Senast publicerat 10-06-2021 07:55

Betänkande KuUB 6/2021 rd RP 92/2021 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning (RP 92/2021 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Piritta Sirvio 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • utvecklingschef Maarit Kallio-Savela 
  Finlands Kommunförbund
 • expert Saku Lehtinen 
  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
 • specialsakkunnig Lauri Kurvonen 
  Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Utbildningsstyrelsen
 • Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
 • Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
 • Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning ändras. Giltighetstiden för den temporära ändringen ska förlängas. Genom den temporära ändringen har bestämmelserna om påvisande av yrkesskicklighet och kunnande, det vill säga sätten för genomförande av yrkesprov, samt bestämmelserna om bedömning av kunnandet luckrats upp av orsaker som hänför sig till coronaepidemin. I regel ska yrkesprov avläggas genom att den studerande utför praktiska arbetsuppgifter i genuina arbetssituationer och arbetsprocesser. Under coronaepidemin har det särskilt inom vissa utbildningsområden varit svårt eller omöjligt att genomföra yrkesprov i genuina arbetssituationer och arbetsprocesser, om arbetsplatserna varit stängda eller om smittorisken där är stor. Enligt den gällande temporära bestämmelsen kan yrkesprov i stället för en genuin arbetssituation eller arbetsprocess genomföras så att den studerande utför andra praktiska uppgifter som så väl som möjligt motsvarar en genuin arbetssituation och arbetsprocess. Därtill har man utvidgat möjligheterna att vid behov komplettera det kunnande som visats i yrkesprovet genom bedömning av kunnandet på något annat sätt. Syftet är att möjliggöra att studierna framskrider och att examensdelar och examina kan avläggas i de exceptionella förhållanden som coronaepidemin förorsakar. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 juli 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

I propositionen föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning ändras så att lagens giltighetstid förlängs till och med den 31 juli 2022. 

På grund av coronapandemin avviker genomförandet av yrkesutbildningen fortfarande från det normala. Bestämmelserna om påvisande av yrkesskicklighet och kunnande, det vill säga sätten för genomförande av yrkesprov, samt bestämmelserna om bedömning av kunnandet luckrades av orsaker som hänför sig till coronaepidemin upp genom en lagändring som trädde i kraft i början av juni 2020. Med stöd av den temporära bestämmelsen kan yrkesprov i stället för en genuin arbetssituation eller arbetsprocess genomföras så att den studerande utför andra praktiska uppgifter som så väl som möjligt motsvarar en genuin arbetssituation och arbetsprocess. 

Genom att förlänga giltighetstiden för undantagsbestämmelsen bereder man sig på ett eventuellt behov av flexibilitet i fråga om kraven i huvudregeln om sättet att avlägga yrkesprov, om detta på grund av coronasituationen är nödvändigt också under det läsår som börjar den 1 augusti 2021. Det föreslås inga ändringar i förutsättningarna för exceptionellt ordnande av yrkesprov. 

Sammantaget anser kulturutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

Förutsättningar för övergång till undantagsarrangemang

Utskottet anser det nödvändigt att förlänga den temporära lagen särskilt för att man genom den tryggar att studerandenas studier framskrider och slutförs planenligt. Huvudregeln är fortfarande att yrkesproven ska genomföras i praktiska arbetsuppgifter. Exceptionella arrangemang tillämpas endast om det på grund av covid-19-epidemin inte är möjligt att genomföra yrkesproven i genuina arbetsuppgifter. Utbildningsanordnaren bestämmer individuellt till vilka delar det är motiverat att en bedömning som gjorts i samband med ett yrkesprov kompletteras med andra bedömningar av kunnandet. 

Utskottet hänvisar till ett tidigare betänkande (KuUB 6/2020 rd), i vilket det betonar att man inom yrkesutbildningen trots de exceptionella arrangemangen måste se till att de utexaminerade har god kompetens som motsvarar arbetslivets krav. Arbetsgivarna måste kunna lita på att den utexaminerades kompetens och yrkesskicklighet har bedömts och verifierats på behörigt sätt. Likaså ska det säkerställas att behörigheten för fortsatta studier för dem som utexamineras från yrkesutbildning inte försämras på grund av de exceptionella arrangemangen. 

Utskottet betonar vikten av att bevaka undantagsarrangemangen (se KuUB 6/2020 rd). 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 92/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 9.6.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Sanna Antikainen saf 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
ersättare 
Johan Kvarnström sd 
 
ersättare 
Sinuhe Wallinheimo saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Lahtinen.