Senast publicerat 16-06-2022 08:54

Betänkande KoUB 8/2022 rd RP 86/2022 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift och 87 § i trafikförsäkringslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift och 87 § i trafikförsäkringslagen (RP 86/2022 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • enhetschef Mikko Nygård 
  kommunikationsministeriet
 • regeringssekreterare Milla Mustamäki 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • ledande expert Annu Korhonen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • verkställande direktör Pasi Anteroinen 
  Trafikskyddet
 • trafiksäkerhetsdirektör Kalle Parkkari 
  Institutet för olycksinformation.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Automobilförbundet rf
 • Finanssiala ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om trafiksäkerhetsavgift och trafikförsäkringslagen ändras. 

Enligt propositionen ska den trafiksäkerhetsavgift som betalas av försäkringsbolag som bedriver trafikförsäkringsverksamhet höjas. I fortsättningen ska trafiksäkerhetsavgiften i stället för den nuvarande avgiften på 1 procent vara 1,3 procent av ett försäkringsbolags årliga premieinkomster av trafikförsäkringen. Syftet med propositionen är att de medel som samlas in genom trafiksäkerhetsavgiften bättre ska motsvara den finansiering som årligen behövs för det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet. 

Det föreslås att trafikförsäkringslagen ändras i fråga om Trafikförsäkringscentralens uppgifter. Enligt propositionen ska Trafikförsäkringscentralen vara insolvensorgan för trafikförsäkringen. Till Trafikförsäkringscentralens uppgifter fogas dessutom ett bemyndigande att förhandla med andra medlemsstaters insolvensorgan om samordningen av organens uppgifter, skyldigheter och ersättningsförfaranden. Genom propositionen genomförs de nya bestämmelserna i direktivet om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Utskottet betonar vikten av trafiksäkerhetsarbete och anser det vara bra att trafiksäkerhetsarbetet vid Trafikskyddet beaktar alla trafikformer. Det är viktigt att trafiksäkerhetsarbetet omfattar nya trafikmedel såsom elsparkcyklar och elcyklar. 

(2)Upplysningsarbetet är av stor betydelse för trafikbeteendet och det är viktigt att rikta arbetet så att det når alla aktörer i trafiken. Man måste ändå se till att man med upplysningsarbetet når särskilda riskgrupper. Genom tidig upplysning är det möjligt att inverka positivt på det framtida trafikbeteendet och på så sätt minska framtida riskbeteende. 

(3)Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 86/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.