Betänkande
KuUB
2
2015 rd
Kulturutskottet
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2014
INLEDNING
Ärende
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2014 (B 2/2015 rd): Ärendet har inkommit till kulturutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
direktör
Sari
Pajula
Riksdagsbiblioteket
politices doktor
Maria
Forsman
UTSKOTTETS MOTIVERING
Kulturutskottet konstaterar att Riksdagsbiblioteket fungerar enligt bestämmelserna i lagen om Riksdagsbiblioteket (717/2000). Biblioteket ska inom sitt verksamhetsområde vara ett centralarkiv för riksdagen. Dessutom verkar biblioteket som ett offentligt centralbibliotek för juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap. Biblioteket är med sina samlade faktatjänster nödvändigt för riksdagsarbetet, men det intar också en viktig roll bland de finländska biblioteken sammantaget. På grundval av berättelsen och inkommen utredning bedömer utskottet att biblioteket har utfört sina betjäningsuppdrag med framgång och att biblioteket således har skötts väl under 2014. 
Under de senaste åren har betoningen på tjänsterna förlagts till informationsnät och webbdata. Riksdagsbiblioteket har producerat innehållsligt intressanta informationspaket och anskaffat elektroniskt material. Tack vare webbdata har bibliotekets användningsmöjligheter ökat ytterligare vilket i praktiken har betonat transparensen som en av bibliotekets främsta principer. Betoningarna i verksamheten visar att biblioteket vill och kan svara mot servicebehoven i tiden och att bibliotekets ledning har greppat bibliotek serviceuppdrag på rätt sätt. 
Riksdagsbiblioteket är en stark expertenhet vars sakkunskap används i stor skala i riksdagsarbetet. I enlighet med ställningen som centralbibliotek har biblioteket fördelat sin expertis också till andra användare genom utbildning och rådgivning. Enligt erhållen utredning har informationsspecialisterna hållit föreläsningar vid vetenskapliga och professionella seminarier och utbudet av publikationer har varit mångsidigt och bidragit med nya tankar, också för många som arbetar inom biblioteksbranschen. Det internationella och särskilt det nordiska samarbetet mellan parlamentsbiblioteken har varit viktigt. 
Utskottet noterar med tillfredsställelse att biblioteket under 2014 har flyttat tillbaka till ombyggda lokaler som ger användarna bättre arbetsförhållanden än förr. Rummen för forskare har ägnats särskild uppmärksamhet. Också möjligheterna till kopiering, kopiering och skanning har förbättrats. Det bidrar ytterligare till en förbättring av bibliotekets förmåga att betjäna sina kunder. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner ställningstagandet med anledning av berättelsen B 2/2015 rd. 
Utskottets förslag till ställningstagande
Riksdagen har ingenting att anmärka mot redogörelsen. 
Helsingfors 26.6.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuomo
Puumala
cent
medlem
Li
Andersson
vänst
medlem
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Jukka
Gustafsson
sd
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Marisanna
Jarva
cent
medlem
Kimmo
Kivelä
saf
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Mikaela
Nylander
sv
medlem
Ulla
Parviainen
cent
medlem
Nasima
Razmyar
sd
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Jani
Toivola
gröna
ersättare
Aila
Paloniemi
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Kaj
Laine
Senast publicerat 03-02-2017 10:24