Direkt till innehållet

LaUB 13/2016 rd

Senast publicerat 15-09-2017 14:58

Betänkande LaUB 13/2016 rd RP 168/2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Lagutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (RP 168/2016 rd): Ärendet har remitterats till lagutskottet för betänkande och till ekonomiutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för utlåtande. 

Utlåtanden

Utlåtande har lämnats av 

ekonomiutskottet
EkUU 39/2016 rd
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
AjUU 9/2016 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnigHeiniFärkkilä
  justitieministeriet
 • konsultativ tjänstemanPäiviKantanen
  arbets- och näringsministeriet
 • förvaltningsrådEijaSiitari
  högsta förvaltningsdomstolen
 • förvaltningsrättsdomareMinnaKoskinen
  Tavastehus förvaltningsdomstol
 • professorOlliMäenpää.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om ädelmetallarbeten, handelskammarlagen, lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler, lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet, lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet, lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, semesterlagen för sjömän, lagen om Patent- och registerstyrelsen, arbetsavtalslagen, lagen om utstationering av arbetstagare och lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven. 

Bestämmelserna om sökande av ändring i förvaltningsärenden inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde ses över. Omprövningsförfarandet kommer i större utsträckning att användas i första steget av ändringssökandet. Besvär får då anföras hos förvaltningsdomstolen först över de beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning. 

Dessutom utvidgas tillämpningsområdet för bestämmelserna om besvärstillstånd till nya ärendegrupper vid sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen i beslut av förvaltningsdomstolen.  

Den föråldrade lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder föreslås bli upphävd.  

Ett viktigt mål i propositionen är att bestämmelserna om ändringssökande inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde fortsättningsvis utvecklas, att rättssäkerhet i förvaltningsärenden ska fås effektivare och snabbare och att högsta förvaltningsdomstolens roll utvecklas så att den blir en domstol som genom sina avgöranden styr förvaltningen och förvaltningsprocessen. Ett annat mål är att lagstiftningen om ändringssökande i olika ärendegrupper fortsatt harmoniseras och förtydligas.  

De föreslagna lagarna avses träda i kraft två månader efter att de har blivit stadfästa. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Propositionen är en fortsättning på det tidigare arbetet att se över bestämmelserna om överklagande inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Målet är att utvidga tillämpningsområdet för omprövningsförfarandet och ge förfarandet ökad tyngd vid administrativa tvister. När omprövning kan tillämpas på fler ärendegrupper, förväntas det bli lättare att koncentrera den administrativa rättssäkerheten till ett så tidigt stadium som möjligt av förfarandet. Därmed är det tänkt att överklagandetidens totala längd ska förkortas och förvaltningsdomstolarna få bättre arbetsvillkor. 

Bestämmelser om omprövning föreslås bli fogande till handelskammarlagen (878/2002), lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999) och semesterlagen för sjömän (433/1984). 

Också tillämpningsområdet för besvärstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen utvidgas. Målet är att högsta förvaltningsdomstolen mer ska få status av en domstol med en styrande funktion för rättspraxis. 

Bestämmelser om besvärstillstånd ska tas in i lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000), lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000), lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999), lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006), lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), semesterlagen för sjömän (433/1984), lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013), arbetsavtalslagen (55/2001), lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) och lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005). 

I det här sammanhanget föreslår regeringen inga ändringar i bestämmelserna om omprövning eller besvärstillstånd i de lagar som håller på att ändras eller som enligt planerna kommer att ändras inom en snar framtid. I dessa fall har behovet att ändra bestämmelserna om överklagande bedömts eller kommer det att bedömas i samband med lagberedningsprojektet i fråga. 

Utskottet noterar att målet med bestämmelserna om vidgat tillämpningsområde för omprövningsförfarandet och om besvärstillstånd för fler ärendegrupper är att överklagandetidens totala längd ska förkortas, högsta förvaltningsdomstolens roll utvecklas och reglerna om överklagande samordnas. Målen är både motiverade och viktiga, anser utskottet. Redan i ett utlåtande 2012 uppmanade grundlagsutskottet statsrådet att bedöma möjligheten att vidareutveckla högsta förvaltningsdomstolens roll i riktning mot en domstol som styr förvaltningsprocessen genom avgöranden i högsta instans (GrUU 32/2012 rd). Den aktuella propositionen ligger i linje med det målet. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser (AjUU 9/2016 rd) förslagen vara riktiga. Samtidigt framhåller det att arbets- och näringsministeriet bör följa upp hur lagändringarna utfaller. Också ekonomiutskottet (EkUU 39/2016 rd) finner det motiverat att fokus vid överklagande i förvaltningsärenden flyttas till ett så tidigt stadium som möjligt av handläggningen. 

Sammantaget sett tillstyrker lagutskottet lagförslagen men med följande kommentarer och ändringsförslag. 

Hänvisning till viteslagen

Utskottet påpekar att bestämmelserna om överklagande i viteslagen (1113/1990) inte förklaras närmare i propositionen. Regeringen föreslår inga ändringar i viteslagen. Frågan har dock en viss relevans eftersom de lagar som föreslås bli ändrade ger möjlighet att förena huvudförpliktelsen med vite enligt viteslagen. 

I 24 § 1 mom. föreskriver viteslagen att ändring i beslut som gäller föreläggande av vite eller föreläggande av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande får sökas enligt vad som föreskrivs om sökande av ändring i ett beslut som gäller huvudförpliktelsen. Den principen är i och för sig inget problem med avseende på de lagar i propositionen som innefattar möjligheten att förena huvudförpliktelsen med vite enligt viteslagen. Om det krävs besvärstillstånd för att kunna överklaga huvudförpliktelsen till högsta förvaltningsdomstolen, ska också besvär över föreläggande av vite i samband med huvudförpliktelsen förutsätta besvärstillstånd. 

Ett beslut som gäller utdömande av vite eller verkställighet av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande får däremot enligt 24 § 2 mom. i viteslagen överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Besluten när domen faller begränsas således inte i viteslagen med ett förfarande för besvärstillstånd. 

För tydlighetens skull bör de lagar som hänvisar till viteslagen kompletteras med en motsvarande hänvisning också i samband med överklagande. I detaljmotiveringen föreslår utskottet preciseringar i lagförslag 1, 3, 4 och 5 och motiverar förslagen närmare. 

Besvärstillstånd och beslut av marknadsdomstolen

I avsnittet om nuläget beskriver regeringen överklagande till högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen (RP, s. 9). Det sägs bland annat följande: ”I lagstiftningen för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde finns ärendegrupper i vilka besvär över marknadsdomstolens beslut anförs hos högsta förvaltningsdomstolen. Sådana är konkurrens- och tillsynsärenden, upphandlingsärenden samt ärenden som gäller administrativ registrering av immateriella rättigheter. Besvärstillstånd krävs för anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om detta finns i 7 kap. 1 och 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013)." 

Utskottet framhåller att det som sägs ovan är felaktigt. Det krävs inte besvärstillstånd för att överklaga beslut av marknadsdomstolen till förvaltningsdomstolen, om de gäller exempelvis konkurrens eller offentlig upphandling. Också ekonomiutskottet tar upp frågan (EkUU 39/2016 rd). För närvarande behandlar riksdagen en proposition med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet (RP 108/2016 rd). Propositionen har beröringspunkter med förslagen till bestämmelser om överklagande inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Bestämmelserna om offentlig upphandling föreslås bli ändrade. Det ska i fortsättningen krävas besvärstillstånd för att anföra besvär över ett beslut av marknadsdomstolen. 

DETALJMOTIVERING

1. Lag om ändring av lagen om ädelmetallarbeten

5 kap. Särskilda bestämmelser

16 a §. Överklagande av ministeriets och tillsynsmyndighetens beslut.

Paragrafen föreskriver om överklagande av ministeriets och tillsynsmyndighetens beslut. I den allmänna motiveringen ovan framhåller utskottet beträffande överklagandebestämmelserna i viteslagen att paragrafen för tydlighetens skull bör kompletteras med en hänvisning till viteslagen. Följaktligen föreslår utskottet här att 1 § får en mening om att bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande av hot om avbrytande och verkställighet av hot om avbrytande finns i viteslagen. 

3. Lag om ändring av 21 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

21 §. Sökande av ändring i beslut av regionförvaltningsverket.

I propositionen ändras 3 mom. så att besvär får anföras över förvaltningsdomstolens beslut endast högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

Av de orsaker som anges i den allmänna motiveringen ovan beträffande överklagandebestämmelserna i viteslagen föreslår utskottet att paragrafen för tydlighetens skull kompletteras med en hänvisning till viteslagen. För att behålla logiken i paragrafen är det lämpligt att placera hänvisningen till sökande av ändring i vitesärenden i 2 mom. Följaktligen föreslår utskottet att 2 mom. får en mening om att bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen. Detta bör också beaktas i ingressen eftersom 2 mom. inte ändras i propositionen. 

4. Lag om ändring av 14 § i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet

14 §. Ändringssökande.

Paragrafen föreskriver om överklagande av beslut av regionförvaltningsverket. Av de orsaker som anges i den allmänna motiveringen ovan beträffande överklagandebestämmelserna i viteslagen föreslår utskottet att paragrafen för tydlighetens skull kompletteras med en hänvisning till viteslagen. Följaktligen föreslår utskottet att 2 mom. får en mening om att bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen. 

5. Lag om ändring av 14 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

14 §. Ändringssökande.

Paragrafen föreskriver om ändringssökande. Av de orsaker som anges i den allmänna motiveringen ovan beträffande överklagandebestämmelserna i viteslagen föreslår utskottet att paragrafen för tydlighetens skull kompletteras med en hänvisning till viteslagen. Följaktligen föreslår utskottet att 1 mom. får en mening om att bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen. 

11. Lag om ändring av 10 § i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven

10 §. Ändringssökande.

Paragrafen föreskriver om ändringssökande i beslut av ackrediteringsenheten. Paragrafen föreslås bli kompletterad med en bestämmelse om att förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Lagutskottet anser att förslaget är motiverat. 

Vid utfrågningen av de sakkunniga påpekades det att lagen saknar bestämmelser om omprövningsförfarande. Också ekonomiutskottet påpekar (EkUU 39/2016 rd) att lagen saknar bestämmelser om omprövningsförfarande vid beslut om godkännande av ackreditering enligt lagförslaget. Vidare påpekar ekonomiutskottet att motiveringen är ganska knapphändig och menar att man bör överväga att utsträcka omprövningsförfarandet till besluten om ackreditering. 

Lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005, nedan kallad ackrediteringslagen) är viktig för de som tillhandahåller tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven. Ackrediteringslagen innehåller bestämmelser om ett nationellt system för ackreditering av bedömningsorgan. Med bedömningsorgan avses en sammanslutning, en inrättning eller ett annat organ som utför tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven och med ackreditering konstaterande av ett bedömningsorgans kompetens utgående från enhetliga internationella eller europeiska bedömningsgrunder. Syftet med lagen är att säkerställa att testning, kalibrering, certifiering, kontroll och motsvarande tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven är tillförlitliga och internationellt acceptabla.  

I Finland är ackrediteringsenheten vid Säkerhets- och kemikalieverket ackrediteringsenhet. I sin ansökan om ackreditering måste ett bedömningsorgan kunna visa att det uppfyller villkoren i ackrediteringslagen. Ackrediteringsenheten ackrediterar ett bedömningsorgan när den har bedömt att organet uppfyller villkoren i 6 § 1 och 2 mom. i ackrediteringslagen. I ackrediteringsbeslutet anges bedömningsorganets ackrediterade kompetensområde och fastställs förfaranden för att upprätthålla och följa upp kompetensen. Beslutet kan utfärdas för viss tid. Ackrediteringslagen har inga bestämmelser om vare sig omprövningsförfarande eller besvärstillstånd. 

Enligt uppgifter till utskottet krävs det för besluten att ackrediteringsenheten gör noggranna utredningar och motiverar sina beslut på behörigt sätt redan i det första steget av förvaltningsförfarandet. Ackrediteringsbesluten är unika och de förbereds i en lång process. Enligt vad utskottet erfar är de sökande nära involverade i processen och för en dialog med ackrediteringsenheten. Ett omprövningsförfarande skulle i praktiken bara leda till mer arbete för både sökanden och ackrediteringsenheten. Där ger omprövning inget mervärde utan förfarandet skulle snarare få handläggningen att dra ut ännu längre på tiden. Följaktligen är det inte motiverat att införa omprövningsförfarande i beslut om ackreditering. Lagutskottet anser att denna lösning är förenlig med de kriterier som anfördes som motiv när omprövningsförfarandet infördes i den tidigare reformen (se RP 230/2014 rd och GrUU 55/2014 rd).  

Avslutningsvis framhåller lagutskottet att den lösning som ingår i propositionen är motiverad och att bestämmelser om omprövningsförfarande inte behöver tas in i ackrediteringslagen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Lagutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2 och 6–12 i proposition RP 168/2016 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 3–5 i proposition RP 168/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om ädelmetallarbeten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000) 16 § och 
fogas till lagen en ny 16 a § som följer: 
16 § 
Sökande av ändring i beslut av kontrollorgan 
Omprövning av ett beslut som ett kontrollorgan har meddelat får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).  
I beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.  
Beslut ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.  
16 a § 
Överklagande av ministeriets och tillsynsmyndighetens beslut  
Beslut som ministeriet och tillsynsmyndigheten har meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande av hot om avbrytande och verkställighet av hot om avbrytande finns i viteslagen. Slut på ändringsförslaget 
Beslutet ska iakttas trots att det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 3 och 10 § i handelskammarlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i handelskammarlagen (878/2002) 3 och 10 §, av dem 10 § sådan den lyder i lag 1006/2015,som följer: 
3 § 
Tillstånd att grunda en handelskammare 
Tillstånd att grunda en handelskammare beviljas av arbets- och näringsministeriet på framställning av Centralhandelskammaren. Tillstånd kan beviljas en sammanslutning som har ekonomiska och funktionella förutsättningar att sköta de offentliga uppgifter som en handelskammare har ålagts. 
Till Centralhandelskammarens framställning ska fogas sammanslutningens stadgar och den fastställelse av verksamhetsområdet som avses i 1 § 1 mom. samt en utredning om att sammanslutningen uppfyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i 1 mom. 
Arbets- och näringsministeriet kan återkalla det tillstånd som avses i 1 mom., om de väsentliga förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre uppfylls. 
10 §  
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut av arbets- och näringsministeriet i ett ärende som avses i 3 § 1 mom. får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).  
I andra beslut och beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande av hot om avbrytande och verkställighet av hot om avbrytande finns i viteslagen.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 21 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000) 21 § Utskottet föreslår en ändring 2 och Slut på ändringsförslaget 3 mom., Utskottet föreslår en ändring sådana de Slut på ändringsförslaget lyder i lag 1010/2015, som följer:  
21 §  
Sökande av ändring i beslut av regionförvaltningsverket 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När det gäller andra beslut av regionförvaltningsverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen. Slut på ändringsförslaget (Nytt)  
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 14 § i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999) 14 §, sådan den lyder i lag 1008/2015,som följer:  
14 §  
Ändringssökande 
Regionförvaltningsverkets beslut i ett ärende som avses i 11 och 12 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
I fråga om andra beslut av regionförvaltningsverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). I beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen. Slut på ändringsförslaget 
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ett sådant beslut om återkallande av koncession som avses i denna lag ska iakttas även om ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 14 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) 14 § 1 mom. som följer:  
14 § 
Ändringssökande 
I ett beslut som meddelats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 10 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) 10 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1530/2009, som följer:  
10 §  
Påförande av försummelseavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I ett beslut av regionförvaltningsverket får beställaren söka ändring genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av semesterlagen för sjömän 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i semesterlagen för sjömän (433/1984) 26 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1025/2011, och 
fogas till lagen en ny 28 §, i stället för den 28 § som upphävts genom lag 408/1999, som följer:  
26 §  
Undantagslov för utländsk arbetsgivare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Undantagslov enligt 1 mom. kan beviljas endast om det finns vägande skäl därtill. Innan undantagslovet beviljas ska om möjligt säkerställas att undantagslovet inte medför väsentliga förändringar i arbetstagarnas ställning enligt denna lag.  
28 §  
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut av arbets- och näringsministeriet får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
I beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 7 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) 7 § 1 mom. som följer: 
7 §  
Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i andra ärenden 
Ändring i andra beslut av Patent- och registerstyrelsen än de som avses i 6 § får, om inte annat föreskrivs någon annanstans, sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 11 a kap. 7 § i arbetsavtalslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 11 a kap. 7 §, sådan den lyder i lag 451/2012, som följer: 
11 a kap. 
Arbetsgivarnas solidariska ansvar vid anställning av arbetstagare som vistas olagligt i landet 
7 §  
Ändringssökande 
I ett beslut som avses i detta kapitel får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av 38 § i lagen om utstationering av arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) 38 § 2 mom. som följer: 
38 §  
Påförande av försummelseavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett beslut om försummelseavgift ska delges den försumlige på det sätt som anges i förvaltningslagen. Om den försumlige är ett utstationerande företag som inte har en företrädare enligt 8 § i Finland, ska betalningsbeslutet delges dock på det sätt som det i denna lag föreskrivs om statsgränsöverskridande delgivning av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter och böter. I beslut om försummelseavgift får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 10 § i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005) 10 § som följer: 
10 § 
Ändringssökande 
I ett beslut som ackrediteringsenheten fattat får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om upphävande av lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder (1086/1974). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 11.11.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KariTolvanensaml
vice ordförande
EvaBiaudetsv
medlem
KatjaHänninenvänst
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
AnteroLaukkanenkd
medlem
SannaMarinsd
medlem
MikaNiikkosaf
medlem
JuhaPylväscent
medlem
AnttiRantakangascent
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
medlem
VilleTaviosaf
ersättare
JoonaRäsänensd.

Sekreterare var

utskottsråd
MikkoMonto.