Senast publicerat 08-05-2021 19:40

Betänkande KoUB 5/2018 rd RP 6/2018 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Meteorologiska institutet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Meteorologiska institutet (RP 6/2018 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Tommi Nieppola 
    kommunikationsministeriet
  • generaldirektör Juhani Damski 
    Meteorologiska institutet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om Meteorologiska institutet. Samtidigt ska den gällande lagen om meteorologiska institutet upphävas. Syftet med propositionen är att uppdatera bestämmelserna om Meteorologiska Institutet med beaktande av bestämmelserna i grundlagen och den övriga lagstiftningen samt utvecklingen i omvärlden. Lagförslaget innehåller bestämmelser om bland annat Meteorologiska institutets uppgifter, generaldirektörens befogenheter och arbetsordningen. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Meteorologiska institutet är ett även internationellt välrenommerat service- och forskningsinstitut som producerar observations- och forskningsdata för alla sektorer inom offentlig förvaltning och för näringslivet och medborgarna. Institutets uppgifter är viktiga också med avseende på samhällets säkerhet, och det har också ett centralt uppdrag när det gäller att producera data för beslutsfattandet om beredskap inför klimatförändringen. Meteorologiska institutet är ett gott exempel på hur information som produceras effektivt och öppet kan utnyttjas på många olika sätt. 

Utskottet välkomnar att lagen om meteorologiska institutet förnyas för att motsvara de aktuella författningstekniska krav och andra krav som följer av grundlagen och av omvärldsförändringarna. Utskottet anser att propositionen förtydligar den nuvarande regleringen och på så sätt stödjer genomförandet av institutets uppgifter. 

Enligt utredning finansieras Meteorologiska institutet till 63 procent av genom statens budget. Utskottet noterar med tillfredsställelse att verksamheten också har utnyttjat EU-finansiering och att cirka 60 procent av forsknings- och utvecklingsverksamheten 2016 finansierades med andra medel än statens budget. Utskottet anser att Meteorologiska institutets verksamhet och uppgifter är ytterst viktiga och konstaterar att institutet bör tillförsäkras tillräckliga resurser också framöver. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 6/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 13.3.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen blå 
 
vice ordförande 
Mirja Vehkaperä cent 
 
medlem 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Sofia Vikman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.