Senast publicerat 08-05-2021 11:28

Betänkande KoUB 9/2015 rd RP 44/2015 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (RP 44/2015 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Elina Thorström 
    kommunikationsministeriet
  • verkställande direktör Lauri Kivinen 
    Rundradion.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om statens televisions- och radiofond ändras så att det år 2016 inte görs någon årlig indexhöjning av det anslag i statsbudgeten till statens televisions- och radiofond som är avsett att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016 och gälla till och med den 31 december 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

För att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) justeras anslagets storlek årligen efter förändringen i kostnadsnivån. I propositionen föreslås att man 2016 undantagsvis frångår justeringen. Utskottet konstaterar att nedskärningen på grund av det rådande läget är en nödvändig teknisk lösning och upprepar sina farhågor från sitt utlåtande KoUU 4/2015 rdRP 30/2015 rd, SRR 1/2015 rd samt betonar att Rundradion Ab:s möjligheter att bedriva den allmännyttiga verksamheten måste följas upp också med beaktande av de båda nationalspråken och samiskans ställning. Utskottet betonar att den parlamentariska arbetsgrupp som nyss har inlett sitt arbete har en viktig roll vid utvärderingen av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet, dess oberoende och finansiering. 

Utskottet upprepar det som framhölls i betänkandet KoUB 5/2015 rdB 8/2015 rd om Rundradion Ab:s viktiga roll i fråga om regional verksamhet, att producera och upphandla inhemskt programinnehåll samt Rundradion Ab:s betydelse med avseende på demokrati, yttrandefrihet och en mångsidig och opartisk informationsförmedling. 

Utskottet anser att propositionen är viktig och nödvändig och tillstyrker den därför utan ändringar.  

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 44/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 19.11.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen saf 
 
vice ordförande 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst. 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
ersättare 
Arto Satonen saml. (delvis) 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.  
 

RESERVATION

Motivering

Att regeringspartierna sinsemellan har fattat beslut om att enligt propositionen frysa index för rundradioskatten för 2016 innebär att de har brutit mot gemensamt överenskomna parlamentariska regler om hur beslut fattas om Rundradions ställning och finansiering. Det strider mot vad riksdagspartierna tillsammans har kommit överens om och bryter mot såväl riksdagens som detta utskotts vilja angående den endast för några år sedan stiftade lagen om Rundradions finansiering och oberoende. Citat ur ett gemensamt uttalande den 16 december 2011 av riksdagsgruppernas ordförande: "År 2013 är nivån på finansieringen av Rundradion Ab:s offentlig tjänst 500 miljoner euro inklusive skatt. Nivån justeras årligen (från och med 2014) så att den motsvarar den årliga ökningen av kostnadsnivån enligt index." Vidare sägs det att "Om det i den fortsatta beredningen av den lösning som i dag har överenskommits iakttas behov av materiella förändringar ska beredningen också för deras vidkommande vara baserad på parlamentariskt stöd." 

Regeringen är också i sin budgetproposition för 2016 i färd med att överföra Rundradions finansering till en del av ramarna för statsfinanserna tvärtemot gruppordförandenas uttalande av den 16 december 2011: "För att trygga Rundradion Ab:s oberoende är det motiverat att skatt på allmännyttiga tjänster inte ingår i ramarna för statsfinanserna. Skatten redovisas tekniskt som inkomst i statsbudgeten och därifrån styrs medlen över till statens televisions- och radiofond." Överföringen till ramarna skadar Rundradiofinansieringens oberoende ställning trots löftena om att respektera den. Motiveringen om det tekniska kravet för överföringen håller inte när andra fonder genom politiska beslut har hållits utanför ramarna. 

Som ett led i sin plan för de offentliga finanserna har regeringen beslutat genomföra ytterligare nedskärningar i Rundradions finansiering genom att frysa index för rundradioskatten under hela valperioden. Det bryter också mot principerna för parlamentarisk behandling och hotar Rundradions oavhängiga allmännyttiga verksamhet. Det är också värt att notera att frysningen av index inte har någon som helst inverkan på underskottet i statsfinanserna eller någon betydande inverkan på medborgarnas köpkraft. Det handlar om ett renodlat politiskt val. 

Rundradions finansiering måste återställas för parlamentarisk beredning. Förslagen ska beredas på grundval av de resultat som har framtagits av den parlamentariska arbetsgruppen som inrättades den 30 oktober 2015 av kommunikationsminister Berner och som utvärderar Rundradions allmännyttiga verksamhet och finansiering. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att lagförslaget förkastas. 
Helsingfors 19.11.2015
Katja Taimela /sd 
 
Suna Kymäläinen /sd 
 
Satu Taavitsainen /sd 
 
Jyrki Kasvi /gröna 
 
Katja Hänninen /vänst 
 
Mats Löfström /sv