Betänkande
KoUB
31
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen och till vissa lagar som har samband med den
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 185/2018 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
avdelningschef, överdirektör
Olli-Pekka
Rantala
kommunikationsministeriet
ledande expert
Erik
Asplund
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Aino
Still
kommunikationsministeriet
miljöråd
Markus
Tarasti
miljöministeriet
jurist
Miikka
Heikkinen
Trafiksäkerhetsverket
affärsområdesdirektör
Rami
Korhonen
Lapland Safaris Oy
jurist, vicehäradshövding
Petri
Keskitalo
Lex Barents Oy
jurist
Kai
Massa
Turism- och Restaurangförbundet rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Polisstyrelsen
Polaris Finland Oy
Suomen Moottoriliitto - Finlands Motorförbund ry
Tekniska Handelsförbundet rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår ändringar i fordonslagen, körkortslagen, terrängtrafiklagen och vägtrafiklagen. 
Syftet med propositionen är att göra det möjligt att använda större snöskotrar än för närvarande på för ändamålet lämpade och för det särskilt anvisade snöskoterleder. 
Definitionen på snöskoter i fordonslagen ändras så att till definitionen fogas tung snöskoter, som utgörs av vissa större terrängfordon som för närvarande betraktas som motorslädar. Med tung snöskoter ska enligt terrängtrafiklagen få köras på för ändamålet lämpade snöskoterleder. Dessutom preciseras terrängtrafiklagens definition på motordrivet fordon så att den motsvarar fordonslagens definition på motordrivet fordon. Enligt propositionen ska tunga snöskotrar höra till körkortskategori T. Vägtrafiklagens bestämmelser om användning av terrängfordon ändras så att de beaktar användning av tung snöskoter. 
Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Syftet med propositionen är att göra det möjligt att använda tyngre och större snöskotrar än för närvarande på snöskoterleder som är lämpade för sådana och som särskilt anvisas för dem. Det är redan i dag tillåtet att köra med sådana fordon i terrängen utan körkortskrav. Enligt propositionen ska det krävas körrätt för kategori T för att få använda tunga snöskotrar på snöskoterleder, och vidare ska de fordon som används på sådana leder vara registrerade. 
Skotrarna är dyra och därför uppskattas det att tunga snöskotrar främst kommer att vara i professionellt bruk. När större skotrar används kan nya möjligheter komma att skapas i synnerhet för turistföretag. Det beror på ökad kapacitet för persontransporter, och därmed behöver ovana förare kanske inte köra själva i lika stor utsträckning som nu exempelvis inom naturturismen.  
Utskottet understryker vikten av säkerhet när det gäller att använda snöskotrar. Enligt propositionen ska den som ansvarar för en snöskoterled se till att ledens lämplighet bedöms och att sådana tilläggsskyltar sätts upp som anger att det är tillåtet att använda tyngre snöskotrar. Den ansvarige ska bland annat bedöma sådana aspekter som hur bred och krokig leden är, hur bra sikten är och hur branta stigningarna är och även trafikvolymen och eventuella ställen där man ska ta sig över sjöar och vattendrag. Utifrån bedömningen ska den ansvarige besluta om tunga snöskotrar kan tillåtas på den leden. Utskottet påpekar att den som ansvarar för en snöskoterled har i uppgift att enligt terrängtrafiklagen (1710/1995) längs leden placera ut vägmärken som anger ledens sträckning och platser som innebär väsentlig fara för trafiken samt andra nödvändiga vägmärken. Den ansvarige kan således redan enligt gällande lag sätta upp gränser för vikt och storlek på skotrarna, antingen längs hela leden eller en viss del av den. Den som ansvarar för en snöskoterled måste noga överväga om det är säkert att köra med tyngre och bredare snöskotrar längs leden, till exempel så att det inte uppkommer risk för mötesolyckor eller problem med konstruktionernas hållbarhet. Också markägarens rättigheter måste beaktas när det bedöms om en led är lämplig för trafik eller inte, understryker utskottet. 
Utskottet välkomnar att det enligt uppgift finns planer på att genom förordning och föreskrifter införa krav på maximal bredd, anordningar för ljudsignaler och belysning för snöskotrar. 
Utfrågade sakkunniga har fört fram frågan om de föreslagna bestämmelserna kan tänkas stå i strid med EU:s regelverk. Enligt inhämtad utredning har kommunikationsministeriet diskuterat saken med Europeiska kommissionen. Utifrån den redogörelse som utskottet fått om innehållet i dessa diskussioner har utskottet fogat en övergångsbestämmelse till lagförslag 3. Enligt den ska den som ansvarar för en snöskoterled senast den 31 december 2021 underrätta tillsynsmyndigheten om huruvida en bedömning gjorts av lämpligheten för tyngre snöskotrar hos en snöskoterled som den ansvarige driver. Meddelandet ska också ange huruvida tyngre snöskotrar tillåts på leden. 
Det krävs noggrann tillsyn över bedömningarna av leders lämplighet i fortsättningen, anser utskottet. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner ett uttalande (Utskottets förslag till uttalande) enligt vilket riksdagen förutsätter att statsrådet följer utvecklingen när det gäller att öppna upp snöskoterleder för tunga snöskotrar och tar fram anvisningar för dem som ansvarar för lederna om hur bedömningar av ledernas lämplighet för tunga snöskotrar ska göras. Statsrådet ska lämna kommunikationsutskottet och miljöutskottet en utredning om öppnandet av leder för tunga snöskotrar senast i maj 2022. 
Det är viktigt att även i övrigt i fortsättningen följa hur regleringen fungerar och vilka konsekvenser den får, i synnerhet för trafiksäkerheten och miljön.  
DETALJMOTIVERING
Lagförslag 3
Ikraftträdandebestämmelsen.
Utskottet har fogat en övergångsbestämmelse till lagförslag 3. Enligt den ska den som ansvarar för en snöskoterled senast den 31 december 2021 underrätta tillsynsmyndigheten om huruvida en bedömning gjorts av lämpligheten för tyngre snöskotrar hos en snöskoterled som den ansvarige driver. Meddelandet ska också ange huruvida tyngre snöskotrar tillåts på leden. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1, 2 och 4 i proposition RP 185/2018 rd utan ändringar. 
Riksdagen godkänner lagförslag 3 i proposition RP 185/2018 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 
Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande) 
Utskottets ändringsförslag
1. 
Lag 
om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen 
I enlighet riksdagens beslut 
ändras i fordonslagen (1090/2002) 16 § 2 mom. och 64 a § 1 punkten, av dem 64 a § 1 punkten sådan den lyder i lag 1609/2015 som följer: 
16 § 
Terrängfordon 
Motorsläde är ett terrängfordon som har medar eller band. Snöskoter är en banddriven motorsläde med plats för högst två personer utöver föraren och med en egenmassa av högst 0,5 ton. Tung snöskoter är en banddriven motorsläde med plats för högst fyra personer utöver föraren och med en egenmassa av över 0,5 och högst 0,8 ton. 
64 a § 
Undantag från registreringsskyldigheten 
Registreringsskyldigheten enligt 8 § och anmälningsskyldigheten enligt 64 § gäller inte 
1) andra terrängfordon än snöskotrar eller på snöskoterleder använda tunga snöskotrar, 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
2. 
Lag 
om ändring av 4 § i körkortslagen 
I enlighet riksdagens beslut 
ändras i körkortslagen (386/2011) 4 § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 387/2018, som följer: 
4 § 
Körkortskategorier 
I grupp 1 ingår följande körkortskategorier: 
7) T, till vilken med undantag av traktorerna i 1 punkten underpunkt b hör traktorer med en konstruktiv hastighet av högst 60 km/h, motorredskap, snöskotrar och tunga snöskotrar inklusive släpfordon kopplade till dem. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
3. 
Lag 
om ändring av terrängtrafiklagen 
I enlighet riksdagens beslut 
ändras i terrängtrafiklagen (1710/1995) 3 § 1 punkten, 13 § 1 mom., 17 § 3 mom. och 24 §, som följer: 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) motordrivet fordon i 3 § 2 punkten i fordonslagen (1090/2002) avsedda fordon, och 
13 § 
Snöskoterled 
En allmän rätt att under den tid marken är snötäckt köra med snöskoter längs en led som avskilts från terrängen genom utmärkning (snöskoterled) kan grundas så som föreskrivs i denna lag. Med tung snöskoter som avses i 16 § 2 mom. i fordonslagen får köras på en för ändamålet lämpad snöskoterled. Bedömningen av snöskoterledens lämplighet för körning med tung snöskoter görs av den i 14 § avsedda ansvariga för leden. Rätt till körning med tung snöskoter på en snöskoterled anges med en tilläggsskylt som sätts upp i samband med vägmärket Snöskoterled. 
17 § 
Ledförrättning 
På annat förfarande vid en ledförrättning, sökande av ändring i ett beslut eller en åtgärd i samband med förrättningen samt på anteckning i fastighetsregistret tillämpas det som i lagen om enskilda vägar (560/2018) föreskrivs i fråga om vägförrättningar, såvida inte något annat följer av denna lag. 
24 § 
Körning på skogsväg 
Körning med snöskoter och tung snöskoter på skogsväg är tillåten under den tid marken är snötäckt, om väghållaren har stängt av vägen för trafik med andra motordrivna fordon. 
Bestämmelser om avstängning av skogsvägar som får understöd finns i 85 § i lagen om enskilda vägar. 
På en avstängd skogsväg kan en snöskoterled anläggas. 
Denna lag träder i kraft den 20. 
Den som ansvarar för en snöskoterled ska senast den 31 december 2021 underrätta tillsynsmyndigheten om en bedömning gjorts av lämpligheten för tunga snöskotrar hos en snöskoterled som den ansvarige driver och om tunga snöskotrar tillåts på leden. 
4. 
Lag 
om ändring av 89 och 91 § i vägtrafiklagen 
I enlighet riksdagens beslut 
ändras i vägtrafiklagen (267/1981) 89 § 1 mom. 4 punkten och 91 §, 
sådana de lyder 89 § 1 mom. 4 punkten i lag 1610/2015 och 91 § i lag 954/2002, som följer: 
89 § 
Användning av skyddshjälm 
Föraren och passagerare ska under körning använda skyddshjälm av godkänd typ, om hinder inte finns till följd av sjukdom eller skada eller av andra särskilda skäl, 
4) på snöskotrar och tunga snöskotrar, 
91 § 
Användning av terrängfordon 
Terrängfordon får inte användas på väg. Bestämmelser om användning av snöskoter och tung snöskoter på snöskoterleder finns i terrängtrafiklagen (1710/1995). Genom förordning av statsrådet kan utfärdas bestämmelser om liten användning av motorsläde och annat hjulförsett terrängfordon också annanstans än på snöskoterleder. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Utskottets förslag till uttalande
Riksdagen förutsätter att statsrådet följer öppnandet av snöskoterleder för tunga snöskotrar, tar fram anvisningar för dem som ansvarar för lederna om hur bedömningar av ledernas lämplighet för tunga snöskotrar ska göras och lämnar kommunikationsutskottet och miljöutskottet en utredning om öppnandet av leder för tunga snöskotrar senast i maj 2022. 
Helsingfors 5.12.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
Senast publicerat 6.12.2018 13:15