Senast publicerat 08-05-2021 12:34

Betänkande KoUB 8/2018 rd RP 42/2018 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och till ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och till ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (RP 42/2018 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Laura Sarlin 
  kommunikationsministeriet
 • ledande expert Anita Mäkinen 
  Trafiksäkerhetsverket
 • Senior Advisor Olof Widén 
  Rederierna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • inrikesministeriet
 • Finlands näringsliv rf
 • Finlands Hamnförbund rf.

Inget yttrande av 

 • statsrådets kansli
 • utrikesministeriet
 • justitieministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • miljöministeriet
 • Trafikverket
 • Finlands miljöcentral
 • Finlands naturskyddsförbund rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner dels de ändringar i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Marpol 73/78) som har gjorts genom resolutionerna MEPC.271(69) och MEPC.286(71) av Internationella sjöfartsorganisationen IMO, dels lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftning. Dessutom föreslås miljöskyddslagen för sjöfarten bli ändrad på det sätt som ändringarna i bilagorna till konventionen kräver. 

Ändringarna genom resolutionerna gäller främst minimering av utsläppen av kväveoxider från fartygs dieselmotorer. Genom resolution MEPC.271(69) kompletterades 2016 bilaga VI i Marpol 73/78 med ett krav på att göra anteckningar i ett fartygs dagbok om driftläget för en minimering av utsläppen av kväveoxider från fartygets dieselmotorer alltid när fartyget anländer till eller lämnar ett kvävekontrollområde. Dessutom ska det antecknas när dieselmotorernas driftläge ändras medan ett fartyg befinner sig inom ett kontrollområde. Genom resolution MEPC.286(71) gjordes det 2017 sådana ändringar i bilaga VI som begränsar utsläpp av kväveoxider på Östersjön och Nordsjön i och med att dessa havsområden från och med 2021 kommer att vara kvävekontrollområden. Samtidigt gjordes det ändringar i bilaga VI om den leveranssedel för bunkerbränsle som ska användas för anmälan av svavelhalten i det bränsle som fartyget förses med. 

Lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten avses träda i kraft samtidigt som ändringarna i bilagorna till konventionen träder i kraft internationellt för Finlands del, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2019, vilket är den internationella ikraftträdandedagen för de ändringar i bilaga VI till Marpol 73/78 som gjorts genom resolution MEPC.286(71). 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Redan i betänkande KoUB 20/2014 rdRP 86/2014 rd om utsläpp av svaveloxider ansåg utskottet det vara ett mycket bra och viktigt mål att minska miljöskadorna orsakade av utsläpp från sjöfarten. Med de aktuella ändringarna minskar skadorna ytterligare och utskottet välkomnar därför förslagen. I samband med behandlingen av utsläppen av svaveloxider 2014 hade i synnerhet sjöfartssektorn en reserverad inställning till kostnaderna för de nya bestämmelserna och faktorer som kan försämra konkurrenskraften. I det nu aktuella fallet har inga sådana farhågor lagts fram, utan sjöfartssektorn har i första hand understrukit att bestämmelserna måste gälla globalt och vara lika för alla aktörer. 

Resolutionerna i propositionen avser främst minskade utsläpp av kväveoxider från fartygens dieselmotorer, och den tekniska ändringen i leveranssedeln för bunkerbränsle gäller utsläppen av svavel från fartygen. Det är viktigt med avseende på både miljöskyddet och konkurrenskraften att bestämmelserna godkänns och sätts i kraft globalt. Sjöfarten i Finland har anpassat sig till de rutiner som de nya bestämmelserna förutsätter och i själva verket har vi redan nu fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG). I Finland har vi kompetens i de nya tekniker som bestämmelserna kräver och därför är det bra att bestämmelserna gäller samtliga aktörer. Det öppnar för nya affärs- och verksamhetsmöjligheter för finländska aktörer inom området. 

Vidare är det viktigt att värna om tillgången till svavelfritt och kvävefritt bränsle och att se till att det finns ett distributionsnät. 

Övervakning och sanktioner

Det är viktigt att ha effektiv och fungerande övervakning av bestämmelserna. I det fortsatta behandlingen av frågan är det därför av största vikt att lägga fast övervaknings- och kostnadsansvaret internationellt för att övervakningen ska fungera och vara lika inom ett så stort område som möjligt. Samtidigt bör det avsättas tillräckligt stora resurser för att garantera effektiv övervakning. 

Redan i betänkande KoUB 20/2014 rdRP 86/2014 rd ansåg utskottet det angeläget att sanktionssystemet effektivt måste medverka till att de nya kraven införs. 

Information

Det måste informeras i förväg om de nya ändringarna för att rederierna och andra aktörer i god tid ska kunna förbereda sig inför dem. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ändringarna i bilagan till konventionen i proposition RP 42/2018 rd. Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 42/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.4.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen blå 
 
vice ordförande 
Mirja Vehkaperä cent 
 
medlem 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.