Betänkande
KuUB
4
2020 rd
Kulturutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (RP 21/2020 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Eerikki
Nurmi
undervisnings- och kulturministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
​Finlands Kommunförbund
Finlands museiförbund rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras. Grunderna för beräkningen av det belopp av ett statsunderstöd för ett anläggningsprojekt som ska återbetalas ska ändras så att byggnadskostnadsindex slopas från beräkningsgrunderna, samtidigt som det procentuella avdraget för en värdesänkning på grund av anläggningsprojektets ålder preciseras. Det är enligt dessa beräkningsgrunder som man beräknar det belopp som ska återbetalas av ett statsunderstöd som har utbetalats för ett för anläggningsprojekt i sådana situationer där understödet enligt lagen ska återbetalas till staten. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Enligt 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) kan det bestämmas att det statsunderstöd som har erhållits för ett anläggningsprojekt ska återbetalas till staten om egendomen överlåts till någon annan, verksamheten avslutas eller det syfte för vilket egendomen används varaktigt ändras och egendomen inte används för någon annan verksamhet som berättigar till statsunderstöd. I det belopp som återbetalas beaktas den relativa ändringen i byggnadskostnadsindex med avdrag för en skälig värdesänkning på grund av byggnadens ålder och sedvanligt slitage. 
Man har till exempel blivit tvungen att betala tillbaka understöd som beviljats för anläggningsprojekt i situationer där det påträffats problem med inomhusluften i en byggnad som fungerar som läroanstalt och nya lokaler har uppförts i stället för den tidigare byggnaden. I vissa fall har man överlåtit byggnader till förmån för någon annan verksamhet så att det nya syftet inte längre svarar mot det tidigare, eller så har byggnadsbeståndet bolagiserats och lokalerna hyrts ut även för annan verksamhet. På grund av att poängtalen för byggnadskostnadsindex stigit snabbare än tidigare har indexets höjande effekt i vissa fall varit större än värdesänkningen. Detta har lett till oskäliga situationer där det belopp som ska betalas tillbaka har ökat så att det överstigit det beviljade understödet. 
I propositionen föreslås det att grunderna för beräknandet av återbetalningen av statsunderstöd för anläggningsprojekt ändras så att byggnadskostnadsindex inte ska beaktas. Dessutom höjs de nuvarande beräkningsgrunder som används för att för anläggningsprojektet fastställa en skälig värdesänkning på grund av byggnadernas ålder och normala slitage. I analogi med detta föreslår regeringen att värdesänkningen gällande understöd som beviljats för anskaffning av bokbussar eller bokbåtar höjs. 
Syftet med förslaget är att det återbetalade beloppet ska bli skäligare och inte överstiga det beviljade understödet på det sätt som de gällande bestämmelserna möjliggör. Ur statens synvinkel har ändringen av beräkningsgrunden enligt propositionen ingen stor betydelse när man jämför återbetalningarna med beloppen av det beviljande understödet för anläggningsprojekt. Regeringen påpekar att det är exceptionellt att understöd för anläggningsprojekt återbetalas. Åren 2005—2019 beviljades ungefär en miljard euro i understöd av den typ som avses i propositionen. 
Sammantaget anser kulturutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 21/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 2.4.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Paula
Risikko
saml
vice ordförande
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Sanna
Antikainen
saf
medlem
Marko
Asell
sd
medlem
Veronika
Honkasalo
vänst
medlem
Kaisa
Juuso
saf
medlem
Emma
Kari
gröna
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Pasi
Kivisaari
cent
medlem
Ari
Koponen
saf
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Mikko
Ollikainen
sv
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
ersättare
Noora
Koponen
gröna
ersättare
Johan
Kvarnström
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Kaj
Laine.
Senast publicerat 02-04-2020 14:51