Betänkande
KuUB
4
2018 rd
Kulturutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den (RP 58/2018 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Juha
Post
undervisnings- och kulturministeriet
äldre regeringssekreterare
Timo
Meling
arbets- och näringsministeriet
konsultativ tjänsteman
Kirsi
Päivänsalo
social- och hälsovårdsministeriet
undervisningsråd
Teijo
Koljonen
Utbildningsstyrelsen
förmånschef
Piia
Kuusisto
Folkpensionsanstalten.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
Finlands Gymnasistförbund rf
Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslår regeringen att lagen om studiestöd och lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och i yrkesutbildning ändras så att den grundläggande utbildning som ordnas för studerande som passerat läropliktsåldern enligt lagen om grundläggande utbildning anses vara studier som berättigar till studiestöd och stöd för skolresor. Studierna anses vara på heltid om de omfattar minst 22 kurser per läsår. 
Dessutom ska definitionen av heltidsstudier i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras på grund av ändringarna i lagstiftningen om studiestöd. 
Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Genom de föreslagna ändringarna utvidgas rätten till studiestöd och stöd för skolresor till sådan grundläggande utbildning som ordnas för studerande som passerat läropliktsåldern. Likabehandlingen förbättras när studerande får rätt till studiestöd för grundläggande utbildning även vid andra läroanstalter än folkhögskolor. Största delen av de vuxna som deltar i grundläggande utbildning är personer som håller på att integrera sig. 
Utskottet ser det som viktigt både för samhället och individen att var och en tillförsäkras rätt till examen på grundstadiet och den vägen får behörighet för fortsatta studier. Alla måste tillförsäkras ekonomiska förutsättningar att förvärva kompetens och utbildning, eftersom dessa i dagens samhälle är nödvändiga för att man ska klara sig på arbetsmarknaden. Den föreslagna ändringen är liten i statsfinansiellt hänseende men kan i väsentlig grad hjälpa upp den ofta svåra situationen på arbetsmarknaden för dem som saknar examen på grundstadiet. 
Den föreslagna utvidgningen av stödrättigheterna under studietiden är en riktad åtgärd som ska rätta till situationen för en missgynnad grupp. Sakkunniga har framfört ett önskemål om att stödet för skolresor ska granskas och utvecklas i ett samlat perspektiv. Den här frågan kan undersökas till exempel med anledning av reformen av yrkesutbildningen. 
Sammantaget anser kulturutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1, 2, 3 och 4 i proposition RP 58/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.6.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuomo
Puumala
cent
vice ordförande
Sari
Multala
saml
medlem
Li
Andersson
vänst
medlem
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Jukka
Gustafsson
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Mikaela
Nylander
sv
medlem
Pekka
Puska
cent
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Jani
Toivola
gröna
medlem
Pilvi
Torsti
sd
medlem
Raija
Vahasalo
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Lahtinen.
Senast publicerat 15.6.2018 15:57