vilket stöd betalas också till aktörer verksamma på Åland. Ålands landskapsregering anser därför att riket kan ge statligt stöd också till fysiska och juridiska personer i landskapet Åland inom områden som hör till lagtingets lagstiftningsbehörighet. Före en sådan lagstiftningsprocess måste riket dock förhandla med landskapsregeringen, och förslaget ska godkännas av landskapsregeringen. 

(9)Utskottet har underrättats om Ålands landskapsregerings samtycke till propositionens lagförslag, enligt vilket ägarna till sådana fordon som i samband med anskaffningen registreras eller vid konverteringen är införda i Ålands fordonsregister har rätt att ansöka om de stöd som avses i propositionen. 

Verkställande, uppföljning och fortsatta åtgärder

(10)Enligt erhållen utredning är avsikten att kommunikationsministeriet ska bevaka hur det föreslagna stödsystemet fungerar och hur ändamålsenligt det är. Effekterna av anskaffnings- och konverteringsstöden samt en eventuell förlängning av dem ska bedömas före 2023. En bedömning av stöden före 2023 behövs för att en fortsättning för stödordningen ska kunna bedömas innan de stödperioder som för närvarande föreslås löper ut. Därigenom förhindras också marknadsstörningar som kunde orsakas av att stödprogrammet avbryts. Avsikten är att beslut om nationella anslag för stödprogrammet från och med 2023 ska fattas i samband med planen för de offentliga finanserna våren 2022. 

(11)Utskottet anser att man i fortsättningen bör utreda alla metoder för att minska utsläppen från trafiken. Då är det viktigt att också en förlängning av systemet med skrotningspremie utreds. 

(12)Utskottet vill fästa uppmärksamheten vid hur den föreslagna lagen kommer att genomföras och fungera. Det bör noggrant kontrolleras att lagen fungerar i sin helhet och att det inte uppstår oklarheter vid tillämpningen av den. 

(13)Utskottet påpekar också att Transport- och kommunikationsverket måste få tillräckliga resurser. Det bör ses till att den behöriga myndigheten har resurser att verkställa lagen utan problem. 

Beredningen av propositionen

(14)I samband med sakkunnigutfrågningen framfördes det ett flertal anmärkningar, i fråga om vilka kommunikationsministeriet har ansett att det finns skäl att förtydliga formuleringar i lagförslaget. Det verkar därför som om lagförslaget har beretts i hast och inte särskilt omsorgsfullt. Utskottet betonar att det bör reserveras tillräckligt med tid för sådana lagprojekt. Utskottet gör därför många rättelser i lagförslaget. 

(15)Dessutom har kommunikationsministeriet i sista stund gjort exceptionellt många ändringar i lagens formuleringar. Det har inte gjorts några konsekvensbedömningar i fråga om dessa ändringar och det blir svårt för utskottet att bedöma deras totala konsekvenser. Utskottet fäster allvarlig uppmärksamhet vid att en vederhäftig lagberedning förutsätter en kompletterande proposition när det görs så många ändringar. Av tidsskäl fanns det dock inga möjligheter till detta. 

DETALJMOTIVERING

1 §. Tillämpningsområde.

Kommunikationsministeriet har ansett det nödvändigt att till paragrafen foga ett uttryckligt omnämnande om att med anskaffningsstöd för lastbil avses anskaffning av eldriven lastbil eller eldriven släpvagn. Utskottet ändrar paragrafen i enlighet med det. 

2 §. Förhållande till annan lagstiftning.

För tydlighetens skull har utskottet flyttat definitionen av företag i svårigheter i 4 § 4 mom. till 2 § i den föreslagna lagen och ändrat 4 § 4 mom. så att det överensstämmer med 5 § 5 mom. 

3 §. Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för renodlad elbil.

I propositionsmotiven konstateras det att stöd för anskaffning av renodlade elbilar inte beviljas företag och således inte heller fysiska personer för anskaffning av fordon som används i näringsverksamhet. Utskottet har förtydligat ordalydelsen i paragrafen genom att lägga till ett omnämnande av att stöd inte kan beviljas en enskild näringsidkare för näringsverksamhet. Stöd som söks som privatperson kan däremot beviljas även om personen också är näringsidkare. 

Justitieministeriet har i sitt yttrande noterat att paragraftexten och motiveringen till bestämmelsen står i strid med varandra. En förutsättning för beviljande av anskaffningsstöd ska enligt inkommen utredning vara att sökanden registreras som fordonets ägare eller innehavare, det vill säga att fordonet registreras i sökandens namn för minst ett år. 

Utifrån diskussioner med justitieministeriet har kommunikationsministeriet dessutom föreslagit en precisering som gäller hållande i registret av fordon som hyrs för längre tid. Syftet med preciseringen är att förtydliga lagens syfte och betona för den som ansöker om stöd att om fordonet skaffas genom långtidshyrning, ska fordonet också hållas i trafik- och transportregistret i den sökandes namn under hela den krävda leasingperioden på minst tre år. Utskottet har ändrat 2 mom. enligt detta. 

Utskottet konstaterar dessutom att med långtidshyrning avses långtidshyrning av fordon, det vill säga leasing hos ett företag eller en sammanslutning. 

Utskottet gör för tydlighetens skull en lagteknisk korrigering i 3 mom., enligt vilken anskaffningsstöd kan beviljas endast en gång för ett och samma fordon. Ändringen påverkar inte den svenska språkdräkten. 

Med hänvisning till justitieministeriets yttrande, där man betonar behovet av att precisera hur skyldigheten att hålla fordonet i registret förhåller sig till bestämmelserna om återkrav i statsunderstödslagen (688/2001), konstaterar utskottet att kravet på att hålla fordonet i registret är en förutsättning för att stöd ska beviljas i fråga om både denna paragraf och 4 och 5 §. Enligt 21 § 1 mom. 3 punkten i statsunderstödslagen är Transport- och kommunikationsverket skyldigt att återkräva statsunderstödet, om det framgår att stödmottagaren har lämnat statsbidragsmyndigheten felaktiga eller vilseledande uppgifter om någon omständighet som har varit ägnad att väsentligt inverka på erhållandet av statsunderstödet, dess belopp eller villkor, eller hemlighållit en sådan omständighet. Transport- och kommunikationsverket kan dessutom enligt 22 § 4 punkten i statsunderstödslagen enligt prövning bestämma att stödet ska återkrävas, om stödmottagaren i strid med 13 § till någon annan har överlåtit ägande- eller besittningsrätten till egendom som förvärvats med statsunderstödet. 

4 §. Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för paketbil.

I 1 mom. anges de aktörer som kan beviljas stöd. Enligt propositionen kan stöd beviljas fysiska och juridiska personer. Enligt kommunikationsministeriet är avsikten med lagförslaget dock att villkoren och kraven på juridiska personer också ska gälla privata näringsidkare. 

Enligt finsk rättspraxis är en enskild näringsidkare inte en juridisk person. I Europeiska unionens regler om statligt stöd är begreppen företag och ekonomisk verksamhet tämligen vida. Enligt etablerad rättspraxis är alla enheter som utövar ekonomisk verksamhet företag oavsett enhetens rättsliga form och hur den finansieras. Det avgörande vid bedömningen är arten av den verksamhet som bedrivs. 

Med beaktande av bestämmelsens ursprungliga syfte har utskottet dock förtydligat paragrafens ordalydelse så att det är klart att samma krav gäller oberoende av om den som ansöker om stöd är en juridisk person eller en enskild näringsidkare. 

I fråga om den ändring som gäller hållande i registret i 2 mom. hänvisar utskottet till motiveringen till 3 § 2 mom. ovan. 

Angående 3 mom. har utskottet på framställning av kommunikationsministeriet preciserat formuleringen om anskaffning av fordon för privatpersoners eget bruk för att formuleringen till denna del ska stämma överens med den föreslagna 3 §. 

Utskottet gör för tydlighetens skull en lagteknisk korrigering i 3 mom., enligt vilken anskaffningsstöd kan beviljas endast en gång för ett och samma fordon. Ändringen påverkar inte den svenska språkdräkten. 

Kommunikationsministeriet anser att utskottet preciserat 3 mom. så att en juridisk person eller enskild näringsidkare kan beviljas anskaffningsstöd för anskaffning av sammanlagt högst fem eldrivna eller gasdrivna paketbilar. En sökande kan alltså till exempel inte få stöd för anskaffning av fem eldrivna paketbilar och fem gasdrivna paketbilar. Härigenom förtydligas tillämpningen av paragrafen så att det betonas att fem upphandlingsstöd är maximiantalet per sökande. 

Utskottet har preciserat att en juridisk person eller en enskild näringsidkare kan få stöd för fordon som skaffats för näringsverksamhet. Syftet med lagen är enligt kommunikationsministeriet att stöd uttryckligen ska beviljas privatpersoner och företag och inte till exempel kommuner eller stiftelser som inte bedriver näringsverksamhet. 

Utskottet har flyttat definitionen av företag i svårigheter i 4 § 4 mom. till den föreslagna 2 § och ändrat 4 § 4 mom. så att det överensstämmer med 5 § 5 mom. 

5 §. Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för lastbil.

Utskottet har till paragrafen fogat ett uttryckligt omnämnande om att anskaffningsstödet för lastbil i enlighet med 1 § är avsett för anskaffning av eldriven lastbil eller eldriven släpvagn. 

I fråga om de ändringar som gäller näringsverksamhet hänvisar utskottet till motiveringen till 4 § 1 och 3 mom. 

I fråga om den ändring som gäller hållande i registret i 2 och 3 mom. hänvisar utskottet till motiveringen till 3 § 2 mom. 

Utskottet har på framställning av kommunikationsministeriet preciserat formuleringen om anskaffning av fordon för privatpersoners eget bruk i 4 mom. för att formuleringen till denna del ska stämma överens med den föreslagna 3 §. 

Utskottet gör för tydlighetens skull en lagteknisk korrigering i 4 mom., enligt vilken anskaffningsstöd kan beviljas endast en gång för ett och samma fordon. Ändringen påverkar inte den svenska språkdräkten. 

Kommunikationsministeriet anser att utskottet preciserat 4 mom. så att en juridisk person eller enskild näringsidkare kan beviljas anskaffningsstöd för anskaffning av sammanlagt högst fem eldrivna eller gasdrivna lastbilar eller eldrivna släpvagnar. Härigenom förtydligas tillämpningen av paragrafen så att det betonas att fem upphandlingsstöd är maximiantalet per sökande. En sökande kan alltså till exempel inte få anskaffningsstöd för fem eldrivna lastbilar och fem eldrivna släpvagnar, utan sammanlagt högst fem anskaffningsstöd för lastbil oberoende av vilket slag av fordon som skaffas med stödet. En och samma sökande kan få stöd för exempelvis två gasdrivna lastbilar, två eldrivna lastbilar och en eldriven släpvagn. 

I fråga om maximiantalet anskaffningsstöd för lastbil kompletterar utskottet på förslag av kommunikationsministeriet paragrafen med ett omnämnande av att maximiantalet enligt paragrafen också omfattar eldrivna släpvagnar. 

6 §. Förutsättningar för beviljande av konverteringsstöd.

I fråga om de ändringar som gäller näringsverksamhet hänvisar utskottet till motiveringen till 4 § 1 och 3 mom. 

8 §. Beloppet av anskaffningsstöd för eldrivna paketbilar.

I fråga om de ändringar som gäller näringsverksamhet hänvisar utskottet till motiveringen till 4 § 1 och 3 mom. 

9 §. Beloppet av anskaffningsstöd för gasdrivna paketbilar.

I fråga om de ändringar som gäller näringsverksamhet hänvisar utskottet till motiveringen till 4 § 1 och 3 mom. 

10 §. Beloppet av anskaffningsstöd för eldrivna lastbilar och eldrivna släpvagnar.

Utskottet har till paragrafen fogat ett uttryckligt omnämnande om att anskaffningsstödet för lastbil i enlighet med 1 § är avsett för anskaffning av eldriven lastbil eller eldriven släpvagn. 

I fråga om de ändringar som gäller näringsverksamhet hänvisar utskottet till motiveringen till 4 § 1 och 3 mom. 

11 §. Beloppet av anskaffningsstöd för gasdrivna lastbilar.

I fråga om de ändringar som gäller näringsverksamhet hänvisar utskottet till motiveringen till 4 § 1 och 3 mom. 

13 §. Ansökan om anskaffningsstöd för renodlade elbilar.

Enligt lagförslaget avses med anskaffning av fordon både köp och långtidshyrning av fordon. Utskottet har därför preciserat 1 mom. till denna del och tillfogat att kraven också gäller långtidshyrning. 

Kommunikationsministeriet har föreslagit att bestämmelsen i 15 § 2 mom. flyttas till 13 § 3 mom. Enligt momentet avslår Transport- och kommunikationsverket ansökan, om den som ansöker om stöd försummar sin skyldighet att anmäla att förstaregistreringen av fordonet har fördröjts eller inte har genomförts. Syftet med anmälningsskyldigheten är att undvika situationer där en reservering som gjorts i stödanslaget på basis av ansökan blir hängande därför att stöd aldrig beviljas och betalas ut på grund av att den första registreringen fördröjts eller inte genomförts. Om sökanden försummar anmälningsskyldigheten, kan ansökan om beviljande av stöd avslås. Avsikten är inte att myndigheten ska kunna förkasta eller besluta att ett beslut om beviljande av slutligt stöd som myndigheten redan har meddelat ska förfalla. 

Utskottet preciserar samtidigt i enlighet med justitieministeriets förslag en formulering i det flyttade 15 § 2 mom. så att formuleringen gäller avslag på ansökan. 

14 §. Ansökan om anskaffningsstöd för paketbilar och lastbilar.

Utskottet kompletterar paragrafen med ett motsvarande omnämnande av långtidshyrning som i 13 §. 

Med anledning av justitieministeriets anmärkning har utskottet i 3 mom. bundit tidsfristen för villkorligt beslut till delfåendet av beslutet. 

Utskottet noterar justitieministeriets anmärkning om möjlighet att överklaga det villkorliga beslutet och gör en teknisk korrigering i 3 mom. Enligt den fattar Transport- och kommunikationsverket ett villkorligt beslut i ärendet, om villkoren i 4 eller 5 § är uppfyllda. 

Utskottet konstaterar att Transport- och kommunikationsverket fattar ett villkorligt beslut endast i positiva fall. Vid avslag ska den sökande i stället för ett villkorligt beslut få ett negativt beslut som enligt lag får överklagas. 

Kommunikationsministeriet har föreslagit att bestämmelsen i 15 § 2 mom. flyttas till 14 § 5 mom. I fråga om ändringen hänvisar utskottet till motiveringen till 13 § 3 mom. 

Utskottet har samtidigt omformulerat och flyttat sista meningen i 4 mom. till ett nytt 6 mom. 

15 §. Utbetalning av anskaffningsstöd.

Utskottet stryker 15 § 2 mom. och flyttar bestämmelsen till 13 § 3 mom. och 14 § 5 mom. 

16 §. Ansökan om konverteringsstöd.

Utskottet har gjort en teknisk korrigering i 2 och 3 mom. med iakttagande av ordalydelsen i 14 §, enligt vilken de uppgifter som anges i bestämmelsen ska uppges i ansökan om konverteringsstöd. 

17 §. Utbetalning av konverteringsstöd.

Utskottet ändrar paragrafen så att utbetalningen av stöd är bunden till ett positivt stödbeslut och inte till godkännandet av ändringsbesiktningen. 

18 §. Stödmottagarens skyldighet att lämna uppgifter.

Justitieministeriet har i sitt yttrande påpekat att den föreslagna 18 § om stödmottagarens skyldighet att lämna uppgifter verkar snävare än motsvarande bestämmelse i 14 § i statsunderstödslagen (688/2001) om statsunderstödstagarens skyldighet att lämna uppgifter. Utskottet kompletterar därför 1 mom. med en hänvisning till 14 § i statsunderstödslagen. 

Utskottet hänvisar till justitieministeriets anmärkning och preciserar momentet så att det framgår att fordonet ska finnas i registret i stödmottagarens namn i ett år. Dessutom har utskottet slagit samman paragrafens moment till ett moment för att hänvisningen till 14 § i statsunderstödslagen också ska gälla skyldigheten att hålla ett fordon i registret. 

19 §. Uppgifter om stöden.

Utskottet kompletterar på förslag av justitieministeriet 1 mom. med en hänvisning till 31 § i statsunderstödslagen angående rätten att få uppgifter. 

20 §. Tillsyn och återkrav.

Utskottet har gjort en lagteknisk korrigering i paragrafen. 

21 §. Ändringssökande.

I enlighet med justitieministeriets yttrande har utskottet för att undvika eventuella oklarheter ändrat bestämmelsen till den gängse formen, varvid bestämmelsen om ändringssökande också motsvarar det som föreskrivs om ändringssökande i statsunderstödslagen. 

22 §. Närmare bestämmelser.

Utskottet kompletterar paragrafen med ett bemyndigande för Transport- och kommunikationsverket att meddela närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 215/2021 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om stöd enligt statsbudgeten för anskaffning, det vill säga köp och långtidshyrning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter, samt för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter. Anskaffningsstöd kan beviljas för anskaffning av en personbil som använder el som enda drivkraft (anskaffningsstöd för renodlad elbil) och för anskaffning av en Utskottet föreslår en ändring eldriven lastbil, en eldriven släpvagn eller en Slut på ändringsförslaget gasdriven lastbil (anskaffningsstöd för lastbil) under åren 2022 och 2023 samt för anskaffning av en el- eller gasdriven paketbil (anskaffningsstöd för paketbil) under 2022. Konverteringsstöd kan beviljas för konvertering av ett fordon så att det drivs med alternativa drivkrafter (konverteringsstöd) under åren 2022 och 2023. 
2 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
På stöd som avses i denna lag tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
Bestämmelser om beviljande av stöd till juridiska personer eller enskilda näringsidkare finns dessutom i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den allmänna gruppundantagsförordningen).Utskottet föreslår en ändring  Anskaffningsstöd beviljas inte sådana företag som avses i artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen ( Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring företag i svårigheter Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring ). Slut på ändringsförslaget 
2 kap. 
Anskaffningsstöd och konverteringsstöd för fordon 
3 § 
Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för renodlad elbil 
Anskaffningsstöd för en renodlad elbil kan beviljas en fysisk person som under åren 2022 eller 2023 köper eller förbinder sig att i minst tre år hyra för eget bruk en ny eldriven personbil vars totalpris är högst 50 000 euro och som inte tidigare har genomgått en första registrering. Stödet kan dock inte beviljas för anskaffning av ett fordon som ska registreras för en enskild näringsidkareUtskottet föreslår en ändring  för näringsverksamhet Slut på ändringsförslaget
Anskaffningsstöd kan beviljas, om 
1) den personbil som anskaffas använder el som enda drivkraft, 
2) fordonet genomgår första registrering i Finland; 
3) man förbinder sig att Utskottet föreslår en ändring i stödmottagarens namn Slut på ändringsförslaget hålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år efter första registreringenUtskottet föreslår en ändring  eller, om fordonet långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst tre år efter första registreringen Slut på ändringsförslaget, och 
4) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande. 
Anskaffningsstöd kan under ett kalenderår beviljas en fysisk person för anskaffning av endast en renodlad elbil. Anskaffningsstöd kan beviljas endast en gång för en och samma personbil. Anskaffningsstöd kan beviljas även om annat understöd av statens medel har beviljats för anskaffningen. 
4 § 
Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för paketbil 
Anskaffningsstöd för en el- eller gasdriven paketbil kan beviljas en fysisk Utskottet föreslår en ändring person eller, för näringsverksamhet, en  Slut på ändringsförslagetjuridisk person Utskottet föreslår en ändring eller en enskild näringsidkare  Slut på ändringsförslagetsom under 2022 köper eller förbinder sig att i minst tre år hyra en ny el- eller gasdriven paketbil som inte har genomgått en första registrering. 
Anskaffningsstöd kan beviljas, om 
1) den paketbil som anskaffas använder el som enda drivkraft eller gas som huvudsaklig drivkraft, 
2) man förbinder sig att genomföra den första registreringen av fordonet i Finland, 
3) man förbinder sig att Utskottet föreslår en ändring i stödmottagarens namn  Slut på ändringsförslagethålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år efter första registreringenUtskottet föreslår en ändring  eller, om fordonet långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst tre år efter första registreringen Slut på ändringsförslaget, och 
4) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande. 
Anskaffningsstöd kan under ett kalenderår beviljas en fysisk person för anskaffning Utskottet föreslår en ändring eller långtidshyrning för eget bruk  Slut på ändringsförslagetav endast en el- eller gasdriven paketbil och en juridisk person eller enskild näringsidkare för anskaffning av Utskottet föreslår en ändring sammanlagt  Slut på ändringsförslagethögst fem Utskottet föreslår en ändring eldrivna Slut på ändringsförslaget eller gasdrivna paketbilarUtskottet föreslår en ändring  för näringsverksamhet Slut på ändringsförslaget. Anskaffningsstöd kan beviljas endast en gång för en och samma paketbil. 
Anskaffningsstöd beviljas inte Utskottet föreslår en strykning sådana  Slut på strykningsförslagetföretag i svårigheterUtskottet föreslår en strykning  som avses i artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen Slut på strykningsförslaget. Anskaffningsstöd kan beviljas endast om inget annat understöd av statens medel har beviljats för anskaffningen. 
5 § 
Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för lastbil 
Anskaffningsstöd för lastbil kan beviljas en fysisk Utskottet föreslår en ändring person eller, för näringsverksamhet, en  Slut på ändringsförslagetjuridisk person Utskottet föreslår en ändring eller en enskild näringsidkare Slut på ändringsförslaget som under åren 2022 eller 2023 köper eller förbinder sig att i minst tre år hyra en ny eldriven lastbilUtskottet föreslår en ändring , eldriven  Slut på ändringsförslagetsläpvagn eller gasdriven lastbil som inte har genomgått en första registrering. 
Anskaffningsstöd kan beviljas för Utskottet föreslår en ändring anskaffning av  Slut på ändringsförslageten eldriven lastbil eller Utskottet föreslår en ändring en eldriven  Slut på ändringsförslagetsläpvagn, om 
1) det tunga fordon som anskaffas använder el som enda drivkraft, 
2) man förbinder sig att genomföra den första registreringen av fordonet i Finland, 
3) man förbinder sig att Utskottet föreslår en ändring i stödmottagarens namn  Slut på ändringsförslagethålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år efter första registreringenUtskottet föreslår en ändring  eller, om fordonet långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst tre år efter första registreringen Slut på ändringsförslaget, och 
4) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande. 
Anskaffningsstöd kan beviljas för Utskottet föreslår en ändring anskaffning av  Slut på ändringsförslageten gasdriven lastbil, om 
1) det tunga fordon som anskaffas använder gas som huvudsaklig drivkraft, 
2) fordonet genomgår första registrering i Finland; 
3) man förbinder sig att Utskottet föreslår en ändring i stödmottagarens namn  Slut på ändringsförslagethålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst ett år efter första registreringenUtskottet föreslår en ändring  eller, om fordonet långtidshyrs, i stödmottagarens namn hålla fordonet i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland minst tre år efter första registreringen Slut på ändringsförslaget, och 
4) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande. 
Anskaffningsstöd kan under ett kalenderår beviljas en fysisk person för anskaffning Utskottet föreslår en ändring eller långtidshyrning för eget bruk Slut på ändringsförslaget av endast en Utskottet föreslår en ändring eldriven lastbil eller eldriven släpvagn eller gasdriven lastbil  Slut på ändringsförslagetoch en juridisk person eller enskild näringsidkare för anskaffning av sammanlagt högst fem Utskottet föreslår en ändring eldrivna lastbilar eller eldrivna släpvagnar eller gasdrivna lastbilar för näringsverksamhet Slut på ändringsförslaget. Anskaffningsstöd kan beviljas endast en gång för samma lastbilUtskottet föreslår en ändring  eller släpvagn Slut på ändringsförslaget
Anskaffningsstöd beviljas inte företag i svårigheter. Anskaffningsstöd kan beviljas endast om inget annat understöd av statens medel har beviljats för anskaffningen. 
6 § 
Förutsättningar för beviljande av konverteringsstöd 
Konverteringsstöd kan beviljas en fysisk Utskottet föreslår en ändring person eller, för näringsverksamhet, en  Slut på ändringsförslagetjuridisk person Utskottet föreslår en ändring eller en enskild näringsidkare Slut på ändringsförslaget som under åren 2022 eller 2023 konverterar en personbil så att den blir gas- eller etanoldriven. 
Konverteringsstöd kan beviljas, om 
1) konverteringen till gas- eller etanoldrift har gjorts eller man förbinder sig att göra den i enlighet med 7 § i fordonslagen (82/2021), 
2) det i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland antecknas att personbilen använder gas som den ena drivkraften eller som enda drivkraft eller om det vid en ändringsbesiktning till uppgifterna om en bensindriven personbil fogas en anteckning om att också höginblandad etanol kan användas som drivkraft för bilen, och 
3) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande. 
Konverteringsstöd kan betalas endast en gång för en och samma bil. Konverteringsstöd kan under ett kalenderår beviljas en fysisk Utskottet föreslår en ändring person eller, för näringsverksamhet, en  Slut på ändringsförslagetjuridisk person Utskottet föreslår en ändring eller en enskild näringsidkare Slut på ändringsförslaget högst en gång. 
Konverteringsstöd beviljas inte företag i svårigheter. Konverteringsstöd kan beviljas endast om inget annat understöd av statens medel har beviljats för konverteringen. 
3 kap. 
Stödets belopp 
7 § 
Beloppet av anskaffningsstöd för renodlade elbilar 
Anskaffningsstöd för renodlade elbilar kan beviljas till ett belopp av 2 000 euro. 
8 § 
Beloppet av anskaffningsstöd för eldrivna paketbilar 
Anskaffningsstöd för paketbilar kan beviljas för anskaffning av en ny paketbil som använder el som drivkraft, till ett belopp av 
1) 2 000 euro, om det är fråga om en liten paketbil som antecknas som paketbil i trafik- och transportregistret och som utöver förarsitsen är utrustad med högst sitsar bredvid denna; anskaffningspriset för en liten paketbil får vara högst 50 000 euro, 
2) 4 000 euro, om det är fråga om en medelstor paketbil som antecknas som paketbil i trafik- och transportregistret, som utöver förarsitsen är utrustad med högst sitsar bredvid denna eller anordningar för fastgörande av sådana sitsar, vars totalmassa är större än 2 500 kilogram och vars skillnad mellan totalmassan och egenmassan (bärförmågan) är minst 680 kilogram, eller 
3) 6 000 euro, om det är fråga om en stor paketbil som antecknas som paketbil i trafik- och transportregistret, som utöver förarsitsen är utrustad med högst sitsar bredvid denna eller anordningar för fastgörande av sådana sitsar, vars totalmassa är större än 2 500 kilogram, vars bärförmåga är minst 680 kilogram och vars axelavstånd är minst 3,5 meter. 
Det maximala beloppet av anskaffningsstöd som beviljas juridiska personer Utskottet föreslår en ändring och enskilda näringsidkare för näringsverksamhet  Slut på ändringsförslagetfår dock inte överstiga 40 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stödberättigande kostnader är sådana kostnader som anskaffningen av en eldriven paketbil medför för skyddet av miljön och som identifieras genom en jämförelse med en liknande, mindre miljövänlig investering som skulle ha gjorts utan stöd. 
9 § 
Beloppet av anskaffningsstöd för gasdrivna paketbilar 
Anskaffningsstöd för paketbil kan beviljas till ett belopp av 2 000 euro för anskaffning av en ny paketbil som använder gas som huvudsaklig drivkraft, om det är fråga om en paketbil som antecknas som paketbil i trafik- och transportregistret, som utöver förarsitsen är utrustad med högst sitsar bredvid denna eller anordningar för fastgörande av sådana sitsar och vars bärförmåga är minst 680 kilogram. 
Det maximala beloppet av anskaffningsstöd som beviljas juridiska personer Utskottet föreslår en ändring och enskilda näringsidkare för näringsverksamhet  Slut på ändringsförslagetfår dock inte överstiga 40 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stödberättigande kostnader är sådana kostnader som anskaffningen av en gasdriven paketbil medför för skyddet av miljön och som identifieras genom en jämförelse med en liknande, mindre miljövänlig investering som skulle ha gjorts utan stöd. 
10 § 
Beloppet av anskaffningsstöd för eldrivna lastbilarUtskottet föreslår en ändring  och eldrivna släpvagnar Slut på ändringsförslaget 
Anskaffningsstöd för lastbilar kan beviljas för anskaffning av en lastbil Utskottet föreslår en ändring eller en släpvagn  Slut på ändringsförslagetsom använder el som drivkraft, till ett belopp av 
1) 6 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 3 501 kilogram, 
2) 12 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 6 000 kilogram, 
3) 18 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 16 000 kilogram, 
4) 25 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 26 000 kilogram, 
5) 40 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 18 000 kilogram och kombinationsmassan är minst 40 000 kilogram, eller om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 38 000 kilogram, 
6) 50 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 26 000 kilogram och kombinationsmassan är minst 60 000 kilogram, eller 
7) 10 000 euro, om det är fråga om en släpvagn vars största tillåtna massa i vägtrafik är minst 18 000 kilogram och som har en elektrisk drivlina som kan laddas med stickpropp och vars batteri har en nettokapacitet på minst 20 kilowattimmar och som kan generera en effekt på minst 50 kilowatt till vagnens axel utan avbrott i minst 2 minuter. 
Det maximala beloppet av anskaffningsstöd som beviljas juridiska personer Utskottet föreslår en ändring och enskilda näringsidkare för näringsverksamhet  Slut på ändringsförslagetfår dock inte överstiga 40 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stödberättigande kostnader är sådana kostnader som anskaffningen av en eldriven lastbil Utskottet föreslår en ändring eller en eldriven släpvagn  Slut på ändringsförslagetmedför för skyddet av miljön och som identifieras genom en jämförelse med en liknande, mindre miljövänlig investering som skulle ha gjorts utan stöd. 
11 § 
Beloppet av anskaffningsstöd för gasdrivna lastbilar 
Anskaffningsstöd för lastbilar kan beviljas för anskaffning av en lastbil som använder komprimerad gas som drivkraft, till ett belopp av 
1) 2 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 3 501 kilogram, 
2) 4 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 6 000 kilogram, eller 
3) 6 000 euro, om fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 16 000 kilogram. 
Anskaffningsstöd för lastbilar kan beviljas till ett belopp av 14 000 euro för anskaffning av en lastbil som använder flytande gas som drivkraft. 
Det maximala beloppet av anskaffningsstöd som beviljas juridiska personer Utskottet föreslår en ändring och enskilda näringsidkare för näringsverksamhet  Slut på ändringsförslagetfår dock inte överstiga 40 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stödberättigande kostnader är sådana kostnader som anskaffningen av en gasdriven lastbil medför för skyddet av miljön och som identifieras genom en jämförelse med en liknande, mindre miljövänlig investering som skulle ha gjorts utan stöd. 
12 § 
Konverteringsstödets belopp 
Konverteringsstöd kan beviljas till ett belopp av 1 000 euro för konvertering av en personbil så att den blir gasdriven eller 200 euro för konvertering av en personbil så att den blir etanoldriven. 
4 kap. 
Ansökan om och utbetalning av stöd 
13 § 
Ansökan om anskaffningsstöd för renodlade elbilar 
Anskaffningsstöd för renodlade elbilar söks hos Transport- och kommunikationsverket efter Utskottet föreslår en ändring det att fordonet anskaffats eller avtal om långtidshyrning ingåtts Slut på ändringsförslaget. I ansökan ska en specificerad redogörelse för den renodlade elbil som anskaffats Utskottet föreslår en ändring eller långtidshyrts  Slut på ändringsförslagetläggas fram. 
Transport- och kommunikationsverket kan bevilja sökanden anskaffningsstöd om de förutsättningar som anges i 3 § uppfylls. 
Utskottet föreslår en ändring Sökanden ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om att den första registreringen av fordonet har fördröjts eller inte har genomförts omedelbart efter att ha fått kännedom om detta, dock senast två månader efter den uppskattade dagen för den första registreringen. Om sökanden inte inom utsatt tid underrättar Transport- och kommunikationsverket om att den första registreringen fördröjts eller inte genomförts, avslår Transport- och kommunikationsverket ansökan. Slut på ändringsförslaget (Nytt) 
14 § 
Ansökan om anskaffningsstöd för paketbilar och lastbilar 
Anskaffningsstöd för paketbilar och lastbilar söks hos Transport- och kommunikationsverket. Den som ansöker om stöd ska till Transport- och kommunikationsverket lämna in en ansökan för beviljande av stöd före en bindande anskaffning Utskottet föreslår en ändring eller långtidshyrning  Slut på ändringsförslagetav ett fordon. 
En specificerad plan för eller en specificerad beskrivning av anskaffningen Utskottet föreslår en ändring eller långtidshyrningen  Slut på ändringsförslagetav fordonet ska anges i ansökan om anskaffningsstöd. Om sökanden är en juridisk person eller en enskild näringsidkare, ska ansökan om anskaffningsstöd dessutom innehålla en tillräcklig utredning om annat offentligt stöd eller understöd som sökanden fått samt uppges beloppet av det stöd som söks enligt denna lag. 
Utskottet föreslår en strykning Transport- och kommunikationsverket kan bevilja sökanden anskaffningsstöd om  Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring Om Slut på ändringsförslaget de förutsättningar som anges i 4 eller 5 § uppfyllsUtskottet föreslår en ändring , fattar Transport- och kommunikationsverket Slut på ändringsförslaget ett villkorligt beslut i ärendet. Utskottet föreslår en strykning Ett villkor för beviljande av stöd är att sökanden Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring Sökanden ska Slut på ändringsförslaget till Transport- och kommunikationsverket Utskottet föreslår en strykning lämnar Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring lämna Slut på ändringsförslaget in uppgifter om bindande anskaffning Utskottet föreslår en ändring eller långtidshyrning  Slut på ändringsförslagetav det fordon som ansökan gäller inom två månader från delfåendet av det villkorliga beslutet. I det villkorliga beslutet får ändring inte sökas. 
Om den som ansöker om anskaffningsstöd inte inom utsatt tid har lämnat in de uppgifter som avses i 3 mom. eller om Transport- och kommunikationsverket med anledning av uppgifterna inte anser sig kunna fastställa det villkorliga beslutet, Utskottet föreslår en ändring avslår  Slut på ändringsförslagetTransport- och kommunikationsverket Utskottet föreslår en ändring ansökan Slut på ändringsförslaget. Utskottet föreslår en strykning I övriga fall fattar Transport- och kommunikationsverket beslut om fastställande av beviljande av anskaffningsstöd. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Sökanden ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om att den första registreringen av fordonet har fördröjts eller inte har genomförts omedelbart efter att ha fått kännedom om detta, dock senast två månader efter den uppskattade dagen för den första registreringen. Om sökanden inte inom utsatt tid underrättar Transport- och kommunikationsverket om att den första registreringen fördröjts eller inte genomförts, avslår Transport- och kommunikationsverket ansökan.  Slut på ändringsförslaget(Nytt) 
Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverket fastställer beviljandet av anskaffningsstöd när sökanden har lämnat de uppgifter som avses i 3 mom. och låtit förstagångsregistrera fordonet. Slut på ändringsförslaget (Nytt) 
15 § 
Utbetalning av anskaffningsstöd 
Transport- och kommunikationsverket betalar ut anskaffningsstödet till stödmottagaren på basis av ett positivt stödbeslut efter det att det fordon som ansökan gäller registreras för första gången i stödmottagarens namn i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland. 
Utskottet föreslår en strykning Stödmottagaren ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om att den första registreringen av fordonet har fördröjts eller inte har genomförts omedelbart efter att ha fått kännedom om detta, dock senast två månader efter den uppskattade dagen för den första registreringen. Om stödmottagaren inte inom utsatt tid underrättar Transport- och kommunikationsverket om att den första registreringen fördröjts eller inte genomförts, konstaterar Transport- och kommunikationsverket genom sitt beslut att beslutet om beviljande av anskaffningsstöd har förfallit. Slut på strykningsförslaget 
16 § 
Ansökan om konverteringsstöd 
Konverteringsstöd söks hos Transport- och kommunikationsverket.Utskottet föreslår en strykning  Transport- och kommunikationsverket kan bevilja sökanden konverteringsstöd om de förutsättningar som anges i 6 § uppfylls. Slut på strykningsförslaget 
Om den som ansöker om konverteringsstöd är en fysisk person, ska Utskottet föreslår en ändring han eller hon i ansökan om konverteringsstöd lämna Slut på ändringsförslaget uppgifter om den använda ändringsserien, om vem som utfört ändringen och om den godkända ändringsbesiktningen. Utskottet föreslår en ändring Om de förutsättningar som anges i 6 § är uppfyllda, kan Transport- och kommunikationsverket bevilja sökanden konverteringsstöd. Slut på ändringsförslaget 
Om den som ansöker om konverteringsstöd är en juridisk person eller en enskild näringsidkare, ska sökanden till Transport- och kommunikationsverket lämna in en ansökan för beviljande av stöd innan konverteringen genomförs. Utskottet föreslår en ändring I ansökan om konverteringsstöd ska den sökande uppge Slut på ändringsförslaget en plan över eller beskrivning av den ändringsserie som används, uppgifter om vem som utför ändringen och en utredning om annat offentligt stöd eller understöd som sökanden fått samt beloppet av det stöd som söks enligt denna lag. Utskottet föreslår en ändring Om förutsättningarna enligt 6 § är uppfyllda, fattar Transport- och kommunikationsverket Slut på ändringsförslaget ett villkorligt beslut i ärendet. Utskottet föreslår en strykning Ett villkor för beviljande av stöd är att sökanden genomför Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring Sökanden ska genomföra Slut på ändringsförslaget konverteringen enligt planen eller beskrivningen och Utskottet föreslår en strykning lämnar Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring lämna Slut på ändringsförslaget in uppgifter om den godkända ändringsbesiktningen till Transport- och kommunikationsverket inom två månader från delfåendet av det villkorliga beslutet. I det villkorliga beslutet får ändring inte sökas. 
Om den som ansöker om stöd och som avses i 3 mom. inte inom utsatt tid har lämnat in de uppgifter som förutsätts för beviljande av stöd eller om Transport- och kommunikationsverket med anledning av uppgifterna inte anser sig kunna fastställa det villkorliga beslutet, Utskottet föreslår en ändring avslår Transport- och kommunikationsverket ansökan Slut på ändringsförslaget. I övriga fall Utskottet föreslår en ändring fastställer Slut på ändringsförslaget Transport- och kommunikationsverket Utskottet föreslår en ändring beviljandet Slut på ändringsförslaget av konverteringsstöd. 
17 § 
Utbetalning av konverteringsstöd 
Transport- och kommunikationsverket betalar ut konverteringsstödet till stödmottagaren på basis av ett positivt stödbeslutUtskottet föreslår en strykning  efter det att ändringsbesiktningen av fordonet har godkänts Slut på strykningsförslaget
5 kap. 
Särskilda bestämmelser 
18 § 
Stödmottagarens skyldighet att lämna uppgifter 
Utskottet föreslår en ändring Utöver vad som föreskrivs i 14 § i statsunderstödslagen ska stödmottagaren Slut på ändringsförslaget underrätta Transport- och kommunikationsverket om sådana förändringar i förhållandena som påverkar ett stödbeslut som gäller anskaffningsstöd eller konverteringsstöd omedelbart efter händelsen, dock senast inom två månader från händelsen. Utskottet föreslår en ändring Dessutom ska stödmottagaren omedelbart underrätta Transport- och kommunikationsverket om avtalet om långtidshyrning för det anskaffade fordonet upphör innan tidsfristen på tre år löper ut eller om det anskaffade eller långtidshyrda fordonet avregistreras innan det hållits i registret i stödmottagarens namn den föreskrivna tiden på ett år. Slut på ändringsförslaget 
(2 mom. utesl.) 
19 § 
Uppgifter om stöden 
Uppgifter om stöden förs in och samlas av Transport- och kommunikationsverket med iakttagande av 233 § i lagen om transportservice (320/2017). Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om erhållande av uppgifter finns dessutom i 31 § i statsunderstödslagen. Slut på ändringsförslaget 
20 § 
Tillsyn och återkrav 
Transport- och kommunikationsverket svarar för tillsyn och återkrav av det stöd som avses i denna lag. Bestämmelser om tillsyn och återkrav av sådana stöd som det föreskrivs om i lagen finns i statsunderstödslagenUtskottet föreslår en strykning  (688/2001) Slut på strykningsförslaget
21 § 
Ändringssökande 
Utskottet föreslår en ändring Omprövning får begäras av beslut som avses i denna lag Slut på ändringsförslaget. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
22 § 
Närmare bestämmelser 
Närmare bestämmelser om ansökan om och utbetalning av stöd får utfärdas genom förordning av statsrådet. Utskottet föreslår en ändring Dessutom får Transport- och kommunikationsverket meddela närmare föreskrifter om förfarandet för ansökan om stöd. Slut på ändringsförslaget 
6 kap. 
Ikraftträdande 
23 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20och gäller till och med den 31 december 2024. 
Denna lag tillämpas på anskaffningsstöd för renodlade elbilar och lastbilar och på konverteringsstöd vilka söks senast den 31 mars 2023 samt på anskaffningsstöd för paketbilar som söks senast den 31 december 2022. 
Genom denna lag upphävs lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift (971/2017). I fråga om användning, tillsyn över användningen, återbetalning och återkrav av stöd som har sökts före ikraftträdandet av denna lag samt ändringssökande som avser stödet iakttas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet samt villkoren i stödbeslutet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 2.12.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Eeva Kalli cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker. 
 

Reservation

Motivering

Regeringens lagförslag kan i stora drag understödas. Samlingspartiets och Sannfinländarnas utskottsgrupper anser dock inte att det med tanke på utsläppsminskningarna är motiverat att taxibranschen inte omfattas av anskaffningsstödet för renodlade elbilar. Om taxibeståndet blir eldrivet så snabbt som möjligt blir följden tvärtom att utsläppen från vägtrafiken också minskar maximalt, och därför är det motiverat att taxibilar omfattas av anskaffningsstödet. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen godkänner lagförslaget enligt betänkandet, men 3 § med följande ändringar: 
3 § 
Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för renodlad elbil 
Anskaffningsstöd för en renodlad elbil kan beviljas en fysisk person Utskottet föreslår en ändring eller, för näringsverksamhet, en juridisk person eller en enskild näringsidkare  Slut på ändringsförslagetsom under åren 2022 eller 2023 köper eller förbinder sig att i minst tre år hyra för eget bruk en ny eldriven personbil vars totalpris är högst 50 000 euro och som inte tidigare har genomgått en första registrering.Utskottet föreslår en strykning  Stödet kan dock inte beviljas för anskaffning av ett fordon som ska registreras för en enskild näringsidkare. Slut på strykningsförslaget 
(2 och 3 mom. som i KoUB) 
Helsingfors 2.12.2021
Heikki Autto saml 
 
Jari Kinnunen saml 
 
Jouni Kotiaho saf 
 
Sheikki Laakso saf