Senast publicerat 08-05-2021 13:52

Betänkande KoUB 5/2020 rd RP 77/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (RP 77/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • kommunikationsministeriet
  • finansministeriet
  • Transport- och kommunikationsverket
  • Finavia Abp.

Inget yttrande av 

  • Finnair Oyj
  • Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland)
  • Villmanstrands flygplats.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken. Lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken ändras enligt förslaget så att betalningen av avgifterna för de avgiftsperioder som börjar i juli och oktober 2020 skjuts upp med ett halvt år. Staten tar ut tillsynsavgiften för flygtrafiken för tillsyn över flygsäkerheten och för offentliga förvaltningsuppgifter inom luftfarten. 

På grund av de undantagsförhållanden som råder och de begränsningar som flygtrafiken är föremål för till följd av covid-19-epidemin behöver tillfälliga åtgärder vidtas för att underlätta de ekonomiska verksamhetsmöjligheterna och den fortsatta verksamheten för flygplatsbolagen. 

Propositionen hänför sig till den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla till och med den 30 juni 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionen ska bidra till att lindra utmaningarna och begränsningarna för flygplatsbolagen till följd av covid-19-epidemin. Enligt propositionen ska betalningstidpunkterna för tillsynsavgiften för flygtrafiken i juli och oktober 2020 skjutas upp så att de ska betalas först i januari och april 2021. I propositionen föreslås inga ändringar i grunderna för bestämmande av tillsynsavgiften för flygtrafiken eller i avgiftsnivån. Utskottet välkomnar att man försöker underlätta flygplatsbolagens situation och återhämtning på det sätt som föreslås i propositionen. 

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet påpekar att en senareläggning av avgifterna 2020 medför ett behov av att i statsbudgeten anvisa tillräckliga anslag för finansiering av Transport- och kommunikationsverkets myndighetsfunktioner. Utskottet framhåller vikten av att bland annat säkerställd finansiering av den för flygsäkerheten centrala tillsynsverksamheten och eventuella ändringsbehov utvärderas i detalj när covid-19-pandemin ebbar ut. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 77/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 4.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
ersättare 
Riikka Slunga-Poutsalo saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.