Betänkande
KuUB
2
2019 rd
Kulturutskottet
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
INLEDNING
Remiss
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018 (B 4/2019 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
direktör
Antti
Virrankoski
Riksdagsbiblioteket.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Kulturutskottet understryker att biblioteken i alla tider har haft ett viktigt och omfattande bildningsuppdrag i vårt samhälle. Med sin verksamhet värnar biblioteken om lika möjligheter till bildning och kultur och till bred kunskap för hela befolkningen. Riksdagsbiblioteket, som hör till riksdagens kansli, betjänar riksdagen inom sitt verksamhetsområde. Det är centralarkiv för riksdagen och offentligt centralbibliotek för juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap. Som offentligt forskningsbibliotek är Riksdagsbiblioteket unikt i Finland. 
Under året låg den mätbara användningen av biblioteksmaterial och biblioteksmedier på samma nivå som åren innan, men både boklånen och antalet besökare är lägre än under toppåren. I vårt kunskaps- och självbetjäningssamhälle är det lätt att komma åt information. Det betyder samtidigt att man i allt större omfattning uppsöker biblioteket för att anlita expertis och få råd i arbetskrävande problem. Besöken i biblioteket minskar alltså, men uppdragen blir mer komplicerade. Det är enligt utskottet mycket viktigt att bibliotekspersonalen får vidareutveckla sin kompetens i en tid av fortlöpande förändringar i verksamhets- och kunskapsmiljön och att biblioteket fångar upp de viktigaste servicebehoven för att också i fortsättningen kunna nå ut till sin kundkrets på bästa möjliga sätt. 
Enligt uppgifter till utskottet har biblioteket överlag tillgänglighetsanpassat lokalerna mycket väl. Vid sidan av tillgängligheten bör biblioteket också i allt högre grad satsa på allt bättre tillgänglighet till servicen och då bland annat göra en utvärdering av hur tillgängliga webbtjänsterna i själva verket är. Utskottet välkomnar det pågående utvecklingsarbetet för att göra riksdagens webbtjänster mer tillgängliga och noterar att biblioteket deltar i arbetet. 
Bestånden och samlingarna utgör kärnan i biblioteket. Bibliotekets ställning som centralbibliotek inom sitt särskilda område syns utåt och inger stora förväntningar. Enligt vad utskottet erfar har biblioteket kunnat leva upp till förväntningarna mycket väl och år efter år fått beröm för sina samlingar. Utskottet välkomnar att biblioteket samarbetar med andra forskningsbibliotek kring upphandlingen av ett nytt bibliotekssystem och med Centrumbiblioteket Ode kring en rad evenemang. Biblioteket var med och utvecklade riksdagens öppna data och tjänsten öppnade i juni 2018. Det är viktigt att riksdagens öppna data kan utnyttjas allt bättre både inom riksdagen och i samhället i stort. 
Under året deltog biblioteket aktivt i projektet för informationsstöd inom riksdagens beslutsfattande. Projektet undersöker vilka informationsbehov det finns inom lagstiftningsarbetet och tar sikte på att vidareutveckla servicen utifrån tillgängliga användaruppgifter, exempelvis det informationsstöd som tillhandahålls av bibliotekets informationstjänst och riksdagens elektroniska biblioteksservice. Den bärande tanken i arbetet med att förbättra den digitala servicen är att beslutsfattarna ska få bättre tillgång till information och medier allt efter sina behov, och vid rätt tid och i lättillgänglig form. Det är angeläget att politiska beslut bygger på väl underbyggd kunskap, understryker utskottet och anser det mycket viktigt att riksdagen inom ramen för projektet tar fram nya informationsprodukter som hjälper biblioteket att i större omfattning tillgängliggöra färdigt beprövad information för de som innehar den lagstiftande makten. Bibliotekets infopaket är en bra början och ett steg i rätt riktning. 
Här vill utskottet särskilt lyfta fram att arkivet för muntlig historia för intervjuer med riksdagsveteraner utnämndes till årets arkivgärning på Arkivens dag i Norden. Också sett i ett internationellt perspektiv är arkivet unikt och det innefattar vid det här laget inemot 430 intervjuer med riksdagsveteraner.  
Sammantaget bedömer kulturutskottet att biblioteket har utfört sina serviceuppdrag framgångsrikt och att biblioteket följaktligen sköttes väl 2018. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 4/2019 rd. 
Utskottets förslag till ställningstagande
Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 14.6.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Mia
Laiho
saml
medlem
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Janne
Heikkinen
saml
medlem
Veronika
Honkasalo
vänst
medlem
Eeva
Kalli
cent
medlem
Hilkka
Kemppi
cent
medlem
Kimmo
Kiljunen
sd
medlem
Noora
Koponen
gröna
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Anders
Norrback
sv
medlem
Minna
Reijonen
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Kaj
Laine.
Senast publicerat 02-07-2019 13:42