Senast publicerat 08-05-2021 12:25

Betänkande KoUB 5/2019 rd B 10/2019 rd Kommunikationsutskottet Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018

INLEDNING

Remiss

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018 (B 10/2019 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Miikka Rainiala 
  kommunikationsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Emil Asp 
  kommunikationsministeriet
 • verkställande direktör Merja Ylä-Anttila 
  Rundradion
 • tidigare ordförande Kimmo Kivelä 
  Rundradions förvaltningsråd
 • ordförande Arto Satonen 
  Rundradions förvaltningsråd
 • direktör för kommunikation och samhällsrelationer Marcus Wiklund 
  Sanoma Media Finland Oy
 • verksamhetsledare Teemu Kalliala 
  Audiovisual Producers Finland – APFI ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • MTV Ab.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Rundradion är ett allmännyttigt mediebolag underställt riksdagen. Det är viktigt att dess informationsverksamhet och övriga verksamhet är oberoende, opartiska och tillförlitliga med avseende på objektiv informationsförmedling, yttrandefrihet och stöd för demokratin. Utskottet anser att Rundradion också i fortsättningen måste vara extra uppmärksam på dessa faktorer. 

Förvaltningsrådets berättelse

I sin berättelse behandlar förvaltningsrådet Rundradions verksamhet 2018 informativt och från många perspektiv. Enligt berättelsen anlitade 95 procent av finländarna Rundradions innehållsutbud, och det var två procentenheter mer än året innan. Det är viktigt att Rundradion också framöver når ut till finländarna på ett tillfredsställande sätt och kan behålla finländarnas förtroende i en föränderlig och internationellt konkurrensutsatt medievärld. 

Mediebranschen befinner sig mitt uppe i ett brytningsskede med hård konkurrens och förändrat konsumentbeteende samtidigt som tjänsterna och distributionskanalerna blir allt fler och diversifieras. I utfrågningen av sakkunniga påpekades det dock att Finland för närvarande producerar fler inhemska filmer och teveprogram än någonsin tidigare. I dag spelar dels Rundradion och dess upphandlingar, dels förbättrat samarbete mellan Rundradion och kommersiella medieaktörer en framträdande roll den finländska mediebranschens verksamhetsförutsättningar och utveckling. 

Förvaltningsrådets primära uppdrag är att se till och övervaka att de uppgifter blir utförda som ingår i den allmännyttiga programverksamheten. Med avseende på Rundradions oberoende ställning är det dock av vikt att förvaltningsrådet över huvud taget inte lägger sig i program- och redaktionspolitiken. Det är mycket viktigt att också framöver värna Rundradions oberoende, opartiskhet och förtroende. 

Utskottet välkomnar att Rundradion 2018 började tillämpa EU:s dataportabilitetsförordning på frivillig väg, vilket betyder att finländare som vistas tillfälligt någon annanstans i EU har tillgång till Rundradions medieinnehåll. 

Statistik och undersökningar

I berättelsen ingår en del undersökningsdata och statistik om medieanvändning och människors inställning till Rundradions tjänster. Finländarna anser att Rundradion överlag har lyckats bra i sitt allmännyttiga uppdrag, visar enkäter. Sakkunniga påpekade dock att andelen personer som litar väldigt mycket på Rundradion enligt undersökningar minskade 2018 jämfört med året innan. Utskottet anser att orsakerna till förändringen måste analyseras ingående. Samtidigt behövs det en diskussion om hur trenden ska vändas. 

Utskottet påpekar att det i fortsättningen kan bli lättare att förutse trender på längre sikt om berättelsen innehåller mer heltäckande jämförelsedata också för tidigare år. Det är angeläget att berättelsen från förvaltningsrådet vidareutvecklas på den här punkten framöver. 

Tidpunkten för berättelsen

Enligt 6 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) ska förvaltningsrådet lämna sin berättelse till riksdagen senast i april. Den aktuella berättelsen lämnades till riksdagen den 29 april i år. Redan i betänkande KoUB 5/2015 rdB 8/2015 rd ansåg utskottet det viktigt att berättelsen i fortsättningen lämnas redan tidigare på våren för att riksdagen ska hinna behandla den under vårsessionen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2019 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 1.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Ano Turtiainen saf 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.