Senast publicerat 26-01-2022 11:18

Betänkande KoUB 4/2021 rd RP 258/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart (RP 258/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ledande specialsakkunnig Päivi Jämsä 
    kommunikationsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Transport- och kommunikationsverket
  • Finnair Abp.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner luftfartsavtalet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Koreas regering (Sydkorea) samt antar en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Propositionen anknyter till det strategiska målet Ett livskraftigt Finland i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. 

Luftfartsavtalet mellan Finland och Sydkorea är till sin karaktär ett bilateralt luftfartsavtal. I avtalet har man kommit överens bland annat om hur och under vilka förutsättningar parterna kan utse flygbolag att utöva de trafikrättigheter som beviljas i avtalet. I avtalet fastställs flygbolagens rättigheter och skyldigheter när de bedriver trafik. Dessutom innehåller avtalet sådana befrielser från vissa skatter, tullar och andra avgifter i fråga om internationell luftfart som överensstämmer med internationell praxis. 

Avtalet främjar konkurrenskraften genom att det förbättrar förutsättningarna för näringsliv och företagande samt öppnar nya möjligheter för lufttrafik mellan Finland och Sydkorea. Bestämmelserna i avtalet erbjuder trafikidkare i båda länderna ömsesidig frihet att bedriva lufttrafik mellan länderna och genom dem samt från dem till tredjeländer. Antal flygningar per vecka och code-share-rutter avtalas närmare mellan parternas luftfartsmyndigheter. 

Avtalet ersätter det luftfartsavtal mellan länderna som undertecknades 1996. I det avtal som nu föreslås bli godkänt har man beaktat EU-rättens krav på etableringsfrihet inom unionen för EU- flygbolag. 

Enligt avtalet ska parterna på diplomatisk väg meddela varandra när de interna rättsliga åtgärder som krävs för ikraftträdandet av avtalet har slutförts. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då det senare meddelandet har lämnats. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Den föreslagna lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner avtalet i proposition RP 258/2020 rd. Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 258/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 18.2.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.