Senast publicerat 17-03-2021 11:55

Betänkande KoUB 7/2021 rd RP 9/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. i sjölagen och fartygsregisterlagen

Kommunikationsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. i sjölagen och fartygsregisterlagen (RP 9/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektörKatjaPeltola
  kommunikationsministeriet
 • beredskapschefTapioTourula
  Försörjningsberedskapscentralen
 • vice verkställande direktörHansAhlström
  Rederierna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • ESL Shipping Oy
 • Finlands Maskinbefälsförbund ry
 • Finlands Sjömans-Union FSU rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att sjölagen och fartygsregisterlagen ändras. 

Enligt förslaget ska sjölagen få bestämmelser om att ett utländskt fartyg som är infört i ett utländskt fartygsregister och som hyrs utan besättning till Finland kan godkännas som finskt för en viss tid och registreras i trafik- och transportregistret eller i det fartygsregister som förs av Statens ämbetsverk på Åland. Fartyget är i så fall i fråga om ägande infört i en annan stats fartygsregister och i fråga om användning i ett register i Finland. Fartyget för finsk flagg under den tid som det är godkänt som finskt. Transport- och kommunikationsverket fattar beslut om ett fartyg ska godkännas som finskt. En förutsättning för godkännande ska bland annat vara att fartygets drift leds och kontrolleras från Finland och att fartygets ägare och intecknings- och panthavare skriftligen har samtyckt till att fartyget registreras i Finland. Fartygets befraktare ska vara finsk medborgare eller en finsk juridisk person eller medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en juridisk person vars stadgeenliga säte, centralförvaltning eller huvudkontor finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Att ett fartyg godkänns som finskt förutsätter också ett skriftligt tillstånd att registrera fartyget i Finland från registermyndigheten i den stat där fartyget är registrerat i fråga om ägande. 

På grund av de ändringar som görs i sjölagen ska också fartygsregisterlagen ändras. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft våren 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 9/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 16.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
SunaKymäläinensd
vice ordförande
AriTorniainencent
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
SandraBergqvistsv
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
JuhoKauttovänst
medlem
JoonasKönttäcent
medlem
SheikkiLaaksosaf
medlem
MatiasMarttinensaml
medlem
JenniPitkogröna
medlem
MirkaSoinikoskigröna
medlem
KariTolvanensaml
medlem
PaulaWerningsd
ersättare
EveliinaHeinäluomasd
ersättare
JariMyllykoskivänst
ersättare
JariRonkainensaf.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaBoedeker.