Senast publicerat 09-06-2021 12:31

Betänkande KoUB 9/2019 rd RP 91/2019 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och till lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och till lagar som har samband med den (RP 91/2019 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsdirektör Silja Ruokola 
  kommunikationsministeriet
 • regeringssekreterare Eeva Ovaska 
  kommunikationsministeriet
 • enhetschef Katja Koskelainen 
  Trafikledsverket
 • jurist Sari Lajunen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • president Mikko Könkkölä 
  Helsingfors hovrätt
 • polisinspektör Konsta Arvelin 
  Polisstyrelsen
 • direktör Matti Vehviläinen 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
 • direktör Jonna Juslin 
  VR-Group Ab
 • trafiksakkunnig Johanna Vilkuna 
  Finlands Kommunförbund
 • intressebevakningsdirektör Janne Virtanen 
  Egentliga Finlands förbund
 • verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen 
  Trafikskyddet
 • direktör för samhällskontakter Pasi Hovi 
  Linja-autoliitto
 • näringsdirektör Marko Mäki-Hakola 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • ledande expert Ari Herrala 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • verkställande direktör Annaleena Mäkilä 
  Finlands Hamnförbund rf
 • direktör Simo Takalammi 
  Vägföreningen i Finland rf
 • tingsdomare Pekka Louhelainen 
  Finlands domareförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • inrikesministeriet
 • finansministeriet
 • jord- och skogsbruksministeriet
 • Olycksutredningscentralen
 • Lantmäteriverket
 • Finlands skogscentral
 • Regleringsorganet för järnvägssektorn
 • Traffic Management Finland Ab
 • Försörjningsberedskapscentralen
 • Helsingforsregionens trafik
 • Finlands Hamnförbund rf.

Inget yttrande av 

 • Helsingfors förvaltningsdomstol
 • Finavia Abp.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om trafiksystem och landsvägar samt 44 andra lagar ändras. Ändringarna är huvudsakligen tekniska och gäller främst hänvisningar till ändrade författningar. 

Bestämmelserna om ändringssökande ska ändras så att de motsvarar de bestämmelser i lagen om rättegång i förvaltningsärenden som träder i kraft vid ingången av 2020. Dessutom ska bestämmelserna om offentlig delgivning ändras så att de motsvarar förvaltningslagens allmänna bestämmelser om offentlig delgivning, som också träder i kraft vid ingången av 2020. 

Det föreslås att lagen om flyttning av fordon utfärdas helt och hållet på nytt, eftersom de ändringar som gäller myndigheter kräver ändringar i nästan alla paragrafer. Lagförslagets sakinnehåll och myndigheternas ansvar förblir huvudsakligen desamma som i nuläget, och kommunernas uppgifter ökar inte med anledning av lagförslaget. 

Lagen om enskilda vägar och lagen om Transport- och kommunikationsverket ska ändras så att Transport- och kommunikationsverket i fortsättningen ska vara den myndighet som ansvarar för riksomfattande samordning och samarbete i ärenden som gäller enskilda vägar samt fördelningen av statsunderstöd för dem. Det föreslås att Transport- och kommunikationsverkets uppgifter preciseras också vad gäller fördelningen av anslag för offentlig trafik. Ändringar som gör det möjligt för jordrättsingenjörer att delta i beredningen av ärenden som gäller klander av väglags beslut föreslås i lagen om enskilda vägar och domstolslagen. 

Lagen om transportservice ändras så att Statens ämbetsverk på Åland är den behöriga myndighet som avses i EU:s förordning om trafikidkare och EU:s förordning om internationell busstrafik. Dessutom ska Transport- och kommunikationsverket få behörighet att sända godstrafiktillstånd som avser export- och importtransporter till stater med vilka Finland inte har avtal om saken. 

I de bestämmelser om beredskap för störningar och för undantagsförhållanden som finns i lagen om trafiksystem och landsvägar samt spårtrafiklagen föreslås ändringar i enlighet med motsvarande bestämmelser i lagen om transportservice. 

Den föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. Lagarna om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt ändring av banlagen avses dock träda i kraft den 1 februari 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionen är omfattande och går främst ut på att justera ett flertal lagar på grund av ändringar som gjorts i andra lagar. Till viss del handlar det också om innehållsmässiga ändringar. Sakkunniga har huvudsakligen förhållit sig positiva till de föreslagna ändringarna. Utskottet anser följaktligen att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

I fråga om beredskapen i trafiksystemet har de sakkunniga påpekat att rederier, hamnar och hamnaktörer inte har någon motsvarande lagfäst beredskapsskyldighet som andra aktörer i trafiksystemet. Med hänsyn till sjötrafikens betydelse för de vitala samhällsfunktionerna ser utskottet det som viktigt att frågan tas upp i samband med det lagstiftningspaket om sjötrafik som är under beredning. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag 3

Ingressen.

Utskottet gör en lagteknisk korrigering i ingressen. 

65 §. Klander av väglagets beslut.

Enligt uppgift ska ärenden enligt 65 § i lagen om enskilda vägar (560/2018) ofta behandlas vid huvudförhandling i tingsrätten i stället för i skriftligt förfarande. Utskottet anser att den fördjupade sakkunskap som jordrättsingenjören har behövs både vid beredningen och vid huvudförhandlingen i ärenden som gäller enskilda vägar, eftersom det ofta rör sig om svåra frågor. Utskottet har således ändrat paragrafen så att jordrättsingenjören kan delta i avgörandet av ärenden också vid huvudförhandlingen i den sammansättning som fattar beslutet i tingsrätten. 

Lagförslag 5

190 §. Myndighet som beviljar transporttillstånd för internationell trafik.

Utskottet gör en lagteknisk korrigering i 2 mom. i den finska versionen. Ändringen påverkar inte den svenska texten. 

Lagförslag 8

5 §. Flyttning med stöd av parkeringsbestämmelser.

Utskottet kompletterar 1 mom. med en hänvisning till befogenheterna för polisen vid sidan av andra aktörer. Enligt utredning kommer ändringen inte att leda till ökade uppgifter för polisen, men den förtydligar polisens behörighet inom parkeringsövervakningen. 

6 §. Flyttning på grund av arbete som utförs eller evenemang som ordnas inom vägområdet.

I 2 mom. stryker utskottet skrivningen om att fordon får flyttas utan förhandsanmälan enbart utifrån myndighetens prövning. Utskottet menar att det räcker med att fordon får flyttas i exceptionella situationer utan förhandsanmälan, och huvudregeln ska vara att en förhandsanmälan görs. Det betyder att nuläget inte ändras, det vill säga att myndigheten efter samlad prövning får flytta ett fordon utan förhandsanmälan, om exceptionella skäl kräver det. 

10 §. Meddelande om flyttning av fordon och flyttningsbeslut.

Utskottet gör en lagteknisk korrigering i 2 mom. i den finska versionen. Ändringen påverkar inte den svenska texten. 

11 §. Ersättning för flyttningskostnaderna och ersättningsbeslut.

Utskottet ändrar ordalydelsen i paragrafen så att den motsvarar ändringen i 6 §. 

13 §. Äganderättens övergång till kommunen.

Utskottet gör en lagteknisk korrigering i 2 mom. 

Lagförslag 10

95 §. Sökande av ändring.

Utskottet gör en språklig korrigering i 1 mom. i den finska versionen. Ändringen påverkar inte den svenska texten. 

95 a §. Sökande av ändring i beslut om körförbud.

Utskottet har till lagförslaget fogat en ny 95 a § som innehållsmässigt motsvarar 95 a § i den gällande körkortslagen (386/2011). Utskottet korrigerar den gällande paragrafens hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996) så att hänvisningen gäller den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ordalydelsen samordnas med den övriga motsvarande regleringen i propositionen. Utskottet gör också motsvarande ändringar i lagförslagets ingress. 

Enligt uppgift gäller bestämmelsen i 95 a § alla beslut enligt 7 kap. i körkortslagen, inklusive temporära beslut om körförbud som fattas av polismän och gränsbevakningsmän. Ett temporärt körförbud meddelas ofta som säkerhetsåtgärd innan polisen har fattat ett egentligt beslut om temporärt körförbud och det temporära förbudet är ofta också kortvarigt. I praktiken har möjligheten att få ett temporärt beslut omprövat dock lett till situationer där en omprövningsbegäran har gjorts av körrättsinnehavaren, men körförbudsärendet hinner avgöras redan innan begäran behandlas. Utskottet påpekar också att polisen med stöd av 72 § i körkortslagen kan bestämma att ett temporärt körförbud ska upphöra, beroende på ärendets natur. 

I körförbudsärenden bör man se till att körrättsinnehavarens rättssäkerhet och möjlighet att söka ändring är tillräckliga. Samtidigt får regleringen dock inte leda till att överlappande beslut i samma ärende behandlas, eftersom det i onödan tar myndighetsresurser i anspråk. Därför anser utskottet att bestämmelserna om omprövningsbegäran och besvärsrätt i fråga om körförbud bör utgöra en sammanhållen helhet så att körrättsinnehavarens rättssäkerhet tillgodoses utan att bestämmelserna leder till överlappande behandling av ärenden och därmed i onödan belastar myndigheternas resurser. Det är särskilt viktigt att bedöma om rätten att begära omprövning och överklaga temporära körförbudsbeslut kan lättas upp utan att körrättsinnehavarens rättssäkerhet äventyras. 

Ändringarna bör ingå i propositionen om ikraftträdandet av den nya vägtrafiklagen (729/2018) våren 2020. Propositionen måste lämnas i tillräckligt god tid innan vägtrafiklagen träder i kraft för att riksdagens olika utskott ska ha tillräckligt med tid att behandla den. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner ett uttalande där 

riksdagen förutsätter att statsrådet snarast utvärderar och ser över bestämmelserna om rätt att begära omprövning och anföra besvär över beslut om körförbud så att körrättsinnehavarens rättssäkerhet tillgodoses utan att bestämmelserna medför överlappande behandling av omprövnings- eller besvärsärenden som belastar myndigheternas resurser i onödan. 

 

Lagförslag 18

18 §. Ändringssökande.

Utskottet gör en lagteknisk korrigering i paragrafen i den finska versionen. Ändringen påverkar inte den svenska texten. 

Lagförslag 35

8 §. Ändringssökande.

I den finska versionen ändrar utskottet paragrafstrukturen så att den motsvarar den gällande lagen. Paragrafens 1 mom. delas upp i 1 mom. och ett nytt 2 mom., varvid paragrafens 2 mom. blir 3 mom. Ändringen påverkar inte den svenska texten. 

Lagförslag 36

24 §. Ändringssökande.

I den finska versionen ändrar utskottet paragrafstrukturen så att den motsvarar den gällande lagen. Paragrafens 2 mom. delas upp i 2 mom. och ett nytt 3 mom., varvid paragrafens 3 mom. blir 4 mom. Ändringen påverkar inte den svenska texten. 

Lagförslag 42

49 a §. Sökande av ändring i beslut av organ för bedömning av överensstämmelse och beslut av certifieringsorgan.

I den finska versionen ändrar utskottet paragrafstrukturen så att den motsvarar den gällande lagen. Paragrafens 2 mom. delas upp i 2 mom. och ett nytt 3 mom. Ändringen påverkar inte den svenska texten. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11—17, 19—34, 37—41 och 43—45 i proposition RP 91/2019 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 3, 5, 8, 10, 18, 35, 36 och 42 i proposition RP 91/2019 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) 14, 15, 15 d §, 27, 27 a, 27 b, 30 och 31 §, den finska språkdräkten i 36 § samt 42, 69, 93, 100, 103–105 och 108 §, av dem 15 d, 27, 27 a, 27 b, 30, 31, 42, 100 och 103 § sådana de lyder i lag 980/2018 och den finska språkdräkten i 36 § samt 69, 93, 104, 105 och 108 § sådana de lyder i lag 572/2018, och 
fogas till lagen nya 27 c och 32 h § som följer: 
14 § 
Ändrande av enskild väg till landsväg samt landsvägar på detaljplaneområden 
En enskild väg ändras till landsväg när förutsättningarna enligt 13 § 3 mom. för anläggande av en ny landsväg så kräver. I 83 § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen föreskrivs för hurdana landsvägar ett trafikområde kan anvisas inom ett detaljplaneområde. 
När en enskild väg eller en gata ändras till landsväg uppkommer för väghållaren rätt till området för den enskilda vägen eller till gatuområdet enligt 57 § 2 mom. eller 58 § 3 mom. 
15 § 
Fastigheter och enskilda vägar 
Vad som i denna lag och med stöd av den föreskrivs om en fastighet tillämpas även på ett outbrutet område och på fastigheters samfällda område. 
Med enskild väg avses i denna lag enskilda vägar enligt lagen om enskilda vägar (560/2018) samt sådana med enskilda vägar jämförbara vägar och anslutningar som lagen om enskilda vägar inte tillämpas på. 
15 d § 
Förfarandet för beredningen av planerna 
Kommunikationsministeriet ska bereda den riksomfattande trafiksystemplanen i samarbete med de ministerier, myndigheter och andra aktörer som är centrala med tanke på planen. Utlåtande om utkastet till planen ska begäras från de ministerier, myndigheter, landskapsförbund och andra aktörer för vars verksamhetsområde eller uppgifter planen har en väsentlig betydelse. 
Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket ska delta i utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen i enlighet med det som särskilt föreskrivs i lag. Transport- och kommunikationsverket deltar i trafiksystemplaneringen och planeringen av åtgärderna i egenskap av sakkunnig i fråga om transportservice, marknadens funktion, utnyttjande av information och främjande av automation. Trafikledsverket deltar, i egenskap av sakkunnig i trafikledshållning och innehavare av trafikledsegendom, i trafiksystemplaneringen och beredningen av åtgärder som gäller trafiknäten samt i det samarbete som gäller markanvändningen. 
Den som svarar för beredningen av planen ska ge även andra än de som avses i 1 och 2 mom. tillfälle att bekanta sig med de planutkast som nämns i de momenten och att framföra sina åsikter om utkasten. Tillfälle till detta ska ges så att information om ärendet och utkastet till plan publiceras i det allmänna datanätet. Minst 30 dagar ska reserveras för framförande av åsikter. I det allmänna datanätet ska det också lämnas information om godkända planer med motiveringar samt om hur utlåtanden och åsikter har beaktats. 
2 kap. 
Planering av landsväg 
27 § 
Framläggande av planer och framställande av anmärkningar 
När en utredningsplan och en vägplan utarbetas ska närings-, trafik- och miljöcentralen ge kommunen, fastighetsägare och övriga sakägare samt personer vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen möjlighet att delta i beredningen av planen, att bedöma verkningarna av planen och att skriftligen eller muntligen framföra sin åsikt i saken. 
Innan planen godkänns ska närings-, trafik- och miljöcentralen ge de i 1 mom. avsedda intressenterna tillfälle att göra en anmärkning med anledning av planen. Närings-, trafik och miljöcentralerna ska i detta syfte göra utredningsplanen och vägplanen tillgängliga genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Kungörelsen och planen ska dock hållas tillgängliga oavbrutet i 30 dagar. 
Information om kungörelsen ska utan dröjsmål publiceras i de kommuner vars område planen gäller. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i kommunallagen (410/2015). Närings-, trafik- och miljöcentralen ska dessutom lämna meddelande om framläggandet av planen genom vanlig delgivning till ägarna och innehavarna av de fastigheter från vilka det enligt planen ska inlösas område, de fastigheter på vars område det bildas skydds- eller frisiktsområden, de fastigheter till vars område det grundas någon annan rättighet och de fastigheter som gränsar till vägområdet. Bestämmelser om vanlig delgivning finns i förvaltningslagen. 
Anmärkningarna om planen ska ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen före utgången av den tid under vilken planen är framlagd. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska meddela sitt motiverade ställningstagande till de anmärkningar som har gjorts om planen. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska underrätta kommunerna inom området om sitt ställningstagande samt dem som gjort anmärkningar och som skriftligen har bett om att bli underrättade och samtidigt uppgett sin adress. Närings-, trafik- och miljöcentralens motiverade ställningstagande ska uppges i Transport- och kommunikationsverkets beslut om godkännandet av planen. 
27 a § 
Utlåtanden och kommunens bemötande av anmärkningar 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska begära utlåtande om planen av de landskapsförbund och kommuner vars område planen gäller eller på vars område verkningar av planen i övrigt visar sig. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska begära utlåtande även av andra myndigheter, om behövs för beslutsprövningen. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska ge de kommuner vars område planen gäller tillfälle att yttra sig om de anmärkningar som framställts om planen. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska lägga fram sitt motiverade ställningstagande till de utlåtanden som lämnats om planen. 
27 b § 
Förhandsöverläggning 
Medan en utredningsplan och en vägplan utarbetas och innan planen lämnas för godkännande ska Transport- och kommunikationsverket anordna en förhandsöverläggning på begäran av närings-, trafik- och miljöcentralen eller en annan myndighet. Verket kan också anordna förhandsöverläggning på eget initiativ. Förhandsöverläggningen ska anordnas inom rimlig tid från det att begäran framställdes. Förhandsöverläggningen syftar till att främja hanteringen av de utrednings- och utvärderingsförfaranden som krävs för planen, informationsutbytet mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och de övriga myndigheterna samt att förbättra utredningarnas och handlingarnas kvalitet och tillgänglighet och skapa smidigare förfaranden. 
27 c § 
Framställning om godkännande av en utredningsplan och en vägplan 
Närings-, trafik- och miljöcentralen gör en framställning till Transport- och kommunikationsverket om godkännande av en utredningsplan eller en vägplan. 
Framställningen om godkännande av en utredningsplan ska innehålla de uppgifter, utredningar och handlingar enligt 15 g, 15 h, 16, 17, 19, 27, 27 a, 29 och 43 b § som behövs för den prövning som gäller godkännandet av planen. 
Framställningen om godkännande av en vägplan ska innehålla de uppgifter och utredningar enligt 15 g, 15 h, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 27 a, 28, 29, 43 b, 44 och 45 § som behövs för den prövning som gäller godkännandet av planen. 
Framställningen om godkännandet och det material om planen som utgör grunden för framställningen ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket skriftligen samt om möjligt elektroniskt. Verket ska begära ett utlåtande om planen av Trafikledsverket om det inte är uppenbart onödigt. 
Bestämmelser om det närmare innehållet i framställningen om godkännande av utredningsplanen och vägplanen och om inlämnandet av dessa får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
30 § 
Ändring av och mindre avvikelser från planerna 
Om en vägplan som varit offentligt framlagd behöver ändras och ändringens verkningar bedöms vara ringa, kan ett enklare förfarande iakttas än vad som föreskrivs i 27 och 27 a §. 
Om en godkänd utredningsplan eller vägplan behöver ändras, ska det göras i enlighet med vad som i denna lag och med stöd av den föreskrivs om nya utredningsplaner och vägplaner. 
Från en godkänd vägplan får avvikelse göras utan att planen behöver ändras, om avvikelsen har ringa verkningar och närings-, trafik- och miljöcentralen eller Trafikledsverket prövar att avvikelsen i samband med genomförandet av planen är behövlig och ändamålsenlig. 
31 § 
Planernas giltighetstid 
En vägplan ska börja utarbetas inom åtta år från utgången av det år under vilket godkännandet av utredningsplanen för projektet har vunnit laga kraft. I annat fall förfaller beslutet om godkännande av utredningsplanen. Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan förlänga utredningsplanens giltighetstid med högst fyra år, om förutsättningarna i 17 och 19 § alltjämt uppfylls. En vägplan anses ha börjat utarbetas när detta kungjorts så som föreskrivs i 16 § 2 mom. 
Beslutet om godkännande av en utredningsplan förfaller även till den del en vägplan som har utarbetats enligt planen har godkänts och beslutet om godkännande har vunnit laga kraft. 
Beslutet om godkännande av en vägplan förfaller, om arbetet på vägen inte till någon del har påbörjats inom fyra år från utgången av det år under vilket vägplanen har vunnit laga kraft. Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan förlänga tidsfristen med högst fyra år och av särskilda skäl med ytterligare en period på högst fyra år. Tidsfristen kan förlängas bara om vägplanen alltjämt uppfyller förutsättningarna i 17 och 22 §. Arbetet på vägen anses ha påbörjats när det område som behövs för vägändamålen har tagits i väghållarens besittning i enlighet med 56 §. 
32 b § 
Bemyndigande att utfärda förordning 
Närmare bestämmelser om förfarandena enligt 27 §, 27 a § och 30 § 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
42 § 
Arbete på vägområde samt placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på vägområde 
För arbete på vägområde samt för placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på vägområde krävs det tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillstånd får beviljas om åtgärden inte orsakar fara för trafiken eller medför olägenhet för väghållningen. Tillstånd för placering av konstruktioner, anläggningar eller anordningar som är nödvändiga med tanke på ett fungerande samhälle ska dock beviljas om placeringen inte orsakar fara för trafiken och inte medför mer än ringa olägenhet för väghållningen. 
Den som beviljats tillstånd är skyldig att utföra de åtgärder som avses i 1 mom. och att underhålla konstruktioner, anläggningar och anordningar enligt tillståndsvillkoren. Tillståndsinnehavaren är skyldig att på egen bekostnad göra de ändringar som närings-, trafik- och miljöcentralen kräver eller att flytta eller avlägsna en konstruktion, anläggning eller anordning, om nyttjandet av den orsakar sådan fara eller olägenhet som avses i 1 mom. 
Om tillstånd inte krävs på grund av bestämmelser i någon annan lag, ska det göras en anmälan om åtgärden till närings-, trafik- och miljöcentralen i god tid innan åtgärden vidtas. 
Om inte något annat följer av 1 eller 3 mom., 8 § 1 mom. eller 42 a § 1 mom., krävs det tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen för att ett vägområde och sådana konstruktioner, anläggningar och anordningar som finns på vägområdet ska få användas för andra ändamål än landsvägsändamål. 
Tillstånd behövs dock inte för 
1) en förbindelseväg och regional väg som inte är markerad med ett vägmärke som anger förkörsrätt, om området utanför dikets yttre slänt på en landsvägs vägområde ska användas kortvarigt då det är fråga om att trävaror förvaras kortvarigt i högst sex månader i samband med avverkning och med beaktande av bestämmelserna i vägtrafiklagen och inte heller för lastning på vägområdet av den trä-vara som har förvarats på ovannämnda sätt, 
2) placering av en i 52 a § avsedd tillfällig annons på vägområde, 
3) placering på vägområde med stöd av 45 § 3 mom. i postlagen (415/2011) av sådana anordningar eller mindre konstruktioner som behövs för insamling och utdelning av post, eller 
4) placering av trafikanordningar på landsvägens vägområde när det gäller ordnande av sådan trafikstyrning och trafikledning som omfattas av väghållarens ansvar. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i tillståndsansökan och anmälan, om hur uppgiften om placeringen ska meddelas och om de tekniska egenskaperna hos och placeringen av konstruktioner, anläggningar och anordningar samt om arrangemangen under den tid arbetet pågår. När det gäller el- och telekablar får verkets föreskrifter gälla endast kablarnas yttre skyddskonstruktioner och placering samt arrangemangen under den tid arbetet pågår. 
69 § 
Reglering av enskilda vägar 
Vid en landsvägsförrättning ska sådana regleringar av enskilda vägar och vägrätter företas som behövs med hänsyn till byggandet av en landsväg eller på grund av bestämmelser eller förbud enligt 24 § 1 och 2 mom. Vid förrättningen behandlas och avgörs också övriga ärenden som ska behandlas vid en vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar. 
Vägförbindelser till enskilda vägar samt vägrätter kan regleras vid en sådan lokal förrättning som avses i 76 § i lagen om enskilda vägar och som kan verkställas på begäran av närings-, trafik- och miljöcentralen utan särskild ansökan. Frågan om den ersättning som avses i 72 § i denna lag avgörs då vid denna förrättning, på vilken dessutom tillämpas vad som föreskrivs i 82 § i inlösningslagen. 
93 § 
Ett tidigare vägområde som enskild väg 
Även om ett vägområde som har hört till en tidigare landsväg har övergått till den närmast intill liggande fastighetens ägare eller övergått i kommunens ägo får också andra som behöver området som enskild vägkostnadsfritt använda det som sin väg, tills de frågor som berör vägrätten har behandlats så som föreskrivs i 69 § eller vid en landsvägsförrättning enligt 75 § 1 mom. 
Frågor som gäller användningen av de områden som avses i 92 § 2 och 3 mom. som enskild väg behandlas och avgörs enligt lagen om enskilda vägar. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen svarar för underhållet av en sådan tidigare landsväg som avses i 1 mom. fram till den 1 oktober kalenderåret efter indragningen av landsvägen. 
Innan närings-, trafik- och miljöcentralens underhållsskyldighet upphör ska det vid en landsvägsförrättning beslutas om hur väghållningsskyldigheten beträffande den tidigare landsvägen ska fördelas mellan vägdelägarna. Vid behov kan det fattas ett temporärt beslut om fördelningen av väghållningsskyldigheten. Ett sådant temporärt beslut upphör att gälla när landsvägsförrättningen vunnit laga kraft, om inte annat bestämts om beslutets giltighet när beslutet fattades. 
100 § 
Förberedelser för störningar och undantagsförhållanden 
Väghållaren och närings-, trafik- och miljöcentralen ska samarbeta vid förberedelser för störningar under normala förhållanden och för sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1552/2011) samt sörja för att verksamheten fortsätter så störningsfritt som möjligt även vid undantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden. De ska på det sätt som deras verksamhet kräver delta i beredskapsplanering och på förhand förbereda verksamhet som ska bedrivas vid störningar under normala förhållanden och vid undantagsförhållanden. 
Väghållarens ska i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna utarbeta en beredskapsplan, i vilken hänsyn ska tas till landsvägarnas betydelse för trafiken, väglaget och de förutsägbara förändringarna i dem samt övriga omständigheter som påverkar väghållningen vid undantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden. 
Närmare bestämmelser om den beredskap för störningar under normala förhållanden och för undantagsförhållanden som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. Dessutom får Transport- och kommunikationsverket meddela tekniska föreskrifter om det närmare innehållet i och uppgörandet av den beredskapsplan som avses i 2 mom. 
103 § 
Delgivning och delfående av beslut 
Transport- och kommunikationsverket sänder besluten om godkännande av utredningsplaner och vägplaner samt om förlängning av deras giltighetstid till närings-, trafik- och miljöcentralen och till väghållaren. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska delge beslutet offentligt genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen samt beslutet och de handlingar som ligger till grund för det ska hållas tillgängliga minst den tid som föreskrivs för sökande av ändring. Information om kungörelsen ska utan dröjsmål publiceras i de kommuner vars område planen gäller. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. 
Ett sådant beslut om godkännande av en vägplan som är av ringa betydelse kan delges genom bevislig delgivning. Bestämmelser om bevislig delgivning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om elektronisk delgivning av beslut finns i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). 
104 § 
Meddelande om beslut till dem som gjort en anmärkning och till myndigheterna 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska samtidigt när ett beslut om godkännande av en utredningsplan och en vägplan delges offentligt i enlighet med 103 §, genom vanlig delgivning meddela om beslutet till dem som gjort en anmärkning om planen och vars adresser är kända. Bestämmelser om vanlig delgivning finns i förvaltningslagen. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska meddela kommunen och landskapsförbundet samt vid behov även andra myndigheter om beslut om godkännande av och om förlängning av giltighetstiden för en utredningsplan och en vägplan. Information om var och hur länge planen hålls tillgänglig ska bifogas meddelandet. 
105 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om ett beslut som gäller behörighetsintyg enligt 43 f §. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Besvär över närings-, trafik- och miljöcentralens beslut i fall som avses i 37 §, 38 § 2 mom., 42 § 1 mom., 42 a och 47 §, 48 § 2 mom. och 52 § ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets anslutningen, övergångsstället, vägområdet, fastigheten eller reklamaffischen eller annonsen i fråga finns. 
Kommunen, närings-, trafik- och miljöcentralen och landskapsförbundet har rätt att anföra besvär över ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller vägplan vars verkningar sträcker sig till kommunens eller landskapets område eller myndighetens verksamhetsområde. 
En lokal eller regional registrerad sammanslutning eller stiftelse har rätt att i ärenden som hör till dess verksamhetsfält anföra besvär över ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller vägplan vars verkningar sträcker sig till sammanslutningens eller stiftelsens geografiska verksamhetsområde. 
Besvär som gäller ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller en vägplan som ska anses vara av samhällelig vikt ska behandlas skyndsamt. 
Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som fattats vid landsvägsförrättningar finns i 87 §. 
108 § 
Kungörelse 
Om en kungörelse, ett förordnande, ett förbud eller något annat ärende med stöd av denna lag ska delges offentligt och det inte finns särskilda bestämmelser om på vilket sätt delgivningen ska ske, ska den behöriga myndigheten informera om ärendet genom offentligt kungörelse under minst 30 dagar. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av banlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ibanlagen (110/2007) 4 a, 22, 22 a, 22 b, 25, 90–92 och 95 §, av dem 4 a § sådan den lyder i lag 1395/2015, 22, 22 a, 22 b, 25 och 90–92 § sådana de lyder i lag 998/2018 samt 95 § sådan den lyder i lag 567/2016, och 
fogas till lagen nya 22 c och 25 c § som följer: 
4 a § 
Plan för utveckling av järnvägsinfrastrukturen 
Kommunikationsministeriet ska i samarbete med aktörer inom järnvägsbranschen utarbeta en långsiktig plan för utveckling av järnvägsinfrastrukturen. Planen kan vara en del av en allmän plan över trafikinfrastrukturen för alla fortskaffningsmedel. I planen ska ingå ett finansierings- och investeringsprogram för järnvägsinfrastrukturen för minst åtta år. Finansierings- och investeringsprogrammet ska i början av varje regeringsperiod ses över som en del av det övriga trafikpolitiska strategi- och planeringsarbetet. 
Om det ur finansierings- och investeringsprogrammet för järnvägsinfrastrukturen i enlighet med planen för utveckling av järnvägsinfrastrukturen anvisas finansiering som ingår i den årliga statsbudgeten till utveckling både av statens bannät och av det övriga järnvägssystemet, ska ministeriet ingå ett sådant avtal med den bannätsförvaltare som ansvarar för förvaltningen av delen av järnvägssystemet i fråga som uppfyller principerna i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Ministeriet ska säkerställa att de som ansöker om bankapacitet och som avses i spårtrafiklagen (1302/2018) får framföra sin åsikt om avtalet innan det undertecknas. 
22 § 
Framläggande av planer och framställande av anmärkningar 
När en utredningsplan och en järnvägsplan utarbetas ska bannätsförvaltaren ge kommunen, fastighetsägare och övriga sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planen och skriftligen eller muntligen framföra sin åsikt i saken. 
Innan planen godkänns ska de i 1 mom. avsedda intressenterna ges tillfälle att göra en anmärkning med anledning av planen. I detta syfte ska utredningsplanen och järnvägsplanen hållas tillgängliga genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Kungörelsen och planen ska dock hållas tillgängliga oavbrutet i 30 dagar. Trafikledsverket svarar för framläggandet av planer som gäller statens bannät. För framläggandet av planer som gäller privata spåranläggningar svarar Transport- och kommunikationsverket, till vilket bannätsförvaltaren ska sända handlingar och uppgifter som gäller utredningsplanen och järnvägsplanen. 
Information om kungörelsen ska utan dröjsmål publiceras i de kommuner vars område planen gäller. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015). Den som svarar för framläggandet ska dessutom lämna meddelande om framläggandet av planen genom vanlig delgivning till ägarna och innehavarna av de fastigheter från vilka det enligt planen ska inlösas område, de fastigheter på vars område det bildas skydds- eller frisiktsområden, de fastigheter till vars område det grundas någon annan rättighet och de fastigheter som gränsar till järnvägsområdet. Bestämmelser om vanlig delgivning finns i förvaltningslagen. 
Anmärkningarna om planen ska sändas till den som lagt fram planen före utgången av den tid under vilken planen är framlagd. Bannätsförvaltaren ska meddela sitt motiverade ställningstagande till de anmärkningar som gjorts om planen. Den ska underrätta kommunerna inom området om sitt ställningstagande och även dem som gjort anmärkningar och som skriftligen har bett om att bli underrättade och samtidigt uppgett sin adress. Bannätsförvaltarens motiverade ställningstagande ska uppges i det beslut som gäller godkännandet av planen. 
22 a § 
Utlåtanden och kommunens bemötande av anmärkningar 
Bannätsförvaltaren ska begära utlåtande om utredningsplanen och järnvägsplanen av de närings-, trafik- och miljöcentraler, landskapsförbund och kommuner vars område planen gäller och på vars område verkningarna av planen i övrigt visar sig. Bannätsförvaltaren ska begära utlåtande också av andra myndigheter, om det behövs för beslutsprövningen. 
Bannätsförvaltaren ska ge de kommuner vars område planen gäller tillfälle att yttra sig om de anmärkningar som framställts om planen. 
Bannätsförvaltaren ska lägga fram sitt motiverade ställningstagande till de utlåtanden som lämnats om planen. 
22 b § 
Förhandsöverläggning 
Medan en utredningsplan och en järnvägsplan utarbetas och innan planen lämnas för godkännande ska Transport- och kommunikationsverket på statens eller någon annan bannätsförvaltares eller en myndighets begäran ordna en förhandsöverläggning. Verket kan också ordna en förhandsöverläggning på eget initiativ. Förhandsöverläggningen ska anordnas inom rimlig tid från det att begäran framställdes. Förhandsöverläggningen syftar till att främja hanteringen av de utrednings- och utvärderingsförfaranden som krävs för planen, informationsutbytet mellan bannätsförvaltaren, Transport- och kommunikationsverket, som är godkännande myndighet för planen, och andra myndigheter samt att förbättra utredningarnas och handlingarnas kvalitet och tillgänglighet och skapa smidigare förfaranden. I fråga om en järnvägsplan som gäller indragning av järnväg tillämpas på kommunikationsministeriet vad som i denna paragraf föreskrivs om Transport- och kommunikationsverket. 
22 c § 
Framställning om godkännande av en utredningsplan och en järnvägsplan 
Bannätsförvaltaren gör en framställning till Transport- och kommunikationsverket om godkännande av en utredningsplan som avses i 11 § och en järnvägsplan som avses i 14 och 20 §. En framställning om godkännande av en järnvägsplan som gäller nedläggning av en järnväg enligt 79 § ska lämnas till kommunikationsministeriet. 
En framställning om godkännande av en utredningsplan ska innehålla de uppgifter, utredningar och handlingar enligt 9, 10, 12, 22, 22 a och 24 § som behövs för den prövning som gäller godkännandet av planen. 
En framställning om godkännande av en järnvägsplan ska innehålla de uppgifter, utredningar och handlingar enligt 9, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 22 a, 23, 24, 37 och 38 § som behövs för den prövning som gäller godkännandet av planen. 
Framställningen om godkännandet och det material om planen som utgör grunden för framställningen ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket och i de fall som avses i 79 § till kommunikationsministeriet i skriftlig och i mån av möjlighet i elektronisk form. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i framställningen om godkännande av en utredningsplan och en järnvägsplan. 
25 § 
Ändring av och mindre avvikelser från planerna 
Om en vägplan som varit offentligt framlagd behöver ändras och ändringens verkningar bedöms vara ringa kan ett enklare förfarande iakttas än vad som föreskrivs i 22 och 22 a §. 
Om en godkänd utredningsplan eller järnvägsplan behöver ändras ska det göras i enlighet med vad som i denna lag och med stöd av den föreskrivs om nya utredningsplaner och järnvägsplaner. 
Från en godkänd järnvägsplan får avvikelse göras utan att planen behöver ändras, om avvikelsen har ringa verkningar och bannätsförvaltaren i samband med byggandet av järnvägen prövar att avvikelsen är behövlig och ändamålsenlig. 
25 a § 
Järnvägsplaner som berör plankorsningar 
Utöver Trafikledsverket kan närings-, trafik- och miljöcentralen utarbeta sådana järnvägsplaner enligt 20 § 2 mom. som gäller plankorsningar och på centralen tillämpas då vad som i denna lag föreskrivs om bannätsförvaltaren. 
25 c § 
Bemyndigande att utfärda förordning 
Närmare bestämmelser om förfarandena enligt 22 §, 22 a § och 25 § 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
90 § 
Delgivning och delfående av beslut 
Transport- och kommunikationsverket sänder beslut om godkännande och om förlängning av giltighetstid för utredningsplaner och järnvägsplaner till bannätsförvaltaren. Ett beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan samt förlängning av deras giltighetstid ska delges offentligt genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen samt beslutet och de handlingar som ligger till grund för det ska dock hållas tillgängliga minst den tid som föreskrivs för sökande av ändring. Trafikledsverket svarar för framläggandet av beslut och för kungörelser som gäller statens bannät. Transport- och kommunikationsverket svarar för framläggandet av beslut och för kungörelser som gäller privata spåranläggningar. Information om kungörelsen ska utan dröjsmål publiceras i de kommuner vars område planen gäller. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. 
Ett sådant beslut om godkännande av en järnvägsplan som är av ringa betydelse kan delges genom bevislig delgivning. Bestämmelser om bevislig delgivning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om elektronisk delgivning av beslut finns i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). 
91 § 
Meddelande om beslut till dem som gjort en anmärkning och till myndigheterna 
Den som enligt 90 § 1 mom. svarar för delgivningen av ett beslut om godkännande av en utredningsplan och en järnvägsplan ska genom vanlig delgivning meddela om beslutet till dem som gjort en anmärkning om planen och vars adresser är kända. Bestämmelser om vanlig delgivning finns i förvaltningslagen. Meddelandet ska lämnas samtidigt som beslutet delges offentligt enligt 90 §. 
Den som enligt 90 § 1 mom. svarar för delgivningen av ett beslut om godkännande av och förlängning av giltighetstiden för en utredningsplan och en järnvägsplan ska meddela kommunen, närings-, trafik- och miljöcentralen och landskapsförbundet och vid behov också andra myndigheter om beslutet. Information om var och hur länge planen hålls tillgänglig ska bifogas meddelandet. 
92 § 
Ändringssökande 
I beslut som har fattats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär över Trafikledsverkets beslut i de fall som avses i 18 § 4 mom. och 2 a kap. anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets plankorsningen i fråga finns samt i de fall som avses i 40 och 41 § hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten i fråga finns. 
Bannätsförvaltaren har rätt att anföra besvär över ett beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan. Kommunen, närings-, trafik- och miljöcentralen och landskapsförbundet har rätt att anföra besvär över ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan vars verkningar sträcker sig till kommunens område eller myndighetens verksamhetsområde. 
En lokal eller regional registrerad sammanslutning eller stiftelse har rätt att i ärenden som hör till dess verksamhetsfält anföra besvär över ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan vars verkningar sträcker sig till sammanslutningens eller stiftelsens geografiska verksamhetsområde. 
Besvär som gäller ett sådant beslut om godkännande av en utredningsplan eller en järnvägsplan som ska anses vara av samhällelig vikt ska behandlas skyndsamt. 
Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som fattats vid järnvägsförrättningar finns i 77 §. 
95 § 
Kungörelse 
Om en kungörelse, en förordnande, ett förbud eller något annat ärende med stöd av denna lag ska delges offentligt och det inte finns särskilda bestämmelser om på vilket sätt delgivningen ska ske, ska den behöriga myndigheten meddela om ärendet genom offentlig kungörelse under minst 30 dagar. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om enskilda vägar 

I enlighet med riksdagens beslut 
Utskottet föreslår en ändring upphävs Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  i lagen om enskilda vägar (560/2018) kapitelrubriken före 89 §, Slut på ändringsförslaget 
ändrasUtskottet föreslår en strykning i lagen om enskilda vägar (560/2018)  Slut på strykningsförslaget26, 51, 61, 65, 83, 88 och 91 §, och 
Utskottet föreslår en ändring fogas Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  till lagen en ny kapitelrubrik före  Slut på ändringsförslaget88 § Utskottet föreslår en strykning till 8 kap.  Slut på strykningsförslagetsom följer: 
26 § 
Anslutningar och plankorsning 
Den som ansluter en enskild väg till en annan eller ansluter en fastighet till en enskild väg svarar för anslutningen och ska bygga och underhålla den. Om försummelse av denna skyldighet medför uppenbar fara för trafiken på den enskilda vägen, för vägunderhållet eller för trafiksäkerheten och den som gjort anslutningen trots uppmaning inte vidtar behövliga åtgärder, kan väglaget eller, om ett sådant inte har bildats, vägdelägarna åta sig arbetet på anslutarens bekostnad. 
Bestämmelser om anslutning av enskilda vägar till landsväg finns i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005). Bestämmelser om plankorsningen mellan enskild väg och järnväg finns i banlagen (110/2007). 
51 § 
Väglagets stadgar 
Väglaget kan upprätta stadgar om sin förvaltning och övriga verksamhet. I väglagets stadgar ska åtminstone väglagets namn, hemort och organ anges. Stadgarna får avvika från bestämmelserna i denna lag, om det är särskilt tillåtet. I andra frågor som ska bestämmas i väglagets stadgar ska det som föreskrivs i denna lag iakttas. 
Om väglagets stadgar avviker från bestämmelserna i denna lag, krävs det att väglaget antar stadgarna enhälligt. I annat fall räcker ett majoritetsbeslut. 
Väglagets stadgar får inte kränka de rättigheter vägdelägare har enligt denna lag eller likabehandlingen av vägdelägarna. Alla vägdelägare har rätt att på begäran få en kopia av väglagets stadgar av sysslomannen eller bestyrelsens ordförande. 
Vägdelägare har rätt att begära att stadgarna ska behandlas och granskas av väglagsstämman. 
Stadgarna träder i kraft efter att de sänts till den som för registret över enskilda vägar och denna har antecknat stadgarna i registret. 
61 § 
Sammankallande av väglagets stämma 
Väglagsstämman sammankallas av sysslomannen eller bestyrelsen eller av någon annan i väglagets stadgar angiven aktör. En skriftlig kallelse till stämma ska sändas till varje vägdelägare vars postadress är känd för väglaget eller som har meddelat väglaget en e-postadress eller någon annan datakommunikationsförbindelse för sändande av kallelsen. I väglagets stadgar kan det även bestämmas om andra kompletterande sätt att informera om tidpunkten för väglagets stämma. Kallelsen ska tillställas vägdelägarna tidigast två månader och senast två veckor före stämman. I väglagets stadgar kan den kortare tidsfristen förlängas och den längre förkortas. 
I kallelsen till en årsstämma ska förslaget till debiteringslängd nämnas, likaså sådana ärenden av betydelse för väghållningen som ska avgöras vid stämman. Väglagets stadgar ska sändas till vägdelägarna som bilaga till kallelsen. I kallelsen till en extra stämma ska de ärenden nämnas som avgörs vid stämman. Förslaget till debiteringslängd ska under minst två veckor före stämman hållas framlagt för vägdelägarna på en i kallelsen angiven plats eller sändas till vägdelägarna som bilaga till kallelsen. 
Vägdelägarna ska ges möjlighet att bekanta sig med de protokoll som efter den senaste årsstämman upprättats över de möten väglagets organ hållit och de beslut organen fattat. Protokollen ska under minst två veckor före stämman hållas framlagda för vägdelägarna på en i kallelsen angiven plats. 
Om sysslomannen eller bestyrelsen eller någon annan i väglagets stadgar angiven aktör underlåter att sammankalla årsstämma eller vägrar att kalla vägdelägarna till extra stämma, kan stämman på ansökan av en vägdelägare hållas under ledning av en förrättningsingenjör i samband med förrättning av enskild väg, eller så kan den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen på ansökan av en vägdelägare, efter att ha gett sysslomannen eller bestyrelsen tillfälle att bli hörd, berättiga sökanden att kalla vägdelägarna till stämma på det sätt som föreskrivs i 1 mom. Om fem år eller mer förflutit sedan väglagets föregående stämma har kallats samman och hållits kan en vägdelägare kalla väglaget till stämma på det sätt som anges i 1 mom. 
Vad som i 1-3 mom. föreskrivs om vägdelägare gäller även andra sakägare vars ärenden behandlas på väglagets stämma. 
65 § 
Klander av väglagets beslut 
En vägdelägare eller annan sakägare har rätt att klandra ett beslut av väglagsstämman eller den konstituerande stämman genom talan mot väglaget, om 
1) procedurbestämmelserna i denna lag eller i väglagets stadgar inte har iakttagits vid behandlingen av ett ärende, 
2) beslutet strider mot denna lag eller väglagets stadgar, 
3) beslutet kränker hans eller hennes rättigheter eller vägdelägarnas likställighet. 
Genom en dom med anledning av en klandertalan kan ett beslut förklaras ogiltigt eller ändras på yrkande av käranden. Beslutet kan ändras endast om det kan konstateras vilket innehåll det borde ha haft. 
Klandertalan mot väglaget ska väckas vid den tingsrätt som fungerar som jorddomstol inom tre månader från det att beslutet fattades. Behörig tingsrätt är den tingsrätt som är jorddomstol inom vars domkrets den aktuella vägen är belägen. Om vägen är belägen inom två eller flera jorddomstolskretsar avgörs ärendet av den tingsrätt som är jorddomstol inom vars domkrets största delen av den väg som ärendet gäller är belägen. Bestämmelser om tingsrättens domförhet finns i 2 kap. i rättegångsbalken. En jordrättsingenjör kan delta i beredningen av ärendet. Utskottet föreslår en ändring I en sammansättning enligt 2 kap. 3 § i rättegångsbalken kan jordrättsingenjören ingå som medlem i stället för en av de lagfarna medlemmarna och i en situation enligt 11 § i det kapitlet kan en sammansättning med en domare förstärkas med en jordrättsingenjör. Slut på ändringsförslaget 
Om beslutet gäller en sådan sakägares rätt som inte är vägdelägare och som inte varit närvarande vid den stämma där beslutet fattades, har sakägaren rätt att väcka klandertalan inom tre månader från den dag då han eller hon bevisligen fick del av beslutet. Om det med anledning av beslutet har framställts ett i 64 § avsett rättelseyrkande, har vägdelägare och andra sakägare dock rätt att väcka talan mot väglaget vid tingsrätten inom 30 dagar från delfåendet av det beslut som meddelats med anledning av rättelseyrkandet. 
83 § 
Statsunderstöd 
Staten kan årligen inom ramen för anslaget för ändamålet i fråga i statsbudgeten bevilja understöd 
1) för underhållet av en enskild väg, förutsatt att det har bildats ett väglag för att sköta de ärenden som gäller vägen, 
2) för rådgivning och vägledning till väglag och produktion av material och tjänster till stöd för detta, samt 
3) för utvecklings-, planerings- och forskningsarbete som gäller enskilda vägar. 
En förutsättning för beviljande av understöd enligt 1 mom. 1 punkten är att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade, i enlighet med vad som krävs enligt 50 §. 
Beslut om beviljande och indragning av statsunderstöd för väghållning enligt 1 mom. 1 punkten fattas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde vägen eller största delen av vägen finns. Transport- och kommunikationsverket beslutar om fördelningen av anslaget eller delar av det till de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna. Beslut om beviljande av statsunderstöd för ändamål enligt 1 mom. 2 och 3 punkten fattas av Transport- och kommunikationsverket. 
Närmare bestämmelser om fördelning av anslaget för statsunderstöd får vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet. 
8 kap. 
Särskilda bestämmelser 
88 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen om beviljande av statsunderstöd enligt 83 §. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).  
I ett beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning och i beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen enligt 13 § 2 mom., 23 § 1 och 2 mom. samt 61 § 4 mom. får ändring sökas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Behörig förvaltningsdomstol är den inom vars domkrets den enskilda vägen finns. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen får söka ändring i ett i 85 § 2 mom. avsett beslut om samtycke av kommunen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som fattats vid förrättning av enskild väg finns i 81 §. 
91 § 
Omedelbar verkställighet av beslut 
Beslut som med stöd av denna lag har fattats vid förrättning av enskild väg eller väglagsstämma samt närings-, trafik- och miljöcentralens beslut enligt 83 § om statsunderstöd och beslut enligt 61 § 4 mom. om berättigande att kalla till stämma får verkställas trots ändringssökande, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat. Jorddomstolen är då beslutför även med dess ordförande ensam. 
Ett beslut som har fattats vid förrättning av enskild väg eller väglagsstämma får dock inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft när det är fråga om huruvida sådan rättighet som avses i 4, 8 eller 22 § ska beviljas. Inte heller ett beslut som avses i 63 § eller beslut om indragning av väg eller upphävande av de rättigheter som avses i 8 § får verkställas innan det har vunnit laga kraft. 
Om en avgift avlyfts eller sänks till följd av ändringssökande, ska det överbetalda beloppet återbäras och på det betalas sex procents årlig ränta som räknas från betalningsdagen till dagen för återbäring. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Transport- och kommunikationsverket (935/2018) 2 § som följer: 
2 § 
Verkets uppgifter 
Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att 
1) främja trafik- och kommunikationssäkerheten samt den tekniska utvecklingen och störningsfriheten inom detta område, 
2) sköta sådana uppgifter inom trafik, transport och elektronisk kommunikation som gäller reglering, tillstånd, godkännanden, register, tillsyn, kompetens och examina som avser verksamhetsområdet samt informationstjänster och statistikföring inom verksamhetsområdet, 
3) begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken, 
4) svara för ordnandet av sjökartläggningen, 
5) utveckla och främja trafik-, transport- och kommunikationstjänsterna, utbudet av dessa tjänster och transport- och kommunikationsmarknadens funktionsduglighet samt sörja för uppgifter som avser användarnas och passagerarnas rättigheter, 
6) främja digitaliseringen och automatiseringen inom transport och kommunikation och inom denna marknad samt skapa förutsättningar för experiment, undersökningar och innovationer som gäller trafik, transport och kommunikation, 
7) utveckla verksamhetsförutsättningarna för offentlig persontrafik, godstrafik och logistik samt ansvara för fördelningen av statens finansiering av offentlig persontrafik och anvisningarna till närings-, trafik- och miljöcentralerna avseende fördelningen av finansieringen 
8) utveckla och främja skötseln av ärenden som gäller enskilda vägar på riksnivå, ha hand om sakkunnig- och rådgivningsuppgifter i anslutning till enskilda vägar samt ansvara för fördelningen av understöd för enskilda vägar och finansieringen av trafik- och transporttjänster i skärgården inom ramen för statsbudgeten, 
9) planera användningen av radiofrekvenser, främja radiokommunikationen i tekniskt hänseende, utreda och undanröja störningar i radiokommunikationen, sköta marknadsövervakningen i fråga om radioutrustning, övervaka att villkoren för nätkoncessioner iakttas och sköta förvaltningen i fråga om radiotillstånd samt annan frekvensförvaltning, 
10) sköta tillsynsuppgifter som gäller postverksamheten samt register- och tillsynsuppgifter som gäller domännamn, 
11) sköta uppgifter som gäller statsbidrag och statsunderstöd samt beskattningsuppgifter som gäller trafik och transport, 
12) svara för uppgifter som åligger den behöriga myndigheten för sjötrafikledning och, biträdd av den som tillhandahåller fartygstrafikservice, framställa aktuella lägesbilder över sjötrafiken för försvars- och säkerhetsmyndigheterna, samt 
13) inom den egna verksamheten sörja för beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden, främja och övervaka funktionssäkerheten i trafiksystemet och den elektroniska kommunikationen samt inom sitt verksamhetsområde stödja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden. 
Transport- och kommunikationsverket samordnar och övervakar beredningen och genomförandet av den riksomfattande trafiksystemplaneringen och producerar och uppdaterar riksomfattande strategiska program, åtgärdshelheter och lägesinformation för trafiksystemets olika aktörer. Verket deltar i trafiksystemplaneringen och beredningen av åtgärder i egenskap av sakkunnig i fråga om transportservice, marknadens funktion, utnyttjande av information och främjande av automation. Verket deltar också i den regionala trafiksystemplaneringen tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsregionerna och andra aktörer. 
Dessutom ska verket 
1) meddela tekniska föreskrifter som gäller verksamhetsområdet, inom ramen för särskilt föreskriven behörighet, 
2) delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde, och 
3) inom ramen för sina befogenheter ingå sådana internationella överenskommelser av teknisk karaktär som inte gäller området för lagstiftningen. 
Verket ska även sörja för andra sådana myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet som det har enligt särskilda bestämmelser. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av lagen om transportservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om transportservice (320/2017) 259 §, sådan den lyder i lagarna 301/2018 och 371/2019, 
ändras 3, 5, 19, 20, 22, 53, 68, 83, 92, 104, 183, 184, 190, 195 a, 256, 257 och 264 §, sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i lag 301/2018, 5 och 20 § delvis ändrade i lagarna 984/2018 och 371/2019, 19, 83 och 104 § sådana de lyder i lag 301/2018, 22, 256, 257 och 264 § sådana de lyder i lag 371/2019, 53 § sådan den lyder i lagarna 301/2018 och 984/2018, 68 och 92 § sådana de lyder i lagarna 301/2018 och 371/2019, 183 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 984/2018, 184 och 190 § sådana de lyder i lag 984/2018 och 195 a § sådan den lyder i lag 484/2019, samt 
fogas till 262 §, sådan den lyder i lagarna 301/2018 och 371/2019, ett nytt 2 mom. som följer: 
3 § 
Transport av personer och gods på väg 
För transport av personer eller gods på väg i förtjänstsyfte mot ersättning (yrkesmässig transport på väg) behövs tillstånd. Tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, nedan EU:s förordning om trafikidkare, behövs för 
1) yrkesmässig transport av personer på väg med en i fordonslagen avsedd buss (persontrafiktillstånd), eller 
2) yrkesmässig transport av gods på väg med ett fordon eller en fordonskombination med största tillåtna totalmassa på över 3 500 kilogram (godstrafiktillstånd). 
Utan persontrafiktillstånd får dock följande utföras: 
1) interna persontransporter med fordon som innehas av en koncern, en därmed jämförbar sammanslutning eller ett offentligt samfund, eller 
2) persontransporter som en del av social- och hälsovårdstjänster en kommun eller något annat offentligt samfund tillhandahåller med ett fordon som innehas av kommunen eller samfundet mot en fastslagen klientavgift som tas ut hos dem som får transporttjänster. 
Utan godstrafiktillstånd får dock transporteras gods inom Finland med traktor vars högsta tillåtna hastighet är högst 60 kilometer i timmen. Gods får transporteras med buss också av den som har persontrafiktillstånd. Genom förordning av statsrådet får dessutom annan sådan inrikes godstransport i Finland som på grund av godsets karaktär eller den korta transportsträckan har en endast obetydlig inverkan på transportmarknaden befrias från tillståndsplikt. 
Bestämmelser om rätten att med fordon som är registrerade någon annanstans än i Finland eller med fordon som utländska företag hyrt i Finland bedriva yrkesmässig transport av gods eller personer i Finland och om rätten att för finländska fordon vid behov få transporttillstånd till andra stater finns i II avd. 2 kap. 
5 § 
Beviljande av persontrafiktillstånd och godstrafiktillstånd 
Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan person- eller godstrafiktillstånd till en fysisk person som 
1) är myndig och vars handlingsbehörighet inte har begränsats med stöd av 18 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och för vilken det inte med stöd av 8 § 1 mom. i den lagen har förordnats en intressebevakare, 
2) uppfyller de krav enligt artiklarna 4 och 6–8 i EU:s förordning om trafikidkare som ställs på utövande av yrke i fråga om den som bedriver yrkesmässig trafik, 
3) inte under de senaste två åren har försatts i konkurs i en bransch där det krävs person-, taxi- eller godstrafiktillstånd och förutsatt att inte heller ett företag som på det sätt som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) står under sökandens bestämmande inflytande har försatts i konkurs under de senaste två åren, 
4) inte har försummat skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller till avgifter som Tullen tar ut och inte heller har andra skulder som indrivs genom utsökning och som med avseende på personens betalningsförmåga är mer än ringa, eller skulder som har återsänts från utsökningen med ett medellöshetsintyg, 
5) inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud, 
6) inte genom en lagakraftvunnen dom under de två senaste åren har konstaterats skyldig till att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha försummat att betala till beloppet och grunderna klara fordringar som grundar sig på ett anställningsförhållande, 
7) inte på grund av i 3–6 punkten nämnda eller därmed direkt jämförbar tidigare verksamhet visar sig uppenbart olämplig att bedriva sådan tillståndspliktig verksamhet som avses i denna lag. 
Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan person- eller godstrafiktillstånd till en juridisk person som 
1) som uppfyller de krav enligt artiklarna 4 och 6–8 i EU:s förordning om trafikidkare som ställs på utövande av yrke och yrkeskunnande i fråga om den som bedriver yrkesmässig trafik, 
2) som inte under de senaste två åren har försatts i konkurs i en bransch där det krävs person-, taxi- eller godstrafiktillstånd och förutsatt att inte heller en till sökanden organisationsanknuten person som avses i 2 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) eller ett företag som på det sätt som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen står under sökandens eller den organisationsanknutna personens bestämmande inflytande har försatts i konkurs under de senaste två åren, 
3) som inte har försummat skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller till avgifter som Tullen tar ut och inte heller har andra skulder som indrivs genom utsökning och som med avseende på sökandens betalningsförmåga är mer än ringa, eller skulder som har återsänts från utsökningen med ett medellöshetsintyg, 
4) förutsatt att verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud, 
5) som inte genom en lagakraftvunnen dom under de två senaste åren har konstaterats skyldig till att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha försummat att betala till beloppet och grunderna klara fordringar som grundar sig på ett anställningsförhållande, 
6) som inte på grund av i 2-5 punkten i detta moment nämnda eller därmed direkt jämförbar tidigare verksamhet visar sig uppenbart olämplig att bedriva sådan tillståndspliktig verksamhet som avses i denna lag. 
Utöver det som föreskrivs i 1 och 2 mom. är en förutsättning för beviljande av person- och godstrafiktillstånd att den som tillståndssökanden har utsett till trafikansvarig uppfyller kraven enligt artiklarna 4, 6 och 8 i EU:s förordning om trafikidkare samt enligt 1 mom. 5 punkten i denna paragraf. Dessutom ska verkställande direktören och de ansvariga bolagsmännen i ett företag som söker tillstånd ha sådant gott anseende som avses i 8 §. 
Transport- och kommunikationsverket beviljar det förartillstånd som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EU:s förordning om tillstånd för godstrafik). 
Tillstånd av Ålands landskapsregering att bedriva persontransport och godstransport berättigar också till sådana transporter mellan Åland och övriga Finland. 
19 § 
Definitioner av internationell vägtransport 
I detta kapitel avses med 
1) transporttillstånd för internationell trafik ett tillstånd med stöd av vilket 
a)en i utlandet registrerad lastbil eller tung släpvagn får användas i Finland, 
b) en i Finland registrerad lastbil eller tung släpvagn får användas utomlands eller användas av ett utländskt transportföretag i Finland, 
c) internationell passagerartrafik mellan Finland och en annan stat får bedrivas med buss, 
2) internationell kombinerad transport i rådets direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna avsedd transport av gods mellan stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, när godset transporteras på en lastbil, i en släpvagn, i en påhängsvagn med eller utan dragbil eller på ett växelflak eller i en container som är minst 20 fot lång delvis på väg och delvis med fartyg eller på järnväg, sålunda att fartygs- eller järnvägstransporten är längre än 100 kilometer fågelvägen och att vägtransporten sker
a) mellan den plats där godset lastas och närmaste lämpliga pålastningsstation för järnvägssträckan,
b) mellan närmaste lämpliga urlastningsstation för järnvägssträckan och den plats där godset lossas, eller
c) på en sträcka av högst 150 kilometer fågelvägen från lastnings- eller lossningshamnen för den inre vattenvägen eller havstransporten.
 
20 § 
Transporttillstånd för internationell trafik som behövs i Finland 
Fordon som är registrerade utomlands eller som hyrs i Finland av utländska företag ska för transporter som avses 3 § ha transporttillstånd från Transport- och kommunikationsverket, transporttillstånd från International Transport Forum eller tillstånd enligt Europeiska unionens rättsakter om något annat inte följer av internationella överenskommelser eller unionslagstiftningen. 
Kommunikationsministeriet kan på grundval av reciprocitet i enlighet med en internationell förpliktelse och överenskommelse som är bindande för Finland avtala om mindre avvikelser från tillståndsarrangemangen. 
Transport- och kommunikationsverket kan i enskilda fall av tvingande skäl tillåta en sådan transport som inte överensstämmer med internationella överenskommelser. 
22 § 
Återlämnande av internationellt vägtransporttillstånd 
Tillståndshavaren är skyldig att utan dröjsmål till tillståndsmyndigheten återlämna ett tillstånd som avses i 21 § och som inte kommer att användas eller som inte har använts. Tillståndsmyndigheten kan kräva att transporttillståndet återlämnas om tillståndshavaren inte använder tillståndet och inte heller börjar använda tillståndet inom en skälig frist som bestäms av tillståndsmyndigheten. 
53 § 
Förutsättningar för bedrivande av järnvägstrafik 
Ett järnvägsföretag får bedriva järnvägstrafik endast om 
1) det har koncession för bedrivande av järnvägstrafik som beviljats av Transport- och kommunikationsverket eller i någon annan EES-stat, 
2) det har ett sådant säkerhetsintyg som avses i 18 § i spårtrafiklagen (1302/2018) och som omfattar alla de järnvägslinjer där trafiken ska bedrivas, 
3) det i enlighet med 122 § i spårtrafiklagen har beviljats den bankapacitet som behövs för trafiken, 
4) det har ingått ett sådant avtal som avses i 129 § i spårtrafiklagen med en bannätsförvaltare om användning av bannätet, 
5) de villkor för bedrivande av järnvägstrafik som föreskrivs eller bestäms i Europeiska unionens lagstiftning och i eller med stöd av detta kapitel i övrigt är uppfyllda. 
Vad som i 1 mom. 2, 3 och 5 punkten föreskrivs om järnvägsföretags rätt att bedriva järnvägstrafik gäller även andra järnvägsoperatörer. 
Alla järnvägsoperatörer ska dessutom ha sådan ansvarsförsäkring som avses i 182 § i spårtrafiklagen eller något annat motsvarande arrangemang. 
En koncession som beviljats i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är giltig i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
68 § 
Järnvägsoperatörens ansvar för att kraven gällande förare uppfylls 
En järnvägsoperatör svarar för att förare som är anställda hos den eller deltar i verksamheten uppfyller de behörighetsvillkor som anges i och med stöd av detta kapitel. 
En järnvägsoperatör ska beskriva och ta i bruk förfaranden för förarnas kompetens i det säkerhetsstyrningssystem som avses i 10 § i spårtrafiklagen. En järnvägsoperatör ska ha ett uppföljningssystem för uppföljning av förarnas kompetens. 
83 § 
Användning av uppgifter i registret över kompletterande intyg och lagringstid 
Järnvägsoperatören får använda uppgifterna i registret över kompletterande intyg till att utfärda och återkalla kompletterande intyg, övervaka behörighet och behandla andra behörighetsfrågor. 
Järnvägsoperatören ska radera uppgifterna om en förare ur registret tio år från utgången av det kompletterande intygets giltighetstid. Om det inom denna tidsfrist inleds en sådan utredning som avses i 166 § i spårtrafiklagen, får uppgifterna inte raderas förrän utredningen har slutförts. 
92 § 
Ordnande av handledning som ingår i utbildning av förare inom järnvägstrafiken 
Om en läroanstalt som avses i detta kapitel inte har tillräckliga verksamhetsförutsättningar för att utföra handledning i framförande av rullande materiel, får en järnvägsoperatör utföra handledningen. 
Det regleringsorgan som avses i 20 kap. i spårtrafiklagen kan ålägga ett järnvägsföretag att tillhandahålla handledning enligt 1 mom. i framförande av rullande materiel för bolag eller andra sammanslutningar som har för avsikt att inleda järnvägstrafik, om det inte finns andra genomförbara alternativ för handledningen. Skyldighet att tillhandahålla handledning kan påföras om järnvägsföretaget bedriver trafik som motsvarar den trafik som ett bolag eller någon annan sammanslutning som begär handledning ämnar bedriva. 
Om regleringsorganet ålägger ett järnvägsföretag att tillhandahålla handledning, ska organet beakta att järnvägsföretaget har tillräckliga förutsättningar för uppgiften och att handledningen inte oskäligt begränsar järnvägsföretagets verksamhet. 
Det järnvägsföretag som tillhandahåller handledning beslutar om de praktiska arrangemangen för handledningen i samråd med läroanstalten. Järnvägsföretaget ska få skälig ersättning för handledningen med beaktande av de kostnader som den orsakar och en skälig avkastning. För ersättningen svarar det bolag eller den sammanslutning som begär handledning. Ersättningen ska vara rättvis för alla bolag och andra sammanslutningar som avses i detta moment och som får handledning. Det järnvägsföretag som tillhandahåller handledning kan kräva att ett bolag eller en sammanslutning som begär handledning betalar ett förskott för handledningen eller ställer en säkerhet för betalningen av avgiften. 
104 § 
Behörighetskrav för radiooperatörer 
Fartygs radiooperatörer ska ha ett med stöd av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) utfärdat och giltigt behörighetsbevis som berättigar till användning av radiostationen i fråga. 
183 § 
Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om trafikidkare 
Transport- och kommunikationsverket och Statens ämbetsverk på Åland är de behöriga myndigheter som avses i artikel 10 i EU:s förordning om trafikidkare. Dessutom kan polisen, arbetarskyddsförvaltningen, Skatteförvaltningen och Tullen delta i de kontroller som avses i artikel 10.1 d på basis av den behörighet som de har med stöd av någon annan lag. Transport- och kommunikationsverket är den nationella kontaktpunkt som avses i artikel 18 i den förordningen. 
Transport- och kommunikationsverket kan anlita en utomstående expert för utarbetande av de provuppgifter i examensprovet och det ordnande av provtillfället i fråga om yrkeskunnande som avses i artikel 8 i EU:s förordning om trafikidkare. En person som uppfyller kraven enligt artikel 9 i EU:s förordning om trafikidkare behöver inte avlägga det examensprov som avses i artikel 8.1 i förordningen. 
Polisen på den ort där företaget har sitt faktiska och fasta driftställe utfärdar de handlingar som avses i artikel 19.1 i EU:s förordning om trafikidkare och de intyg som avses i artikel 19.2 i den förordningen. 
Transport- och kommunikationsverket och Ålands landskapsregering utfärdar ett sådant intyg som avses i artikel 21.1 i EU:s förordning om trafikidkare till en person som har blivit godkänd i det examensprov som ordnas av verket eller som har en yrkeshögskoleexamen som omfattar sådana studier i logistik som förutsätts enligt den förordningen. 
184 § 
Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om internationell busstrafik 
De behöriga myndigheter som avses i EU:s förordning om internationell busstrafik är Transport- och kommunikationsverket och Statens ämbetsverk på Åland. Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet är de behöriga kontrollmyndigheter som avses i artiklarna 4.3, 18.2 och 19 i förordningen. 
Den behöriga myndigheten för linjetrafik enligt kapitel III i EU:s förordning om internationell busstrafik är Transport- och kommunikationsverket. På Åland beviljas tillstånd för linjetrafik av Statens ämbetsverk på Åland. 
190 § 
Myndighet som beviljar transporttillstånd för internationell trafik 
Transport- och kommunikationsverket beviljar 
1) transporttillstånd för sådan tillfällig internationell persontrafik med buss utomlands som baserar sig på ett bilateralt avtal mellan Finland och någon annan stat 
2) ifråga om person- och godstransporter transporttillstånd för rutter som överskrider riksgränserna samt transporttillstånd som ska sändas till myndigheter i andra stater, när tillståndet baserar sig på ett bilateralt avtal mellan Finland och någon annan stat, och 
3) transporttillstånd som förmedlas av International Transport Forum till transportföretag i Finland. 
Transport- och kommunikationsverket beviljar också sådana genom förordning av statsrådet angivna transporttillstånd som behövs för export- och importtransporter, för utdelning till transportföretag och myndigheter i stater med vilka Finland inte har något avtal om saken. Genom förordning av statsrådet utfärdas det också bestämmelser om tillståndens användningsvillkor och antal. 
195 a § 
Behandlingen av meningsskiljaktigheter som gäller tillämpningen av EU:s förordning om hamntjänster 
Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att utan obefogat dröjsmål, efter att ha hört Konkurrens- och konsumentverket, behandla meningsskiljaktigheter som gäller tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar. 
Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna och trots företagshemlighet rätt att avgiftsfritt av hamnledningen, hamntjänsteleverantörerna och hamnanvändarna få uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av meningsskiljaktigheterna. 
256 § 
Begäran om omprövning 
Omprövning av andra beslut än de som avses i 2–4 mom. i denna paragraf samt i 257 och 258 § får begäras hos den myndighet som fattat beslutet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Den som söker eller innehar ett persontillstånd får hos Transport- och kommunikationsverket begära omprövning av ett utlåtande eller annat beslut av ett av Transport- och kommunikationsverket godkänt utbildningscentrum som avses i 35 §, av en examinator som avses i 89 §, av en anordnare av sjöfartsutbildning som avses i 114 §, av en innehavare av utbildningstillstånd som avses i 135 §, av en flygläkare, ett flygmedicinskt centrum, en företagsläkare eller en organisation som beviljar kabinbesättningsintyg som avses i 195 §, av en järnvägsläkare som avses i 204 §, av en psykolog som avses i 205 § eller av en sjömansläkare som avses i 206 §. 
En förare i järnvägstrafiken får hos Transport- och kommunikationsverket begära omprövning av ett beslut av en järnvägsoperatör genom vilket en i 77 § 2 mom. avsedd begäran om omprövning av ett beslut om beviljande av ett kompletterande intyg har avslagits eller ett kompletterande intyg har återkallats. 
Omprövning av ett beslut av en tjänsteleverantör som avses i 209 § får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. 
I ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2018). 
257 § 
Ändringssökande i förvaltningsdomstol 
I följande beslut får ändring sökas genom besvär: 
1) återkrav av ersättning enligt 175 §, 
2) återkallande av tillstånd enligt 242 §, 
3) beslut om vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande enligt 255 §, 
4) beslut som fattats med stöd av EU:s förordning om internationell busstrafik, EU:s förordning om tillstånd för godstrafik och EU:s förordning om trafikidkare, 
5) undervisnings- och kulturministeriets beslut om utbildningscentrum, 
6) Transport- och kommunikationsverkets beslut om återkallande av ett yrkeskompetensbevis. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Beslut som fattats med stöd av denna lag eller med stöd av EU:s förordning om internationell busstrafik, EU:s förordning om trafikidkare eller EU:s förordning om tillstånd för godstrafik samt sådana beslut om vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande som fattas med stöd av 255 § för att säkerställa efterlevnaden av de förordningar som avses i 186 § 2 mom. får verkställas trots ändringssökände, om inte den myndighet där ändring sökts beslutar något annat. 
På sökande av ändring i ett beslut av ett utbildningscentrum som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet tillämpas 12 kap. i lagen om yrkesutbildning. 
262 § 
Olovligt bedrivande av yrkesmässig trafik 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om straff för brott mot skyldigheten att medföra dokument som anges i artikel 4.6 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik eller i artikel 19.1 i EU:s förordning om internationell busstrafik och om ordningsbot som enda straff för dessa förseelser finns i 4 § i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016). 
264 § 
Brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om straff för brott mot den skyldighet att medföra dokument som avses i 39 § och om ordningsbot som enda straff för denna förseelse finns i 4 § i lagen om ordningsbotsförseelser. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 6 § i lagen om Trafikskyddet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 6 § i lagen om Trafikskyddet (278/2003) som följer: 
6 § 
Organens uppgifter 
Vid centralorganisationens möte 
1) fattas beslut om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören, 
2) fattas beslut om eventuell medlemsavgift och dess belopp för det följande verksamhetsåret, 
3) väljs de medlemmar i styrelsen vilka enligt 5 § 3 mom. ska väljas av centralorganisationens möte, 
4) väljs två revisorer och revisorssuppleanter för dem, och 
5) bestäms arvodena för styrelsens ordförande och medlemmar samt revisorerna för det följande verksamhetsåret. 
På styrelsen ankommer att 
1) fastställa verksamhetsplanen och budgeten för det följande året, 
2) besluta om att anta medlemmar i och utesluta medlemmar ur Trafikskyddet, 
3) anställa och avskeda verkställande direktören och bestämma hans eller hennes löneförmån samt att förordna en ställföreträdare för verkställande direktören, 
4) fastställa en arbetsordning för Trafikskyddet, och 
5) även i övrigt utöva Trafikskyddets högsta beslutanderätt i ärenden, i vilka beslutanderätten inte enligt 1 mom. ankommer på centralorganisationens möte. 
På verkställande direktören ankommer att 
1) ordna skötseln av Trafikskyddets ekonomi och tillgångar, 
2) bereda de ärenden som ska behandlas i styrelsen, 
3) verkställa styrelsens beslut, och 
4) leda Trafikskyddets verksamhet i enlighet med arbetsordningen och utföra de övriga uppgifter i anslutning till den verkställande makten som inte ankommer på styrelsen. 
Bestämmelser om vilka övriga uppgifter som ankommer på centralorganisationens möte och styrelsen, om de uppgifter som ankommer på övriga organ som avses i 5 § 1 mom. samt om organens verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av spårtrafiklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i spårtrafiklagen (1302/2018) 171 och 188 § samt 192 § 13 mom. som följer: 
171 § 
Beredskap 
Bannätsförvaltare, ett bolag eller en sammanslutning som tillhandahåller trafikledningstjänster och sådana verksamhetsutövare som avses i 159 § ska förbereda sig för undantagsförhållanden och se till att verksamheten fortgår så störningsfritt som möjligt också under sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1552/2011) och vid störningar under normala förhållanden. De ska på det sätt som deras verksamhet kräver delta i beredskapsplanering och på förhand förbereda verksamhet som bedrivs under undantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden. För detta ska en bannätsförvaltare, bolag eller sammanslutningar som tillhandahåller trafikledningstjänster och sådana verksamhetsutövare som avses i 159 § göra upp en beredskapsplan med en lista över de organ som ska underrättas om ett tillbud eller en störning i spårtrafiken. Om störningarna påverkar gränsöverskridande trafik, ska bannätsförvaltaren utbyta all relevant information med andra bannätsförvaltare vars bannät och trafik kan påverkas av störningarna. De berörda bannätsförvaltarna ska samarbeta för att den gränsöverskridande trafiken ska kunna återupprättas. 
Närmare bestämmelser om den beredskap för störningar under normala förhållanden och för undantagsförhållanden som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. Dessutom kan Transport- och kommunikationsverket meddela tekniska föreskrifter som gäller närmare innehåll och uppgörande av beredskapsplanen. 
188 § 
Ändringssökande 
På ändringssökande hos förvaltningsdomstolen tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) om inte något annat bestäms i lag. Om besvären gäller ett beslut med anledning av begäran om omprövning enligt 187 § 2 mom., är besvärstiden två månader från delgivningen av det beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning. 
Om ett ärende som avses i 21, 26, 53, 55, 63,79 eller 151 § inte har avgjorts inom föreskriven tid får sökanden anföra besvär. Besvären anses avse ett avslag på ansökan. Besvär får anföras tills ett beslut har meddelats med anledning av ansökan. Transport- och kommunikationsverket och regleringsorganet ska underrätta besvärsmyndigheten om att ett beslut har meddelats. På anförande och behandling av besvär tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Regleringsorganets beslut som meddelats med stöd av 151 § med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Regleringsorganets beslut som meddelats med stöd av 152 § i ett ärende som gäller meningsskiljaktigheter får överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. 
Ett beslut som fattats med stöd av denna lag ska iakttas trots ändringssökande, om så bestäms i beslutet och om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
En sådan innehavare av ett säkerhetsintyg vars intyg har begränsats eller återkallats av Transport- och kommunikationsverket har rätt att överklaga ärendet enligt artikel 10.12 i järnvägssäkerhetsdirektivet. 
192 § 
Övergångsbestämmelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett järnvägsföretag som även ansvarar för förvaltningen av ett bannät ska ordna förvaltningen av bannätet på det sätt som förutsätts i 104-107, 109 och 111 § i denna lag senast den 1 juli 2021. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om flyttning av fordon 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på flyttning av fordon och hantering av fordon efter flyttningen. Vad som i denna lag föreskrivs om fordon gäller också sedvanliga föremål i ett fordon. På andra föremål i fordon tillämpas hittegodslagen (778/1988). 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) fordon ett i fordonslagen (1090/2002) avsett fordon, 
2) väg en väg enligt definitionen i 2 § 1 punkten i vägtrafiklagen (267/1981), 
3) terräng terräng enligt definitionen i 3 § 2 punkten i terrängtrafiklagen (1710/1995), 
4) närflyttning flyttning av ett fordon till en plats i omedelbar närhet av dess ursprungliga placeringsplats, 
5) upplagsflyttning flyttning av ett fordon till ett upplag som anvisas av kommunen, 
6) skrotfordon ett fordon som är avfall enligt definitionen i 5 § 1 mom. i avfallslagen (646/2011). 
3 § 
Förvaring och hantering av flyttade fordon 
Kommunen ska ha tillgång till ett upplag för förvaring och annan hantering av fordon som flyttats. Kommunen svarar för ordnandet av förvaringen och den övriga hanteringen av fordon som flyttats till upplaget. 
4 § 
Skyldighet att flytta ett fordon från en olycksplats 
Ett fordons ägare, innehavare och förare är skyldiga att utan dröjsmål och senast inom två dygn från en trafikolycka flytta fordonet från olycksplatsen. 
Har inte fordonet flyttats inom den tid som anges i 1 mom. är närings-, trafik- och miljöcentralen eller kommunen skyldig att göra en upplagsflyttning. Vid trafikolyckor som sker på enskilda vägar sköter kommunen upplagsflyttningar på motiverad begäran från väghållaren för den enskilda vägen. 
Om fordonet står så att det äventyrar trafiksäkerheten, är polisen skyldig att flytta fordonet omedelbart. 
5 § 
Flyttning med stöd av parkeringsbestämmelser 
Har ett fordon parkerats på en väg i strid med en bestämmelse om parkering, får närings-, trafik- och miljöcentralen, Utskottet föreslår en ändring polisen, Slut på ändringsförslaget kommunen eller den kommunala parkeringsövervakaren utföra en närflyttning eller upplagsflyttning tidigast två dygn efter det att fordonet parkerats i strid med bestämmelsen. 
Har ett fordon parkerats på ett privat område eller i terrängen i strid med en bestämmelse om parkering, utför kommunen eller den kommunala parkeringsövervakaren en närflyttning eller upplagsflyttning efter två dygn på motiverad begäran från områdets ägare eller innehavare. 
Trots det som föreskrivs i 1 och 2 mom. får ett fordon dock flyttas omedelbart, om fordonet har felparkerats fem olika gånger i strid med en bestämmelse om parkering och det för dessa gärningar har påförts fem felparkeringsavgifter som är obetalda och i vilka ändring inte får sökas. 
Om fordonet har parkerats så att det äventyrar trafiksäkerheten, är polisen skyldig att flytta fordonet omedelbart. Medför ett parkerat fordon betydande olägenhet för väganvändningen eller för övrig trafik, får polisen, närings-, trafik- och miljöcentralen, kommunen eller den kommunala parkeringsövervakaren utföra en närflyttning eller upplagsflyttning omedelbart. 
Har ett fordon i strid med 11 § 2 mom. i räddningslagen (379/2011) parkerats på en räddningsväg, får polisen eller den kommunala parkeringsövervakaren utföra en närflyttning eller upplagsflyttning omedelbart. 
6 § 
Flyttning på grund av arbete som utförs eller evenemang som ordnas inom vägområdet 
Medför ett parkerat fordon olägenhet för underhåll eller renhållning eller reparations- eller byggarbeten inom ett vägområde, får närings-, trafik- och miljöcentralen, kommunen eller en kommunal parkeringsövervakare utföra en närflyttning. Detsamma gäller vid ett evenemang som med närings-, trafik- och miljöcentralens eller kommunens tillstånd ordnas inom vägområdet. På enskilda vägar sköter kommunen närflyttningen på motiverad begäran från väghållaren för den enskilda vägen. 
Om det på förhand är känt att ett arbete eller ett evenemang ska ske inom vägområdet, ska information om saken lämnas minst två dygn före den planerade fordonsflyttningen genom lämpliga märken eller meddelanden på området. I exceptionella situationer Utskottet föreslår en strykning eller efter myndighetens prövning  Slut på strykningsförslagetkan fordon flyttas utan förhandsanmälan om att ett arbete ska utföras inom vägområdet. 
Om en närflyttning av ett fordon inte kan utföras på grund av trafik eller utrymmesbrist eller av andra motsvarande orsaker, får en upplagsflyttning av fordonet utföras. 
7 § 
Flyttning av ett övergivet fordon 
Om det utifrån ett fordons värde, skick och andra faktorer som kan konstateras utvändigt är uppenbart att fordonet är övergivet men inte är ett skrotfordon, är närings-, trafik- och miljöcentralen eller kommunen skyldig att inom sitt område utföra en upplagsflyttning. Kommunen utför en upplagsflyttning av ett övergivet fordon på en enskild väg eller ett privat område på motiverad begäran från väghållaren för den enskilda vägen eller innehavaren av det privata området. Bestämmelserna i denna paragraf ska också tillämpas på flyttning på polisens begäran av ett övergivet fordon som blivit i polisens besittning. 
8 § 
Flyttning av skrotfordon 
Kommunen är skyldig att sörja för flyttningen av ett skrotfordon inom sitt område, om skrotfordonets innehavare försummar sin skyldighet enligt avfallslagen att föra fordonet till en lämplig mottagningsplats. Från en privat gårdsplan, ett privat upplagsområde och andra särskilda områden som är avsedda för privat bruk flyttar kommunen dock skrotfordon endast på motiverad begäran från det privata områdets innehavare. 
Kommunen får lämna ett skrotfordon som omfattas av producentansvaret enligt 48 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen direkt till en sådan insamlare eller behandlare som avses i 58 § i avfallslagen. Innan ett skrotfordon flyttas ska den sista ägare till fordonet som antecknats i trafik- och transportregistret eller någon annan känd ägare eller innehavare informeras om flyttningen. Meddelandet ska innehålla en uppmaning att flytta skrotfordonet inom sju dagar vid äventyr att fordonet förs till avfallshantering på det sätt som avses ovan i detta moment. Om ägaren inte är känd, ska ett meddelande fästas på ett synligt ställe på skrotfordonet. 
Ett meddelande enligt 2 mom. behöver inte lämnas, om skrotfordonet har brunnit eller annars är i sådant skick att det utgör fara för miljön eller för människor. 
Bestämmelser om skyldigheten för ett skrotfordons innehavare att föra fordonet till en lämplig mottagningsplats och om förbud att överge avfall finns i avfallslagen. 
9 § 
Öppnande av låsanordning 
Fordonets låsanordning eller en kedja, ett lås eller något annat motsvarande redskap som använts för att låsa fast fordonet får öppnas för att fordonet ska kunna flyttas på ett lämpligt sätt, för att fordonet ska hindras från att ta skada eller för att fordonets ägare ska kunna utredas eller nås. 
Nödvändiga åtgärder får vidtas i fordonets kupé och andra stängda utrymmen för att flyttningen ska kunna genomföras på lämpligt sätt, för att fordonet ska hindras från att ta skada eller för att fordonets ägare eller innehavare ska kunna utredas eller nås. Den som vidtar åtgärderna har dock inte rätt att ta sig in i sådana utrymmen i fordonet som används för boende av permanent natur. 
10 § 
Meddelande om flyttning av fordon och flyttningsbeslut 
Myndigheten ska muntligen eller skriftligen underrätta fordonets ägare eller innehavare om en närflyttning eller lämna ett meddelande om flyttningen på ett synligt ställe på fordonet. Myndigheten ska upprätta ett protokoll över närflyttningen av fordonet eller göra någon annan skriftlig anteckning i ett dokument som gäller flyttningen. 
Myndigheten ska meddela ett skriftligt beslut om en upplagsflyttning. Beslutet ska delges den sista ägare som antecknats i trafik- och transportregistret eller annan känd ägare och innehavare genom vanlig delgivning. Bestämmelser om vanlig delgivning finns i förvaltningslagen (434/2003). En kopia av beslutet eller en förteckning med de uppgifter som är av betydelse för identifieringen av flyttade fordon ska även sändas till polisen. Om fordonets ägare eller dennes adress inte är känd, ska förvaltningslagens bestämmelser om offentlig delgivning tillämpas på delgivningen. Beslutet ska meddelas utan dröjsmål efter flyttningen. Beslutet ska innehålla en uppmaning att hämta fordonet inom 30 dagar från delfåendet vid äventyr att fordonet övergår i kommunens ägo på det sätt som anges i 13 § i denna lag. 
Det beslut som avses i 2 mom. meddelas av den myndighet som har flyttat fordonet. Orsaken till flyttningen, vilket fordon som flyttats, varifrån och vart fordonet flyttats samt namnet på och kontaktuppgifter till den som flyttat fordonet ska uppges i beslutet. 
11 § 
Ersättning för flyttningskostnaderna och ersättningsbeslut 
Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta myndigheten för de kostnader som ordnandet av fordonets flyttning, flyttningen, förvaringen och förvaltningen av fordonet samt avfallshanteringen av ett övergivet fordon eller skrotfordon medfört. Vid upplagsflyttning tas kostnaderna för fordonets förvaring ut från och med dagen för flyttningen till upplaget. Ersättningen fastställs för kommunens del enligt en taxa som godkänts av den kommunala myndigheten och för statliga myndigheters del i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Ersättning får emellertid inte tas ut, om fordonet har flyttats utan förhandsanmälan om att arbete ska utföras inom vägområdet enligt 6 § 2 mom. i en exceptionell situationUtskottet föreslår en strykning  eller efter myndighetens prövning Slut på strykningsförslaget
Har föraren använt fordonet olovligt, tas ersättningen ut hos föraren. Väghållaren för en enskild väg, ägaren till ett privat område och polisen är skyldiga att ersätta kostnaderna för flyttning av ett fordon som flyttats på deras begäran, om ersättningen inte kan tas ut hos fordonets ägare. Ersättning för flyttningskostnaderna för fordon som flyttats på grund av ett evenemang som ordnats på en väg eller ett vägområde får tas ut hos den som ordnar evenemanget. 
Den myndighet som utför flyttningen ska genom sitt ersättningsbeslut fastställa ersättningsbeloppet. Beslutet ska delges den ägare, innehavare eller förare som avses i 1 mom. genom vanlig delgivning. Bestämmelser om vanlig delgivning finns i förvaltningslagen. 
12 § 
Uttag av ersättning 
Bestämmelser om indrivning av ersättningen finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Kommunen är inte skyldig att lämna ut ett fordon från ett upplag som avses i 3 § förrän de avgifter som avses i 5 § 3 mom. har betalats och de kostnader som avses i 11 § 1 mom. har ersatts, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat. 
Av särskilda skäl får förlängd betalningstid beviljas för ersättning av de kostnader som avses i 11 § 1 mom. Om det skulle vara uppenbart oskäligt att ta ut ersättning för kostnaderna, får ersättningen efterges eller ersättningsbeloppet sänkas. Om äganderätten till fordonet har övergått till kommunen, ska fordonets värde beaktas som avdrag när ersättningsbeloppet fastställs. Ett eventuellt resterande belopp ska återbetalas till fordonets förra ägare på dennas ansökan. Ansökan ska göras inom ett år från flyttningen. 
13 § 
Äganderättens övergång till kommunen 
Om ägaren eller innehavaren av ett sådant annat fordon än ett skrotfordon som flyttats till ett upplag inte hämtar fordonet inom 30 dagar från det att han eller hon kan anses ha fått del av flyttningsbeslutet, övergår äganderätten till fordonet till den kommun från vars område fordonet har flyttats, under förutsättning att upprepade försök har gjorts att skriftligen eller på annat sätt kontakta den sista ägare som antecknats i trafik- och transportregistret eller en annan känd ägare och innehavare och det med beaktande av alla omständigheter i övrigt är uppenbart att fordonet övergivits. 
Om det finns grundad anledning att anta att fordonet ännu har ett skäligt bytesvärde med hänsyn till dess värde, skick och andra utåt iakttagbara omständigheter i jämförelse med de flyttningskostnader som avses i 11 § 1 mom., eller om det i ett fall som avses i 1 mom. Utskottet föreslår en ändring i denna paragraf Slut på ändringsförslaget inte är uppenbart att fordonet har övergivits, övergår äganderätten till kommunen 60 dagar efter det att ägaren eller innehavaren ska anses ha fått vetskap om flyttningsbeslutet. 
Äganderätten till fordonet övergår dock till kommunen först när flyttningsbeslutet har vunnit laga kraft. 
Äganderätten till ett skrotfordon övergår till kommunen när kommunen omhändertar fordonet. 
14 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om ett sådant beslut om flyttning av fordon eller om ersättning av flyttningskostnader som avses i denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
15 § 
Behöriga myndigheter 
Kommunikationsministeriet svarar för den riksomfattande styrningen av de uppgifter som avses i denna lag. 
Behöriga myndigheter enligt denna lag är närings-, trafik- och miljöcentralen som när det gäller landsvägarna är ansvarig myndighet för skötseln av uppgifter inom väghållningen i sitt område och kommunen som är gatuhållare för gatunätet. För enskilda vägar och privata områden är kommunen behörig myndighet på det sätt som anges i 4 och 6– 8 §. Bestämmelser om polisens behörighet finns i 4 och 5 §. I fråga om polisens behörighet gäller dessutom det som föreskrivs annanstans i lag. 
Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan med stöd av ett avtal ge kommunen i uppgift att sköta sådana offentliga uppgifter som enligt denna lag ankommer på centralen eller själv överta skötseln av sådana offentliga uppgifter som enligt denna lag ankommer på kommunen. Närmare bestämmelser om närings-, trafik- och miljöcentralens behörighet utfärdas genom förordning av statsrådet. 
16 § 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Genom denna lag upphävs lagen om flyttning av fordon (828/2008). 
På fordon som har flyttats eller i fråga om vilka ett beslut om flyttning har fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 14 kap. 3 § i domstolslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i domstolslagen (673/2016) 14 kap. 3 § som följer: 
14 kap. 
Tjänstgöring vid en annan domstol och förflyttning 
3 § 
Jordrättsingenjörers skyldighet att tjänstgöra vid en annan tingsrätt 
En jordrättsingenjör kan vid behov förordnas att behandla jordrättsmål och jordrättsärenden samt ärenden som avses i 65 § i lagen om enskilda vägar (560/2018) även vid en annan tingsrätt som behandlar jordrättsmål och jordrättsärenden än den tingsrätt som jordrättsingenjören är utnämnd vid, förutsatt att tingsrätterna hör till ett och samma samarbetsområde för jordrättsingenjörer. 
Ett förordnande som avses i 1 mom. ges av den tingsrätt vid vilken jordrättsingenjören är utnämnd. 
Bestämmelser om jordrättsingenjörernas samarbetsområden utfärdas genom förordning av justitieministeriet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av 95 § i körkortslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i körkortslagen (386/2011) 95 Utskottet föreslår en ändring och 95 a  Slut på ändringsförslaget§, Utskottet föreslår en ändring sådana de  Slut på ändringsförslagetlyderUtskottet föreslår en ändring , 95 § Slut på ändringsförslaget i lag 938/2018 Utskottet föreslår en ändring och 95 a § i lag 96/2018 Slut på ändringsförslaget, som följer: 
95 § 
Sökande av ändring 
Omprövning av ett beslut som en förarexamensmottagare meddelat i samband med skötseln av uppgifter som föreskrivs i denna lag får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
I beslut som fattats av Transport- och kommunikationsverket med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som fattats av verket samt beslut som fattas av polisen med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Om en sökande beviljas körkort eller något annat tillstånd enligt denna lag i enlighet med ansökan utan att villkor eller begränsningar ställs, ska sökanden utöver körkortet eller tillståndet inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning. 
Ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag kan verkställas trots att besvär anförts. 
Utskottet föreslår en ändring 95 a § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Sökande av ändring i beslut om körförbud Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Trots bestämmelserna i 95 § får omprövning av ett beslut enligt 7 kap. begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Det beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Slut på ändringsförslaget 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 53 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) 53 §, sådan den lyder i lag 939/2018, som följer: 
53 § 
Begäran om omprövning och ändringssökande 
Omprövning av ett beslut som innehavaren av besiktningskoncession har fattat i ett besiktningsärende och av ett beslut som innehavaren av vidareutbildningstillstånd har fattat i ett utbildningsärende får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av 31 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) 31 §, sådan den lyder i lag 941/2018, som följer: 
31 § 
Begäran om omprövning och ändringssökande 
Omprövning av ett beslut som en beviljare av enskilt godkännande fattat om enskilt godkännande får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om ändring av 15 § i lagen om alkolås 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om alkolås (730/2016) 15 §, sådan den lyder i lag 944/2018, som följer: 
15 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om beslut som Transport- och kommunikationsverket meddelat med stöd av denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Transport- och kommunikationsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av 22 a och 93 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 22 a och 93 §, sådana de lyder, 22 a § i lag 1322/2011 och 93 § i lag 946/2018, som följer: 
22 a § 
Fartyg i inlandssjöfart 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/100/EG om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart, nedan direktivet om fartcertifikat för fartyg och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100 och om upphävande av direktiv 2006/87/EG, är i kraft i Finland. På fartyg i inlandssjöfart i Finland tillämpas dock inte de tekniska föreskrifterna i direktivet om fartcertifikat för fartyg eller i andra av Europeiska unionens direktiv om inlandssjöfart, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lagstiftningen. 
93 § 
Ändringssökande 
I beslut som gäller återkallande av trafiktillstånd, utnämningsbrev och sjöarbetscertifikat samt indragande eller återkallande av besiktningsbemyndigande får ändring sökas genom besvär. 
I fråga om andra beslut av Transport- och kommunikationsverket, erkända klassificeringssällskap, utsedda besiktningsmän eller utsedda skeppsmätare får omprövning begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som Transport- och kommunikationsverket påfört enligt denna lag finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 31 § i lagen om fartygstrafikservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) 31 §, sådan den lyder i lag 981/2015, som följer: 
31 § 
Ändringssökande 
När det gäller andra beslut än beslut om återkallande av behörighetsintyg för en VTS-operatör får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ett beslut ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av 13 f § i fartygsregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fartygsregisterlagen (512/1993) 13 f §, sådan den lyder i lag 486/2004, som följer: 
13 f § 
Begäran om omprövning och ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om ett beslut som registermyndigheten fattat i ett ärende som gäller historikregistret. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

17. Lag om ändring av 12 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005) 12 §, sådan den lyder i lag 949/2018, som följer: 
12 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som tagits ut för Transport- och kommunikationsverkets beslut om fastställande av isklass och Trafikledsverkets beslut om avvikelse enligt 10 § 4 mom. finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

18. Lag om ändring av 18 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 18 §, sådan den lyder i lag 950/2018, som följer: 
18 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om en tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). En begäran om omprövning av ett beslut om kvarhållande enligt 14 och 14 b § i denna lag och om förbud mot tillträde till hamn enligt 14 c—14 h § ska behandlas utan dröjsmål. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
En besvärsskrift ska ges in till den tillsynsmyndighet som avgjort begäran om omprövning. Denna ska utan dröjsmål vidarebefordra handlingarna i målet och sitt eget utlåtande till besvärsmyndigheten. Besvären ska behandlas utan dröjsmål. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

19. Lag om ändring av 25 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004) 25 §, sådan den lyder i lag 986/2015, som följer: 
25 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Besvär ska behandlas utan dröjsmål. Ändringssökande förhindrar inte stoppandet av ett fartyg, begränsandet av verksamheten på ett fartyg, vid en hamnanläggning eller inom ett hamnskyddsområde och inte heller verkställandet av ett beslut om tvångsåtgärder enligt 12 § som hänför sig till en person, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

20. Lag om ändring av 25 § i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004) 25 §, sådan den lyder i lag 957/2018, som följer: 
25 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om ett beslut av ett bedömningsorgan att inte certifiera en terminaloperatörs kvalitetssäkringssystem. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ett beslut av ett bedömningsorgan att inte certifiera ett kvalitetssäkringssystem och ett beslut av Transport- och kommunikationsverket som fattats med stöd av denna lag ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

21. Lag om ändring av 12 § i lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift(971/2017) 12 §, sådan den lyder i lag 961/2018, som följer: 
12 § 
Ändringssökande 
En part som med stöd av denna lag har rätt att få statsunderstöd får begära omprövning hos Transport- och kommunikationsverket, om han eller hon inte har betalats statsunderstöd i enlighet med denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Omprövning får dock inte begäras eller besvär anföras, om anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av understödet inte längre står till förfogande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

22. Lag om ändring av 55 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015) 55 §, sådan den lyder i lag 963/2018, som följer: 
55 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i andra beslut av Transport- och kommunikationsverket än beslut att utse ett anmält organ, beslut om återkallande av beslut att utse ett anmält organ och beslut om förbud enligt 43 §. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ändring i ett temporärt förbud som Transport- och kommunikationsverket meddelat med stöd av 44 § får inte sökas genom separata besvär. 
Ett beslut som Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 41—43 och 45—47 § ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts beslutar något annat. 
Bestämmelser om sökande av ändring i ett avgiftsbeslut som Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 51 § finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

23. Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (960/2013) 13 §, sådan den lyder i lag 968/2018, som följer: 
13 § 
Sökande av ändring i förvaltningsdomstol 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

24. Lag om ändring av 14 § i lagen om förarexamensverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) 14 §, sådan den lyder i lag 970/2018, som följer: 
14 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut som fattats av en förarexamensmottagare och som gäller förarexamen eller ADR-körtillståndsprov får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

25. Lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om marin utrustning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om marin utrustning (1503/2011) 28 och 29 §, av dem 28 § sådan den lyder i lag 973/2018, som följer: 
28 § 
Sökande av ändring i tillsynsmyndighetens beslut 
Omprövning får begäras när det gäller andra beslut som meddelats av Transport- och kommunikationsverket än sådana som gäller att begränsa eller återkalla utseende av ett anmält organ. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ett beslut ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
Bestämmelser om sökande av ändring i beslut om föreläggande och utdömande av vite samt om utsättande och verkställande av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande finns dock i viteslagen. 
29 § 
Sökande av ändring i ett anmält organs beslut 
Omprövning av ett beslut som meddelats av ett anmält organ får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

26. Lag om ändring av 5 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden (40/2015) 5 §, sådan den lyder i lag 964/2018, som följer: 
5 § 
Omprövning får begäras i fråga om beslut som Transport- och kommunikationsverket har meddelat med stöd av denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

27. Lag om ändring av 13 § i lagen om fartygsapotek 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygsapotek (584/2015) 13 §, sådan den lyder i lag 972/2018, som följer: 
13 § 
Undantag 
Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl i enskilda fall på ansökan bevilja undantag från de krav på fartygsapotekets innehåll som anges i 6 § 1 mom., förutsatt att undantaget inte väsentligen försämrar fartygspersonalens möjlighet att få adekvat första hjälpen och sjukvård ombord. 
Omprövning av ett i 1 mom. avsett beslut får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som Transport- och kommunikationsverket påfört för ett beslut som avses i 1 mom. finns föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

28. Lag om ändring av 41 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ilagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) 41 §, sådan den lyder i lag 976/2018, som följer: 
41 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras när det gäller andra beslut än sådana beslut av Transport- och kommunikationsverket som gäller återkallande av certifiering enligt 28 §. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som Transport- och kommunikationsverket påfört enligt denna lag finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

29. Lag om ändring av 13 § i lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter (210/2011) 13 §, sådan den lyder i lag 977/2018, som följer: 
13 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut som Transport- och kommunikationsverket har meddelat med stöd av 12 § för att avgöra meningsskiljaktigheter om tillhandahållande eller prissättning av tjänster får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen finns dessutom i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

30. Lag om ändring av 27 § i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010) 27 §, sådan den lyder i lag 978/2018, som följer: 
27 § 
Ändringssökande 
Omprövning av en kontrollörs utlåtande får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Beslut av Energimyndigheten och Transport- och kommunikationsverket ska iakttas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som Energimyndigheten eller Transport- och kommunikationsverket påfört finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

31. Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005) 15 §, sådan den lyder i lag 979/2018, som följer: 
15 § 
Sökande av ändring i förvaltningsdomstol 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Rätt att på statens vägnar anföra besvär över Transport- och kommunikationsverkets beslut har den direktör vid verket som ansvarar för administrativa ärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

32. Lag om ändring av 15 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om trafiksäkerhetsavgift (471/2016) 15 §, sådan den lyder i lag 981/2018, som följer: 
15 § 
Sökande av ändring i förvaltningsdomstol 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

33. Lag om ändring av 14 § i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (478/2017) 14 §,sådan den lyder i lag 985/2018, som följer: 
14 § 
Sökande av ändring 
Omprövning av Transport- och kommunikationsverkets beslut får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

34. Lag om ändring av 20 a § i lotsningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lotsningslagen (940/2003) 20 a §, sådan den lyder i lagarna 986/2018 och 51/2019, som följer: 
20 a § 
Ändringssökande 
Transport- och kommunikationsverkets beslut om återkallande av styrsedel för lots, återkallande av linjelotsbrev och återkallande av dispens från skyldigheten att anlita lots för fartyg och om beviljande, ändring eller återkallande av tillstånd till fjärrlotsning får överklagas genom besvär. 
Omprövning av andra beslut av Transport- och kommunikationsverket samt av examensbeslut av anordnare av lotsexamina får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i förvaltningslagen. Ändring i beslut om omprövning får sökas genom besvär. 
Bestämmelser om sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

35. Lag om ändring av 8 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik (694/2006) 8 §, sådan den lyder i lag 987/2018, som följer: 
8 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om andra beslut än sådana som gäller om återkallande av tillstånd för trafikföretagarutbildning. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Transport- och kommunikationsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas trots ändringssökande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

36. Lag om ändring av 24 § i lagen om passagerarfartygs personlistor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om passagerarfartygs personlistor (1038/2009) 24 §, sådan den lyder i lag 171/2019, som följer: 
24 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om andra beslut än sådana som har fattas med stöd av 17 §. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ett beslut av Transport- och kommunikationsverket ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift för Transport- och kommunikationsverkets godkännande av system för personlistor finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

37. Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) 1 kap. 2 § 22 punkten, 12 kap. 14 § och 13 kap. 8 §, sådana de lyder, 1 kap. 2 § 22 punkten och 13 kap. 8 § i lag 990/2018 och 12 kap. 14 delvis ändrad i lag 1367/2018, som följer: 
1 kap 
Allmänna bestämmelser 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
22) insjöfartyg ett sådant fartyg i inlandssjöfart som avses i artikel 3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG, samt ett fartyg som har beviljats unionscertifikat för inlandssjöfart enligt artikel 6 i det direktivet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 kap 
Tillsyn och administrativt tvång 
14 § 
Ställande av säkerhet 
Om det är uppenbart att det från ett fartyg inom Finlands territorialvatten eller ekonomiska zon har begåtts en överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den så att den finska kusten eller därmed sammanhängande intressen eller naturtillgångarna i territorialhavet eller den ekonomiska zonen orsakas omfattande skada eller risk för omfattande skada, kan det som villkor för fartygets fortsatta färd uppställas att det ska ställas tillräcklig säkerhet för fartyget när det gäller att uppfylla eventuell ersättningsskyldighet. 
Beslut om säkerheten och om säkerhetens storlek fattas av inrikesministeriet. Beslutet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslutet ska följas även om det överklagas. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. För deponering av säkerheten gäller vad som föreskrivs i lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet. Säkerheten ska återställas till den som ställt den när det inte längre finns skäl att kvarhålla den. 
Ett utländskt fartygs flaggstat ska utan dröjsmål underrättas om villkor som ställts för fartygets fortsatta färd. 
13 kap. 
Särskilda bestämmelser 
8 § 
Ändringssökande 
Andra beslut än de som avses i 3 kap. 5 § och 12 kap. 14 och 16 § samt 7 § i detta kapitel får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Om Transport- och kommunikationsverket inte har meddelat beslut med anledning av en begäran om omprövning inom den tid som anges i 7 § 3 mom. i detta kapitel ska tiden för anförande av besvär räknas från utgången av den tidsfrist som avses i det momentet. 
Om beslutet utgör ett hinder för normal drift av fartyget ska besvären behandlas skyndsamt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

38. Lag om ändring av 80 § i postlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i postlagen (415/2011) 80 §, sådan den lyder i lag 997/2018, som följer: 
80 § 
Ändringssökande 
Beslut av kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket och kommunens byggnadstillsynsmyndighet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ett beslut av kommunikationsministeriet eller Transport- och kommunikationsverket ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

39. Lag om ändring av 106 a § i vägtrafiklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vägtrafiklagen (267/1981) 106 a §, sådan den lyder i lag 1020/2018, som följer: 
106 a § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ett beslut av polisen eller den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen får verkställas trots att besvär har anförts. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

40. Lag om ändring av 24 § i lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem (21/2014) 24 §,sådan den lyder i lag 1004/2018, som följer: 
24 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om andra beslut än sådana som gäller återkallande av registrering, avhjälpande av brister hos driftskompatibilitetskomponenter och återkallande av utseende. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Beslut som kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket har meddelat med stöd av denna lag ska iakttas trots överklagande, om inte den myndighet där ändrings sökts bestämmer något annat. 
Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande finns dock i viteslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

41. Lag om ändring av 21 § i lagen om transport av farliga ämnen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 21 §, sådan den lyder i lag 956/2013, som följer: 
21 § 
Sökande av ändring 
Beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut enligt denna lag får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

42. Lag om ändring av 49 och 49 a § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) 49 och 49 a §, sådana de lyder i lag 1009/2018, som följer: 
49 § 
Sökande av ändring i myndighetsbeslut 
Omprövning får begäras i fråga om ett beslut av Transport- och kommunikationsverket som gäller en avgift enligt 47 § som ska betalas till Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Transport- och kommunikationsverket får i sina beslut bestämma att beslutet ska iakttas innan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten av beslutet tills besvären har avgjorts. 
49 a § 
Sökande av ändring i beslut av organ för bedömning av överensstämmelse och beslut av certifieringsorgan 
Omprövning av ett beslut som fattats av ett organ för bedömning av överensstämmelse eller av ett certifieringsorgan med stöd av denna lag får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Beslut av organ för bedömning av överensstämmelse och beslut av certifieringsorgan ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

43. Lag om ändring av 14 § i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (276/2016) 14 §, sådan den lyder i lag 1012/2018, som följer: 
14 § 
Ändringssökande 
Ändring i omprövningsbeslut och andra beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat får sökas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

44. Lag om ändring av 42 § i lagen om registrering av farkoster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om registrering av farkoster (424/2014) 42 §, sådan den lyder i lag 1014/2018, som följer: 
42 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om beslut som Transport- och kommunikationsverket meddelat med stöd av denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

45. Lag om ändring av 25 § i lagen om farledsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om farledsavgift (1122/2005) 25 §, sådan den lyder i lag 1214/2018, som följer: 
25 § 
Sökande av ändring i Tullens beslut 
Omprövning får begäras i fråga om andra beslut som Tullen meddelat än sådana som gäller förhandsavgörande. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
I ett beslut som har fattats med anledning av begäran om omprövning och i ett beslut som gäller förhandsavgörande får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. 
Tiden för sökande av ändring i ett beslut som gäller fastställande av farledsavgift eller återbäring av farledsavgift är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När andra beslut överklagas är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. När ändring söks på statens vägnar är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades. Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen ska dock anföras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet. 
Rätt att söka ändring på statens vägnar har Tullens tullombud. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets förslag till uttalande

1.

Riksdagen förutsätter att statsrådet snarast utvärderar och ser över bestämmelserna om rätt att begära omprövning och anföra besvär över beslut om körförbud så att körrättsinnehavarens rättssäkerhet tillgodoses utan att bestämmelserna medför överlappande behandling av omprövnings- eller besvärsärenden som belastar myndigheternas resurser i onödan. 
Helsingfors 5.12.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Ano Turtiainen saf 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker  
 
utskottsråd 
Juha Perttula.