Senast publicerat 08-05-2021 11:35

Betänkande KoUB 6/2017 rd RP 9/2017 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (RP 9/2017 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Erik Asplund 
  kommunikationsministeriet
 • överinspektör Joel Karjalainen 
  kommunikationsministeriet
 • branschdirektör Olli Lindroos 
  Trafiksäkerhetsverket
 • avdelningschef Toni Pallaspuro 
  Trafiksäkerhetsverket
 • vägtrafikdirektör Marko Sillanpää 
  Trafiksäkerhetsverket
 • Brand Manager Ulf Lemström 
  Oy Brandt Ab
 • försäljningschef Tomi Kinnunen 
  Oy Elfving Ab
 • verkställande direktör Pekka Rissa 
  Autoalan Keskusliitto ry
 • styrelseledamot Veijo Viljanen 
  Autokatsastajat AK ry
 • verkställande direktör Pasi Nieminen 
  Automobilförbundet rf
 • utredningschef Juha Valtonen 
  Trafikskyddet
 • ordförande Janne Koskelainen 
  Besiktningsmännen för Motorfordon rf
 • verksamhetsledare Björn Ziessler 
  Privata Besiktningsställenas Förbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • kommunikationsministeriet
 • Polisstyrelsen
 • A-Katsastus Group Oy
 • K1 Katsastajat Oy
 • Autokatsastajat AK ry
 • Automobilförbundet rf
 • Besiktningsmännen för Motorfordon rf
 • Tekniska Handelsförbundet rf
 • Privata Besiktningsställenas Förbund rf.

Inget yttrande av 

 • Trafikverket.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon ändras. Till lagarna fogas enligt förslaget bestämmelser som genomförandet av Europeiska unionens nya direktiv om besiktning, vägkontroller och registreringsbevis förutsätter. Propositionen hänför sig också till regeringsprogrammets spetsprojekt för smidigare författningar. Propositionen utgör en del av det tudelade projektet för att reformera besiktningslagstiftningen. 

I fordonslagen föreslås ändringar i bestämmelserna om godkännande och underkännande av fordon, bedömning av fel och brister samt besiktningsintyg. Till lagen fogas en ny paragraf om kategorisering av fel och brister som upptäckts vid periodisk besiktning. Trafiksäkerhetsverket ska enligt förslaget kunna meddela föreskrifter om komponenter som ska kontrolleras och kontrollmetoder vid periodisk besiktning, kategorisering av fel och brister, besiktningsintyg samt tekniska uppgifter om fordon som behövs vid besiktningen och hur de ska lämnas. 

Lagen om fordonsbesiktningsverksamhet ändras så att i den upphävs kraven på oberoende för aktörer som utför registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar. Motsvarande ändring föreslås också i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon. På så vis kan aktörerna utföra nämnda besiktningar även vid sidan av annan affärsverksamhet i anslutning till fordon. 

Lagen om ändring av fordonslagen avses träda i kraft den 20 maj 2018. De andra lagarna avses träda i kraft den 20 maj 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt utredning kommer EU:s nya direktiv om besiktning, vägkontroller och registreringsbevis att medföra vissa obligatoriska ändringar. Snabba traktorer som används för kommersiella transporter måste första gången besiktas fyra år efter ibruktagandet och därefter vartannat år. Direktivet leder också till ändringar i kategoriseringen av fel och i fråga om vilka komponenter som ska kontrolleras. Samtidigt kommer det att ges rekommendationer om kontrollmetoder, medan det hittills har ställts krav på vilka metoder som ska användas. I fråga om vägkontroller införs EU-gemensamma bedömningsgrunder för kontroll av lastsäkring, och resultaten från kontrollerna förmedlas till den stat i vilken fordonet är registrerat. 

Samtidigt har besiktningslagstiftningen setts över utifrån målen för regeringens avreglering. Finland tillämpar ett tätare besiktningsintervall än direktivet kräver, men intervallet kan förlängas. I Finland besiktas likaså fler fordonsklasser än direktivet kräver. I fråga om motorcyklar får besiktningarna slopas, varvid säkerheten i motorcykeltrafiken främjas genom alternativa trafiksäkerhetsåtgärder. Också normer som anknyter till besiktningsstationernas lokaler och utrustning samt besiktningspersonalens utbildning kan slopas. 

Kommunikationsministeriet har enligt uppgift berett en ändring av statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik. Ändringarna gäller bland annat förlängt besiktningsintervall, rullande besiktning och fordonsklasser som ska besiktas. Utskottet noterar att det finns anledning att noga överväga lämpligt besiktningsintervall med hänsyn till såväl fordonens förbättrade skick och kvalitet som trafiksäkerheten. Det är bra att nyare fordon som håller högre kvalitet inte måste besiktas lika ofta som i dag, men samtidigt vill utskottet peka på att ett längre besiktningsintervall för äldre fordon kan försvaga trafiksäkerheten. Sakkunniga har framfört att besiktningen uppdagat klara brister också i vissa relativt nya fordon. I fråga om vilka fordonsklasser som måste besiktas framhåller utskottet att besiktningskraven för lätta fyrhjulingar såsom mopedbilar inte bör ändras, utan att det med tanke på trafiksäkerheten bör sörjas för att de lätta fyrhjulingarna är i så gott skick som möjligt. Det är också lämpligt att fordon som används i yrkesmässig trafik fortsatt besiktas varje år. 

Utskottet noterar också vissa nya kriterier, som enligt uppgift delvis redan har införts eller ska införas i fråga om de fordon som ska besiktas. Det är bra att anpassa kraven till utvecklingen, men utskottet understryker att kraven inte får stramas åt i onödan, eftersom de bilar som används i dag inte får beläggas med så strikta krav att de i praktiken inte längre kan användas på grund av de nya bestämmelserna eller de kostnader bestämmelserna medför. 

Utskottet har uppmärksamgjorts på att det är svårt för fordonsinnehavarna att hålla i minnet när fordonet ska besiktas; det kan bli ännu svårare när besiktningsintervallet förlängs till två år. Det finns därför skäl att reflektera över hur man på bästa sätt kan göra det lättare att minnas när fordonet ska besiktas. 

Utskottet uttrycker sin oro över hur regleringen kommer att fungera och föreslår därför att riksdagen godkänner följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet följer hur lagstiftningen fungerar, särskilt i fråga om trafiksäkerheten. (Utskottets förslag till uttalande) 

DETALJMOTIVERING

Ikraftträdandebestämmelsen.

Enligt 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagförslag 1 behöver intyg som getts över periodisk besiktning inte längre medföras vid körning från och med den 20 maj 2017. Utskottet har lämnat datumet öppet för att anges i samband med att lagen stadfästs. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2 och 3 i proposition RP 9/2017 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 9/2017 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag  om ändring av fordonslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonslagen (1090/2002) 53 och 54 §, 56 § 1 mom., 58 och 63 §, 85 § 1 mom., rubriken för 93 § samt 96 § 1 mom. 5 punkten, 
av dem 53 § och 85 § 1 mom. sådana de lyder i lag 961/2013, 54 och 63 § sådana de lyder i lag 226/2009, rubriken för 93 § sådan den lyder i lag 276/2010 och 96 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 992/2016, samt 
fogas till lagen en ny 53 a § samt till 93 §, sådan den lyder i lag 276/2010, ett nytt 2 mom. som följer: 
53 § 
Innehållet i periodisk besiktning 
Varje fordon ska föras till periodisk besiktning för kontroll av fordonets trafikduglighet.  
Vid periodisk besiktning av ett fordon kontrolleras att  
1) fordonets skick överensstämmer med de bestämmelser som gäller för fordonet, 
2) fordonet är tryggt att använda i trafiken, 
3) fordonet inte orsakar onödiga miljöolägenheter, 
4) de uppgifter om fordonet som ska antecknas i registret är korrekta. 
Trafiksäkerhetsverket utfärdar närmare föreskrifter om komponenter som ska kontrolleras och kontrollmetoder. 
53 a § 
Kategorisering av fel och brister 
Fel och brister som upptäckts vid periodisk besiktning ska kategoriseras till en av följande grupper: 
1) mindre fel och brister, som inte har någon betydande inverkan på fordonets säkerhet eller påverkar miljön, 
2) allvarliga fel och brister, som kan äventyra fordonets säkerhet eller påverka miljön eller som kan innebära att andra trafikanter utsätts för fara, 
3) farliga fel och brister, direkt äventyrar risk för trafiksäkerheten eller påverkar miljön. 
Om flera mindre eller allvarliga fel eller brister som hör till samma grupp upptäcks hos ett fordon, kan de med avseende på den samverkan de får kategoriseras som allvarliga eller farliga. 
Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om kategorisering av fel och brister. 
54 § 
Godkännande eller underkännande av fordon vid periodisk besiktning 
Ett fordon ska godkännas vid periodisk besiktning, om det inte vid besiktningen har upptäckts sådana allvarliga fel eller brister eller farliga fel eller brister som avses i 53 a § eller sådana fel eller brister som förutsätter ändringsbesiktning. Om fordonet inte godkänns vid den periodiska besiktningen, ska det underkännas. 
56 § 
Meddelande av körförbud vid periodisk besiktning 
Om allvarliga fel eller brister som avses i 53 a § upptäcks hos fordonet, ska fordonet inte endast underkännas vid besiktningen utan också beläggas med körförbud (körförbud). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
58 § 
Besiktningsintyg 
Över periodisk besiktning ges ett intyg av vilket framgår resultatet av besiktningen, tidpunkten för följande besiktning samt eventuella tidsfrister enligt 57 § för reparation av fordonet. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om intygets innehåll. 
Intyg som utfärdats över periodisk besiktning av ett fordon som registrerats eller tagits i bruk utomlands eller i landskapet Åland eller bevis som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG gäller i Finland. 
63 § 
Tillämpning av bestämmelserna om periodisk besiktning på övriga besiktningar 
På registrerings-, ändrings och kopplingsbesiktning tillämpas 52, 55–57 och 59 §. Registreringsbesiktning får dock utföras trots förbudet i 52 §. På godkännande och underkännande av fordon vid ändrings- och kopplingsbesiktning tillämpas 53 a och 54 §. 
85 § 
Föreläggande om kontrollbesiktning 
Om en polisman, tullman eller gränsbevakningsman anser att de fel eller brister som upptäckts hos ett fordon kan medföra en sådan olägenhet för miljön eller en sådan säkerhetsrisk att det är motiverat att utföra en grundligare kontroll än kontroll på väg, kan han eller hon bestämma att fordonet ska besiktas (kontrollbesiktning). Trafiksäkerhetsverket ersätter besiktningsstället med de skäliga kostnaderna för en sådan kontrollbesiktning, om det vid besiktning eller vägkontroll konstateras att fordonet inte har några fel eller brister. En polisman, tullman eller gränsbevakningsman kan också förordna att fordonet ska kontrollbesiktas i situationer där en tidigare given uppmaning att reparera fordonet inte har följts. Ett fordon som inte inom den tid som polismannen, tullmannen eller gränsbevakningsmannen bestämt har förts till kontrollbesiktning får inte användas i trafik förrän det har godkänts vid en kontrollbesiktning. På kontrollbesiktning tillämpas 53, 53 a, 54 och 56–58 §. Om polismannen, tullmannen eller gränsbevakningsmannen på grund av fordonsskada eller av andra skäl anser att det behövs en utförligare kontroll, kan han eller hon bestämma att kontrollbesiktningen ska utvidgas till en besiktning som motsvarar en registreringsbesiktning. Kontrollbesiktning kan också föreläggas i fråga om fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller utomlands. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
93 § 
Fordonstillverkarens anvisningar samt tekniska uppgifter som behövs vid besiktning av fordon 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Fordonstillverkaren eller tillverkarens representant ska också lämna de tekniska uppgifter som behövs vid besiktning av fordon. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas och hur uppgifternska lämnas får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
96 § 
Fordonsförseelse 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) underlåter att fullgöra den besiktningsskyldighet som föreskrivs i 61 eller 62 §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fordonsförseelse dömas till böter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Från och med den Utskottet föreslår en strykning 20 maj Slut på strykningsförslaget 20Utskottet föreslår en strykning 17 Slut på strykningsförslaget behöver dock intyg som getts över periodisk besiktning Utskottet föreslår en strykning behöver Slut på strykningsförslaget inte längre medföras vid körning. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) 7 § 2 mom., 11 §, 13 § 2 mom. och 33 § 2 mom., 
ändras det inledande stycket i 7 § 1 mom. samt 14 § 1 mom. och 
fogas till 13 § 1 mom. en ny 4 a-punkt som följer: 
7 § 
Förutsättningar för beviljande av besiktningskoncession 
För att besiktningskoncession ska kunna beviljas krävs att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 § 
Ansökan om besiktningskoncession 
Besiktningskoncession söks skriftligt hos Trafiksäkerhetsverket. Till ansökan ska fogas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 a) en redogörelse för hur sökanden ordnar verksamheten så att annan verksamhet som sökanden bedriver i anknytning till fordon än besiktningsverksamhet inte inverkar besiktningens resultat, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Beviljande av besiktningskoncession 
Trafiksäkerhetsverket ska bevilja besiktningskoncession om sökanden uppfyller de krav i 7–9 och 12 § som gäller koncessionen i fråga och lämnar de redogörelser som avses i 13 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Besiktningskoncessioner som beviljats före lagens ikraftträdande förblir i kraft som sådana. På besiktningsverksamhet som bedrivs med stöd av koncessioner som beviljats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) 16 § samt 
ändras den finska språkdräkten i det inledande stycket i 7 § samt 7 § 9 punkten, 9 § 1 mom. och 27 § 1 mom. 1 punkten som följer: 
7 § 
Anmälan som avtalspart 
En tjänsteproducent som vill ingå avtal med Trafiksäkerhetsverket om beviljande av enskilda godkännanden, nedan sökanden, ska lämna Trafiksäkerhetsverket följande skriftliga utredning: 
9) en redogörelse för hur sökanden eller den som utövar bestämmande inflytande över en sökande vars verksamhet bedrivs i bolagsform uppfyller kraven i 9, 11 och 12 §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Allmänna villkor som gäller beviljare av enskilt godkännande 
Beviljare av enskilt godkännande ska vara tillförlitliga och sakkunniga. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
27 § 
Hävning av avtal 
Trafiksäkerhetsverket kan häva ett avtal om beviljande av enskilda godkännanden, om beviljaren av enskilt godkännande 
1) inte uppfyller de krav som föreskrivs i 9–15 §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att statsrådet följer hur lagstiftningen fungerar, särskilt i fråga om trafiksäkerheten. 
Helsingfors 19.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen saf 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Sofia Vikman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.