Senast publicerat 08-05-2021 12:43

Betänkande KoUB 40/2018 rd RP 245/2018 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice (RP 245/2018 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • trafikråd Jari Gröhn 
  kommunikationsministeriet
 • överinspektör Mira Karppanen 
  kommunikationsministeriet
 • expert Iiro Ihanamäki 
  arbets- och näringsministeriet
 • jurist Anna Salomaa 
  Transport- och kommunikationsverket
 • specialforskare Jussi Pääkkönen 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • expert på marknadsrätt, vicehäradshövding Johanna Lähde 
  Finlands Hamnförbund rf
 • verkställande direktör Annaleena Mäkilä 
  Finlands Hamnförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Rederierna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om transportservice ska ändras. 

Genom propositionen utfärdas nationella bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar. Förordningen förpliktar medlemsstaterna att utfärda nationella bestämmelser som anger vilken myndighet som ansvarar för hanteringen av klagomål som gäller tillämpningen av förordningen och även bestämmelser om de sanktioner som är tillämpliga vid överträdelser av förordningen och om överklaganden. Enligt propositionen ska Transport- och kommunikationsverket svara för behandlingen av klagomål efter att ha hört Konkurrens- och konsumentverket. Genom propositionen säkerställs det att förordningen tillämpas effektivt i Finland. 

Lagen avses träda i kraft den 24 mars 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 245/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 7.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen blå 
 
vice ordförande 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Sofia Vikman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.