Senast publicerat 08-05-2021 13:54

Betänkande KuUB 13/2020 rd RP 174/2020 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den (RP 174/2020 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Anna Kankaanpää 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • överdirektör Mika Tammilehto 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • överingenjör Timo Repo 
  Utbildningsstyrelsen
 • expert Saku Lehtinen 
  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • Dataombudsmannens byrå
 • Transport- och kommunikationsverket
 • Finlands Kommunförbund
 • Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
 • Bildningsarbetsgivarna rf
 • Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
 • Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf
 • Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås ändringar i lagen om yrkesutbildning, lagen om transportservice, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om nationella studie- och examensregister. 

Lagen om yrkesutbildning ändras så att de föråldrade hänvisningarna korrigeras och så att den möjlighet att uppnå yrkeskompetens genom avläggande av ett prov för grundläggande yrkeskompetens som införts genom lagen om transportservice beaktas. Arbetsgivaren ska framöver vara skyldig att ge ett arbetsintyg till läroavtalsstuderande. Bestämmelserna om ändringssökande ändras med anledning av lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

De bestämmelser i lagen om transportservice som gäller ändringssökande ska preciseras beträffande utbildning för grundläggande yrkeskompetens som avläggs som en del av yrkesutbildning. 

I lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om nationella studie- och examensregister föreslås ändringar som hänför sig till beviljande av finansiering till yrkesutbildning. Finansieringsandelarna för yrkesutbildning föreslås ligga på samma nivå som under finansåret 2020. Bestämmelserna om tidsbestämda tilläggsanslag som beviljas som höjning av basfinansiering efter prövning ska preciseras. I lagarna föreslås dessutom preciserande ändringar som gäller insamlandet av sådan studerande- och arbetslivsrespons som används som grund för finansieringen. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

En del av ändringsförslagen i propositionen är mycket tekniska och beror till exempel på ändringar som tidigare gjorts i annan lagstiftning. Det handlar bland annat om att 23 och 120 § i lagförslag 1 föreslås hänvisa till lagen om transportservice (320/2017), att hänvisningen till personuppgiftslagen (523/1999) i 107 § föreslås bli struken eftersom den är onödig och att hänvisningarna till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreslås bli ändrade till hänvisningar till den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Utskottet stöder förslagen. 

Det är viktigt att avläggandet av grundläggande yrkeskompetens enbart genom ett prov för grundläggande yrkeskompetens (s.k. provmodell) enligt 32 § i lagen om transportservice beaktas i 120 § om arbetslivskommissionernas uppgifter i lagförslag 1. Införandet av en provmodell ökar möjligheterna att bestyrka yrkeskompetens och underlättar tillgången på arbetskraft inom transportbranschen. Detta svarar mot kompetensbaseringen inom yrkesutbildningen. 

Utskottet välkomnar förslaget att utvidga skyldigheten att ge arbetsintyg enligt arbetsavtalslagen (55/2001) så att den också gäller läroavtalsutbildning. Ett arbetsintyg som dokumentation över arbetslivserfarenhet, kompetens och arbetslivskompetens kan underlätta sysselsättning. Detta gäller i synnerhet de unga för vilka arbetet inom ramen för läroavtalsutbildningen kan vara den första egentliga arbetsperioden eller en längre arbetsperiod än tidigare. 

Regeringen föreslår att automatiska responssystem ska kunna användas vid insamling av studerande- och arbetslivsrespons. Införandet av arbetslivsrespons ska senareläggas med ett år till 2023, då man direkt kan övergå till ett automatiskt responssystem när det gäller insamling av arbetslivsrespons. Utskottet betonar betydelsen av både studeranderespons och arbetslivsrespons i utvecklingen av yrkesutbildningen och ställer sig bakom förslaget även till denna del. 

Sammantaget anser kulturutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen i propositionen, men med följande anmärkningar och ändringsförslag. 

Ändring av finansieringsandelar

Det innehållsmässigt mest betydelsefulla förslaget gäller lagförslag 3 i propositionen. Det föreslås där att procentandelarna för de olika finansieringsandelarna i yrkesutbildning ska ändras så att de ligger kvar på samma nivå som under finansåret 2020. Enligt förslaget ska basfinansieringens andel vara 70 procent, den prestationsbaserade finansieringens andel 20 procent och genomslagsfinansieringens andel 10 procent. Därtill föreslås det att bestämmelserna ska preciseras så att de tidsbegränsade tillägg som bestäms i budgeten och som delas ut som höjning av basfinansieringen efter prövning inte i fortsättningen ska minska basfinansieringens prestationsspecifika finansiering, alltså det så kallade priset på studerandeår. Utan de föreslagna ändringarna skulle basfinansieringens andel vara 60 procent, den prestationsbaserade finansieringens andel 30 procent och genomslagsfinansieringens andel 10 procent 2021. År 2022 skulle basfinansieringens andel ha sjunkit till 50 procent. 

I sina yttranden har de sakkunniga i huvudsak ställt sig positiva till propositionen, men ändringen av finansieringsandelarna har till viss del också ansetts vara problematisk. Kulturutskottet ställer sig bakom propositionen eftersom en tillräckligt stor basfinansiering tillförsäkrar utbildningsanordnarna en hållbar och tillräckligt förutsägbar finansieringsbas för långsiktig planering av verksamheten och till exempel för eventuella lösningar beträffande fast anställning av personal. 

Utskottet är medvetet om att vissa utbildningsanordnare har inriktat och utvecklat sin verksamhet i väntan på att prestationsfinansieringen ökar 2021 och vidare 2022 i enlighet med gällande lag. I och med propositionen går utvecklingen i en ny riktning när det gäller att bestämma den finansiering som ska genomföras stegvis, och följden kan bli att en del utbildningsanordnares finansieringsandel för 2021 minskar i förhållande till förväntningarna och de utvecklingsåtgärder som genomförts. 

Utskottet betonar vikten av en stabil finansiering av yrkesutbildning för långsiktig verksamhet och förstår därför även den kritik som framförts, men pekar samtidigt på betydelsen av förutsägbar basfinansiering för utbildningsanordnarna. Utskottet är övertygat om, och anser det nödvändigt, att prestations- och genomslagsfinansieringens andel på 30 procent kommer att bli ett tillräckligt incitament för en effektiv och verkningsfull verksamhet. 

Utveckling av finansieringssystemet

Enligt ett sakkunnigyttrande är systemet för finansiering av yrkesutbildning det mest komplexa inom utbildningssektorn och försvåras av ett stort antal olika ansökningsprocesser som gör det besvärligt att bedriva verksamhet långsiktigt och planmässigt. I användningen av finansieringssystemet har det bland annat blivit ett allt vanligare problem att basfinansieringen höjs efter prövning för att finansiera vissa regelbundna utgifter. 

Utskottet förespråkar en ytterligare förenkling av finansieringsmodellen för yrkesutbildning och en minskning av processerna för ansökan om finansiering. Utskottet anser att det är oroväckande att finansieringsmodellen betraktas som alltför arbetsdryg och oklar och att den bidrar till att försvåra planeringen av verksamheten. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag 1

107 §. Behandling av känsliga uppgifter.

Utskottet påpekar att EU:s allmänna dataskyddsförordning ((EU) 2016/679) inte innehåller bestämmelser med begreppet känsliga uppgifter. Definitionerna eller terminologin enligt dataskyddsförordningen kan inte heller ändras genom en nationell lag. Utskottet föreslår därför att paragrafrubriken ändras till ”Behandling av uppgifter om hälsotillstånd och fällande domar i brottmål”. 

I enlighet med den ändring som föreslås ovan föreslår utskottet att 3 och 4 mom. ändras så att begreppet ”känsliga uppgifter” stryks och ersätts med en hänvisning till de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. Utskottet föreslår inga ändringar i sak i momenten. 

112 §. Sökande av ändring i förvaltningsdomstol.

Som sakkunniga påpekat är paragrafen mycket generellt formulerad. Det är oklart när ändring i beslut av en anordnare av yrkesutbildning där en kommun eller samkommun är huvudman ska sökas enligt kommunallagen och när ändring ska sökas enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

På grundval av en utredning föreslår utskottet att formuleringen preciseras på följande sätt för att undvika oklarheter: ”I beslut med anledning av begäran om omprövning och andra beslut som fattats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär i förvaltningsdomstol. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs i denna lag.” 

Ingressen.

Med hänvisning till kommentaren till 107 § föreslår utskottet en komplettering i ingressen. 

Lagförslag 2

257 §. Ändringssökande i förvaltningsdomstol.

I ett i 55 § i lagen om yrkesutbildning avsett beslut som arbetslivskommissionen meddelat med anledning av begäran om rättelse får ändring inte sökas genom besvär, står det i 4 mom. 

Utskottet konstaterar att besvärsförbudet dock här är avsett att gälla endast sådana situationer som avses i 256 § 6 mom. i lagen om transportservice och på vilka 55 § i lagen om yrkesutbildning till-lämpas. Därför bör 4 mom. hänvisa till 256 § 6 mom. Utskottet föreslår att momentet får följande lydelse: ”I ett i 256 § 6 mom. i lagen om transportservice avsett beslut som arbetslivskommissionen meddelat med anledning av begäran om rättelse får ändring inte sökas genom besvär.” 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 3 och 4 i proposition RP 174/2020 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 174/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om yrkesutbildning (531/2017) 107 § 5 mom. och 117 §, 
ändras 23 § 2 mom., 77 § 1 mom., Utskottet föreslår en ändring rubriken för 107 § och 107 § 3 och 4 mom., Slut på ändringsförslaget 111—113 §, 114 § 1 mom. och 120 § 3 mom. 1 punkten, som följer: 
23 § 
Examina och utbildning som ska anges i anordnartillståndet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett anordnartillstånd kan innehålla bestämmelser om rätten att ordna i 8 § 2 punkten avsedd utbildning som förbereder för en yrkesuppgift eller om rätten att vara ett i 35 § i lagen om transportservice (320/2017) avsett utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens eller utbildningscentrum som ger fortbildning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
77 § 
Tillämpning av lagstiftningen om arbetstagare och tjänsteinnehavare 
På läroavtal tillämpas den lagstiftning som tillämpas på arbetsavtalsförhållanden och tjänsteförhållanden. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på läroavtal som grundar sig på arbetsavtal dock inte 1 kap. 3 och 8 §, 2 kap. 4 och 5 §, 4 kap. 4 och 5 §, 6 kap. 1, 1 a, 2—4, 4 a, 5 och 6 §, 7 kap. 1—5 och 7—11 §, 9 och 10 kap. samt 13 kap. 3 och 4 § i arbetsavtalslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
107 § (Ny) 
Behandling av Utskottet föreslår en ändring uppgifter om hälsotillstånd och fällande domar i brottmål Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utbildningsanordnaren ska definiera de uppgifter som innebär hantering av Utskottet föreslår en strykning känsliga  Slut på strykningsförslagetuppgifter Utskottet föreslår en ändring enligt 1 och 2 mom Slut på ändringsförslaget
Utbildningsanordnaren ska förvara Utskottet föreslår en ändring de uppgifter som avses 1 och 2 mom. Slut på ändringsförslaget separat från övriga personuppgifter. Utskottet föreslår en ändring Uppgifterna Slut på ändringsförslaget ska avföras ur registret omedelbart när det inte längre finns någon grund för att bevara dem för de lagstadgade uppdragen, dock senast fyra år från det att uppgifterna fördes in i registret. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
111 § 
Begäran om omprövning 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag får omprövning av ett sådant beslut av en utbildningsanordnare som avses i denna lag begäras hos regionförvaltningsverket, om beslutet gäller 
1) i 11 § avsedd tid för genomförande av handledande utbildning, 
2) i 43 § avsedd antagning som studerande, 
3) i 64 § avsett särskilt stöd eller i 2 mom. i den paragrafen avsedd anpassning av bedömningen av kunnandet, 
4) i 66 § avsedd avvikelse från kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet, 
5) i 84 § avsedd skyldighet att visa upp ett intyg över narkotikatest, 
6) i 96 § 3 mom. avsedd rätt för den studerande att tillfälligt avbryta sina studier, 
7) i 97 § avsedda situationer då en studerande ska anses ha avgått. 
Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
112 § 
Sökande av ändring i förvaltningsdomstol 
Utskottet föreslår en ändring I beslut med anledning av begäran om omprövning och andra beslut som fattats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär i förvaltningsdomstol. Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring Vid Slut på ändringsförslaget sökande av ändring i förvaltningsdomstol Utskottet föreslår en ändring tillämpas Slut på ändringsförslaget lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019)Utskottet föreslår en ändring , om inte något annat föreskrivs i denna lag Slut på ändringsförslaget
113 § 
Sökande av ändring hos rättsskyddsnämnden för studerande 
Ett sådant beslut av en utbildningsanordnare som avses i denna lag och som gäller indragning eller återställande av studierätten får överklagas genom besvär hos rättsskyddsnämnden för studerande. Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut av rättsskyddsnämnden för studerande finns i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande (956/2011). 
114 § 
Tid för sökande av ändring 
Omprövning av ett beslut i ett ärende som avses i 111 § ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär i förvaltningsdomstol över ett beslut med anledning av en begäran om omprövning enligt 111 § samt besvär över ett beslut som gäller skriftlig varning till en studerande, avstängning för viss tid, uppsägning från internatboende, avhållande från studierna eller indragning eller återställande av studierätten ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
120 § 
Arbetslivskommissionernas uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utbildningsstyrelsen ålägger de arbetslivskommissioner som den utser att utöver de uppgifter som avses i 2 mom. eller med avvikelse från arbetsfördelningen enligt examina 
1) svara för ordnande och övervakning av prov som avses i 193 § 2 mom. i lagen om transportservice och för utfärdandet av intyg och betyg som avses i 31 § 3 mom. och 32 § 4 mom. i den lagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 256 och 257 § i lagen om transportservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om transportservice (320/2017) 257 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1505/2019, och 
fogas till 256 §, sådan den lyder i lag 1505/2019, ett nytt 6 mom. som följer: 
256 § 
Begäran om omprövning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När grundläggande yrkeskompetens avläggs som en del av yrkesutbildningen, tillämpas vad som i 55 § i lagen om yrkesutbildning föreskrivs om kontroll och rättelse av bedömningen. 
257 § 
Ändringssökande i förvaltningsdomstol 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I ett i Utskottet föreslår en ändring 256 § 6 mom. Slut på ändringsförslaget i lagen om Utskottet föreslår en ändring transportservice Slut på ändringsförslaget avsett beslut som arbetslivskommissionen meddelat med anledning av begäran om rättelse får ändring inte sökas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 32 a § 1 mom., 32 g § och 49 § 2 mom. sådana de lyder i lag 532/2017, som följer: 
32 a § 
Finansieringsandelar 
Basfinansieringens andel är 70 procent, den prestationsbaserade finansieringens andel 20 procent och genomslagsfinansieringens andel 10 procent av det belopp som man får när man från anslaget för yrkesutbildning drar av det belopp för i budgeten fastställda tidsbundna tillägg som beviljas som i 32 e § avsedd höjning av basfinansieringen efter prövning samt det belopp för strategifinansiering som avses i 32 h §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 g § 
Genomslagsfinansiering 
Genomslagsfinansieringen bestäms på följande grunder: 
1) sysselsättning och övergång till fortsatta studier i fråga om dem som avlagt examen eller examensdelar, 
2) studeranderespons, 
3) arbetslivsrespons från utbildningsavtals- och läroavtalsarbetsplatserna. 
Vid beräkning av examen och examensdelar som prestation för utbildningsanordnaren tillämpas 32 f § 4 mom. 
Närmare bestämmelser om bestämmande och beräkning av grunderna för genomslagsfinansieringen samt om insamling av den respons som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet. 
Utbildningsstyrelsen svarar för den automatiska insamlingen av studerande- och arbetslivsrespons. 
49 § 
Fastställande av antalet prestationer som används vid beräkning av finansieringen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fråga om yrkesutbildningen fastställer undervisnings- och kulturministeriet för följande finansår viktkoefficienten för basfinansieringen som bestäms enligt 32 d § 2 mom., antalet prestationer som används som grund för prestations- och genomslagsfinansieringen samt beloppet av de ersättningar för mervärdesskatt som avses i 32 i § 1 mom. utifrån de uppgifter som utbildningsanordnarna har lämnat med stöd av 58 §. De studerandeår, examina, examensdelar och andra prestationer som inte har anmälts inom utsatt tid kan lämnas obeaktade som grund för finansieringen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagen tillämpas första gången vid beviljande av finansiering för finansåret 2021. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 32 g § 1 mom. används inte arbetslivsrespons som grund för bestämmande av genomslagsfinansieringen under finansåren 2021 och 2022. Under finansåret 2021 används inte heller sysselsättning och övergång till fortsatta studier i fråga om dem som avlagt examensdelar som grund för bestämmande av genomslagsfinansieringen. 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) 4 § 2 mom., 5 §, 9 § 1 mom. 4 punkten och 11 § 2 mom., 
av dem 5 §, 9 § 1 mom. 4 punkten och 11 § 2 mom. sådana de lyder i lag 568/2019, samt 
fogas till 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 568/2019, en ny 5 punkt, till 9 § 4 mom., sådant det lyder i den lagen, en ny 1 a-punkt och till 9 § ett nytt 6 mom. som följer: 
4 § 
Ändamålet med informationsresursen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De uppgifter som förts in i informationsresursen används dessutom för beviljande av finansiering för undervisning och utbildning enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). De kontaktuppgifter som avses i 9 § 1 mom. 5 punkten i denna lag används för att samla in den studeranderespons som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och de kontaktuppgifter som avses i 9 § 4 mom. 1 a-punkten används för att samla in den arbetslivsrespons som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
De gemensamt personuppgiftsansvariga för informationsresursen samt ansvarsfördelningen mellan dem 
Utbildningsanordnarna och i 9 § 6 mom. avsedda aktörer samt Utbildningsstyrelsen är gemensamt personuppgiftsansvariga för informationsresursen. Utbildningsstyrelsen ska svara för informationsresursens allmänna funktion och för den tekniska anslutning som behövs för att föra in, behandla och lämna ut uppgifter. 
Utbildningsanordnarna och i 9 § 6 mom. avsedda aktörer ska i fråga om de uppgifter som de fört in svara för korrektheten enligt artikel 5.1 d och för den registrerades rätt till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Utbildningsstyrelsen ska svara för den personuppgiftsansvariges övriga skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. 
Om verksamheten hos en utbildningsanordnare eller hos en i 9 § 6 mom. avsedd aktör läggs ner och den personuppgiftsansvariges uppgifter inte överförs på någon annan juridisk person, blir Utbildningsstyrelsen personuppgiftsansvarig för de berörda uppgifterna i informationsresursen. 
9 § 
Uppgifter om yrkesutbildning 
En utbildningsanordnare enligt lagen om yrkesutbildning ska för varje studerande som den ger utbildning i enlighet med lagen om yrkesutbildning föra in följande uppgifter i informationsresursen: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) uppgifter som behövs vid beräkningen av de studerandeår som avses i 32 b § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt uppgifter som används som viktningsgrund för den basfinansiering och den prestationsfinansiering som avses i den lagen, 
5) de kontaktuppgifter för studerande inom examensutbildningen som behövs för att samla in studeranderespons enligt 32 g § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om den studerandes förvärvande av kunnande ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter som läroavtalsutbildning eller i form av utbildning som grundar sig på utbildningsavtal, införs dessutom 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
1 a) de kontaktuppgifter för den studerandes ansvariga arbetsplatshandledare som behövs för att samla in arbetslivsrespons enligt 32 g § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En i 22 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning avsedd aktör som med stöd av ett fördrag som Finland ingått ordnar examina och utbildning som avses i den lagen ska föra in de uppgifter som avses i 1 mom. 1—3 punkten. 
11 § 
Tid för bevarande av uppgifterna i informationsresursen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De uppgifter som gäller tillfälligt avbrytande av studierna, uppgifter som ingår i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet och uppgifter som har förts in med tanke på beviljandet av finansiering för undervisning och utbildning ska dock bevaras i endast fem år från det att studierna avslutades eller examen avlades. De kontaktuppgifter för den studerande som avses i 9 § 1 mom. 5 punkten ska bevaras i tre månader från det att studierna avslutades och de kontaktuppgifter för den ansvariga arbetsplatshandledaren som avses i 9 § 4 mom. 1 a-punkten ska bevaras i tre månader från det att läro- eller utbildningsavtalet avslutades. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Skyldigheten att införa kontaktuppgifter enligt 9 § 1 mom. 5 punkten tillämpas inte om den studerandes studier avslutas före den 1 juli 2021. Utbildningsanordnaren får dock införa kontaktuppgifterna även i ett sådant fall. Om den studerande har inlett sina studier före ikraftträdandet av denna lag ska utbildningsanordnaren införa de kontaktuppgifter som avses i nämnda punkt senast den 30 april 2021. 
Skyldigheten att införa kontaktuppgifter enligt 9 § 3 mom. 1 a-punkten tillämpas inte på läro- eller utbildningsavtal som avslutas före den 1 juli 2021. Utbildningsanordnaren får dock införa kontaktuppgifterna även i ett sådant fall. Om läro- eller utbildningsavtalet har börjat före ikraftträdandet av denna lag ska utbildningsanordnaren införa de kontaktuppgifter som avses i nämnda punkt senast den 30 april 2021. 
De uppgifter som avses i 9 § 6 mom. införs i fråga om personer som vid denna lags ikraftträdande är studerande vid en i det momentet avsedd aktörs läroanstalt, inklusive de examens- och utbildningsdelar samt de delområden av gemensamma examensdelar som avlagts inom utbildningen i fråga före lagens ikraftträdande. De uppgifter som avses i detta moment ska föras in i informationsresursen senast den 30 april 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 2.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Sanna Antikainen saf 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Pirkka-Pekka Petelius gröna 
 
medlem 
Sofia Vikman saml 
 
ersättare 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
ersättare 
Jouni Ovaska cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd Kaj Laine. 
 

RESERVATION

Motivering

I propositionen föreslås det att grunderna för finansieringen av yrkesutbildning ändras. Reformen av yrkesutbildningen bereddes i brett samarbete med aktörerna på fältet under förra valperioden och blev godkänd på bred front. Avsikten är att ändringen i finansieringssystemet till följd av reformen ska träda i kraft under en lång övergångsperiod och fullt ut under finansåret 2022. 

Reformen syftar till att avlagd examen ska ge kompetens som gör det möjligt att komma ut i arbetslivet. Ett annat syfte har varit att säkerställa att utbildningsanordnarna har tillräckliga incitament att tillgodose varje studerandes individuella behov och individualiseringen av studierna och på så sätt främja studieframgången. 

Till följd av propositionen försämras också förutsägbarheten i finansieringen av yrkesutbildningen. Finansieringssystemet har nyligen setts över, och utbildningsanordnarna har börjat anpassa sin verksamhet till det nya systemet. I och med propositionen går utvecklingen i en väsentligt ny riktning, och följden kan bli att en del utbildningsanordnares finansieringsandel för 2021 minskar i förhållande till de planerade och genomförda utvecklingsåtgärderna. I propositionen står det att när andelarna av den prestationsbaserade finansieringen och genomslagsfinansieringen minskar, sjunker finansieringsnivån för ungefär 40 procent av utbildningsanordnarna. Den största minskningen i euro är nästan 4 miljoner euro för en enskild utbildningsanordnare. Detta är en betydande försämring jämfört med nuläget. 

Utveckling av utbildningskvaliteten och genomslagskraften måste kunna belönas via finansieringssystemet. Det är inte heller till denna del motiverat att skrota reformen av yrkesutbildningen. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen godkänner lagförslagen enligt betänkandet, men stryker 32 a § i lagförslag 3. (Reservationens ändringsförslag) 

Reservationens ändringsförslag

Lagförslag 3

 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 a § (utesl.) 
Finansieringsandelar (utesl.) 
Utskottet föreslår en strykning Basfinansieringens andel är 70 procent, den prestationsbaserade finansieringens andel 20 procent och genomslagsfinansieringens andel 10 procent av det belopp som man får när man från anslaget för yrkesutbildning drar av det belopp för i budgeten fastställda tidsbundna tillägg som beviljas som i 32 e § avsedd höjning av basfinansieringen efter prövning samt det belopp för strategifinansiering som avses i 32 h §. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Helsingfors 2.12.2020
   
 
Sari Multala saml 
 
Sofia Vikman saml 
 
Paula Risikko saml