Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

KoUB 7/2019 rd

Senast publicerat 03-07-2020 08:24

Betänkande KoUB 7/2019 rd RP 37/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Kommunikationsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (RP 37/2019 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • överinspektörEmmiNykänen
    kommunikationsministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken ändras så att tillsynsavgiften sänks från 1,00 till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som under föregående kalenderår har avrest från en flygplats med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 37/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 22.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
SunaKymäläinensd
vice ordförande
AriTorniainencent
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
JuhoKauttovänst
medlem
JouniKotiahosaf
medlem
JohanKvarnströmsd
medlem
SheikkiLaaksosaf
medlem
JenniPitkogröna
medlem
KariTolvanensaml
medlem
AnoTurtiainensaf
medlem
PaulaWerningsd.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaBoedeker.