Betänkande
KoUB
4
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats
INLEDNING
Remiss
Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats (MI 1/2017 rd): Ärendet har inkommit till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Utlåtande
Följande utlåtande har lämnats i ärendet: 
grundlagsutskottet
GrUU 41/2017 rd
Sakkunniga
Utskottet har hört 
företrädare för initiativet
Kim
Korkkula
företrädare för initiativet
Mikko
Saarisalo
företrädare för initiativet
Juha
Krapinoja
kommunikationsminister
Anne
Berner
kommunikationsministeriet
överdirektör
Mikael
Nyberg
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Anu
Mutanen
justitieministeriet
borgmästare
Jan
Vapaavuori
Helsingfors stad.
sektorchef i stadsmiljösektorn
Mikko
Aho
Helsingfors stad
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Malmin lentokenttäyhdistys ry
Malmin sähkölentokoneyhdistys ry
initiativtagare
Kim
Korkkula
pensionär
Yrjö
Kuronen.
MEDBORGARINITIATIVET
I medborgarinitiativet föreslås en lag om Helsingfors-Malms flygplats. Det främsta syftet med lagen är att trygga verksamheten vid och kulturmiljövärdena i anslutning till Helsingfors-Malms flygplats. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet har informerats om att Helsingfors stad och staten i tjugo års tid samarbetat för att utveckla luftfarten i huvudstadsregionen. Som ett led i den utvecklingen har en del av funktionerna vid Malms flygplats flyttats till Helsingfors-Vanda flygplats, medan andra har dragits ned och vissa funktioner delvis lagts ned. I linje därmed fastslogs det i planen för de offentliga finanserna 2015—2018 att Malms flygplats ska tas i bruk för bostäder och att statens verksamhet på flygplatsområdet ska läggas ned så snabbt som möjligt, senast år 2020. Helsingfors stad har inom ramen för ingångna avtal planerat en förtätning av stadsstrukturen och i det syftet avsatt Malms flygplatsområde för byggande. Enligt Helsingfors stads planer ska det i Malm byggas bostäder för cirka 25 000 invånare. Byggprojekten bedöms också generera arbetstillfällen och investeringar i Helsingfors. 
Grundlagsutskottet har lämnat ett utlåtande (GrUU 41/2017 rd) om medborgarinitiativet. Grundlagsutskottet bedömde i utlåtandet medborgarinitiativets lagförslag med avseende på den kommunala självstyrelsen och konstaterade att initiativet inte kan anses strida mot 121 § i grundlagen. Samtidigt menade grundlagsutskottet dock att stiftandet av en lag av den föreslagna arten i syfte att de facto ändra ett planläggningsbeslut inte utan problem kan sammanjämkas med den kommunala självstyrelsen. Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande framhåller kommunikationsutskottet att initiativet är problematiskt. Det är inte lämpligt att lagstiftaren ingriper i ett enskilt och lagenligt beslut som hänför sig till den kommunala självbestämmanderätten och samtidigt handlar i strid med redan ingångna avtal mellan staten och Helsingfors stad. 
Under sakkunnigutfrågningen har det framhållits att Malms flygplats är ett betydande centrum för allmänflyget och för privat luftfartsutbildning. Flygplatsen är dessutom ett viktigt centrum för underhåll och har avsevärd betydelse för affärsflyget, hobbyflyget och försörjningsberedskapen. Utskottet understryker att det i fråga om luftfarten finns anledning att beakta också den framväxande intelligenta trafiken, den framtida utvecklingen inom luftfarten och de nya behov som utvecklingen kan föra med sig. Det behövs därför ersättande funktioner inte bara för affärsflyget, luftfartsutbildningen och försörjningsberedskapen, utan också med tanke på utvecklingen av trafikformerna och av nya trafiktjänster. Utskottet framhåller att det finns ett tydligt behov av motsvarande lätt nåbara luftfartsfunktioner på lämpligt avstånd. Utskottet noterar också att om dessa funktioner måste läggas ned helt kan det bli avsevärt mycket svårare att starta upp dem på nytt. Utskottet föreslår därför att riksdagen godkänner ett uttalande enligt vilket 
riksdagen förutsätter att statsrådet vidtar åtgärder för att säkerställa ersättande flygplatsfunktioner så att luftfartsfunktionerna vid Malms flygplats också framöver är lätt tillgängliga med avseende på förbindelser och avstånd. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen förkastar lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd. 
Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande) 
Utskottets förslag till uttalande
1.
Riksdagen förutsätter att statsrådet vidtar åtgärder för att säkerställa ersättande flygplatsfunktioner så att luftfartsfunktionerna vid Malms flygplats också framöver är lätt tillgängliga med avseende på förbindelser och avstånd. 
Helsingfors 13.3.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Mirja
Vehkaperä
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
Senast publicerat 16.3.2018 11:06