Betänkande
KuUB
1
2019 rd
Kulturutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd (RP 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Antti
Randell
undervisnings- och kulturministeriet
förmånschef
Piia
Kuusisto
Folkpensionsanstalten
vice ordförande
Emilie
Jäntti
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
ordförande
Bicca
Olin
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
ordförande
Elias
Tenkanen
Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
ordförande
Roosa
Pajunen
Finlands Gymnasistförbund rf
ordförande
Jessica
Makkonen
Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf
expert
Antti
Hallia
Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf
socialpolitisk sakkunnig
Jani
Sillanpää
Finlands studentkårers förbund FSF rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om studiestöd ändras. Bestämmelserna om studier som berättigar till studiestöd ska preciseras för att motsvara nuvarande tillämpningspraxis. Villkoren för rätt till studiestöd för studier som inte står under offentlig tillsyn blir flexiblare på så sätt att det för erhållande av rätt till studiestöd inte längre krävs att utbildningsanordnaren har ordnat utbildningen i fråga i minst ett år. Det ska dock fortfarande krävas att utbildningen motsvarar utbildning enligt lagen om yrkesutbildning och att dess syfte är avläggande av en examen eller del av examen och även att utbildningsanordnaren har funktionella, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildningen. För att framhäva att studiestödet är den primära stödformen föreslår regeringen att kravet på tillfällighet i fråga om godtagbara skäl till att studierna fördröjts stryks i paragrafen om tillräcklig framgång i studierna. Även en med sjukdom jämförbar godtagbar omständighet som försvagar studieförmågan kan i fortsättningen utgöra ett godtagbart skäl. 
Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att de föreslagna kompletteringarna i lagen om studiestöd behövs och fyller sitt syfte. Ändringsförslagen förenklar stödvillkoren och leder till smidigare utbetalning av studiestödet i vissa situationer. De föreslagna ändringarna bedöms inte ha några nämnvärda statsfinansiella konsekvenser. 
Kravet på att orsaken till fördröjda studier ska vara tillfällig föreslås bli struket (5 b § 3 mom.). Syftet är att utbetalningen av studiestöd inte ska avbrytas om studietakten saktar ner av godtagbart skäl, till exempel sjukdom, svår livssituation eller problem med studierna exempelvis på grund av läs- och skrivsvårigheter eller försvagad syn eller hörsel. Utskottet anser att de studerande får mer jämlika möjligheter att avklara studierna med avseende på försörjningen tack vare att bestämmelsen om villkoren för fortsatt studiestöd i en exceptionell livssituation förtydligas. 
I propositionsmotiven (s. 9) står det att den orsak som medverkat till hur studierna framskridit och den otillräckliga studieframgången fortfarande ska ha ett tidsmässigt samband. Exempelvis utgör en svår livssituation under det första studieåret inte ett godtagbart skäl till fördröjda studier det tredje studieåret. Utskottet menar att detta i sig är motiverat men påpekar att orsakssambandet också kan gälla en längre tid, till exempel då en stor förändring i livssituationen eller en traumatisk upplevelse försvagar studieförmågan först en lång tid efter att de inträffat. Studiestödsvillkoren bör inom de gränser som lagstiftningen tillåter prövas individuellt med hänsyn till den studerandes faktiska situation. Samtidigt är det viktigt att avgörandepraxis samordnas på riksplanet. 
Utskottet välkomnar också förslaget att ändra lagstiftningen på så sätt att det inom utbildning som inte står under offentlig tillsyn inte längre ska vara ett villkor för studiestöd att utbildningsanordnaren har ordnat utbildningen i fråga i minst ett år. Det väsentliga är att innehållet i utbildningen uppfyller kraven i lagen om yrkesutbildning (531/2017). Utöver det som står i propositionsmotiven gör ändringen det möjligt att få studiestöd också för ny utbildning som startats av utbildningsanordnare med etablerad utbildningsverksamhet. 
Studiestödet och reformen av yrkesutbildningen
Här pekar utskottet på eventuella behov av ändringar i lagstiftningen om studiestöd för att förändringarna i studierna till följd av yrkesutbildningsreformen ska vägas in. I ett sakkunnigyttrande påpekas det att studerande i läroavtalsutbildning enligt lagen om studiestöd (1 kap. 6 §) inte har rätt till studiestöd under läroavtalstiden, fastän reformen har lett till att de yrkesstuderande nu också har fler korta läroavtalsperioder i stället för läroavtal med sikte på att avlägga hela examen. Studerande i läroavtalsutbildning har rätt till lön för läroavtalstiden. Utskottet framhåller att ändringarna till följd av yrkesutbildningsreformen bör vägas in i lagstiftningen om studiestöd så att de studerande inte går miste om sin rätt till studiestöd när de kortvarigt deltar i utbildning i läroavtalsform och sedan fortsätter med sina studier vid läroanstalten. Det är absolut mycket viktigt att undervisnings- och kulturministeriet med det snaraste utreder problemen med studiestöd till studerande inom yrkesutbildningen och utifrån resultaten vidtar behövliga åtgärder för att ändra lagstiftningen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 3/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 12.6.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Mia
Laiho
saml
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Janne
Heikkinen
saml
medlem
Veronika
Honkasalo
vänst
medlem
Eeva
Kalli
cent
medlem
Hilkka
Kemppi
cent
medlem
Noora
Koponen
gröna
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Minna
Reijonen
saf
medlem
Sami
Savio
saf
ersättare
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
ersättare
Pia
Viitanen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Lahtinen.
Senast publicerat 13-06-2019 09:48