Betänkande
KoUB
32
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotsningslagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotsningslagen (RP 225/2018 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Tero
Jokilehto
kommunikationsministeriet
överinspektör
Mira
Karppanen
kommunikationsministeriet
äldre avdelningsstabsofficer
Ville
Suominen
försvarsministeriet
direktör
Laura
Kuistio
Trafikverket
avdelningschef
Juha-Matti
Korsi
Trafiksäkerhetsverket
överinspektör
Santeri
Lunkka
Trafiksäkerhetsverket
branschdirektör
Jussi
Kaurola
Meteorologiska institutet
verkställande direktör
Kari
Kosonen
Finnpilot Pilotage Ab
ordförande
Antti
Rautava
Lotsförbundet rf
Senior Advisor
Olof
Widén
Rederierna i Finland rf
styrelseordförande
Matti
Pajula
Vattenvägföreningen i Finland rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
arbets- och näringsministeriet
miljöministeriet
Olycksutredningscentralen
Kommunikationsverket
Finnpilot Pilotage Ab
Rolls-Royce Oy Ab
Lotsförbundet rf
Finlands Maskinbefälsförbund ry.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lotsningslagen ändras. Ändringen ska möjliggöra tillståndspliktig fjärrlotsning, där lotsen sköter lotsning någon annanstans än ombord på det lotsade fartyget. Transport- och kommunikationsverket ska på ansökan av lotsningsbolaget kunna bevilja tillstånd för fjärrlotsning för viss tid. 
Propositionen ska förbättra säkerheten och effektiviteten i lotsning på längre sikt och främja testning av ny teknik och mer omfattande utnyttjande av information vid lotsning. Propositionen stöder de mål i regeringen Sipiläs program som avser att införa en försökskultur och skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Dessutom föreslås ändringar i bestämmelserna om tillfälliga lotsplatser och utländska statsfartygs skyldighet att anlita lots. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Propositionen hänger samman med en allmän översyn av lotsningslagen i syfte att ge friare tillgång till marknaden och att exempelvis höja lotsningsbolagens skadeståndsskyldighet. Fram till nu har lotsning betraktats som ett statligt monopol och det har inte ansetts nödvändigt att ge andra aktörer tillträde till marknaden. 
Utskottet välkomnar att propositionen ger möjligheter att införa ny teknik. Det är bra att först införa tillståndspliktig fjärrlotsning eftersom man på så sätt kan få mer information och verksamheten kan vidareutvecklas, om det behövs. Fjärrlotsning ska emellertid inte vara obligatoriskt. Regeringen föreslår att fartygets befälhavare får vägra anlita fjärrlotsning och att detta inte ska få inverka på möjligheterna att få lots till fartyget. 
Kommunikationsministeriet uppger att man i propositionen har vägt in de betänkligheter som framfördes vid utfrågningen av sakkunniga. De som ansöker om tillstånd för fjärrlotsning måste därför bland annat uppge hur de vill ordna säkerheten för miljön och fartygstrafiken och hantera risker. Tillståndet kan villkoras, ändras eller återkallas. 
DETALJMOTIVERING
Ingressen.
Av lagtekniska skäl föreslår utskottet att ingressen till lagförslag 2 ändras. Propositionen ska till behövliga delar ändra de lagändringar som, efter det att denna proposition lämnats, godkändes i samband med reformen av trafik- och transportmyndigheterna. 
5 §. Skyldighet att anlita lots.
Utskottet gör en teknisk ändring i paragrafen. 
16 f §. Väsentliga uppgifter om fjärrlotsning.
Utskottet gör en teknisk ändring i paragrafen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 225/2018 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
Lag 
om ändring av lotsningslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lotsningslagen (940/2003) 2 § 23 punkten, 4 § 1 mom., 5 § 5 mom., 9 §, 18 § 4 mom., 19 och 20 § samt 20 a § 1 mom., 
av dem 2 § 23 punkten, 5 § 5 mom.,och 18 § 4 mom. och 20 a § 1 mom. sådana de lyder i lag 986/2018, 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1050/2010, 5 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1312/2016, 19 § sådan den lyder i lag 645/2010 och 20 § och 20 a § 1 mom. sådan den lyder i lag 998/2015, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 986/2018, nya 4 a, 24 och 25 punkter, till 5 §, sådan den lyder i lag 986/2018, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. och det ändrade 5 mom. blir 5 och 6 mom., till 8 §, sådan den lyder i lag 1050/2010, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 12 §, sådan den lyder i lag 986/2018, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till lagen nya 16 a—16 g § som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
4 a) tillfällig lotsplats ett sådant ställe i en lotspliktig farled som inte är en lotsplats där lotsen ska embarkera eller debarkera fartyget eller lotsbyte ska äga rum och som Transport- och kommunikationsverket godkänt som tillfällig lotsplats, 
23) Saimens vattenområde det sjöområde bestående av flera sjöar vilket omfattar de farleder i Saimen, med undantag av Saima kanal, där det råder skyldighet att anlita lots, 
24) fjärrlotsning verksamhet där lotsen lotsar fartyget annanstans än ombord på det lotsade fartyget, 
25) VTS-central en i 2 § 7 punkten i lagen om fartygstrafikservice avsedd central där leverantören av fartygstrafikservice upprätthåller fartygstrafikservice. 
4 § 
Lotsningsverksamheten 
Ingen annan än lotsningsbolaget får tillhandahålla lotsningstjänster eller bedriva lotsningsverksamhet eller fjärrlotsning. 
5 § 
Skyldighet att anlita lots 
Försvarsmakten kan befria ett sådant utländskt statsfartyg som deltar i utbildning, övning eller annat försvarssamarbete som Försvarsmakten är värd för eller som Försvarsmakten annars är värd för och som befinner sig i en lotspliktig allmän farled på finskt vattenområde från skyldigheten att anlita lots. Ett sådant utländskt statsfartyg ska använda ett automatiskt identifieringssystem (AIS) i klass A avsett för professionellt bruk, om inte Försvarsmakten beviljar tillstånd att inte använda systemet. Försvarsmakten ska omedelbart underrätta Transport- och kommunikationsverket samt VTS-centralen för det i lagen om fartygstrafikservice avsedda VTS-området om befrielsen. 
När ett fartyg anländer till ett VTS-område som avses i lagen om fartygstrafikservice ska fartygets befälhavare meddela VTS-centralen om fartyget utnyttjar dispens som avses i 3 eller 4 mom., och i så fall uppge dispensens nummer. 
8 § 
Lotsens ansvar och skyldigheter 
Lotsen ansvarar för fjärrlotsningen, om inte det tekniska genomförandet av fjärrlotsningen, handlingsmodellen eller en störning i kommunikationsförbindelserna hindrar lotsen från att agera enligt sitt uppdrag. 
9 § 
Inledande och avslutande av lotsning 
Lotsning börjar då fartyget lägger ut från kaj eller lättar ankar och lotsningen är slutförd vid ankomsten till hamn då fartyget har ankrat eller förtöjts vid kaj. 
I övrigt börjar lotsningen när lotsen stigit ombord på fartyget och inlett lotsningen och är slutförd när lotsen har överlåtit lotsningen åt en annan lots eller avslutat lotsningen. Fjärrlotsning kan dock inledas och avslutas också på det sätt som bestäms i ett tillstånd till fjärrlotsning. 
Transport- och kommunikationsverket godkänner en tillfällig lotsplats för viss tid på ansökan av lotsningsbolaget, om förhållandena förutsätter det. Innan ansökan skickas ska lotsningsbolaget höra leverantören av fartygstrafikservice. Transport- och kommunikationsverket ska underrätta leverantören av fartygstrafikservice om tillfälliga lotsplatser. 
Lotsen kan, efter att ha överenskommit om saken med det lotsade fartygets befälhavare, embarkera eller debarkera fartyget även på andra ställen än vid lotsledens lotsplats eller tillfälliga lotsplats, om väderleks- eller isförhållandena förutsätter det. VTS-centralen ska underrättas om detta. 
12 § 
Styrsedel för lots 
Lotsningsbolaget ska säkerställa att lotsarna i anställning hos bolaget har en sådan gällande styrsedel för lots som de behöver i sina uppgifter. 
16 a § 
Tillståndsplikt för fjärrlotsning 
Fjärrlotsning i de lotspliktiga allmänna farlederna på finskt vattenområde och i den arrenderade delen av Saima kanal kräver tillstånd av Transport- och kommunikationsverket. 
Tillstånd till fjärrlotsning beviljas av Transport- och kommunikationsverket för viss tid. Tillståndet beviljas på ansökan av lotsningsbolaget för högst fem år och tillståndet kan förnyas vid behov. 
För beviljande av tillstånd till fjärrlotsning förutsätts att fjärrlotsningen som sådan eller tillsammans med andra verksamheter inte medför 
fara för fartygstrafikens säkerhet, 
olägenhet för miljön, 
olägenhet för annan fartygstrafik. 
16 b § 
Tillstånd till fjärrlotsning 
I ansökan om tillstånd till fjärrlotsning ska beskrivas de metoder, den teknik och de handlingsmodeller som används i fjärrlotsningen, metoderna för att säkerställa säkerheten för miljön och fartygstrafiken samt riskhanteringen, de farleder eller delar av farleder där fjärrlotsning utförs, personalstyrkan vid fjärrlotsningen samt anges de personer som ansvarar för fjärrlotsningen. 
I ansökan ska lämnas behövliga uppgifter om fjärrlotsningsverksamheten och dess konsekvenser samt andra betydelsefulla omständigheter för att ansökan ska kunna bedömas. Transport- och kommunikationsverket kan begära utredningar i ärendet. 
Transport- och kommunikationsverket beviljar tillstånd till fjärrlotsning, om verksamheten uppfyller kraven enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om ansökan om tillstånd, innehållet i ansökan samt om riskbedömningar, riskhantering och andra utredningar som krävs som en del av ansökan. 
16 c § 
Villkor för tillstånd till fjärrlotsning 
I ett tillstånd till fjärrlotsning ska bestämmas de farleder eller delar av farleder där fjärrlotsning är tillåten samt de fartyg som deltar i fjärrlotsningen. I tillståndet ska dessutom bestämmas var fjärrlotsningen inleds och avslutas. 
I tillståndet kan det ställas 
krav som främjar uppnåendet av de mål som anges i 1 §, 
villkor som gäller de förfaranden, den information och den teknik som används vid fjärrlotsningen, 
villkor för att säkerställa säkerheten vid fjärrlotsningen, 
villkor som gäller skyldighet att rapportera till myndigheter och andra aktörer, 
villkor som gäller tillsyn över och inspektioner av fjärrlotsningen, 
upp geografiska begränsningar, 
upp begränsningar som anknyter till väderleks- och isförhållanden. 
Verksamheterna enligt tillståndet ska ingå i lotsningsbolagets drifthandbok. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de villkor som ställs i tillståndet till fjärrlotsning. 
16 d § 
Ändring av tillstånd till fjärrlotsning 
Transport- och kommunikationsverket kan av grundad anledning på eget initiativ ändra ett tillstånd till fjärrlotsning eller dess villkor efter att ha hört lotsningsbolaget. Dessutom kan verket ändra tillståndet till fjärrlotsning eller dess villkor på ansökan av lotsningsbolaget. Tillståndshavaren ska ansöka om ändring av tillståndet, om avsikten är att ändra verksamheten väsentligt. 
16 e § 
Återkallande av tillstånd till fjärrlotsning 
Transport- och kommunikationsverket ska återkalla ett tillstånd till fjärrlotsning helt eller delvis, om 
lotsningsbolaget upprepade gånger bryter mot bestämmelserna i denna lag eller mot de tillståndsvillkor som avses i 16 c §, 
fjärrlotsningen äventyrar säkerheten eller miljön eller medför olägenhet för sjötrafiken, eller 
lotsningsbolaget upphör med fjärrlotsningen. 
16 f § 
Väsentliga uppgifter om fjärrlotsning 
Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket, Meteorologiska institutet och leverantören av fartygstrafikservice får trots sekretessbestämmelserna och företagshemlighet på begäran lämna ut sådana uppgifter om fjärrlotsning till lotsningsbolaget och andra aktörer som deltar i fjärrlotsning som är nödvändiga för skötseln av deras uppgifter enligt lag. Uppgifterna lämnas ut i realtid via en förbindelse som upprättats i ett informationssystem (gränssnitt) eller på något annat sätt i elektronisk form. Uppgifter som avses i 24 § 1 mom. 10 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får dock inte lämnas ut. 
Lotsningsbolaget, som bedriver fjärrlotsning, och andra aktörer som deltar i fjärrlotsningen ska trots företagshemlighet avgiftsfritt lämna sådana uppgifter om fjärrlotsning till Transport- och kommunikationsverket som är nödvändiga för skötseln av verkets uppgifter enligt denna lag. 
Uppgifter som lämnas ut får endast användas för det ändamål för vilket de lämnats ut. Uppgifterna ska raderas genast då de inte längre behövs för ändamålet. Uppgifterna får inte överlåtas vidare. 
16 g § 
Särskilda bestämmelser om fjärrlotsning 
Fartygets befälhavare får vägra anlita fjärrlotsning. Vägran att anlita fjärrlotsning får inte ha konsekvenser för att en lots fås för fartyget. 
På fjärrlotsning tillämpas vad som i 11 § föreskrivs om lotsens rätt att vägra utföra lotsning eller att avbryta lotsning. 
På fjärrlotsning tillämpas vad som i 4 a—4 c, 7 och 8 § föreskrivs om lotsningsbolagets, hamnförvaltningens, lotsens och befälhavarens ansvar. 
18 § 
Tillsyn 
Transport- och kommunikationsverket ska via ett gränssnitt eller på något annat sätt i elektronisk form lämna leverantören av fartygstrafikservice uppdaterade uppgifter om styrsedlar för lots, linjelotsbrev, dispens och undantag från skyldigheten att anlita lots. Transport- och kommunikationsverket kan underrätta leverantören av fartygstrafikservice om undantag också på något annat sätt än via ett gränssnitt eller på något annat sätt i elektronisk form. 
19 § 
Lotsningsförseelse 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
1) tillhandahåller lotsningstjänster eller bedriver lotsningsverksamhet eller fjärrlotsning i strid med 4 §, 
2) försummar skyldigheten att anlita lots enligt 5 §, 
3) försummar skyldigheten att lämna uppgifter enligt 7 § 2 mom., eller 
4) lotsar utan lagfäst rätt, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för lotsningsförseelse dömas till böter. 
20 § 
Domstol 
Den behöriga domstolen i ärenden som ska behandlas enligt 4—11, 16 a—16 e och 16 g § bestäms enligt 21 kap. i sjölagen. 
20 a § 
Ändringssökande 
Beslut som gäller återkallande av styrsedel för lots, återkallande av linjelotsbrev och återkallande av dispens från skyldigheten att anlita lots för fartyg samt beslut av Transport- och kommunikationsverket som gäller beviljande, ändring eller återkallande av tillstånd till fjärrlotsning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors 11.12.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
ersättare
Harry
Wallin
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 11.12.2018 17:08