Senast publicerat 01-02-2022 14:57

Betänkande KoUB 5/2021 rd RP 10/2021 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt till lag om upphävande av en lag om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt till lag om upphävande av en lag om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (RP 10/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Katja Peltola 
  kommunikationsministeriet
 • gränsbevakningsöverinspektör Pertti Normia 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Ville Rinkineva 
  Transport- och kommunikationsverket
 • överdirektör Markus Henriksson 
  Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
 • direktör Heikki Hyyryläinen 
  Centret för sjösäkerhetsutbildning
 • ledande expert Sinikka Hartonen 
  Rederierna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Försörjningsberedskapscentralen
 • VR-Group Ab
 • Finlands Sjömans-Union FSU rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om transportservice och lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg ändras och att det stiftas en lag om upphävande av en lag om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg. 

Behörighetsvillkoren för sjömansläkare och järnvägsläkare i lagen om transportservice preciseras så att det i fortsättningen av sökanden eller den som bedriver verksamhet med stöd av ett godkännande förutsätts att personens rätt att utöva läkaryrket inte har begränsats på ett sätt som inskränker möjligheterna att arbeta som järnvägs- eller sjömansläkare. 

Propositionen hänför sig också till beredskapen för den fortsatta covid-19-epidemin våren 2021. Genom en temporär ändring av lagen om transportservice blir det möjligt att förlänga giltighetstiden för behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal. Genom ändringen av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg blir det möjligt att temporärt göra avsteg från den behörighet som bestäms i bemanningscertifikatet också i fråga om specialbehörighet. Samtidigt upphävs av lagtekniska skäl nuvarande temporära ändringslagar. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. De temporära ändringarna gäller till och med den 30 juni 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Det är angeläget att kontinuiteten i godstransporterna inom Finlands utrikeshandel tryggas i enlighet med industrins och befolkningens behov. Samtidigt är det när covid-19-epidemin drar ut på tiden fortfarande viktigt att se till att sjötransporterna fortsätter också med tanke på försörjningsberedskapen. Utskottet konstaterar att de åtgärder som hittills vidtagits för att säkerställa sjötransporternas kontinuitet verkar ha fungerat väl och att sjötransporterna har fortgått utan stora störningar. Enligt utfrågade sakkunniga är det ändamålsenligt att fortsätta med de befintliga och fungerande mekanismerna när covid-19-epidemin drar ut på tiden. 

För de föreslagna ändringarna talar enligt utfrågningen av sakkunniga också att det råder osäkerhet om tillgången till sådana utbildningar i kursform som krävs för behörigheterna. En förvärrad sjukdomssituation i Finland kan leda till att nya rekommendationer och föreskrifter tvingar utbildningsanordnarna att begränsa eller ställa in kurser. Då hamnar rederierna och sjömännen i en svår situation: ett giltigt behörighetsbrev och en specialbehörighet som eventuellt också krävs är en förutsättning för yrkesutövningen, men den utbildning som krävs för dessa går inte att få. 

Den föreslagna ändringen av giltighetstiden för fartygspersonalens behörighet och beviljandet av dispenser är enligt experternas bedömning motiverad i den nuvarande situationen. Genom denna åtgärd säkerställs det att det finns tillräckligt med fartygspersonal, i synnerhet i situationer där sjukfrånvaron och karantänfrånvaron eventuellt ökar. 

Samtidigt har utskottet också gjorts uppmärksamt på att en ändamålsenligt genomförd läkarundersökning av god kvalitet är en förebyggande åtgärd för att minska säkerhetsriskerna. Det bidrar till att förbättra säkerheten till sjöss och i järnvägstrafiken. Därför ska den behöriga myndigheten ha ett tillräckligt urval av metoder för att bedöma och godkänna dem som bedriver inspektionsverksamhet. 

Enligt utfrågningen i utskottet finns det också skäl att bereda sig på en situation där det är nödvändigt att fortsätta med de åtgärder som säkerställer sjötransporternas kontinuitet även efter den 30 juni i år. Utskottet fäster därför uppmärksamhet vid att man snabbt måste utreda behovet av en eventuell förlängning av tidsfristen och i tid vidta åtgärder för att förlänga den temporära lagstiftningen. Då krävs utöver tryggandet av trafiken också att man beaktar hälsokontrollernas betydelse för trafiksäkerheten. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 10/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 4.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.