Senast publicerat 22-02-2021 10:43

Betänkande KoUB 3/2021 rd RP 263/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 § i lagen om enskilda vägar och av lagen om transportservice samt temporär ändring av lotsningslagen

Kommunikationsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 § i lagen om enskilda vägar och av lagen om transportservice samt temporär ändring av lotsningslagen (RP 263/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • referendarieråd, JL, VHMikkoSarja
  Riksdagens justitieombudsmans kansli
 • lagstiftningsrådHeiniFärkkilä
  justitieministeriet
 • trafikrådMerviKarhula
  kommunikationsministeriet
 • regeringsrådRitaLinna
  kommunikationsministeriet
 • överinspektörKatjaPeltola
  kommunikationsministeriet
 • avdelningschefSusannaMetsälampi
  Transport- och kommunikationsverket
 • överinspektörPanuOrädd
  Transport- och kommunikationsverket
 • lotsningsdirektörSannaSonninen
  Finnpilot Pilotage Ab
 • direktörSimoTakalammi
  Vägföreningen i Finland rf
 • ledande expertSinikkaHartonen
  Rederierna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • inrikesministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Lantmäteriverket
 • Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab
 • Trafikledsverket
 • Konkurrens- och konsumentverket
 • Ålands landskapsregering.

Inget yttrande av 

 • Lotsförbundet rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om enskilda vägar och lagen om transportservice ändras och att lotsningslagen ändras temporärt. 

Genom ändringen av lagen om enskilda vägar blir det möjligt att delta i ett väglags stämma med hjälp av post eller datakommunikationsförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel trots vad som anges i lagen om enskilda vägar eller i väglagets stadgar. Ändringen anses vara viktig, eftersom ett mer omfattande utnyttjande av den elektroniska verksamhetsmiljön ökar vägdelägarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet vid väglagets stämmor. Under covid-19-epidemin har det förekommit problem med att ordna väglagets stämmor. 

Förslaget till ändring av lagen om transportservice hänför sig till en namnändring av det bolag som i lagen benämns Traffic Management Finland Ab. Bolaget ändrade sitt firmanamn till Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab vid ingången av 2021. Bolagets nya firmanamn uppdateras som en teknisk ändring i lagen. 

I fråga om lotsningslagen hänför sig propositionen till att utan att behöva ta i bruk beredskapslagen skapa beredskap med anledning av covid-19-epidemin och till de störningssituationer som epidemin orsakar. Syftet är att den behöriga myndigheten ska ha tillgång till ett mångsidigt urval av åtgärder som gäller behörighetskraven för lotsning och giltighetstiden för behörigheterna. Transport- och kommunikationsverkets behörighet ska dock utökas på ett sådant sätt att den är begränsad och står i proportion till situationen. Genom ändringen av lotsningslagen blir det möjligt att temporärt förlänga giltighetstiden för persontillstånd för lotsning på villkor som avviker från det normala samt att flytta provlotsningen till en senare tidpunkt när nya styrsedlar för lotsar och linjelotsbrev beviljas. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Avsikten är att ändringen av lotsningslagen ska gälla temporärt till och med den 30 juni 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med vissa ändringar. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag 1. Lagen om ändring av 58 § i lagen om enskilda vägar

58  §. Väglagets stämma.

Justitieministeriet har anmärkt att det av motiveringen till lagförslaget inte framgår varför det i lagen om enskilda vägar föreslås en tvingande bestämmelse om förhandsanmälan till väglagets stämma. Kommunikationsministeriet har med anledning av anmärkningen föreslagit att paragrafen preciseras. Utskottet har således ändrat paragrafen. 

Genom ändringen preciseras befogenheterna för väglagets syssloman och bestyrelse uttryckligen i fråga om arrangemangen för distansstämmor. När sysslomannen eller bestyrelsen tillåter deltagande i väglagets stämma med hjälp av post eller telekommunikationsförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel, kan sysslomannen eller bestyrelsen samtidigt bestämma en tidsfrist för att anmäla sådant deltagande. Förhandsanmälan behövs för att vägdelägarna på förhand i tillräcklig grad ska kunna bedöma hur de vill delta i stämman och hurdana tekniska eller andra färdigheter som krävs för att delta på distans. På motsvarande sätt gör förhandsanmälan det också möjligt för väglagets syssloman eller bestyrelse att genomföra de tekniska arrangemang som behövs. Bestämmelser om sammankallande av väglagets stämma och kallelse till stämma finns i 61 § 1 mom. i lagen om enskilda vägar. 

Lagförslag 2. Lagen om ändring av lagen om transportservice

Ikraftträdandebestämmelsen.

Lagens 179 a § har tillfogats genom lag 1256/2020 och gäller temporärt tiden den 1 januari—30 juni 2021. För tydlighetens skull konstaterar utskottet att avsikten inte är att ändra giltighetstiden genom den nu aktuella propositionen och att giltighetstiden enligt lag 1256/2020 gäller utan särskilt omnämnande i ikraftträdandebestämmelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2 och 3 i proposition RP 263/2020 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 263/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av 58 § i lagen om enskilda vägar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om enskilda vägar (560/2018) 58 § som följer: 
58 § 
Väglagets stämma 
Vägdelägarna beslutar om väghållningen och andra angelägenheter som gäller väglaget vid väglagets stämma. 
Väglagets stämma kan även hållas i en elektronisk verksamhetsmiljö om det beslutas vid väglagets stämma eller bestäms i väglagets stadgar. 
Väglagets syssloman eller bestyrelse kan tillåta deltagande i väglagets stämma med hjälp av post eller datakommunikationsförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedelUtskottet föreslår en ändring  och bestämma en tidsfrist för anmälan om sådant deltagande Slut på ändringsförslaget.Utskottet föreslår en strykning  En förutsättning för deltagande i stämman är dock att väglagets delägare anmäler sig till stämman senast en bestämd dag som kan vara tidigast två veckor före stämman. I ett sådant fall räknas kallelsetiden för stämman från den sista anmälningsdagen. Slut på strykningsförslaget 
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag ska väglagets stämma särskilt fatta beslut om 
1) fastställande av en budget för följande eller innevarande räkenskapsperiod och när väglagets räkenskapsperiod ska börja och sluta, 
2) granskning och godkännande av redovisningen för föregående räkenskapsperiod eller förordnande av två personer att på förhand och efteråt granska redovisningen och lämna stämman en redogörelse för granskningens resultat, 
3) beviljande av ansvarsfrihet för sysslomannen eller bestyrelsen, 
4) val av väglagets syssloman eller bestyrelse och befrielse av sysslomannen eller bestyrelsen från uppdraget, 
5) fastställande av vägenhetsberäkningen, 
6) fastställande av debiteringslängden för vägavgifter och bestämmande av grunderna för bruksavgiften samt vid behov om fastställande av bruksavgifter, 
7) upptagande av penninglån, 
8) sökande av rågång som avses i 103 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen, när detta behövs för väghållningen, 
9) utfärdande av anvisningar om väghållningen till sysslomannen eller bestyrelsen, 
10) beviljande av tillstånd för regelbunden användning av vägen för andra än vägdelägare, 
11) upplåtande av vägrätt till befintlig väg eller upphävande av vägrätt som upplåtits av väglaget, 
12) väglagets stadgar, 
13) bemyndigande av en utomstående aktör att sköta vägförvaltningen och väghållningen, 
14) initiativ som vägdelägarna tagit i fråga om väghållningen. 
 
 
 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Denna lag tillämpas på sådana stämmor till vilka kallelse har utfärdats i enlighet med denna lag och som hålls medan denna lag är i kraft. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om transportservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om transportservice (320/2017) 154 § 2 och 3 mom., 179 § 2 och 3 mom. samt 179 a §, sådana de lyder i lag 1256/2020, som följer: 
154 § 
Väsentlig information om mobilitetstjänster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Webbadressen eller webbadresserna för det gränssnitt som avses i 1 mom. och för den övriga information som behövs för att få tillgång till gränssnittet samt uppdateringarna av materialet ska meddelas för lagring i det informationssystem som Transport- och kommunikationsverket anvisat innan verksamheten inleds eller i fråga om uppdateringar omedelbart när den nya adressen är känd. Transport- och kommunikationsverket svarar för den informationstjänst till vilken webbadressen eller webbadresserna samt uppdateringarna av dem ska anmälas. Transport- och kommunikationsverket kan skaffa informationstjänsten och dess direkta produktions-, underhålls- och utvecklingsuppgifter av Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab i enlighet med 213 §. På personer som är anställda hos Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. 
Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab som anvisats som tjänsteleverantör i enlighet med 2 mom. ska tillhandahålla teknisk service som alternativt kan användas för den förmedling av information som avses i 1 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
179 § 
Transport- och kommunikationsverkets uppföljnings- och samordningsuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En tillhandahållare av mobilitetstjänster för persontrafiken är trots företagshemligheten skyldig att till Transport- och kommunikationsverket regelbundet lämna de uppgifter om utbudet och den faktiska efterfrågan på den trafik som tillhandahållaren bedriver och som verket behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt 1 mom. samt för statistikföring och forskning. Den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken ska senast 60 dagar innan en plan genomförs dessutom meddela Transport- och kommunikationsverket om att en tjänst som tillhandahålls regelbundet inleds, upphör eller ändras väsentligt, till den del uppgifterna inte är tillgängliga med hjälp av ett gränssnitt som avses i 154 § 1 mom. Uppgifterna ska ges avgiftsfritt. Om Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 154 § 2 mom. ordnar informationstjänsten genom att skaffa den av Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab, ska anmälan göras direkt till Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab. 
Transport- och kommunikationsverket eller Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab som är verksamt för verkets räkning har trots sekretess rätt att till en annan myndighet lämna ut de uppgifter som verket eller tjänsteleverantören fått, om uppgifterna är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag. Transport- och kommunikationsverket eller Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab som är verksamt för verkets räkning får lämna ut uppgifterna via ett gränssnitt eller på något annat sätt elektroniskt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
179 a § 
Anmälan om tidtabeller och rutter under covid-19-epidemin 
Under covid-19-epidemin ska den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken, med avvikelse från 179 § 2 mom., underrätta Transport- och kommunikationsverket om inledande, upphörande eller väsentliga ändringar av tjänster som tillhandahålls regelbundet senast fem dagar innan planen genomförs, till den del uppgifterna inte är tillgängliga med hjälp av ett gränssnitt som avses i 154 § 1 mom. Om Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 154 § 2 mom. ordnar informationstjänsten genom att skaffa den av Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab, ska anmälan göras direkt till Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om temporär ändring av lotsningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lotsningslagen (940/2003) en ny 21 b § som följer: 
21 b § 
Undantag under covid-19-epidemin 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 § 1 mom. 5 punkten och 14 § 3 mom. 3 punkten kan Transport- och kommunikationsverket avvika från kravet på provlotsning vid beviljande av nya styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev under en tidsperiod som slutar den 30 juni 2021. Sådana styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev som avses i detta moment och som beviljas utan provlotsning är i kraft i sex månader från dagen för beviljandet. Styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev kan beviljas utan att kravet på provlotsning uppfylls, om utförandet av en provlotsning har försvårats avsevärt av orsaker som beror på covid-19-epidemin och förfarandet är nödvändigt för att trygga kontinuiteten inom sjöfarten och inte medför fara för människoliv, egendom eller miljön. 
Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan förlänga giltighetstiden för de styrsedlar för lotsar som avses i 12 § 2 mom., de linjelotsbrev som avses i 14 § 5 mom. och de dispenser som beviljats med stöd av 16 § 5 mom. och vars giltighetstid löper ut senast den 30 juni 2021 med sex månader från den sista giltighetsdagen för den ursprungliga styrsedeln för lots, det ursprungliga linjelotsbrevet eller den ursprungliga dispensen, om det behövs av en betydande orsak som hänför sig till covid-19-epidemin och om det är nödvändigt för att trygga kontinuiteten inom sjöfarten och inte medför fara för människoliv, egendom eller miljön. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 30 juni 2021. De styrsedlar för lotsar, linjelotsbrev och dispenser som beviljats med stöd av denna lag förblir i kraft enligt de villkor som anges i dem. Bestämmelserna i denna lag tillämpas på de ansökningar som avses i 21 b § och som har tagits emot under lagens giltighetstid. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.2.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande
AriTorniainencent
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
SandraBergqvistsv
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
JanneHeikkinensaml
medlem
JuhoKauttovänst
medlem
JouniKotiahosaf
medlem
JohanKvarnströmsd
medlem
JoonasKönttäcent
medlem
SheikkiLaaksosaf
medlem
MirkaSoinikoskigröna
medlem
KariTolvanensaml
medlem
PaulaWerningsd.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaBoedeker.