Senast publicerat 14-10-2022 10:18

Betänkande LaUB 13/2022 rd RP 131/2022 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar (RP 131/2022 rd): Ärendet har remitterats till lagutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringsråd Päivi Tiainen-Hyrkäs 
    justitieministeriet
  • regeringsråd Erkki Papunen 
    social- och hälsovårdsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
  • Mellersta Nylands välfärdsområde
  • Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändring av lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar. Ändringen innebär att lagen också tillämpas på arbetstagare och tjänstemän som är anställda hos välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. Regeringens proposition hänför sig till lagstiftningen om inrättandet av välfärdsområden och ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till de ändringar som den propositionen medför i annan lagstiftning. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Den som är anställd hos en kommun eller samkommun kan åtalas för felaktigt förfarande vid tjänsteutövningen eller i arbetet eller yrkas på ersättning för ett sådant förfarande. Om yrkandena förkastas, ersätts den som är anställd på ansökan av arbetsgivarens medel för de rättegångskostnader som han eller hon har dömts att betala. Bestämmelser om detta finns i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar (21/1984). Med stöd av den lagen kan rättegångskostnader för den som är anställd hos en kommun eller samkommun under vissa förutsättningar bekostas med det offentliga samfundets medel också om den anställde blir utsatt för brott när han eller hon utför sina tjänste- eller arbetsuppdrag. I sådana fall har det ansetts vara skäligt att kostnader ersätts av det offentliga samfundets medel. Den gällande lagstiftningen har i praktiken sällan tillämpats. 

Regeringen föreslår att lagen ska tillämpas inte bara på kommuner och samkommuner utan också på välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. Bakgrunden till detta är att organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet vid årsskiftet överförs till välfärdsområdena. 

Lagutskottet ställer sig bakom den lagändring som föreslås i propositionen. Det är motiverat att personalen vid välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna behandlas på samma sätt som kommunernas och samkommunernas tjänstemän och arbetstagare när det gäller ersättande av rättegångskostnader. Motsvarande reglering gäller också för statsanställda (lag 269/1974 om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar). Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Lagutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 131/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 13.10.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Leena Meri saf 
 
vice ordförande 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Pihla Keto-Huovinen saml 
 
medlem 
Marko Kilpi saml 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Juho Kautto vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Tuokila.