Senast publicerat 08-05-2021 12:25

Betänkande KoUB 6/2019 rd RP 21/2019 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen (RP 21/2019 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • enhetschef, kommunikationsråd Sini Wirén 
    kommunikationsministeriet
  • specialsakkunnig Aino Still 
    kommunikationsministeriet
  • vägtrafikdirektör Marko Sillanpää 
    Transport- och kommunikationsverket.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i lagen om ändring av fordonslagen, lagen om ändring av körkortslagen, lagen om ändring av 4 § i fordonsskattelagen, lagen om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen, lagen om ändring av 1 § i bilskattelagen, lagen om ändring av 1 § i bränsleavgiftslagen och lagen om ändring av 23 kap. 12 § i strafflagen. Dessutom föreslås det att lagen om ändring av vägtrafiklagen ska upphävas. Enligt förslaget ska ikraftträdandebestämmelserna i de nämnda lagarna ändras så att lagarna träder i kraft den 1 november 2020. Enligt ikraftträdandebestämmelserna i de stadfästa lagarna skulle lagarna träda i kraft den 1 november 2019. 

Om ikraftträdandet sker i enlighet med de stadfästa lagarna finns det emellertid risk för att kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot Finland. Om senareläggningen av ikraftträdandet inte behandlas i brådskande ordning och de lagar som gäller lätta bilar hinner träda i kraft utan att kompletterande bestämmelser och föreskrifter har utfärdats, är rättsläget oklart och kan leda till tillbud om lätta bilar börjar användas i trafik endast med stöd av bestämmelserna i gällande lagar. Syftet med senareläggningen är att utreda vilka möjligheter det finns att ändra de lagar som gäller lätta bilar så att de är förenliga med Europeiska unionens lagstiftning och särskilt körkortsdirektivet. Även om ikraftträdandet i enlighet med förslaget senareläggs med ett år är det emellertid möjligt att slutresultatet blir att lagarna föreslås bli upphävda om någon sådan lösning som kommissionen godtar och som är förenlig med körkortsdirektivet inte står att finna. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 november 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

Avsikten är att ikraftträdandet av bestämmelserna om lätta bilar nu ska senareläggas så att det går att göra en bedömning av frågan i EU-rättsligt perspektiv och föra behövliga diskussioner med Europeiska kommissionen. 

Utskottet framhåller att bedömningen och de övriga åtgärderna ska genomföras effektivt, så snart som möjligt och i samråd med kommissionen och aktörerna på området. Det är nödvändigt att kommunikationsministeriet vidtar alla åtgärder som behövs för att hitta en lösning. 

Den proposition som ärendet kräver ska lämnas enligt en tidsplan som ger riksdagen tillräckligt med tid för behandling. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—8 i proposition RP 21/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 4.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Ano Turtiainen saf 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Tiina Elo gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.  
 

RESERVATION

Motivering

I propositionen föreslår regeringen att ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om lätta bilar ändras så att lagarna träder i kraft den 1 november 2020. Det ursprungliga förslaget gick ut på att det ska införas en ny nationell fordonsgrupp i fordonskategori T, lätt bil, som består av fordon som byggts om från personbilar och vars hastighet begränsats till högst 45 kilometer i timmen. Framförande av lätt bil ska förutsätta körrätt i kategori AM, på samma sätt som för mopedbilar. Lagförslaget var avsett att träda i kraft den 1 november 2019. Men kommissionen kom med synpunkter på propositionen och påpekade att de lätta bilarna måste ha vissa tekniska egenskaper för att höra till traktorkategorin (kategori T) i EU. Tack vare egenskaperna ska det vara möjligt att använda vissa typer av utbytbar utrustning såsom dragkrok och anpassade stötfångare. 

Målet är dock fortfarande att genom att införa en ny fordonsgrupp möjliggöra en ny mobilitetsform särskilt för 15—17-åringar. Unga är mobila och använder ofta moped eller mopedbil. Lätta bilar är ett alternativ till dessa. Det ursprungliga syftet med propositionen är dessutom att förbättra trafiksäkerheten särskilt för unga. 

Bättre trafiksäkerhet för unga är ett välkommet mål som lyfts fram av olika aktörer, men det här målet främjas inte av att lagstiftningspaket som redan är klara inte genomförs inom utsatt tid. 

Det här är en utveckling som vi sannfinländare inte ser positivt på eftersom det inverkar negativt på många små och medelstora företags vardag också i Finland. Inte heller i övrigt godtar vi lagberedning som på nytt öppnar lagstiftningspaket som redan godkänts i riksdagen. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen förkastar lagförslag 1—8. 
Helsingfors 4.10.2019
Sheikki Laakso saf 
 
Jouni Kotiaho saf 
 
Ano Turtiainen saf