Senast publicerat 08-09-2021 13:15

Betänkande KuUB 8/2021 rd B 1/2021 rd Kulturutskottet Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

INLEDNING

Remiss

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020 (B 1/2021 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • direktör Antti Virrankoski 
    Riksdagsbiblioteket.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Kulturutskottet betonar bibliotekens viktiga samhälleliga uppgift. Biblioteken stöder genom sin verksamhet medborgarnas jämlika möjligheter att utveckla sig själva, inte bara när det gäller att få information utan också när det gäller att utöva kultur. Riksdagsbiblioteket betjänar riksdagen inom sin sektor och är centralarkiv för riksdagen samt offentligt centralbibliotek för juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap. 

Verksamhetsåret har varit ytterst exceptionellt för riksdagen och hela samhället. Även under undantagsförhållanden har riksdagsbiblioteket fullgjort sin lagfästa uppgift. Utskottet ser det som anmärkningsvärt att biblioteket har betjänat riksdagen utan avbrott och i mån av möjlighet berett medborgarnas tillgång till information och material med iakttagande av hälsosäkerheten. 

Utvecklingsåtgärder

Biblioteket har under året utvecklat sin verksamhet på många sätt. Biblioteket deltog aktivt i arbetet för att förbättra servicen i riksdagens kansli i överensstämmelse med kansliets strategi. Vidare medverkade biblioteket till att främja ett projekt för informationsstöd för beslutsprocessen på utrednings- och informationsavdelningen. I projektet kartläggs informationsbehoven inom lagstiftningsarbetet och utvecklas nuvarande och nya datastödstjänster med hjälp av den användarinformation som fåtts. Under 2021 inleds de första utvecklingsprojekten utifrån projektets resultat. När det gäller biblioteket hänför sig utvecklingsobjekten till proaktiva experttjänster, utveckling av digitala materialtjänster och utnyttjande av data som producerats i riksdagen. 

Ett med tanke på bibliotekets verksamhet vitalt kärnsystem, bibliotekssystemet, togs i bruk sommaren 2020. Införandet av ett modernt bibliotekssystem som möjliggör utveckling av digitala materialtjänster föregicks av ett omsorgsfullt beredningsarbete som pågick i flera år. Projektet har varit en stor satsning för hela bibliotekets personal och i synnerhet för den projektgrupp som ansvarat för införandet. 

En annan omfattande reform som gäller informationssystem är riksdagens ärendehanteringssystem för administrativa ärenden Halti. Projektet för att ta i bruk det har inletts under verksamhetsåret. Avsikten är att det nya systemet ska vara i produktionsbruk i november 2021. Systemet främjar digitaliseringen vid riksdagens kansli särskilt i fråga om handlingar och beslutsprocesser. 

Riksdagens talman tillsatte i juni en arbetsgrupp vid riksdagens kansli för att utreda organiseringen av riksdagsinformationen, riksdagens informationstjänst samt biblioteks- och arkivverksamheten. Arbetsgruppen lämnade sitt förslag till ny lednings- och organisationsmodell till talmannen i slutet av verksamhetsåret. För att organisationsreformen ska lyckas är det viktigt att se till att personalen deltar i reformarbetet. Väsentligt är också att personalen erbjuds tillräckliga förutsättningar såväl för upprätthållande av bibliotekets basservice, utvecklingsarbete som för organisationsreformen. 

Infopaket om lagprojekt

Riksdagens bibliotek utarbetar informationspaket om de viktigaste lagstiftningsprojekten. I informationspaketen sammanställs heltäckande information om bland annat bakgrunden till lagprojekten och hur de framskrider. Informationspaketen finns tillgängliga för alla på bibliotekets webbplats. 

Under berättelseåret har biblioteket gjort ett rekordstort antal informationspaket om lagprojekt, 21 stycken. Innehållet i tidigare publicerade informationspaket har uppdaterats och utvecklats visuellt med hjälp av infografik. Antalet besök på bibliotekets sidor med informationspaketpaket om lagprojekt var sammanlagt 112 129. Mest intresse väckte informationspaketet om ibruktagandet av beredskapslagen under coronatiden, som öppnades 27 610 gånger under året. 

Utskottet anser att informationspaketen om lagprojekt är en viktig tjänst som bidrar till att tillgodose informationsbehovet i anslutning till lagstiftningsarbetet. 

Avslutningsvis

Utskottet anser att riksdagsbiblioteket under de osäkra förhållandena och i de snabbt skiftande lägena har klarat av sin serviceuppgift utmärkt och kunnat tillgodose riksdagens behov och samtidigt främja bibliotekets utvecklingsåtgärder. 

På grundval av berättelsen och inkommen utredning bedömer kulturutskottet att biblioteket har utfört sitt serviceuppdrag framgångsrikt och att biblioteket följaktligen sköttes väl 2020. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 1/2021 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 7.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Sanna Antikainen saf 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Pirkka-Pekka Petelius gröna 
 
medlem 
Sofia Vikman saml 
 
ersättare 
Johan Kvarnström sd 
 
ersättare 
Sari Tanus kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Lahtinen.