Senast publicerat 27-01-2022 12:51

Betänkande KoUB 9/2021 rd RP 264/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen (RP 264/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • trafikråd Risto Saari 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Jukka Siro 
  justitieministeriet
 • dispaschören i Finland Lauri Railas 
  Dispaschörens byrå
 • Legal Manager Tarja Bergvall 
  Alandia Försäkring
 • Maritime Lawyer Tuomas Talvitie 
  If Skadeförsäkringsbolag Ab
 • jurist Amanda Aalto 
  Finanssiala ry
 • sektionschef Tuomas Siirala 
  FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
 • arbetsmarknadsjurist Maija Mattila 
  Rederierna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Segling och Båtsport i Finland rf
 • Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att sjölagen ändras. Samtidigt ska lagen om utredning av ersättningar genom dispaschör i sjöförsäkringsärende och förordningen om dispaschörsbefattning upphävas. Syftet med propositionen är att revidera bestämmelserna om dispaschören på så sätt att de ska finnas i sjölagen. 

Förslaget syftar också till att klarlägga hur de ärenden som lämnas till dispaschören för utredning inleds och hurdan ersättningspraxis som ansluter sig till dem. Till dispaschörens uppgifter ska även höra ersättningsutredningar som upprättas med stöd av sjöförsäkring, utredning av ärenden gällande storleken och fördelningen av redarens ansvarsbelopp i vissa fall, utredning av meningsskiljaktigheter i anknytning till befraktningsavtal om avståndsfrakt samt upprättande av utredningar om gemensamt eller enskilt haveri. I meningsskiljaktigheter som gäller båtförsäkring ska det inte längre förutsättas en ersättningsutredning av dispaschören för att ärendet ska kunna avgöras av domstol, om inte båten används för utövande av näring på samma sätt som ett handelsfartyg. Därtill ska dispaschören med stöd av båtförsäkring ge en ersättningsutredning, om det i båtförsäkringsavtalets villkor har avtalats separat att en ersättningsutredning av dispaschören krävs vid meningsskiljaktighet gällande försäkringstagarens, en annan försäkrad persons och försäkringsgivarens ersättningsskyldighet för en båtskada. I annat fall ska parterna till ett båtförsäkringsavtal dock kunna begära ett expertutlåtande av dispaschören i ett ärende som gäller båtskada. 

Därtill föreslås det ändringar i ersättningspraxis när det gäller dispaschörens utredningar. Även ändringssökandet i dispaschörens avgöranden ska revideras. 

Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Det finns en vilja att bevara den traditionella dispaschörsinstitutionen, och propositionen baserar sig på principen att dispaschören jämställs med en domare vid tingsrätten, varvid dispaschören även i fortsättningen kan meddela överklagbara avgöranden. Detta förutsätter att dispaschören också måste åläggas de skyldigheter som gäller för tingsdomare. 

Utskottet noterar att enligt justitieministeriets uppfattning ska lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar tillämpas på alla delområden av offentligheten vid rättegång i ärenden som behandlas av en dispaschör — i enlighet med den föreslagna 10 § — och inte enbart på offentligheten i avgörandena. Dessa övriga delområden är diarieoffentlighet, således rätten att få information om ärenden som behandlas, handlingars offentlighet och offentlighet vid muntlig förhandling. Därmed motsvarar regleringen om offentlighet i fråga om dispaschören regleringen för de allmänna domstolarna och samtidigt de krav som ställs på rättegångars offentlighet i grundlagen och Europakonventionen. 

Vid sakkunnighörandet har utskottet gjorts uppmärksamt på att tvistemål som gäller konsumentbåtförsäkringar i regel faller utanför dispaschörens ersättningsutredning. Utifrån erhållen utredning anser utskottet att det är viktigt att alla har möjlighet att avtala om användning av dispaschör som villkor för sin försäkring. 

DETALJMOTIVERING

16 a kap. Dispaschörens uppgifter, beslutsfattande och ersättningar

3 §. Dispaschörens uppgifter.

Enligt uppgift fogades bestämmelsen i 2 mom. till propositionen som ett kompromisselement för att man ska kunna få en ersättningsutredning om en skada av dispaschören. Vid sakkunnighörandet har det dock ansetts att momentet avsevärt försämrar båtförares rättsskydd som försäkringstagare och att rättsskyddet för ägaren till en vanlig båt försämras och att ekonomiskt resurssvaga båtägare inte har förutsättningar att föra tvistemål till domstol i fortsättningen. Det har ansetts oskäligt att det i lagen tas in en möjlighet att avtalstekniskt skapa en situation där försäkringsgivaren kan diktera försäkringsvillkoren så att försäkringstagaren inte heller i tvistesituationer har rätt att begära en ersättningsutredning av dispaschören. 

Enligt sakkunnighörandet har dispaschören hittills ansetts vara den enda opartiska aktören vid en tvist och en aktör som inom skälig tid kan utreda motstridigheter i fråga om konsumenters båtförsäkringar. 

Utfrågade sakkunniga har ansett att det moment som föreslås i propositionen inte beaktar försäkringstagarens ställning som svagare avtalspart. Därför anser utskottet att det är viktigt att försäkringsgivaren efter denna lags ikraftträdande är skyldig att underrätta försäkringstagaren eller den försäkrade om möjligheten att i försäkringsavtalet inkludera ett villkor enligt detta moment om att meningsskiljaktigheter avgörs genom en ersättningsutredning av dispaschören. 

5 §. Ansökan om ersättningsutredning.

Utskottet anser att ansökan om ersättningsutredning alltid ska innehålla en specificerad uppgift om vilken rättslig påföljd sökanden yrkar på. I annat fall kan motparten inte på behörigt sätt svara på sökandens yrkande. Den kan inte bara äventyra motpartens möjligheter att försvara sig, utan också fördröja behandlingen av ärendet och öka parternas rättegångskostnader. 

9 §. Ersättning till dispaschören.

Vid sakkunnighörandet föreslogs det att termen kaskoförsäkring i 2 mom. ska ersättas med termen annan sjöförsäkring än båtförsäkring och att ansvaret för den som betalar för ersättningsutredningen och utlåtandet ändras. Utskottet konstaterar att ansvaret för betalningen av ersättningsutredningen inte kan åläggas någon annan part än beställaren. Dessutom anser utskottet att den försäkrade eller försäkringstagaren kan åläggas att betala för en ersättningsutredning endast om ansökan har varit uppenbart ogrundad. 

Enligt förslaget ska det i 3 mom. föreskrivas att dispaschören i andra ärenden avgör hur ersättningsskyldigheten uppdelas mellan sakägarna med beaktande av 21 kap. i rättegångsbalken. Syftet med paragrafen är att de principer om ersättning av rättegångskostnader i tvistemål som framgår av 21 kap. i rättegångsbalken iakttas i tillämpliga delar när frågan om vem av sakägarna som är skyldig att ersätta dispaschörens arvode avgörs. I enlighet med justitieministeriets förslag lägger utskottet till orden ”i tillämpliga delar” i momentet efter orden ”med beaktande”. Detta gör momentet tydligare, eftersom rättegångsbalkens 21 kap. gäller ersättning av rättegångskostnader och där inte föreskrivs om uppdelningen av ersättningsskyldigheten när det gäller dispaschörens arvode. 

21 kap. Laga domstol och rättegång i sjörättsmål

8 §. Ändringssökande och verkställighet.

Enligt förslaget ska det i 21 kap. 8 § 2 mom. föreskrivas att då ändring söks iakttas bestämmelserna i 30 kap. i rättegångsbalken gällande ändringssökande i ett ärende som hovrätten handlagt i andra instans. På förslag av justitieministeriet ändrar utskottet ”bestämmelserna i 30 kap. i rättegångsbalken gällande” till ”de bestämmelser i 30 kap. i rättegångsbalken som gäller”. Detta gör momentet tydligare, eftersom det i 30 kap. i rättegångsbalken också föreskrivs om sökande av ändring i ett ärende som hovrätten behandlar i första instans. 

Övergångsbestämmelsen.

Dispaschören har vid sakkunnighörandet framfört att parterna i konsumentbåtförsäkringarna bör garanteras en tillräckligt lång övergångsperiod för att de, om de så önskar, ska kunna förutsätta ändringar i båtförsäkringsavtalen, om det i meningsskiljaktigheter som gäller konsumentbåtförsäkringar kan förutsättas en ersättningsutredning endast om detta har avtalats i villkoren i försäkringsavtalet. Utskottet har kompletterat övergångsbestämmelsen med en motsvarande formulering. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 264/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av sjölagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjölagen (674/1994) 21 kap. 14 §, 
ändras 9 kap. 9 § 4 mom., 17 kap. 2 §, 7 § 2 mom. och 21 kap. 8 § samt 
fogas till lagen ett nytt 16 a kap. som följer: 
9 kap. 
Allmänna stadganden om ansvarsbegränsning 
9 § 
Åberopande av rätten till ansvarsbegränsning utan upprättande av begränsningsfond 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en begränsningsfond inte har upprättats, kan parterna hänskjuta frågan om ansvarsbe-loppets storlek och fördelning till avgörande av dispaschör enligt bestämmelserna om dispasch i 17 kap. 7 §. 
16 a kap. 
Dispaschörens uppgifter, beslutsfattande och ersättningar 
1 § 
Utnämnande av dispaschör 
Med tanke på upprättandet av ersättningsutredningar som baserar sig på sjöförsäkring och andra uppgifter enligt 3 § finns det en självständig dispaschörsbefattning som är oberoende av näringsidkare inom sjöfarten och försäkringsbranschen. Dispaschören utnämns av statsrådet. 
Behörighetsvillkoret för en dispaschör är annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, intyg om behörighet som dispaschör, bra för-trolighet i försäkrings- och skadeståndsrätt och de uppgifter som ingår i befattningsbeskrivningen samt kunskaper i finska, svenska och engelska som behövs för uppgiften. 
Som dispaschör kan inte utnämnas en person som är i konkurs eller vars handlingsbehörig-het har begränsats. 
Dispaschören ska sköta sina uppgifter på ett opartiskt och oberoende sätt. På dispaschören tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974). 
2 § 
Dispaschörens ställföreträdare 
Dispaschören har en ställföreträdare, som behandlar och avgör de ärenden i vilka dispaschören är jävig. På dispaschörens ställföreträdare tillämpas vad som föreskrivs om dispaschören. 
3 § 
Dispaschörens uppgifter 
Om inte något annat har överenskommits, ska dispaschören: 
1) på ansökan av försäkringstagaren, den försäkrade eller försäkringsgivaren upprätta en ersättningsutredning, 
2) på ansökan av försäkringstagaren, den försäkrade eller försäkringsgivaren upprätta en ersättningsutredning som baserar sig på båtförsäkring, om försäkringen har tar tecknats för en båt som näringsidkaren använder i kommersiellt syfte, 
3) på parternas begäran avgöra en fråga gällande storleken och fördelningen av redarens ansvarsbelopp som avses i 9 kap. 9 § 4 mom., 
4) på parternas begäran utreda en tvist om avståndsfrakt som avses i 14 kap. 21 § 3 mom. och utfärda ett avgörande om den, 
5) göra den i 17 kap. 2 § 1 mom. avsedda utredningen och fördelningen av gemensamt haveri, 
6) göra den i 17 kap. 6 § 3 mom. avsedda utredningen och fördelningen av enskilt haveri, om någon som har del i haveriet kräver detta. 
Om försäkringsgivaren och försäkringstagaren har i försäkringsvillkoren avtalat att det vid meningsskiljaktigheter i anknytning till båtförsäkring kan begäras om en ersättningsutredning av dispaschören, ska dispaschören även i detta fall på begäran av försäkringsgivaren, försäkringstagaren eller den försäkrade ge en ersättningsutredning. Utskottet föreslår en ändring Försäkringsgivaren ska när denna lag trätt i kraft underrätta försäkringstagaren eller den försäkrade om möjligheten att i försäkringsavtalet inkludera ett villkor enligt detta moment om att meningsskiljaktigheter avgörs genom en ersättningsutredning av dispaschören. Slut på ändringsförslaget 
Dispaschören ger på begäran av försäkringsgivaren, försäkringstagaren eller den försäkrade utlåtanden i andra ärenden i anknytning till båtförsäkring än sådana som avses i 1 mom. 2 punkten eller 2 mom. 
4 § 
Förfarande med ersättningsutredning 
Dispaschören upprättar de i 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt i 2 mom. avsedda ersättningsutredningarna med iakttagande av detta kapitel. 
Om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, upprättar dispaschören ersättningsutredningen med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om skiljeförfarande (967/1992) om förfarandet vid skiljeförfarande. 
5 § 
Ansökan om ersättningsutredning 
Ett ärende gällande ersättningsutredning inleds genom en ansökan till dispaschören. I ansökan ska ingå: 
1) sökandens kontaktuppgifter, 
2) kontaktuppgifter till andra sakägare, 
3) försäkringsbrevet och -villkoren samt andra handlingar gällande försäkringsavtalet, 
4) sökandens krav, 
5) redogörelser som gjorts på basis av försäkringen, fakturor och annat material i anknytning till ärendet som sökanden vill hänvisa till, 
6) fullmakt. 
Ansökan avbryter preskriptionen av den skuld som avses i den i enlighet med 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). 
6 § 
Ersättningsutredning 
Dispaschören ska upprätta en ersättningsutredning inom 60 dagar från det att dispaschören har fått alla de uppgifter anses vara nödvändiga av sakägarna. Dispaschören kan förlänga den föreskrivna tiden i vittomfattande och svåra ärenden. 
I den av dispaschören upprättade ersättningsutredningen ska ingå: 
1) dagen för givandet av ersättningsutredningen, 
2) sakägarnas namn, 
3) redogörelse av sakägarnas krav och svar med motiveringar, 
4) förteckning över de presenterade bevisen, 
5) motiveringar, 
6) tillämpade bestämmelser och rättsnormer, 
7) ersättningsbeslut samt beslut om ersättande av de utgifter som parterna kräver. 
Dispaschören ska underteckna ersättningsutredningen och sända den till sakägarna. Om ändringssökande föreskrivs i 21 kap. 8 §. Till ersättningsutredningen ska fogas anvisningar för sökande av ändring. 
7 § 
Dispaschörens utlåtande 
I begäran om utlåtande till dispaschören i ett ärende som avses 3 § 3 mom. ska ingå: 
1) kontaktuppgifterna till den som begär om utlåtande, 
2) kontaktuppgifterna till de övriga parterna, 
3) försäkringsbrevet och -villkoren samt andra handlingar gällande försäkringsavtalet, 
4) redogörelse av de frågor som begäran om utlåtande gäller samt de handlingar på basis av vilka det begärs om utlåtande, 
5) fullmakt. 
Dispaschören ger sitt utlåtande efter att ha hört parterna till försäkringsavtalet och den försäkrade och efter att ha satt sig in i det material som parterna presenterat. Dispaschören ska ge sitt utlåtande inom 30 dagar från det att dispaschören har av parterna fått alla de uppgifter som anses vara nödvändiga. Dispaschören kan förlänga den föreskrivna tiden i vittomfattande och svåra ärenden. 
I dispaschörens utlåtande ska ingå en redogörelse av fallet som är föremålet för begäran om utlåtande samt den juridiska bedömningen av det inklusive motiveringarna. Dispaschören ska underteckna utlåtandet och sända den till parterna. Utlåtandet binder inte parterna och är inte heller verkställbart. I utlåtandet får ingen ändring sökas. 
8 § 
Förfarande i andra ärenden 
Om förfarandet i 3 § 1 mom. 3–6 punkten avsedda ärenden föreskrivs i 17 kap. 7 §. 
Dispaschören ska meddela de avgörande som avses i 3 § 1 mom. 3 och 4 punkten inom tre månader från det att dispaschören har av sakägarna fått alla de uppgifter som anses vara nödvändiga. Dispaschören kan förlänga den föreskrivna tiden i vittomfattande och svåra ärenden. 
9 § 
Ersättning till dispaschören 
Dispaschören fastställer beloppet på den ersättning som betalas för dennes arbete och utgifter i de ärenden som dispaschören behandlat. Ersättningen ska med hänsyn till ärendets omfattning och svårighetsgrad vara rimlig. 
Försäkringsgivaren är skyldig att betala dispaschörens ersättning för upprättande av ersättningsutredningar som avses i 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 2 mom., Utskottet föreslår en ändring såvida inte den försäkrades eller försäkringstagarens ansökan har varit uppenbart ogrundad, Slut på ändringsförslaget och den som begär om utlåtandet för upprättandet av ett utlåtande som avses i 3 § 3 mom. Ersättningen för det i 3 § 1 mom. 5 punkten avsedda verkställandet av utredningen och fördelningen av gemensamt haveri betalas av sakägarna till det gemensamma haveriet solidariskt. 
I andra ärende avgör dispaschören hur ersättningsskyldigheten uppdelas mellan sakägarna med beaktande Utskottet föreslår en ändring i tillämpliga delar Slut på ändringsförslaget av 21 kap. i rättegångsbalken. 
Om ändringssökande föreskrivs i 21 kap. 8 §. 
10 § 
Offentlighet i ärenden som behandlats av dispaschören 
I ärenden som behandlats av dispaschören iakttas lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007). 
17 kap. 
Haveri 
2 § 
Dispasch och dispaschör 
Utredning och fördelning av gemensamt haveri ska, om något annat inte avtalas, göras genom dispasch i det land och på den ort redaren bestämmer. Dispasch uppgörs i Finland av en dispaschör. 
7 § 
Upprättande av dispasch 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Sedan den i kungörelsen förelagda tiden har löpt ut eller om kompletterande handlingar inte har inlämnats efter uppmaning, ska dispaschören utan dröjsmål och senast tre månader därefter på en dag som ges till känna genom anslag på tingsrättens anslagstavla och kungörelse i officiella tidningen, utge dispaschen i två exemplar och försedd med anvisningar om ändringssökande. Dispaschören kan förlänga den föreskrivna tiden i vittomfattande och svåra ärenden. Om ändringssökande föreskrivs i 21 kap. 8 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
21 kap. 
Laga domstol och rättegång i sjörättsmål 
8 § 
Ändringssökande och verkställighet 
Ändring i dispaschörens avgörande kan sökas genom besvär vid sjörättsdomstolen. Vid ändringssökande tillämpas vad 25 kap. 12–14, 14 a–14 c och 15–18 § i rättegångsbalken stadgar om ändringssökande i tingsrättens avgörande. 
Ändring i sjörättsdomstolens avgörande kan sökas hos högsta domstolen, om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd. Då ändring söks iakttas Utskottet föreslår en ändring de Slut på ändringsförslaget bestämmelserUtskottet föreslår en strykning na Slut på strykningsförslaget i 30 kap. i rättegångsbalken Utskottet föreslår en ändring som gäller Slut på ändringsförslaget ändringssökande i ett ärende som hovrättUtskottet föreslår en ändring en Slut på ändringsförslaget handlagt i andra instans. 
Dispaschörens avgörande i vilken ingen ändring sökts verkställs såsom en lagakraftvunnen dom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Utskottet föreslår en ändring Om försäkringstagaren, den försäkrade eller försäkringsgivaren vill att ett gällande båtförsäkringsavtal ska innehålla ett sådant villkor enligt 16 a kap. 3 § 2 mom. enligt vilket meningsskiljaktigheter som gäller båtförsäkringsavtalet ska avgöras genom en ersättningsutredning av dispaschören, ska parterna komma överens om detta senast den 31 december 2021. Slut på ändringsförslaget (Nytt) 
Genom denna lag upphävs lagen om utredning av ersättningar genom dispaschör i sjöförsäkringsärende (10/53) och förordningen om dispaschörsbefattning (121/1936). 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 22.4.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Ano Turtiainen at 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.