Senast publicerat 08-05-2021 12:44

Betänkande KoUB 30/2018 rd RP 198/2018 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg (RP 198/2018 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Katja Viertävä 
  kommunikationsministeriet
 • avdelningschef Juha-Matti Korsi 
  Trafiksäkerhetsverket
 • Senior Advisor Olof Widén 
  Rederierna i Finland rf.

Inget yttrande av 

 • Finlands Maskinbefälsförbund ry
 • Finlands Sjömans-Union FSU rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg, lagen om passagerarfartygs personlistor och i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten. Genom propositionen genomförs de bestämmelser i ändringarna av direktiven om passagerarfartygs säkerhet som förutsätter nationell lagstiftning. Den allmänna målsättningen med ändringen av direktiven om säkerheten på passagerarfartyg är att modernisera, förenkla och förtydliga lagstiftningen, minska den administrativa bördan och säkerställa att lagstiftningen är proportionerlig. 

I propositionen föreslås det dessutom att besiktningen av vissa fartygstyper ändras, att man delvis slopar den årliga skrovbesiktningen av fartyg som används i vintertrafik samt att lagstiftningen kompletteras med bestämmelser om traditionsfartyg och yrkesbåtar. Syftet med besiktningsreformen är att öka öppenheten vid tillsynen över sjöfarten och att luckra upp regleringen genom att göra det möjligt för redarna att utföra en bedömning av säkerheten när det gäller vissa fartygstyper. Ändringen minskar även redarens kostnader för besiktningen och ökar flexibiliteten vid bedömningen av säkerheten. Eftersom den årliga skrovbesiktningen av fartyg som används i vintertrafik delvis slopas säkerställs fartygens lämplighet för vintertrafik i fortsättningen vid en inspektion av skrovet som utförs i samband med dockningen. I och med ändringarna minskar både redarens och myndighetens administrativa börda, då det blir möjligt att frångå medgivande av undantag. Ändringen luckrar också upp regleringen och minskar redarens utgifter. 

Regleringen av yrkesbåtar föreslås bli preciserad och kompletterad till de delar alla särdrag hos yrkesbåtar inte har beaktats i den gällande regleringen om yrkesbåtar. Syftet med de nya bestämmelserna om traditionsfartyg är att göra det möjligt att besikta traditionsfartyg och meddela särskilda tekniska föreskrifter för traditionsfartyg genom vilka det vore möjligt att i högre grad beakta traditionsfartygens konstruktioner och deras kulturhistoriska värde. Syftet med ändringen är att öka den småskaliga kommersiella användningen av traditionsfartyg, vilket kan främja underhållet och användningen av traditionsfartyg. Med anledning av regleringen om traditionsfartyg föreslås det dessutom att bestämmelser om traditionsfartygens bemanning och behörigheter ska tas in i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg och i lagen om transportservice. 

Det centrala syftet med ändringarna är att i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering göra regleringen smidigare. I propositionen föreslås också några tekniska ändringar. 

Lagarna avses träda i kraft den 21 december 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen och de bakomliggande direktiven är att modernisera, förenkla och förtydliga lagstiftningen och förfarandena, vilket utskottet välkomnar och finner värt att stödja.  

Bland de ändringar som föreslås på nationell grundval märks slopande av den årliga skrovbesiktningen av fartyg i vintertrafik och införande av egenkontroll av besiktningen för vissa fartygstyper. Dessa ändringar förenklar förfarandena och sparar kostnader. Utskottet understryker att det är viktigt att i fortsättningen följa hur förslagen fungerar och vilka effekter de får när man förenklar de säkerhetsrelaterade förfarandena.  

Med tanke på traditionsfartygen och den tillhörande verksamheten är det bra att denna fartygstyp nu får en egen definition. På så sätt går det i säkerhetsföreskrifterna att bättre och mer flexibelt beakta de specialfrågor som gäller traditionsfartyg. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag 1

Ingressen.

Utskottet har rättat ingressen i lagförslag 1 på så sätt att hänvisningarna till behövliga delar gäller de lagändringar som godkändes i samband med reformen av trafik- och transportmyndigheterna. 

Lagförslag 2

Ingressen.

Utskottet har rättat ingressen i lagförslag 2 på så sätt att hänvisningarna till behövliga delar gäller de lagändringar som godkändes i samband med reformen av trafik- och transportmyndigheterna. 

Lagförslag 3

Ingressen.

Utskottet har rättat ingressen i lagförslag 3 på så sätt att hänvisningarna till behövliga delar gäller de lagändringar som godkändes i samband med reformen av trafik- och transportmyndigheterna. 

Lagförslag 4

Ingressen.

Utskottet har rättat ingressen i lagförslag 4 på så sätt att hänvisningarna till behövliga delar gäller de lagändringar som godkändes i samband med reformen av trafik- och transportmyndigheterna. 

Lagförslag 5

Ingressen.

Utskottet har rättat ingressen och paragrafdelen lagtekniskt för att ändringarna ska avse den gällande lagen om transportservice (320/2017) och dess avdelnings- och kapitelindelning. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—5 i proposition RP 198/2018 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 36 § 4 mom. och 52 § 2 mom., Utskottet föreslår en ändring sådana de lyder i lag 946/2018 Slut på ändringsförslaget
ändras 2 § 38 och 43 punkten, 3 § 3 mom., 4, 26, 27, 48, 51, 52 och 81 a § samt 91 § 8 och 9 punkten, av dem 2 § Utskottet föreslår en ändring 38 och Slut på ändringsförslaget 43 punktenUtskottet föreslår en ändring  och 27, 48, 51 och 52 § sådana de lyder i lag 946/2018 Slut på ändringsförslaget, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 910/2011, 1505/2011 och 879/2014 och 81 a § sådan den lyder i lag 879/2014, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder Utskottet föreslår en ändring i lag 946/2018 Slut på ändringsförslaget, nya 38 a och 44—46 punkter samt till lagen nya 23 a, 28 a och 36 a § som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
38) havsområden följande områden:
a) område A ett havsområde utanför områdena B, C och D,
b) område B ett havsområde vars geografiska koordinater inte på något ställe är mer än 20 nautiska mil från strandlinjen, men som är beläget utanför områdena C och D,
c) område C ett havsområde vars geografiska koordinater inte på något ställe är mer än 5 nautiska mil från strandlinjen, men som är beläget utanför område D och där sannolikheten för en signifikant våghöjd som överstiger 2,5 meter är mindre än 10 procent under en ettårsperiod,
d) område D ett havsområde vars geografiska koordinater inte på något ställe är mer än 3 nautiska mil från strandlinjen och där sannolikheten för en signifikant våghöjd som överstiger 1,5 meter är mindre än 10 procent under en ettårsperiod,
 
38 a) passagerarfartygsklasser följande passagerarfartygsklasser som fastställs enligt det havsområde inom vilket ett passagerarfartyg som omfattas av non-SOLAS-direktivet trafikerar:
a) passagerarfartyg i klass A ett passagerarfartyg som används på inrikes resor och som får användas inom områdena A, B, C och D,
b) passagerarfartyg i klass B ett passagerarfartyg som används på inrikes resor och som får användas inom områdena B, C och D,
c) passagerarfartyg i klass C ett passagerarfartyg som används på inrikes resor och som får användas inom områdena C och D,
d) passagerarfartyg i klass D ett passagerarfartyg som används på inrikes resor och som får användas inom område D,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
43) redare den som äger eller hyr hela fartyget och som ensam eller tillsammans med andra personer utövar faktisk beslutanderätt i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jämställs med redaren en sådan person som enligt avtal eller på något annat sätt faktiskt har hand om frågor med anknytning till fartygets fartygssäkerhet, 
44) hamnområde ett vattenområde som förvaltas av ett hamnbolag, 
45) traditionsfartyg ett i Museiverkets traditionsfartygsregister registrerat historiskt fartyg som används i inrikes fart, men inte i reguljär trafik, och som har en längd på minst 5,5 meter och är konstruerat före år 1965, 
46) nöjesfartyg ett fartyg avsett för sport- och fritidsändamål vars skrovlängd, mätt enligt tillämpliga harmoniserade standarder, är över 24 meter och vars bruttodräktighet är under 500. 
3 § 
Fartyg på vilka lagen tillämpas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Denna lag tillämpas inte på fritidsbåtar eller nöjesfartyg. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Hänvisningar till annan lagstiftning 
Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter som gäller fartygssäkerheten finns i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995). 
Bestämmelser om harmoniserade krav och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg finns i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004). 
Bestämmelser om säkerställande av säkerheten och om tillsynsmyndigheternas uppgifter i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg finns i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016). 
Utöver vad som föreskrivs i denna lag finns det bestämmelser om elektrisk utrustning i fartyg i elsäkerhetslagen (1135/2016). 
Bestämmelser om förhindrande av miljöförstöring finns i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009). 
Bestämmelser om krav på fartyg och fritidsbåtar som används för handelssjöfart, till den del det inte föreskrivs om sådana krav i någon annan lag, finns i sjötrafiklagen (463/1996). 
Bestämmelser om skydd av människors säkerhet och hälsa samt av egendom och miljön mot fritidsbåtars, vattenskotrars och deras utrustnings skadliga egenskaper samt bestämmelser om avgas- och bullerutsläpp från motorerna på fritidsbåtar och vattenskotrar finns i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015). 
Bestämmelser om sådan fartygsutrustning som omfattas av internationella överenskommelser om säkerställande av överensstämmelse med kraven finns i lagen om marin utrustning (1503/2011). 
Bestämmelser om inspektioner och utlåtanden för i sjöarbetskonventionen avsedda sjöarbetscertifikat finns i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012). 
23 a § 
Överensstämmelse med kraven för yrkesbåtar 
Tillverkare av yrkesbåtar ska för uppfyllande av de tekniska föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket meddelat med stöd av 23 § säkerställa att yrkesbåten är konstruerad och byggd i överensstämmelse med kraven samt sörja för att yrkesbåtens överensstämmelse med kraven bedöms av ett i 4 kap. i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar avsett anmält organ, ett motsvarande anmält organ som utsetts av en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av ett erkänt klassificeringssällskap. Ett motsvarande anmält organ som utsetts av en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha en representant med hemort i Finland och som för det anmälda organets talan i domstolar och hos andra myndigheter. Om det görs väsentliga ändringar på en yrkesbåt efter bedömningen av överensstämmelsen med kraven, ska redaren sörja för att det görs en ny bedömning av överensstämmelsen med kraven för yrkesbåten. 
Transport- och kommunikationsverket beviljar efter ansökan certifikat för yrkesbåt till en yrkesbåt som överensstämmer med kraven samt till en yrkesbåt som en myndighet i en annan stat har godkänt i enlighet med dess motsvarande bestämmelser, om yrkesbåten åtminstone uppnår en säkerhetsnivå som motsvarar den säkerhetsnivå för en yrkesbåt som anges i de tekniska föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket har meddelat med stöd av 23 §. Med certifikat för yrkesbåt jämställs certifikat som har beviljats av ett erkänt klassificeringssällskap och som intygar att yrkesbåten uppfyller kraven enligt det erkända klassificeringssällskapets regler eller standarder. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om den i 1 mom. avsedda bedömningen av överensstämmelse med kraven för yrkesbåtar och om förfarandena för detta samt om ansökan om det certifikat för yrkesbåt som avses i 2 mom. 
26 § 
Begränsning av kapitlets tillämpningsområde 
Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas på de fartyg som nämns i 3 § 4 mom., på hyresbåtar, på fiskefartyg eller på obemannade pråmar i inrikes fart, med undantag för pråmar som är fast kopplade till ett skjutande fartyg. Bestämmelserna i detta kapitel ska inte heller tillämpas på yrkesbåtar, med undantag från bestämmelserna i 28 a §. 
27 § 
Fartyg i internationell fart 
Ett fartyg i internationell fart som omfattas av lastlinjekonventionen eller Östersjölastlinjeöverenskommelsen ska uppfylla kraven enligt bestämmelserna i lastlinjekonventionen eller Östersjölastlinjeöverenskommelsen. Andra fartyg än fartyg i internationell fart som omfattas av lastlinjekonventionen eller Östersjölastlinjeöverenskommelsen med en längd över 15 meter men under 24 meter, ska ha ett sådant fribord som med hänsyn till farvattnets karaktär kan anses tryggt. 
Fartyg som omfattas av lastlinjekonventionen eller Östersjölastlinjeöverenskommelsen ska ha ett internationellt lastmärke och ett internationellt lastlinjecertifikat, ett östersjölastmärke och ett östersjölastlinjecertifikat eller ett internationellt dispenscertifikat så som bestäms i lastlinjekonventionen eller Östersjölastlinjeöverenskommelsen. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om genomförandet av lastlinjekonventionen och Östersjölastlinjeöverenskommelsen. Transport- och kommunikationsverket får också meddela närmare tekniska föreskrifter om konstruktionskraven för andra fartyg än de som omfattas av lastlinjekonventionen eller Östersjölastlinjeöverenskommelsen samt om fribord och uträknande av det. 
28 a § 
Yrkesbåtar i internationell fart eller i inrikes fart 
En yrkesbåt i internationell fart eller i inrikes fart ska ha ett sådant fribord som med hänsyn till farvattnets karaktär kan anses tryggt. En yrkesbåt i internationell fart eller inrikes fart som är avsedd för transport av last ska ha ett lastmärke för yrkesbåt. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om krav i fråga om konstruktion för yrkesbåtar, om fribord och uträknande av det samt om mått, placering och utmärkning av lastmärke för yrkesbåtar. 
36 a § 
Egenkontroll 
Transport- och kommunikationsverket godkänner efter ansökan att redaren utför säkerhetsbedömningen (egenkontroll) av sådana yrkesbåtar och pråmar samt lastfartyg med en längd under 24 meter som har genomgått en första besiktning och som används i inrikes fart. Redaren ska ha en sådan kompetens att han eller hon kan utföra egenkontrollen på behörigt sätt. 
Redaren ska göra upp en egenkontrollplan om de åtgärder som gäller fartygets säkerhetsbedömning och genomförandet av dem. Redaren ska regelbundet lämna uppgifter om åtgärderna enligt egenkontrollplanen till Transport- och kommunikationsverkets elektroniska informationssystem för sjöfarten. 
Redaren ska se till att det fartyg som omfattas av egenkontroll genomgår en förnyad besiktning vart femte år. Redaren ska ansöka om besiktning hos Transport- och kommunikationsverket, ett erkänt klassificeringssällskap eller en utsedd besiktningsman. 
Transport- och kommunikationsverket ska temporärt eller permanent återkalla det godkännande som avses i 1 mom., om redaren inte längre iakttar de krav som ställts på egenkontrollen. 
Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om innehållet i egenkontrollplanen och om hur uppgifter om åtgärderna enligt egenkontrollplanen ska lämnas till det elektroniska informationssystemet för sjöfarten samt om kompetenskraven för en redare som ska godkännas för utförande av egenkontroll. 
48 § 
Sjösäkerhetsbesiktning av andra passagerarfartyg i inrikes fart än sådana som omfattas av non-SOLAS-direktivet 
Passagerarfartyg i inrikes fart som inte omfattas av non-SOLAS-direktivet ska genomgå en första besiktning innan det sätts i trafik som ett finskt fartyg. 
Utöver en första besiktning ska ett fartyg som avses i 1 mom. vid behov genomgå en förnyad besiktning, årlig besiktning, mellanliggande besiktning och periodisk besiktning. 
Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om när en första besiktning, förnyad besiktning, årlig besiktning, mellanliggande besiktning och periodisk besiktning ska utföras och vad som ingår i besiktningarna. 
51 § 
Besiktning av specialfartyg, traditionsfartyg, yrkesbåtar och hyresbåtar 
Ett specialfartyg, ett traditionsfartyg, en yrkesbåt och en hyresbåt ska genomgå en första besiktning innan fartyget sätts i trafik som finskt fartyg. 
Vid behov ska specialfartyg, traditionsfartyg, yrkesbåtar och hyresbåtar utöver en första besiktning också genomgå en förnyad besiktning, årlig besiktning, mellanliggande besiktning och periodisk besiktning. 
Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om när en första besiktning, förnyad besiktning, årlig besiktning, mellanliggande besiktning och periodisk besiktning ska utföras och vad som ingår i besiktningarna. 
52 § 
Skrovbesiktning av fartyg som används i vintertrafik 
När ett fartyg första gången tas i bruk i vintertrafik ska dess skrov besiktas för vintertrafik. Skrovet på ett fartyg som används i vintertrafik ska besiktas på nytt för vintertrafik vart femte år. 
81 a § 
Tjänsteansvar 
Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på anställda hos erkända klassificeringssällskap, på personer anställda hos anmälda organ samt på utsedda besiktningsmän eller utsedda skeppsmätare när de utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
91 § 
Fartygssäkerhetsförseelse 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) försummar att iaktta de fribordskrav enligt lastlinjekonventionen eller Östersjölastlinjeöverenskommelsen som avses i 27 § 1 eller 2 mom. eller de fribordskrav enligt 1 mom. som gäller andra fartyg eller de föreskrifter som avses i 3 mom., 
9) försummar att iaktta de lastlinjekrav enligt non-SOLAS-direktivet som avses i 28 § 1 mom. eller de lastmärkes- eller fribordskrav för andra fartyg som anges i 2 eller 3 mom. eller de föreskrifter som avses i 4 mom., eller de lastmärkes- eller fribordskrav för yrkesbåtar som anges i 28 a § 1 mom. eller de föreskrifter som avses i 2 mom., 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fartygssäkerhetsförseelse dömas till böter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 

I enlighet med riksdagens beslut: 
upphävs i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 2 § 15 punkten, 8 § 3 mom., 17 b och 17 c § samt 17 g § 2 och 3 mom., av dem 8 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1138/2010 och 17 b och 17 c § samt 17 g § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 55/2002, 
ändras 2 § 4 punkten, 5 punkten underpunkt a, 6, 10 och 35 punkten, 5, 7, 8, 11 a—11 c, 17 a, 17 d—17 h och 21 a §, av dem 2 § 4 punkten sådan den lyder i lag 543/2004, 2 § 5 punkten underpunkt a sådan den lyder i lag 861/2016, 2 § 6, 10 och 35 punkten,Utskottet föreslår en strykning  5, Slut på strykningsförslaget 7, 8 och 11 a—11 c § sådana de lyder i lag 1138/2010, Utskottet föreslår en ändring 5 § sådan den lyder i lag 950/2018, Slut på ändringsförslaget 17 a och 17 d—17 h § sådana de lyder i lag 55/2002 och 21 a § sådan den lyder i lagarna 543/2004 och 1138/2010, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 55/2002, 543/2004, 1138/2010, 1504/2011 och 861/2016, en ny 36 punkt, till 11 c §, sådan den lyder i lag 1138/2010, ett nytt 3 mom. samt till 17 a §, sådan den lyder i lag 55/2002, ett nytt 3 mom. som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag och i förordningar som utfärdats med stöd av den avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) besiktningsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2110 om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av direktiv 2009/16/EG och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG, 
5) internationella konventioner:
a) 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981, SOLAS-konventionen), med senare ändringar,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) non-SOLAS-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg,med senare ändringar, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) koden för höghastighetsfartyg internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg, som ingår i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommittés resolution MSC.36 (63) av den 20 maj 1994 (HSC-koden 1994) och i sjösäkerhetskommitténs resolution MSC.97 (73) av den 5 december 2000 (HSC-koden 2000), med senare ändringar, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
35) inspektionsdatabasen det elektroniska informationssystem i vilket det registreras uppgifter om de inspektioner som utförts enligt PSC-direktivet, besiktningsdirektivet och Paris MOU inom Europeiska unionen och Paris MOU-regionen, 
36) HSSC-riktlinjer riktlinjer för besiktning inom ramen för IMO:s harmoniserade system för besiktning och certifiering, Harmonized System of Survey and Certification, i sin vid tidpunkten gällande lydelse. 
5 § 
Tillsynsmyndighet 
Transport- och kommunikationsverket är den tillsynsmyndighet som avses i denna lag. 
Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats om fartygssäkerheten och har hand om inspektioner, meddelanden och lämnande och utbyte av information enligt PSC-direktivet och besiktningsdirektivet. 
Tjänstemännen vid tillsynsmyndigheten är i denna lag avsedda inspektörer. 
Inspektioner enligt PSC-direktivet och besiktningsdirektivet får utföras av inspektörer som uppfyller kraven i bilaga XI till PSC-direktivet. Inspektören ska ha ett av tillsynsmyndigheten utfärdat bevis som innehåller de uppgifter som förutsätts i kommissionens direktiv 96/40/EG för fastställandet av en gemensam modell för ett identitetskort för inspektörer som utför hamnstatskontroll och som visar att personen i fråga är bemyndigad att utföra inspektioner. 
7 § 
Utförande av inspektioner ombord 
Inspektioner av fartygssäkerheten ska utföras så ofta och så effektivt som är nödvändigt för tillsynen och som förutsätts i för Finland bindande internationella överenskommelser, Europeiska unionens lagstiftning eller nationella bestämmelser och föreskrifter. Inspektionerna av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ska utföras i enlighet med de tidsgränser och övriga krav som anges i bilaga XVII till PSC-direktivet samt beaktas vid beräkningen av fullgörandet av den årliga inspektionsplikt som gäller hamnstatskontroll. De utökade inspektioner som avses i artikel 11 b) i PSC-direktivet ska inte beaktas vid beräkningen av fullgörandet av den årliga inspektionsplikt som gäller hamnstatskontroll. 
Om ett utländskt fartygs flaggstat inte har ratificerat STCW-konventionen, ska inspektören kontrollera besättningens behörighet. Besättningens behörighet ska dessutom kontrolleras om det finns uppenbara skäl att misstänka att kraven i fråga om vakthållning enligt STCW-konventionen inte har iakttagits. 
Inspektören ska dessutom kontrollera kommunikationsförmågan och språkkunskaperna hos besättningen på utländska passagerarfartyg och tankfartyg för att säkerställa att besättningen inom sig kan förmedla information om säkerhet och utbyta information med myndigheter på land. Inspektören ska likaså kontrollera att den person som utsetts att i nödsituationer hjälpa passagerare på utländska passagerarfartyg kan förmedla tillräckligt med information till passagerarna i en sådan situation. 
Inspektionen av fartygssäkerheten ska utföras och fartyget kvarhållas så att syftet med tillsynen uppfylls utan att orsaka onödig störning för fartygets drift. Vid planeringen av fartygsinspektioner ska tillsynsmyndigheten på behörigt sätt beakta fartygets tidtabeller för trafik och service. Redaren eller befälhavaren ska underrättas om inspektionen av fartygssäkerheten. Deras frånvaro utgör inget hinder för att inspektion utförs. 
8 § 
Inspektionsrapport 
Inspektören ska utarbeta en inspektionsrapport om inspektionen av fartygssäkerheten. Inspektionsrapporten ska lämnas till fartygets befälhavare. 
Inspektören ska i fråga om inspektioner enligt besiktningsdirektivet och PSC-direktivet utarbeta en inspektionsrapport i inspektionsdatabasen i enlighet med bilaga IX till PSC-direktivet inom 24 timmar från den faktiska tidpunkten för fartygets avgång från hamnen. Inspektören svarar för att de uppgifter som överförts till inspektionsdatabasen bekräftas inom 72 timmar från det att inspektionen avslutats. 
11 a § 
Förhandsmeddelande 
Befälhavaren eller redaren för ett fartyg som omfattas av den utökade inspektion som avses i artikel 14.1 i PSC-direktivet ansvarar för att de uppgifter om fartyget och dess liggetid som avses i bilaga III till PSC-direktivet lämnas till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna ska lämnas genom Portnet-systemet senast tre dagar före fartygets beräknade ankomst till hamnen eller till ankarplatsen eller senast innan fartyget avgår från föregående hamn, om resan beräknas ta mindre än tre dagar. Fartygets representant eller ombud ansvarar för att information om fartygets faktiska ankomst- och avgångstid lämnas till Portnet-systemet. 
Om en utökad inspektion inte görs på basis av ett förhandsmeddelande ska tillsynsmyndigheten underrätta befälhavaren eller redaren för det fartyg som har lämnat förhandsmeddelandet. 
Skyldigheten att lämna förhandsmeddelande tillämpas inte på de ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik som har inspekterats i enlighet med artikel 14 a i PSC-direktivet. 
11 b § 
Utökad inspektion 
Tillsynsmyndigheten ska utföra en i PSC-direktivet avsedd utökad inspektion av ett fartyg, om fartyget uppfyller de kriterier som nämns i del II punkterna 3A och 3B i bilaga I till PSC-direktivet. En utökad inspektion utförs inte av de ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg som har inspekterats i enlighet med artikel 14 a i PSC-direktivet. 
Om inte något annat följer av de kontrollåtgärder som anges i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, ska fartyget stanna kvar i hamnen tills inspektionen har utförts. 
11 c § 
Obligatorisk inspektion 
Tillsynsmyndigheten ska utföra en i PSC-direktivet avsedd obligatorisk periodisk inspektion av fartyg av prioritet I i enlighet med del II punkt 1 i bilaga I till PSC-direktivet. 
Oberoende av fartygets prioritet ska inspektion av fartyget utföras om det framgår någon sådan faktor av högsta prioritet som avses i del II punkt 2 A i bilaga I till PSC-direktivet. 
Ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg ska av tillsynsmyndigheten anses höra till prioritet I, om ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget inte har inspekterats i enlighet med punkt 2 i bilaga XVII till PSC-direktivet. 
17 a § 
Kapitlets tillämpningsområde 
Detta kapitel tillämpas på ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som går i reguljär trafik till eller från en hamn i Finland. Detta kapitel tillämpas dock inte på de passagerarfartyg i klass B, C eller D som avses i 2 § 38 punkten underpunkt a i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg eller på fartyg som går i trafik på Finlands insjöområden. 
17 d § 
Inspektioner innan ett fartyg sätts i reguljär trafik 
Innan ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg sätts i reguljär trafik ska tillsynsmyndigheten utföra en inspektion enligt bilaga I och II till besiktningsdirektivet för att säkerställa att ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget uppfyller kraven för att på ett säkert sätt bedriva reguljär trafik. 
Redaren ska på begäran av tillsynsmyndigheten i förväg styrka att kraven enligt bilaga I till besiktningsdirektivet är uppfyllda, dock tidigast en månad före inspektionen innan fartyget sätts i reguljär trafik. 
17 e § 
Undantag från inspektionsplikten innan ett fartyg sätts i reguljär trafik 
Tillsynsmyndigheten får i samband med inspektioner innan ett fartyg sätts i reguljär trafik besluta att inte tillämpa vissa krav eller förfaranden i bilaga I och II till besiktningsdirektivet som är relevanta för en årlig flaggstatsbesiktning eller inspektion som genomförts under de senaste sex månaderna, förutsatt att de relevanta förfaranden och riktlinjer för besiktningar som beskrivs i HSSC-riktlinjerna eller förfaranden som är avsedda att uppnå samma mål har följts. Tillsynsmyndigheten ska överföra behövliga uppgifter till inspektionsdatabasen. Tillsynsmyndigheten får på begäran av redaren i förväg bekräfta att den godkänner tidigare inspektioner och besiktningar som relevanta för de nya driftsförhållandena. 
Om ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som bedriver i detta kapitel avsedd reguljär trafik till och från en hamn i Finland överförs till reguljär trafik på en ny rutt och om tillsynsmyndigheten anser att den nya ruttens karakteristika är likadana som den tidigare ruttens och att fartyget uppfyller alla krav för bedrivande av denna trafik på ett säkert sätt, behöver 17 d § inte tillämpas. På begäran av redaren får tillsynsmyndigheten i förväg bekräfta att den anser att rutterna har likartade karakteristika. Tillsynsmyndigheten kan på begäran av redaren i förväg bekräfta att den godkänner tidigare inspektioner och besiktningar som relevanta för de nya driftsförhållandena. 
Tillsynsmyndigheten får ge tillstånd till att ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg på grund av oförutsedda omständigheter snabbt ersätts med ett annat för säkerställande av kontinuitet i trafiken, även om 2 mom. inte kan tillämpas, om dokumenten och en okulär besiktning av fartyget inte inger några farhågor om bedrivandet av denna trafik på ett säkert sätt. Tillsynsmyndigheten ska i så fall fullfölja de besiktningar som avses i 17 d § inom en månad från ersättandet. 
17 f § 
Regelbundna inspektioner 
Tillsynsmyndigheten ska en gång per tolvmånadersperiod utföra en inspektion av ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg i enlighet med bilaga II till besiktningsdirektivet samt en inspektion under reguljärtrafik som utförs tidigast fyra månader men senast åtta månader efter inspektionen enligt bilaga II till besiktningsdirektivet. Inspektionen ska omfatta de punkter som förtecknas i bilaga III till besiktningsdirektivet samt tillräckligt många av de punkter som förtecknas i bilagorna I och II för att det, enligt inspektörens yrkesmässiga bedömning, ska vara säkerställt att ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget fortfarande uppfyller alla krav för säker drift. 
Tillsynsmyndigheten får utföra den i 1 mom. avsedda inspektion som utförs i enlighet bilaga II till besiktningsdirektivet samtidigt eller i samband med den årliga flaggstatsbesiktningen under förutsättning att de relevanta förfaranden och riktlinjer för besiktningar som beskrivs i HSSC-riktlinjerna eller förfaranden som är avsedda att uppnå samma mål följs. 
Tillsynsmyndigheten ska utföra en inspektion i enlighet med bilaga II till besiktningsdirektivet varje gång ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg genomgår väsentliga reparationer, ombyggnader eller ändringar, eller vid byte av redare eller flagg, eller vid överföring till ny klass. Fartyget får dock vid byte av redare eller flagg eller vid överföring till ny klass undantas från den inspektion som krävs enligt detta moment, om bytet eller överföringen, med beaktande av tidigare inspektioner, inte påverkar fartygets säkra drift. 
17 g § 
Samarbete mellan hamnstater och ett fartygs flaggstat 
Tillsynsmyndigheten ska vid tillämpningen av detta kapitel vara i kontakt med administrationen i en annan hamnstat för ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg som bedriver reguljär trafik samt, om fartyget inte är finskt, med administrationen i dess flaggstat. Tillsynsmyndigheten ska på begäran bjuda in en representant för flaggstaten att följa med inspektionen som observatör. 
17 h § 
Avhjälpande av brister, förbud mot resa och uppskjutande av inspektion 
Tillsynsmyndigheten ska säkerställa att alla brister som bekräftats eller upptäckts under de inspektioner som avses i besiktningsdirektivet åtgärdas. 
Tillsynsmyndigheten ska till befälhavaren för ett ro-ro-passagerarfartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg meddela förbud mot resa, om det upptäcks sådana brister som innebär otvetydig fara för hälsa eller säkerhet eller medför omedelbar fara för hälsa eller liv. 
Förbudet mot resa får inte hävas förrän bristen har avhjälpts och tillsynsmyndigheten fastställer att fartyget, med förbehåll för nödvändiga villkor, kan gå till sjöss eller återuppta driften utan att orsaka fara för passagerarnas eller besättningens säkerhet och hälsa, eller fara för fartyget eller andra fartyg. 
Om den brist som avses i 2 mom. inte enkelt kan avhjälpas i den hamn där den har bekräftats eller upptäckts, får tillsynsmyndigheten tillåta fartyget att fortsätta till ett lämpligt reparationsvarv där bristen enkelt kan avhjälpas. 
Om det är uppenbart att ro-ro-passagerarfartygets eller höghastighetspassagerarfartygets allmänna skick inte uppfyller kraven, får tillsynsmyndigheten under exceptionella omständigheter skjuta upp inspektionen av fartyget. Inspektionen får skjutas upp tills bolaget vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att användningen av ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget inte längre utgör en otvetydig fara för säkerhet eller hälsa eller inte längre utgör en omedelbar fara för besättningens och passagerarnas liv, eller för att säkerställa att det uppfyller relevanta krav i tillämpliga internationella konventioner. 
Om tillsynsmyndigheten skjuter upp inspektionen i enlighet med 5 mom., ska ro-ro-passagerarfartyget eller höghastighetspassagerarfartyget bli föremål för ett förbud mot resa utan särskilda åtgärder. Förbudet mot resa ska hävas när inspektionen har återupptagits och avslutats på behörigt sätt, när de krav som anges i 3 mom. uppfyllts och när kostnaderna helt har betalats eller tillräcklig säkerhet har ställts för deras återbetalning. 
Tillsynsmyndigheten kan för att undvika trängsel i hamnen tillåta att ett ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg som är föremål för förbud mot resa flyttas inom hamnområdet, förutsatt att flyttandet kan ske tryggt. Aspekter gällande trängsel i hamnen ska dock inte beaktas vid beslut om huruvida ett förbud mot resa ska utfärdas eller hävas. Hamnbolagen ska sörja för att det finns utrymme för sådana fartyg. 
21 a § 
Ersättning för kostnader 
Om det vid de inspektioner som avses i 10, 11, 11 b och 11 c § upptäcks sådana brister som ger rätt till kvarhållande av fartyget, ska fartygets ägare, redaren eller dennes representant ersätta alla kostnader i anslutning till inspektionerna. Om det vid de inspektioner som avses i 17 f § upptäcks sådana brister som ger rätt till kvarhållande av fartyget enligt 17 h §, ska fartygets ägare, redaren eller dennes representant ersätta alla kostnader i anslutning till inspektionerna. 
Om ett fartyg kvarhålls i enlighet med 14 § 2 mom. på grund av bristfälliga dokument eller för att dokument saknas svarar fartygets ägare eller redare för alla kostnader som uppstår för tillsynsmyndigheten på grund av kvarhållandet av fartyget. 
Fartygets ägare eller redaren är skyldig att ersätta kostnaderna för inspektioner i samband med att tillsynsmyndigheten upphäver ett tillträdesförbud enligt 14 c § 2 mom., 14 d § 2 mom., 14 e § 2 mom. 4 punkten och 14 g § 3 mom. 
Kvarhållandet får inte återtas förrän kostnaderna har betalats i sin helhet eller tillräcklig säkerhet har ställts för betalningen av dem. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om passagerarfartygs personlistor 

I enlighet med riksdagens beslut: 
upphävs i lagen om passagerarfartygs personlistor (1038/2009) 4 §, 
ändras 2 §, 3 § 1, 9, 11 och 13 punkten, 5—7 §, rubriken för 3 kap., 12 §, rubriken för 4 kap., 15, 16, 18, 20, 21 och 24 §, av dem Utskottet föreslår en ändring 2, 12, 16, 20, 21 och 24 § sådana de lyder i lag 988/2018 Slut på ändringsförslaget, samt 
fogas till 3 § nya 14—16 punkter som följer: 
2 § 
Lagens tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på alla finska passagerarfartyg och sådana utländska passagerarfartyg som anlöper eller avgår från en finsk hamn. 
Denna lag tillämpas inte på 
1) örlogsfartyg eller trupptransportfartyg, 
2) försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets fartyg, om de inte regelbundet används i allmän trafik för persontransporter, 
3) fritidsbåtar eller nöjesfartyg, 
4) sådana fartyg som endast trafikerar ett hamnområde eller det finska insjöområdet. 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) direktivet om personlistor rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater, med senare ändringar, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9) den person som bolaget utsett att föra personlistan den person som av ett bolag har utsetts att ansvara för att skyldigheterna enligt ISM-koden fullgörs, eller en person som bolaget har utsett som ansvarig för att lämna uppgifter om de ombordvarande på ett av bolagets passagerarfartyg, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11) område D ett havsområde vars geografiska koordinater inte på något ställe är mer än 3 nautiska mil från strandlinjen och där sannolikheten för en signifikant våghöjd som överstiger 1,5 meter är mindre än 10 procent under en ettårsperiod, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13) internationell resa en resa till sjöss från en hamn i Finland till en hamn utanför Finland, eller omvänt, samt en resa till sjöss från en hamn i Finland till områden utanför Finlands territorialvatten, 
14) utsedd myndighet gränsbevakningsväsendet och Olycksutredningscentralen, 
15) gemensam kontaktpunkt det i 20 a § i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) avsedda nationella systemet för hantering av information inom sjöfarten, 
16) hamnområde vattenområde som förvaltas av ett hamnbolag. 
5 § 
Räkning av och anmälan om antalet personer 
Bolaget ska se till att de som är ombord på ett passagerarfartyg före fartygets avgång från en hamn räknas och att antalet anmäls till fartygets befälhavare samt till den gemensamma kontaktpunkten eller till den utsedda myndigheten. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om anmälan och om de system som ska användas för anmälan. 
I stället för att anmäla uppgifterna till den i 1 mom. avsedda gemensamma kontaktpunkten eller utsedda myndigheten får bolaget anmäla uppgifterna till den person som bolaget utsett att föra personlistan eller i ett annat motsvarande landbaserat system som bolaget har och som den som för personlistan ansvarar för. 
6 § 
Anmälan av personuppgifter 
Om ett passagerarfartygs resa sträcker sig mer än 20 nautiska mil från hamnen, ska bolaget utöver det som föreskrivs i 5 § 1 mom. se till att de ombordvarandes efternamn, förnamn, kön, nationalitet och födelsetid antecknas. 
Bolaget ska se till att personuppgifterna samlas in innan fartyget avgår från hamnen och senast 15 minuter efter avgången lämnas till den gemensamma kontaktpunkten. 
I stället för att lämna personuppgifterna till den gemensamma kontaktpunkt som avses i 2 mom. får bolaget lämna uppgifterna till den person som bolaget utsett att föra personlistan eller i ett annat motsvarande landbaserat system som bolaget har och som den som för personlistan ansvarar för. 
Om ett passagerarfartyg går i trafik mellan två hamnar eller fartygets resor börjar från samma hamn där de slutar utan att fartyget däremellan besöker någon annan hamn inom område D i Finland, är det dock undantaget den antecknings- och anmälningsskyldighet som avses i 1 och 2 mom. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om lämnande av de uppgifter som avses i 1 mom. 
7 § 
Anmälan av särskilda uppgifter 
På en internationell resa, eller om personuppgifterna ska antecknas enligt 6 §, ska på passagerarens eller dennes vårdnadshavares begäran dessutom antecknas ett sådant behov av vård eller assistans som föranleds av ålderdom, funktionsnedsättning eller någon annan omständighet och som är av betydelse vid en räddningsaktion, samt om passageraren eller dennes vårdnadshavare så önskar ett telefonnummer för nödsituationer. 
Bolaget ska säkerställa att de uppgifter som avses i 1 mom. antecknas och innan fartyget avgår från en hamn anmäls till fartygets befälhavare och till den gemensamma kontaktpunkten. 
I stället för att lämna uppgifterna till den gemensamma kontaktpunkt som avses i 2 mom. får bolaget lämna uppgifterna till den som bolaget utsett att föra personlistan eller i ett annat motsvarande landbaserat system som bolaget har och som den som för personlistan ansvarar för. 
3 kap. 
Krav för insamling av uppgifter 
12 § 
Insamling av uppgifter 
Ett bolag ska planera och genomföra den insamling och anmälan av uppgifter som avses i denna lag så att 
1) inga onödiga dröjsmål uppstår för passagerare vid ombordstigning eller landstigning, 
2) upprepad insamling av uppgifter undviks under samma eller liknande rutter, 
Ett bolag ska genomföra sitt system för personlistor så att 
1) uppgifterna i systemet är i lättläst form, 
2) uppgifterna i systemet vid behov är lättillgängliga för gränsbevakningsväsendet, Transport- och kommunikationsverket, Nödcentralsverket, polisen, Tullen, Olycksutredningscentralen och i räddningslagen (379/2011) avsedda räddningsmyndigheter och räddningsverk, 
3) systemet är användarvänligt, 
4) uppgifterna i systemet skyddas genom behövliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att de inte oavsiktligt ska raderas eller försvinna, eller oavsiktligt eller lagstridigt utplånas, ändras, utlämnas, avslöjas, överföras eller göras tillgängliga utan tillstånd eller behandlas lagstridigt på något annat sätt. 
4 kap. 
Bevaring av uppgifter 
15 § 
Tid för bevarande av personuppgifter 
Om inte de personuppgifter som samlats in enligt 6 eller 7 § behövs för efterspanings- eller räddningsverksamhet, eller för klarläggande eller undersökning av en olycka, ska bolaget se till att uppgifterna raderas ur bolagets system för personlistor tidigast 24 timmar och senast 72 timmar efter det att fartyget har anlöpt ankomsthamnen. 
Om inte de personuppgifter som samlats in enligt 6 eller 7 § behövs för efterspanings- eller räddningsverksamhet, eller för klarläggande eller undersökning av en olycka, ska Transport- och kommunikationsverket se till att personuppgifterna i den gemensamma kontaktpunkten raderas när resan har avslutats tryggt, men senast 60 dagar efter fartygets avgång. 
16 § 
Tillsyn 
Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att bestämmelserna i denna lag iakttas. 
Om ett bolag inte iakttar bestämmelserna i denna lag och överträdelsen är klar och allvarlig, ska Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål anmäla detta till fartygets flaggstat. 
18 § 
Förseelse mot bestämmelserna om passagerarfartygs personlistor 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
1) försummar räknings- eller anmälningsskyldigheten enligt 5 §, 
2) försummar antecknings- eller anmälningsskyldigheten enligt 6 §, 
3) försummar antecknings- eller anmälningsskyldigheten enligt 7 §, 
4) försummar ombesörjningsskyldigheten enligt 8 §, 
5) försummar den skyldighet att upprätta, utse eller anmäla som gäller enligt 10 §, 
6) samlar och lagrar uppgifter för systemet för personlistor i strid med det som gäller enligt 11 §, 
7) försummar den skyldighet att bevara, lagra eller vidarebefordra eller anmäla som gäller enligt 13 § 1 och 2 mom., 
8) lämnar ut uppgifter i strid med den rätt att lämna ut uppgifter som gäller enligt 14 §, eller 
9) försummar raderingsskyldigheten enligt 15 § 1 mom., 
ska, om inte strängare eller lika strängt straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för förseelse mot bestämmelserna om passagerarfartygs personlistor dömas till böter. 
Den som bryter mot ett åläggande enligt 17 § som har förenats med vite kan inte dömas till straff för samma gärning. 
20 § 
Undantag från skyldigheten att anmäla personantal 
Bolaget är undantaget skyldigheten enligt 5 § att anmäla personantalen till den gemensamma kontaktpunkten eller till den utsedda myndigheten i fråga om sådana passagerarfartyg som enbart trafikerar område D, där det finns efterspanings- och räddningsresurser i närheten och i sådan regelbunden trafik där restiden mellan hamnbesöken understiger en timme. 
21 § 
Undantag och avvikelser från skyldigheten att anmäla personuppgifter 
Transport- och kommunikationsverket ska informera Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 9.3 i direktivet om personlistor om de undantag från skyldigheten att anmäla personuppgifter som avses i 6 § 4 mom. 
Ett bolag har inte den skyldighet som föreskrivs i 6 § att anteckna och anmäla personer i fråga om regelbunden trafik inom ett sådant område för vilket Europeiska kommissionen under de förutsättningar som anges i artikel 9.4 i direktivet om personlistor har medgett avvikelse, helt eller delvis, från kraven enligt artikel 5.1. 
En ansökan om i 2 mom. avsedd avvikelse ska riktas till Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket anhåller om den föreslagna avvikelsen hos Europeiska kommissionen, om de förutsättningar som anges i artikel 9.4 i direktivet om personlistor uppfylls. 
En avvikelse kan gälla sådana passagerarfartyg som går i trafik från en hamn i Finland och som för ett sådant lands flagg som är fördragsslutande part i SOLAS-konventionen men inte är medlemsstat i Europeiska unionen endast om staten i fråga ger tillstånd till avvikelsen. 
24 §  
Ändringssökande 
Ett beslut som Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 17 § i denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
I andra beslut av Transport- och kommunikationsverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ett beslut av Transport- och kommunikationsverket ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
Ändring i en avgift för Transport- och kommunikationsverkets godkännande av system för personlistor får sökas på det sätt som anges i 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 2 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), sådan paragrafen lyder Utskottet föreslår en ändring i lag 976/2018 Slut på ändringsförslaget, en ny 22 a punkt och till 4 §, sådan den lyder Utskottet föreslår en ändring i lag 976/2018 Slut på ändringsförslaget, ett nytt 4 mom. som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
22 a) traditionsfartyg ett i Museiverkets traditionsfartygsregister registrerat historiskt fartyg som används i inrikes fart, men inte i reguljär trafik, och som har en längd på minst 5,5 meter och är konstruerat före år 1965, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Kapitlets tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På traditionsfartyg tillämpas bestämmelserna i detta kapitel enligt följande: 
1) bestämmelserna för lastfartyg, när traditionsfartyget medför högst 12 passagerare, 
2) bestämmelserna för passagerarfartyg, när traditionsfartyget medför fler än 12 passagerare. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av lagen om transportservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till Utskottet föreslår en ändring II avd. 10 kap. 1 § Slut på ändringsförslaget i lagen om transportservice (320/2017), sådan paragrafen lyder i Utskottet föreslår en ändring lag Slut på ändringsförslaget 301/2018Utskottet föreslår en strykning  och ( / ) Slut på strykningsförslaget, ett nytt 5 mom. och till Utskottet föreslår en ändring II avd. 10 kap. 2 § Slut på ändringsförslaget, sådan som den lyder i Utskottet föreslår en ändring lag Slut på ändringsförslaget 301/2018Utskottet föreslår en strykning  och ( / ) Slut på strykningsförslaget, en ny 16 a punkt som följer: 
Utskottet föreslår en ändring AVDELNING II Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring TRAFIKMARKNADEN Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10 kap. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Behörighet för fartygspersonal Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kapitlets tillämpningsområde Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fråga om traditionsfartyg tillämpas behörighetskraven för fartygspersonal på lastfartyg då fartyget medför högst 12 passagerare, och behörighetskraven för fartygspersonal på passagerarfartyg då fartyget medför fler än 12 passagerare. 
Utskottet föreslår en ändring 2 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Definitioner Slut på ändringsförslaget 
I detta kapitel avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16 a) traditionsfartyg ett i Museiverkets traditionsfartygsregister registrerat historiskt fartyg som används i inrikes fart, men inte i reguljär trafik, och som har en längd på minst 5,5 meter och är konstruerat före år 1965, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 5.12.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen blå 
 
vice ordförande 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Sofia Vikman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.