Senast publicerat 08-05-2021 11:49

Betänkande KoUB 9/2016 rd RP 51/2016 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet (RP 51/2016 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • överinspektör Suvi Nevalainen 
    kommunikationsministeriet
  • specialsakkunnig Päivi Jämsä 
    Trafiksäkerhetsverket
  • chef Lauri Tierala 
    Finnair Abp.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Avtalet är till sin karaktär ett blandavtal vars bestämmelser delvis omfattas av unionens, delvis av medlemsstaternas behörighet. 

Att avtalet sätts i kraft stöder regeringens spetsprojekt för smidigare författningar. Avtalet främjar konkurrenskraften genom att det förbättrar förutsättningarna för näringsliv och företagande samt öppnar nya möjligheter för flygtrafik mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen och Moldavien. 

Genom avtalet öppnas en flygmarknad mellan Europeiska unionens medlemsstater och Moldavien och anslutande flygförbindelser till tredjeländer. Med stöd av avtalet kan vardera parternas lufttrafikföretag erbjuda tjänster enligt kommersiella principer, med lika konkurrensförutsättningar och iakttagande av enhetliga regler. 

Trafikrättigheterna avregleras gradvis an efter som Moldavien omarbetar sin egen lagstiftning så att den motsvarar Europeiska unionens lagstiftning på luftfartsområdet. Dessutom tillåts avtal mellan flygbolagen om användningen av gemensamma linjebeteckningar och om leasing. Befintliga bilaterala arrangemang som gäller sådana trafikrättigheter som inte omfattas av avtalet får dock fortfarande tillämpas. 

Genom avtalet fastställs nya samarbetsarrangemang mellan Europeiska unionen och Moldavien när det gäller flygsäkerhet, luftfartsskydd, flygledningstjänst och miljöfrågor. Dessutom införs nya samarbetsarrangemang genom vilka man säkerställer lika verksamhetsförutsättningar för parterna. 

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté som granskar frågor som gäller verkställigheten av avtalet och vid behov frågor som gäller tolkningen och tillämpningen av avtalet. 

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen avses träda i kraft samtidigt som avtalet för Finlands del träder i kraft, dvs. en månad efter dagen för den sista noten i en utväxling av diplomatiska noter mellan de avtalsslutande parterna, där det bekräftas att alla förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande har slutförts. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker avtalet till den del det ingår i Finlands behörighet och lagförslaget utan ändringar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner avtalet i proposition RP 51/2016 rd till den del det ingår i Finlands behörighet. Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 51/2016 rd utan ändringar. 

 

Helsingfors 27.4.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen saf 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Marisanna Jarva cent 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
ersättare 
Teuvo Hakkarainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.