Senast publicerat 08-05-2021 12:34

Betänkande KuUB 4/2018 rd RP 58/2018 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den (RP 58/2018 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Juha Post 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • äldre regeringssekreterare Timo Meling 
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Kirsi Päivänsalo 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • undervisningsråd Teijo Koljonen 
  Utbildningsstyrelsen
 • förmånschef Piia Kuusisto 
  Folkpensionsanstalten.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
 • Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
 • Finlands Gymnasistförbund rf
 • Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att lagen om studiestöd och lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och i yrkesutbildning ändras så att den grundläggande utbildning som ordnas för studerande som passerat läropliktsåldern enligt lagen om grundläggande utbildning anses vara studier som berättigar till studiestöd och stöd för skolresor. Studierna anses vara på heltid om de omfattar minst 22 kurser per läsår. 

Dessutom ska definitionen av heltidsstudier i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras på grund av ändringarna i lagstiftningen om studiestöd. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Genom de föreslagna ändringarna utvidgas rätten till studiestöd och stöd för skolresor till sådan grundläggande utbildning som ordnas för studerande som passerat läropliktsåldern. Likabehandlingen förbättras när studerande får rätt till studiestöd för grundläggande utbildning även vid andra läroanstalter än folkhögskolor. Största delen av de vuxna som deltar i grundläggande utbildning är personer som håller på att integrera sig. 

Utskottet ser det som viktigt både för samhället och individen att var och en tillförsäkras rätt till examen på grundstadiet och den vägen får behörighet för fortsatta studier. Alla måste tillförsäkras ekonomiska förutsättningar att förvärva kompetens och utbildning, eftersom dessa i dagens samhälle är nödvändiga för att man ska klara sig på arbetsmarknaden. Den föreslagna ändringen är liten i statsfinansiellt hänseende men kan i väsentlig grad hjälpa upp den ofta svåra situationen på arbetsmarknaden för dem som saknar examen på grundstadiet. 

Den föreslagna utvidgningen av stödrättigheterna under studietiden är en riktad åtgärd som ska rätta till situationen för en missgynnad grupp. Sakkunniga har framfört ett önskemål om att stödet för skolresor ska granskas och utvecklas i ett samlat perspektiv. Den här frågan kan undersökas till exempel med anledning av reformen av yrkesutbildningen. 

Sammantaget anser kulturutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1, 2, 3 och 4 i proposition RP 58/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.6.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuomo Puumala cent 
 
vice ordförande 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Li Andersson vänst 
 
medlem 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä blå 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Mikaela Nylander sv 
 
medlem 
Pekka Puska cent 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Jani Toivola gröna 
 
medlem 
Pilvi Torsti sd 
 
medlem 
Raija Vahasalo saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Lahtinen.