Senast publicerat 10-02-2022 11:57

Betänkande KoUB 7/2021 rd RP 9/2021 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. i sjölagen och fartygsregisterlagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. i sjölagen och fartygsregisterlagen (RP 9/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Katja Peltola 
  kommunikationsministeriet
 • beredskapschef Tapio Tourula 
  Försörjningsberedskapscentralen
 • vice verkställande direktör Hans Ahlström 
  Rederierna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • ESL Shipping Oy
 • Finlands Maskinbefälsförbund ry
 • Finlands Sjömans-Union FSU rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att sjölagen och fartygsregisterlagen ändras. 

Enligt förslaget ska sjölagen få bestämmelser om att ett utländskt fartyg som är infört i ett utländskt fartygsregister och som hyrs utan besättning till Finland kan godkännas som finskt för en viss tid och registreras i trafik- och transportregistret eller i det fartygsregister som förs av Statens ämbetsverk på Åland. Fartyget är i så fall i fråga om ägande infört i en annan stats fartygsregister och i fråga om användning i ett register i Finland. Det för finsk flagg under den tid som det är godkänt som finskt. Transport- och kommunikationsverket fattar beslut om ett fartyg ska godkännas som finskt eller inte. En förutsättning för godkännande ska bland annat vara att fartygets drift leds och kontrolleras från Finland och att fartygets ägare och intecknings- och panthavare skriftligen har samtyckt till att fartyget registreras i Finland. Fartygets befraktare ska vara finsk medborgare eller en finsk juridisk person eller medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en juridisk person vars stadgeenliga säte, centralförvaltning eller huvudkontor finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Att ett fartyg godkänns som finskt förutsätter också ett skriftligt tillstånd att registrera fartyget i Finland från registermyndigheten i den stat där fartyget är registrerat i fråga om ägande. 

På grund av de ändringar som görs i sjölagen ska också fartygsregisterlagen ändras. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft våren 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 9/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 16.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
ersättare 
Jari Myllykoski vänst 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.