Senast publicerat 08-05-2021 12:35

Betänkande KuUB 19/2018 rd RP 260/2018 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om yrkesutbildning

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om yrkesutbildning (RP 260/2018 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Katri Kurppa 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • överdirektör Mika Tammilehto 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • specialsakkunnig Tomi Kytölä 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • regeringsråd Saara Luukkonen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • överinspektör Anne Tamminen-Dahlman 
  dataombudsmannens byrå
 • planerare Paula Borkowski 
  Utbildningsstyrelsen
 • projektchef Joonas Mäkinen 
  Utbildningsstyrelsen
 • rektor Annele Ranta 
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • biträdande rektor Annukka Sorjonen 
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • jurist Minna Antila 
  ​Finlands Kommunförbund
 • expert Satu Ågren 
  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
 • expert Samuli Maxenius 
  Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
 • generalsekreterare Juuso Luomala 
  Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • finansministeriet
 • Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
 • Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
 • Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf
 • Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
 • Finlands studentkårers förbund FSF rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om nationella studie- och examensregister samt lagen om yrkesutbildning. 

Enligt förslaget ändras lagen om nationella studie- och examensregister så att den nationella informationsresursen inom yrkesutbildningen utvidgas med uppgifter som hör till den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet och uppgifter om övrig yrkesutbildning. Därtill föreslås att lagen ändras till de delar som behövs för att harmonisera lagen med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning. 

Till lagen om yrkesutbildning fogas enligt förslaget rätt att få upplysningar om den personliga utvecklingsplanen för kunnandet. Rätt att få upplysningar ges enligt förslaget till utbildningsanordnare och till ansvariga arbetsplatshandledare för utbildning som ordnas på en arbetsplats och representanter för arbetslivet som fungerar som bedömare av kunnandet. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Utskottet anser att propositionens ändringsförslag om att utvidga informationsresursen inom yrkesutbildningen och harmonisera lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) med dataskyddsförordningen behövs och är lämpliga. Ändringarna, exempelvis effektiviseringen av möjligheterna att utnyttja digitalisering, främjar genomförandet av den personliga tillämpningen inom yrkesutbildningen och stöder och förenhetligar utbildningsanordnarnas verksamhet. Propositionen ger en person bättre möjligheter att se och kontrollera sådana uppgifter om sig själv som anknyter till utbildningen både under studierna och också när han eller hon inte studerar hos någon utbildningsanordnare. 

Utskottet tillstyrker lagförslagen i propositionen, men med följande kommentarer och ändringsförslag. 

Införande av uppgifter om en studerandes personlig kompetens i den nationella informationsresursen

Genom reformen av yrkesutbildningen gjordes studievägen för de studerande mer individuell och smidig. Utbildningsanordnaren ska utarbeta en personlig plan för kunnandet (PUK) för varje studerande. I planen erkänns den studerades existerande kunnande och planeras hurdant kunnande den studerande behöver samt hur det ska förvärvas i olika inlärningsmiljöer. Samtidigt planeras de handlednings- och stödåtgärder som behövs. 

Regeringen föreslår i propositionen att informationsresursen inom yrkesutbildningen utvidgas med en del av de uppgifter som utbildningsanordnaren enligt lagen ska skriva in i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK). De uppgifter som överförs till informationsresursen utgör de så kallade ePUK-uppgifterna. Enligt propositionen innehåller ePUK-uppgifterna också information om behovet av handledning och stöd och behovet av särskilt stöd samt om anpassning av bedömningen av kunnandet och om individuell bedömning av kunnandet. Utskottet föreslår att propositionen ändras så att till informationsresursen inte ska överföras uppgifter om en studerandes behov av särskilt stöd. I stället ska det föras in uppgifter om behov att begära tilläggsuppgifter av utbildningsanordnaren. Utskottet betonar att tilläggsuppgifterna ska vara lättåtkomliga för den som har rätt att få dem. Det ska framgå tydligt av informationsresursen vem som har gett uppgifterna. Användare av tjänsten är utbildningsanordnare, studerande och aktörer på arbetsplatser. Utskottet konstaterar att de åtgärder för att främja ibruktagandet av ePUK-tjänsten som regeringen föreslår behövs. Utskottet har i ett tidigare utlåtande (KuUU 10/2018 rd) påskyndat färdigställandet av ePUK-tjänsten så att utbildningsanordnarna får enhetliga och fungerande system för processen kring den personliga utvecklingsplanen. Det garanterar i sin tur att det utarbetas en personlig utvecklingsplan för varje studerande och att planen uppdateras, på det sätt som lagen kräver. 

Enligt propositionen ska den personliga utvecklingsplanen för kunnandet och de uppgifter som hänför sig till den också framöver produceras i utbildningsanordnarnas egna studiehanteringssystem. De uppgifter som behövs på nationell nivå överförs automatiskt från de systemen till informationsresursen med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. Till den digitala ePUK-tjänsten överförs endast det datainnehåll som anges i lagen. Det är begränsat och mindre omfattande än ePUK-datainnehållet i utbildningsanordnarnas system. De ePUK-uppgifter som finns i den nationella informationsresursen är tillgängliga för den studerande, utbildningsanordnaren, den ansvariga arbetsplatshandledaren och den företrädare för arbetslivet som är bedömare av kunnandet. Det underlättar användningen av de uppgifter som behövs till exempel när man ansöker om eller byter utbildnings- eller läroavtalsplats. Det finns lättåtkomliga och enhetliga uppgifter om studerande som förvärvar sitt kunnande på arbetsplatsen i ePUK-tjänsten. Uppgifterna kan behövas till exempel för bedömning av den studerandes yrkesprov. Genom reformen minskar också arbetsmängden för utbildningsanordnaren i PUK-processen, när de uppgifter som behövs finns direkt tillgängliga i ePUK-tjänsten. 

De informationssystem som avses i lagen om nationella studie- och examensregister används bland annat vid behandling av personuppgifter om yrkesstuderande. Här bör man beakta både de krav som följer av dataskyddsförordningen och att bestämmelserna om behandling av personuppgifter i utbildningslagstiftningen ska vara enhetliga. På grund av detta föreslår utskottet preciseringar i vissa bestämmelser i lagförslaget, på det sätt som framgår närmare av detaljmotiven nedan. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag 1

9 §. Uppgifter om yrkesutbildning.

Enligt lagförslaget ska i den nationella informationsresursen bland annat föras in en del av uppgifterna i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet, till exempel uppgifter om behovet av handledning och stöd och rätt till särskilt stöd (2 mom. 8 och 9 punkten). Särskilt stöd kan beviljas på grund av inlärningssvårigheter, funktionsnedsättning eller sjukdom eller av någon annan orsak. Det föreslås att de ovannämnda uppgifterna ska föras in i formen ja eller nej. 

Enligt propositionsmotiven är uppgifter om att en studerande får särskilt stöd inte sådana uppgifter som är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen). Men enligt vad utskottet erfar är en uttrycklig uppgift om att en studerande får särskilt stöd sekretessbelagd enligt vedertagen tolkningspraxis. Utskottet föreslår att bestämmelsen ändras så att i informationsresursen inte ska föras in innehållsmässig information om huruvida den studerande har behov av handledning eller stöd enligt 48 § i lagen om yrkesutbildning eller rätt till särskilt stöd enligt 64 § i den lagen. I resursen ska det bara antecknas att det finns sådan tilläggsinformation som behövs för att genomföra den studerandes utbildning, utan att precisera innehållet i den informationen. En anteckning om att det finns tilläggsinformation behövs till exempel för att utbildning på en arbetsplats ska kunna ordnas på behörigt sätt och för att göra övergången smidigare i de fall när en studerande flyttar från en utbildningsanordnare till en annan. 

För att genomföra ändringen föreslår utskottet att 2 mom. 8 och 9 punkten stryks och ersätts med en ny 8 punkt. Numreringen av punkterna 10—14 ändras så att punkterna blir 9—13 punkter. 

Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 5 mom., där det föreskrivs att det i informationsresursen förs in också uppgifter om att den studerande gett sitt samtycke till att uppgifter om den personliga utvecklingsplanen för kunnandet lämnas ut. Registreringen av samtycket främjar den studerandes möjligheter att utnyttja uppgifterna i tjänsten på ett informationssäkert sätt i situationer där han eller hon vill utnyttja sina egna tillgängliga uppgifter för personliga ändamål, till exempel i samband med ansökan till en läroavtals- eller utbildningsavtalsarbetsplats. Detta ändringsbehov hänför sig till den föreslagna ändringen av 109 § i lagförslag 2. Till dessa delar hänvisar utskottet till detaljmotiven till den paragrafen nedan. 

10 §. Utlämnande av uppgifter ur informationsresursen.

På grund av behovet att ändra 109 § i lagförslag 2 i propositionen föreslår utskottet att paragrafen får en ny 5 punkt, där det föreskrivs att uppgifter ur informationsresursen får lämnas ut till den som med stöd av ett i 109 a § 4 mom. i lagen om yrkesutbildning avsett samtycke från den berörda personen har rätt att få uppgifter som finns i informationsresursen. Det behövs bestämmelser om utlämnande av så kallade ePUK-uppgifter på grundval av samtycke. I den gällande lagen finns det bara bestämmelser om utlämnande av uppgifter på basis av samtycke ur den så kallade Koski-tjänsten. Meningen är inte att överföra ePUK-uppgifter från den tjänsten. Ändringsförslaget behövs för att bestämmelserna om utlämnande av uppgifter ur de olika systemen ska vara enhetliga. 

19 §. Antagningsregistrets datainnehåll.

Utskottet föreslår att 1 mom. 5 punkten ändras så att det i stället för ett förbud ska föras in att den registrerade har gett sitt samtycke till att personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Bestämmelserna motsvarar då utgångspunkten i offentlighetslagen (16 § 3 mom.) som är den linje som allmänt följs i myndighetsverksamhet. 

21 §. Utlämnande av uppgifter ur antagningsregistret.

Utskottet föreslår att hänvisningen till register som är gemensamma för två eller flera universitet i 1 mom. 1 punkten ändras till en hänvisning till register som är gemensamma för två eller flera högskolor, så att också yrkeshögskolorna kan utnyttja uppgifterna, till exempel för eventuella gemensamma urvalsprov. 

Utskottet föreslår att den felaktiga hänvisningen till 3 mom. i den första meningen i 1 mom. ändras till en hänvisning till 5 mom. 

28 §. Ändamålet med tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter samt uppgifter som lämnas ut.

Utskottet föreslår att hänvisningen till 9 § i paragrafens 2 mom. ändras så att den också innefattar det nya 5 mom. som utskottet föreslår. 

29 §. Utlämnande av uppgifter via tjänsten.

Utskottet föreslår att ordet tekniskt sätts in före ordet gränssnitt i 5 mom. 

Övergångsbestämmelsen.

Utskottet föreslår utifrån de uppgifter det fått att lagförslaget kompletteras med en övergångsbestämmelse enligt vilken en utbildningsanordnare ska föra in de uppgifter som avses i 9 § 2—5 mom. i informationsresursen senast den 1 juli 2019. Då har utbildningsanordnarna två månader på sig att föra in uppgifterna efter att lagen trätt i kraft. 

Lagförslag 2

109 §. Rätt att få uppgifter i ärenden som gäller studerande.

Utskottet föreslår att man i stället för att ta in nya moment i 109 § stiftar en helt ny 109 a §. Bestämmelsen blir då tydligare och mer begriplig, i synnerhet som utskottet föreslår två nya moment i bestämmelsen. På grund av ändringsförslaget blir de i regeringens proposition föreslagna 109 § 6—8 mom. nu 109 a § 1—3 mom. Utskottet föreslår att lagens rubrik ändras på grund av den föreslagna ändringen. 

Utskottet föreslår utifrån de uppgifter det fått att paragrafen kompletteras med ett nytt 4 mom., där det föreskrivs att en person kan ge specifikt samtycke till att uppgifter om personens utvecklingsplan för kunnandet (PUK) som har förts in i informationsresursen får lämnas ut till en myndighet eller någon annan aktör, samt återta sitt samtycke. Uppgiften om personens samtycke förs in i den informationsresurs som avses i 1 mom. Uppgifterna lämnas ut utifrån en persons samtycke med hjälp av ett tekniskt gränssnitt eller i något annat elektroniskt format. 

Utskottet föreslår att paragrafen får ett nytt 5 mom., där man preciserar de aktörer som ansvarar för utlämnandet av uppgifter från ePUK-tjänsten. För utlämnandet av uppgifter ansvarar den utbildningsanordnare som utarbetat den personliga utvecklingsplanen för kunnandet under den tid studierätten är i kraft och Utbildningsstyrelsen efter det att studierätten upphört. 

Dessutom föreslår utskottet att ordet tekniskt sätts till framför ordet gränssnitt i 1—4 mom., för att bestämmelserna ska vara exakta. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 260/2018 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) 1, 3 och 5 §, 6 § 1 mom., 8 § 2 mom., 9 §, 10 § 1 mom., 11 § 2 mom., 13, 18—21, 23 och 24 §, 26 § 1 och 2 mom., 28 § 2 mom. och 29 § 4 och 5 mom. som följer: 
1 § 
Lagens syfte 
Lagen syftar till att 
1) göra det möjligt att på elektronisk väg datasäkert och centraliserat samla in, behandla och lämna ut studie- och examensuppgifter om en person till personen själv och myndigheter som behöver uppgifterna, 
2) säkerställa studie- och examensuppgifternas enhetlighet och tillförlitlighet samt effektivisera förvaltningens verksamhet, 
3) främja ansökan till utbildning, identifieringen och erkännandet av tidigare kunskap samt livslångt lärande. 
3 § 
Studentnummer och studentnummerregistret 
Ett studentnummer är en permanent kod som tilldelas en person och som används för att identifiera personen när uppgifter i en informationsresurs eller ett datalager som avses i denna lag eller lagen om småbarnspedagogik (540/2018) förs in, behandlas och lämnas ut. Utbildningsanordnare, anordnare av småbarnspedagogik, serviceproducenter inom småbarnspedagogiken och högskolor kan även använda studentnumret för att identifiera personer när de utför uppgifter enligt lagen om småbarnspedagogik, lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, yrkeshögskolelagen eller universitetslagen. 
När sådana uppgifter om en person som avses i denna lag eller i lagen om småbarnspedagogik förs in för första gången ska den som för in uppgiften be Utbildningsstyrelsen om personens studentnummer. Om personen saknar studentnummer ska Utbildningsstyrelsen skapa ett studentnummer. Utbildningsstyrelsen ska meddela den som för in uppgiften studentnumret för kännedom. 
Studentnumren bildar ett studentnummerregister. I studentnummerregistret ska dessutom personens namn samt personbeteckningen eller andra nödvändiga identifikationsuppgifter föras in. Utbildningsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för studentnummerregistret. Studentnummer kan lämnas ut via en teknisk anslutning. De uppgifter som förs in i studentnummerregistret ska bevaras permanent. 
5 § 
De gemensamt personuppgiftsansvariga för datalagret samt ansvarsfördelningen mellan dem 
Utbildningsanordnarna och Utbildningsstyrelsen är gemensamt personuppgiftsansvariga för informationsresursen. Utbildningsstyrelsen ska svara för informationsresursens allmänna funktion och för den tekniska anslutning som behövs för att föra in, behandla och lämna ut uppgifter. 
Utbildningsanordnarna ska i fråga om de uppgifter som de fört in svara för korrektheten enligt artikel 5.1 d och för den registrerades rätt till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Utbildningsstyrelsen ska svara för den personuppgiftsansvariges övriga skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. 
Om en utbildningsanordnares verksamhet läggs ner och den personuppgiftsansvariges uppgifter inte överförs på någon annan juridisk person, blir Utbildningsstyrelsen personuppgiftsansvarig för de berörda uppgifterna i informationsresursen. 
6 § 
Införandet av uppgifter i informationsresursen 
En utbildningsanordnare är skyldig att i informationsresursen föra in de uppgifter som avses i 7—9 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 § 
Uppgifter om gymnasieutbildning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En utbildningsanordnare ska också i informationsresursen föra in uppgift om att ett sådant prov som avses i 36 § 2 mom. i gymnasielagen har avlagts och hur den studerande har bedömts. 
9 § 
Uppgifter om yrkesutbildning 
En utbildningsanordnare enligt lagen om yrkesutbildning ska för varje studerande som den ger utbildning i enlighet med lagen om yrkesutbildning föra in följande uppgifter i informationsresursen: 
1) den examen, den examensdel eller de examensdelar som avläggs eller den utbildning som genomgås, inklusive sådan övrig yrkesutbildning som avses i 8 § i lagen om yrkesutbildning, 
2) när examen har avlagts eller utbildningen inletts, tillfälligt avbrutits och avslutats, 
3) avlagda examensdelar och genomgångna utbildningsdelar och delområden inom gemensamma examensdelar och deras omfattning, bedömning av kunnandet samt avlagd examen eller genomgången utbildning, 
4) uppgifter som behövs vid beräkningen av de studerandeår som avses i 32 b § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt uppgifter som används som viktningsgrund för den basfinansiering och den prestationsfinansiering som avses i den lagen. 
Utbildningsanordnaren ska dessutom föra in följande uppgifter i informationsresursen om de studerandes personliga utvecklingsplaner för kunnandet: 
1) tidpunkter då den personliga utvecklingsplanen för kunnandet godkänts och uppdaterats, 
2) den examen eller handledande utbildning eller övriga yrkesutbildning som avses i 8 § i lagen om yrkesutbildning som avläggs, de examens- eller utbildningsgrunder som iakttas, det eventuella kompetensområde som avläggs samt de examens- eller utbildningsdelar som avläggs, 
3) uppgifter om de examensdelar, delområden av gemensamma examensdelar eller övriga studier som en behörig myndighet bedömt och intygat och som utbildningsanordnaren inkluderat i den studerandes examen på basis av erkännande av den studerandes kunnande, 
4) uppgifter om de examensdelar, delområden av gemensamma examensdelar eller övriga studier som en behörig myndighet bedömt och intygat och som utbildningsanordnaren sänt till utnämnda bedömare av kunnandet för erkännande av kunnandet, 
5) annat kunnande som den studerande förvärvat och påvisat tidigare än sådant som ingår i 2 eller 3 punkten och som anknyter till den examen eller handledande utbildning som avläggs, 
6) eventuella avvikelser från kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet enligt 66 § i lagen om yrkesutbildning, 
7) behovet av examensutbildning och förvärvande av annan nödvändig yrkesskicklighet, 
8) Utskottet föreslår en ändring anteckning om att det finns en omständighet som är väsentlig för genomförandet av utbildningen, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 9) uppgift om huruvida den studerande har rätt till särskilt stöd enligt 64 § i lagen om yrkesutbildning, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9 Slut på ändringsförslaget) sådana studier som stöder studiefärdigheterna som avses i 63 § i lagen om yrkesutbildning som ordnas för den studerande vid behov, 
Utskottet föreslår en ändring 10 Slut på ändringsförslaget) tidpunkterna för och innehållet i yrkesproven, yrkesprovsmiljöerna samt anordnaren av yrkesprov, om denna är någon annan än utbildningsanordnaren, 
Utskottet föreslår en ändring 11 Slut på ändringsförslaget) motsvarande uppgifter om övrigt påvisande av kunnandet samt i fråga om studerande som får särskilt stöd sådan anpassning av bedömningen av kunnandet och individuell bedömning av kunnandet som avses i 64 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning, 
Utskottet föreslår en ändring 12 Slut på ändringsförslaget) bedömarna av kunnandet som avses i 54 § i lagen om yrkesutbildning, samt 
Utskottet föreslår en ändring 13 Slut på ändringsförslaget) det mål som ingår i den karriärplan som utarbetas för den studerande. 
Om den studerande deltar i examensutbildning eller annat förvärvande av nödvändigt kunnande införs förutom de i 2 mom. avsedda uppgifterna även målen, innehållen, undervisningen och sätten och tidpunkten för förvärvande av annat kunnande för examensutbildningen eller förvärvande av annat nödvändigt kunnande. 
Om den studerandes förvärvande av kunnande ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter som läroavtalsutbildning eller i form av utbildning som grundar sig på utbildningsavtal, införs dessutom 
1) den studerandes ansvariga arbetsplatshandledare och den lärare som utbildningsanordnaren utsett eller av grundad anledning en annan företrädare för utbildningsanordnaren, 
2) förutom den arbetsplatshandledare och den lärare eller övriga företrädare för utbildningsanordnaren även den företrädare för utbildningsanordnaren som ordnat läroavtalsutbildning, om examen ordnats på basis av läroavtalsutbildning enligt 27 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildning, 
3) de viktigaste arbetsuppgifterna som utförts på arbetsplatsen för att förvärva det kunnande som krävs enligt examensgrunderna och den personliga utvecklingsplanen för kunnandet, 
4) i utbildning som grundar sig på utbildningsavtal tidpunkten för förvärvande av kunnande som ordnas på en arbetsplats, 
5) i läroavtalsutbildning tidpunkten för förvärvande av kunnande i fråga om förvärvande av kunnande i andra inlärningsmiljöer som anvisats av utbildningsanordnaren samt i fråga om förvärvande av kunnande som ordnas på en arbetsplats. 
Utskottet föreslår en ändring Om den studerande med stöd av 109 a § 4 mom. i lagen om yrkesutbildning har gett sitt samtycke till att uppgifter om den personliga utvecklingsplanen för kunnandet får lämnas ut, ska uppgiften om samtycket föras in i informationsresursen. Slut på ändringsförslaget 
10 § 
Utlämnande av uppgifter ur informationsresursen 
Uppgifter ur informationsresursen får lämnas ut till 
1) myndigheter som enligt lag eller en lagstadgad uppgift har rätt att av en utbildningsanordnare få sådana uppgifter som finns i informationsresursen, sekretessbelagda uppgifter dock endast om det separat uttryckligen i lag föreskrivs om utlämnande av uppgifterna eller rätten att få uppgifterna, 
2) Sysselsättningsfonden till den del den med stöd av lag har rätt att få uppgifter som finns i informationsresursen, 
3) den ansvariga arbetsplatshandledaren eller bedömaren av kunnandet för en studerande inom yrkesutbildningen, till den del denne med stöd av lag har rätt att få uppgifter som finns i informationsresursen, 
4) den som med stöd av ett i 29 § 5 mom. avsett samtycke från den berörda personen har rätt att få uppgifter som finns i informationsresursenUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5) den som med stöd av ett i 109 a § 4 mom. i lagen om yrkesutbildning avsett samtycke från den berörda personen har rätt att få uppgifter som finns i informationsresursen. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Tid för bevarande av uppgifterna i informationsresursen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De uppgifter som gäller tillfälligt avbrytande av studierna, uppgifter som ingår i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet och de uppgifter som har bevarats med tanke på beviljandet av finansiering för undervisning och utbildning ska dock bevaras i endast fem år från det att studierna avslutades eller examen avlagdes. 
13 § 
Personuppgiftsansvarig för studentexamensregistret 
Studentexamensnämnden är personuppgiftsansvarig för studentexamensregistret. 
18 § 
De gemensamt personuppgiftsansvariga för antagningsregistret och ansvarsfördelningen mellan dem 
Gemensamt personuppgiftsansvariga för antagningsregistret är Utbildningsstyrelsen samt universiteten och yrkeshögskolorna i fråga om det delregister som avses i 17 § 3 mom. 1 punkten och anordnarna av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen i fråga om det delregister som avses i 17 § 3 mom. 2 punkten. 
Utbildningsstyrelsen svarar för insamlingen av uppgifter till antagningsregistret och för det nationella genomförandet av ansökningssystemen samt för den allmänna informationen, vägledningen och rådgivningen i samband med ansökan till utbildning och antagningen av studerande. Utbildningsanordnarna och högskolorna ska svara för att de uppgifter som de fört in är korrekta i enlighet med artikel 5.1 d samt för den registrerades rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen. Utbildningsstyrelsen ska svara för den personuppgiftsansvariges övriga skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. 
19 § 
Antagningsregistrets datainnehåll 
I antagningsregistret kan följande föras in: 
1) den sökandes namn, studentnummer och personbeteckning eller någon annan motsvarande identifikationsuppgift, medborgarskap, kön, modersmål och behövlig kontaktinformation, 
2) uppgifter om den sökandes tidigare utbildning och examina, 
3) uppgifter om ansökan till utbildning och grunderna för antagning i fråga om varje sökande, 
4) uppgifter om antagningsresultat, mottagande av studieplats och inskrivning vid läroanstalten i fråga, och 
5) sökandens Utskottet föreslår en ändring samtycke till Slut på ändringsförslaget att personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring av utbildning. 
Förutom de uppgifter som anges 1 mom. kan i antagningsregistret föras in uppgifter om arbetserfarenhet och fritidsintressen. Dessa uppgifter inhämtas och förs in endast i det fall uppgifterna behövs för antagningen av studerande. 
I antagningsregistret kan det dessutom föras in sådana uppgifter om den sökandes hälsotillstånd och funktionsförmåga som den sökande själv uppgett, och som ska beaktas när antagningen ordnas. När en person har sökt till en utbildning som avses i 81 § i lagen om yrkesutbildning, 33 § i yrkeshögskolelagen eller 43 a § i universitetslagen, kan i antagningsregistret föras in uppgift om huruvida det finns sådana hälsorelaterade omständigheter som inverkar på yrkesvalet som den sökande själv uppgett, som ska beaktas vid antagningen. 
När en person har sökt till en utbildning som avses i 81 § i lagen om yrkesutbildning, 33 § i yrkeshögskolelagen eller 43 a § i universitetslagen, kan i antagningsregistret föras in uppgift om ett beslut om indragning av studierätten. När en studerande har sökt till en utbildning som avses i 33 § i yrkeshögskolelagen eller 43 a § i universitetslagen som överflyttande studerande, kan i registret för ansökan till högskolorna föras in uppgift om ett i 33 § i yrkeshögskolelagen eller ett i 43 a § i universitetslagen avsett pågående ärende som gäller indragning av studierätten. 
I vart och ett av de delregister som nämns i 17 § 2 mom. kan förutom uppgifter enligt 1—4 mom. också föras in andra uppgifter som är nödvändiga med tanke på ändamålet med delregistret och som är relevanta för bedömningen av de sökandes lämplighet för en utbildning eller ett yrke enligt 17 § eller för antagningen av studerande utifrån utbildningspolitiska grunder eller individuella utbildningsbehov. 
20 § 
Datakällor för antagningsregistret 
De som är gemensamt personuppgiftsansvariga för antagningsregistret har rätt att utöver de uppgifter som sökanden har uppgett, trots sekretessbestämmelserna, få sådana uppgifter som avses i 19 § 1 och 5 mom. ur studentexamensregistret och från Befolkningsregistercentralen, arbets- och näringsmyndigheterna, anordnarna av grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning, universiteten, yrkeshögskolorna, anordnarna av yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt ur sådana gemensamma register för två eller flera högskolor som har skapats för antagningen av studerande. 
21 § 
Utlämnande av uppgifter ur antagningsregistret 
Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter som avses i 19 § 1 och 5 mom., i den utsträckning de uppgifter som avses i 1 mom. behövs och de uppgifter som avses i Utskottet föreslår en ändring 5 mom. Slut på ändringsförslaget är nödvändiga för skötseln av mottagarens uppgifter, lämnas ut ur antagningsregistret 
1) till universitet, yrkeshögskolor, anordnare av yrkesutbildning och gymnasieutbildning och anordnare av påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen samt till register som är gemensamma för två eller flera Utskottet föreslår en ändring högskolor Slut på ändringsförslaget, 
2) till det behöriga ministeriet och Statistikcentralen för utredningar som gäller uppföljning av utbildningssystemet, 
3) till Folkpensionsanstalten för skötseln av uppgifter enligt lagen om studiestöd (65/1994), lagen om stöd för skolresor (48/1997) och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) samt till Folkpensionsanstalten och arbets- och näringsmyndigheterna för utredning av förutsättningarna för att få en arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), 
4) till kommuner och andra som ordnar studerandehälsovård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) för skötseln av denna uppgift, 
5) till kommuner som ordnar uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen (1285/2016) för skötseln av en uppgift enligt den lagen, 
6) till de registeransvariga enligt 3 § i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) för skötseln av de uppgifter som dessa har enligt utlänningslagen (301/2004) och medborgarskapslagen (359/2003). 
Sådana uppgifter som avses i 19 § 2-4 mom. får lämnas ut endast till de mottagare som nämns i 1 mom. 1 punkten i denna paragraf för antagningen av studerande. 
23 § 
Ändamålet med högskolornas riksomfattande datalager 
För ett centraliserat bevarande och centraliserad användning av högskolornas uppgifter om studierätt, anmälningar, examina och studieprestationer ska det finnas ett riksomfattande datalager, i vilket datainnehållet i högskolornas register över uppgifter om studerande samlas och genom vilket antagningsregistret och högskolornas gemensamma antagningstjänster genom en teknisk anslutning datasäkert ges tillgång till detta innehåll. Högskolorna får använda datalagret också när de sköter övriga uppgifter som de har enligt 2 § i universitetslagen och 4 § i yrkeshögskolelagen och när de lämnar ut uppgifter till myndigheter och andra högskolor. 
24 § 
De gemensamt personuppgiftsansvariga för datalagret samt ansvarsfördelningen mellan dem 
Undervisnings- och kulturministeriet samt universiteten och yrkeshögskolorna är gemensamt personuppgiftsansvariga för datalagret. Undervisnings- och kulturministeriet ska svara för datalagrets allmänna funktion och för den tekniska anslutning som behövs för att föra in, behandla och lämna ut uppgifter. 
Universiteten och yrkeshögskolorna ska svara för att de uppgifter som de fört in är korrekta i enlighet med artikel 5.1 d samt för den registrerades rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen. Undervisnings- och kulturministeriet ska svara för den personuppgiftsansvariges övriga skyldigheter enligt dataskyddsförordningen. 
26 § 
Utlämnande av uppgifter ur högskolornas riksomfattande datalager 
Ur datalagret ska till antagningsregistrets förfogande lämnas ut de i 25 § avsedda uppgifter som förts in i datalagret och som enligt 19 § kan föras in i antagningsregistret. 
Högskolorna beslutar om annat utlämnande av uppgifter via datalagret och svarar för att utlämnandet sker på ett lagenligt sätt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
28 § 
Ändamålet med tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter samt uppgifter som lämnas ut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med hjälp av tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter utlämnas 
1) sådana uppgifter i den nationella informationsresursen inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen som avses i 7—9 §, med undantag för de uppgifter som avses i 9 § Utskottet föreslår en ändring 2—5 mom. Slut på ändringsförslaget, 
2) sådana uppgifter i studentexamensregistret som avses i 14 § 2 mom., 
3) sådana uppgifter i antagningsregistret som avses i 19 §, samt 
4) sådana uppgifter i högskolornas riksomfattande datalager som avses i 25 §. 
29 § 
Utlämnande av uppgifter via tjänsten 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Via tjänsten kan uppgifter i enlighet med 2 och 3 mom. lämnas ut också till Sysselsättningsfonden. 
En person om vilken det förts in uppgifter i ett sådant register eller en sådan informationsresurs som avses i denna lag kan i tjänsten ge sitt samtycke till att en uppgift i det aktuella registret eller informationsresursen lämnas ut till en myndighet eller någon annan aktör samt återkalla sitt samtycke. Ur tjänsten för utlämnande av studie- och examensuppgifter får uppgifter med samtycke av den berörda personen lämnas ut via ett Utskottet föreslår en ändring tekniskt Slut på ändringsförslaget gränssnitt eller i något annat elektroniskt format. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Bestämmelsen i 8 § 2 mom. träder dock i kraft först den 1 augusti 2019. 
Uppgifter om övrig yrkesutbildning som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten i denna lag, som hänför sig till tiden mellan den 1 januari 2019 och den 30 april 2019, införs i informationsresursen retroaktivt senast den 1 juli 2019. 
Utskottet föreslår en ändring De uppgifter som avses i lagens 9 § 2—5 mom. införs i informationsresursen senast den 1 juli 2019. Slut på ändringsförslaget 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av Utskottet föreslår en strykning 109 § i Slut på strykningsförslaget lagen om yrkesutbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till Utskottet föreslår en strykning 109 § i  Slut på strykningsförslagetlagen om yrkesutbildning (531/2017) Utskottet föreslår en strykning nya 6—8 mom. Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring en ny 109 a § Slut på ändringsförslaget som följer: 
Utskottet föreslår en strykning 109 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Rätt att få uppgifter i ärenden som gäller studerande Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Utbildningsanordnaren har rätt att med hjälp av ett gränssnitt eller i något annat elektroniskt format få uppgifter om de studerandes personliga utvecklingsplaner för kunnandet. Med dessa uppgifter avses uppgifter som ingår i personliga utvecklingsplaner för kunnandet som med stöd av 9 § i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) har förts in i informationsresursen. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Den ansvariga arbetsplatshandledaren har rätt att med hjälp av ett gränssnitt eller i något annat elektroniskt format få uppgifter om den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet till de delar uppgifterna gäller en läroavtalsutbildning eller en utbildning som grundar sig på utbildningsavtal, som denne har utsetts till ansvarig arbetsplatshandledare för. Om en studerande har flera ansvariga arbetsplatshandledare, gäller arbetsplatshandledarens rätt att få uppgifter endast uppgifterna om den examens- eller utbildningsdel, eller en mindre helhet än så, som arbetsplatshandledaren är ansvarig för. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En företrädare för arbetslivet, som är bedömare av kunnandet vid bedömning av kunnandet enligt 53 §, har rätt att med hjälp av ett gränssnitt eller i något annat elektroniskt format få uppgifter om den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet till de delar uppgifterna gäller påvisande av kunnandet genom yrkesprov i det aktuella fallet. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 109 a § Slut på ändringsförslaget (Ny) 
Utskottet föreslår en ändring Rätt att få uppgifter om en studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Utbildningsanordnaren har rätt att med hjälp av ett tekniskt gränssnitt eller i något annat elektroniskt format få uppgifter om de studerandes personliga utvecklingsplaner för kunnandet. Med dessa uppgifter avses uppgifter som ingår i personliga utvecklingsplaner för kunnandet som med stöd av 9 § i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) har förts in i informationsresursen. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Den ansvariga arbetsplatshandledaren har rätt att med hjälp av ett tekniskt gränssnitt eller i något annat elektroniskt format få uppgifter om den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet till de delar uppgifterna gäller en läroavtalsutbildning eller en utbildning som grundar  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring sig på utbildningsavtal, som denne har utsetts till ansvarig arbetsplatshandledare för. Om en studerande har flera ansvariga arbetsplatshandledare, gäller arbetsplatshandledarens rätt att få uppgifter endast uppgifterna om den examens- eller utbildningsdel, eller en mindre helhet än så, som arbetsplatshandledaren är ansvarig för. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En företrädare för arbetslivet, som är bedömare av kunnandet vid bedömning av kunnandet enligt 53 §, har rätt att med hjälp av ett tekniskt gränssnitt eller i något annat elektroniskt format få uppgifter om den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet till de delar uppgifterna gäller påvisande av kunnandet genom yrkesprov i det aktuella fallet. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En person kan ge specifikt samtycke till att de uppgifter om personens utvecklingsplan för kunnandet som har förts in i den informationsresurs som avses i 1 mom. får lämnas ut till en myndighet eller någon annan aktör, samt återta sitt samtycke. Uppgiften om samtycket förs in i den i 1 mom. avsedda informationsresursen. Utifrån personens samtycke lämnas uppgifterna ut med hjälp av ett tekniskt gränssnitt eller i något annat elektroniskt format. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring För utlämnandet av uppgifter i de situationer som avses i 1—4 mom. ansvarar den utbildningsanordnare som utarbetat planen under den tid studierätten är i kraft och Utbildningsstyrelsen efter att studierätten upphört. Slut på ändringsförslaget 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuomo Puumala cent 
 
vice ordförande 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Marisanna Jarva cent 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Mikaela Nylander sv 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Jani Toivola gröna 
 
medlem 
Pilvi Torsti sd 
 
medlem 
Raija Vahasalo saml 
 
ersättare 
Hanna-Leena Mattila cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Lahtinen.